Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

16 46 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 16:20

BÀI GIẢNG TỐN CHƯƠNG BÀI 1: GĨC NHỌN, GĨC TỰ, GĨC BẸT Tốn: Kiểm tra cũ A B C TỐN: Tiết 40 GĨC NHỌN, GĨC TÙ, GĨC BẸT Tốn: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Góc nhọn A O C B O Góc nhọn bé góc vng D Tốn: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Góc tù M C O N O Góc tù lớn góc vng D Tốn: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt C O D Tốn: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Góc bẹt H K O M C O D O Góc bẹt hai góc vng N Tốn: Góc nhọn, góc tù, góc bẹtGóc nhọn bé góc vng • Góc tù lớn góc vng • Góc bẹt hai góc vng Tốn: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Bài (SGK): Trong góc sau đây, góc là: Góc vng, góc nhọn, góc tù, góc bẹt ? M A I Q N P C B Góc nhọn MAN Góc tù PBQ K Góc vng ICK V G X E Góc bẹt XEY Y U D Góc nhọn VDU O Góc tù GOH H Tốn: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Bài (SGK): Trong hình tam giác sau: • Hình tam giác có ba góc nhọn? • Hình tam giác có góc vng? • Hình tam giác có góc tù? A B D M C Tam giác ABC có góc nhọn N Tam giác MNP có góc tù P E G Tam giác DEG có góc vng Tốn: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Hãy xếp góc học theo thứ tự bé dần, lớn dần? Góc bẹt > Góc tù > Góc vng > Góc nhọn Hay Góc nhọn < Góc vng < Góc tù < Góc bẹt Tốn: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Góc nhọn GócGóc bẹt A M O B • Góc nhọn AOB • Góc nhọn bé góc vng O N • Góc tù MON • Góc tù lớn góc vng C O • Góc bẹt COD • Góc bẹt hai góc vng D Tốn: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Hãy cho biết hình chữ nhật có góc nhọn? A D B C • Đáp số: Có góc nhọn • Gợi ý:  Tại đỉnh A, C hình chữ nhật có góc nhọn? Giờ học kết thúc! Kính mời thầy giáo, cô giáo nghỉ Chúc em ngoan, học giỏi Tốn: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Góc nhọn GócGóc bẹt A M O B O N • Góc nhọn AOB • Góc tù MON • Góc nhọn bé góc vng • Góc tù lớn góc vng C O • Góc bẹt COD • Góc bẹt hai góc vng Góc nhọn < Góc vng < Góc tù < Góc bẹt Hay Góc bẹt > Góc tù > Góc vng > Góc nhọn D ... Tiết 40 GĨC NHỌN, GĨC TÙ, GĨC BẸT Tốn: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Góc nhọn A O C B O Góc nhọn bé góc vng D Tốn: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Góc tù M C O N O Góc tù lớn góc vng D Tốn: Góc nhọn, góc tù,. .. góc tù, góc bẹt C O D Tốn: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Góc bẹt H K O M C O D O Góc bẹt hai góc vng N Tốn: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt • Góc nhọn bé góc vng • Góc tù lớn góc vng • Góc bẹt hai góc vng... < Góc vng < Góc tù < Góc bẹt Tốn: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Góc nhọn Góc tù Góc bẹt A M O B • Góc nhọn AOB • Góc nhọn bé góc vng O N • Góc tù MON • Góc tù lớn góc vng C O • Góc bẹt COD • Góc bẹt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt