Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

21 78 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 16:20

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÙ QUỲNH GÓC NHỌN, NHỌN, GÓC GĨC TÙ, TÙ, GĨC GĨC BẸT BẸT GĨC Tốn Hãy kể tên góc học lớp 3? Trong góc đây: * Coự maỏy goực vuõng? * Có góc khơng vng? * Là góc nào? Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Giới thiệu góc nhọn, góc tù, góc bẹt a) Góc nhọn A Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB Góc nhọn bé góc vng O B Tốn Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Giới thiệu góc nhọn, góc tù, góc bẹt b) Góc tù M Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON Góc tù lớn góc vng O N Thảo luận nhóm đôi: Dùng ê- ke để kiểm tra độ lớn góc SGK cho biết góc lớn hay bé góc vng? Thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012 Tốn Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Giới thiệu góc nhọn, góc tù, góc bẹt *Hãy dùng c) Góc bẹtê-ke để kiểm tra độ lớn góc SGK cho biết góc vừa đo: C Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OD A Nhỏ góc vng C B Bằng góc vng Góc bẹt hai góc vng C C Lớn góc vng C D Bằng hai góc vng O D Thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012 Tốn: Góc nhọn,góc tù,góc bẹt A Góc nhọn đỉnh O;cạnh OA,OB Góc nhọn bé góc vng M B O Góc tù đỉnh O;cạnh OM,ON Góc tù lớn góc vng N O Góc bẹt đỉnh O;cạnh OC,OD C O D Góc bẹt hai góc vng Tốn Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Thực hành Bài 1: Trong góc sau đây, góc là: góc vng, góc nhọn, góc tù, góc bẹt ? I M A Góc nhọn Q N P Góc tù C B X E Góc bẹt Y Góc vng G V K D U O Góc nhọn H Góc tù Tốn: Góc nhọn,góc tù,góc bẹt Bài 2: Trong hình tam giác sau: -Hình tam giác có ba góc nhỌn? -Hình tam giác có góc vng? -Hình tam giác có góc tù? A M B C N D P E G Toán: Góc nhọn,góc tù,góc bẹt Hình tam giác có ba góc nhọn A B C Tốn: Góc nhọn,góc tù,góc bẹt -Hình tam giác có góc vng D E G Thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012 Tốn: Góc nhọn,góc tù,góc bẹt -Hình tam giác có góc tù: M N P RUNG CHNG VÀNG Câu Chọn đáp án Góc nhọn bé góc vng A Sai B Đúng B Đáp án: 10 Đáp án RUNG CHUÔNG VÀNG Câu Chọn đáp án Góc bẹt hai góc vng A Đúng B Sai A Đáp án: 10 Đáp án RUNG CHNG VÀNG Câu Chọn đáp án Góc tù bé góc vng A Đúng B Sai B Đáp án: 10 Đáp án RUNG CHUÔNG VÀNG Câu Chọn đáp án Hình vẽ bên có góc nhọn? A B B Đáp án: 10 Đáp án RUNG CHUÔNG VÀNG Câu Chọn đáp án Hình vẽ bên có góc tù? A B A Đáp án: 10 Đáp án CẢ LỚP GIỎI QUÁ Cả lớp xứng đáng thưởng tràng vỗ tay 18.10 2012 Sở Giáo Dục & Đào Tạo Ninh Thuận Phòng GD & ĐT Ninh Phước TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ QUÝ Xin chào hẹn gặp lại CHÚC THẦY, CÔ MẠNH KHOẺ, HẠNH ... hành Bài 1: Trong góc sau đây, góc là: góc vng, góc nhọn, góc tù, góc bẹt ? I M A Góc nhọn Q N P Góc tù C B X E Góc bẹt Y Góc vng G V K D U O Góc nhọn H Góc tù Tốn: Góc nhọn ,góc tù ,góc bẹt Bài 2: ... lớn góc SGK cho biết góc lớn hay bé góc vng? Thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 20 12 Tốn Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Giới thiệu góc nhọn, góc tù, góc bẹt *Hãy dùng c) Góc bẹt -ke để kiểm tra độ lớn góc. ..Tốn Hãy kể tên góc học lớp 3? Trong góc đây: * Coự maỏy goực vuõng? * Có góc khơng vng? * Là góc nào? Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Giới thiệu góc nhọn, góc tù, góc bẹt a) Góc nhọn A Góc nhọn đỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt