Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một tổng

14 54 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 17:37

PHÒNG GIÁO DỤC THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU Kiểm tra cũ: Nêu số thích hợp ghi vào chỗ chấm: m2 = 100 … 15 m2 dm2 = 150000 … cm2 Mơn : Tốn NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG B Tính giá trị biểu thức sau: 7x(6+4) Ta có: x ( + ) = x 10 = 70 Em thực tớnh biểu thức trờn nào? NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG Ví dụ: N Tính giá trị hai biểu thức sau: x (3 + 5) 4x3+4x5 Ta có : x ( + ) = x = 32 x + x = 12 + 20 = 32 Vậy: = 4x3+4x5 x (3 + 5) ax(b + c)=… Em so sánh giá trị hai biểu thức B a x (b + c) = a x b + a x c Ta có NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG a x (b + c) = … a x (b + c) = a x b + a x c S/66 Ghi nhớ: Khi nhõn số với tổng, ta cú thể nhõn số đú với số hạng tổng cộng cỏc kết lại với Vậy muốn nhân số với tổng ta làm nào? NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG Luyện tập: S/ 66 ác c n ệ i h c ự h t thứ tự u ê n y ã h m E ức ? h t u ể i b g n o r phép tính t Bài 1: Tính giá trị biểu thức viết vào ô trống (theo mẫu): a b c a x (b+c) axb+axc x (5 + 2) = 28 x + x 2=28 x (4 + 5) = 27 x + x 5=27 6 x (2 + 3) = 30 x + x 3=30 NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG Luyện tập: Bài 2: a) Tính hai cách ? 36 x ( + ) Cách 1: 36 x (7 + 3) = 36 x 10 = Cách 2: 36 x (7 + 3) = 36 x + 36 x = 252 + 108 = 360 360 NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG Bài 2: b) Tính hai cách (theo mẫu) Mẫu: 38 x + 38 x = ………? Cách 1: 38 x + 38 x = 228 + 152 = Cách 2: 38 x + 38 x = 38 x (6 + 4) = 38 x 10 = 380 380 NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG Tính: Cách 1: x 38 + x 62 = ? x 38 + x 62 = 190 + 310 = 500 Cách 2: x 38 + x 62 = x (38 + 62) = x 100 = 500 Tính so sánh giá trị hai biểu thức: (3 + 5) x x + x Ta có: (3 + 5) x = x = 32 x + x = 12 + 20 = 32 Vậy: (3 + 5) x = x + x Từ kết so sánh, nêu cách nhân tổng với số Khi nhân tổng với số, ta nhân số hạng tổng với số đó, cộng kết với NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG a x (b + c) Quy tắc: = axb+axc Từ kết so sánh quy ta có Khi nhân sốtrên, với mộtnêu tổng, tắc nhân chotừng tổng? thể nhân sốmột sốvới số hạng tổng, cộng kết với NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG B Chọn phương án cho biểu thức : x (7 + 3) = ? A x + + C x + x B x x + D + + x NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG Trò chơi: Ai nhanh ? Tính hai cách : x ( + ) =…? Muốn nhân số với tổng ta làm nào? ... = x = 32 x + x = 12 + 20 = 32 Vậy: (3 + 5) x = x + x Từ kết so sánh, nêu cách nhân tổng với số Khi nhân tổng với số, ta nhân số hạng tổng với số đó, cộng kết với NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG a x... axb+axc Từ kết so sánh quy ta có Khi nhân sốtrên, với mộtnêu tổng, tắc nhân chotừng tổng? thể nhân s một s với số hạng tổng, cộng kết với NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG B Chọn phương án cho biểu thức... (5 + 2) = 28 x + x 2= 28 x (4 + 5) = 27 x + x 5 =27 6 x (2 + 3) = 30 x + x 3=30 NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG Luyện tập: Bài 2: a) Tính hai cách ? 36 x ( + ) Cách 1: 36 x (7 + 3) = 36 x 10 = Cách 2: 36
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một tổng, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một tổng