Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có một chữ số

10 28 0
  • Loading ...
1/10 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 15:57

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP NHA TRANG  Trường Tiểu học Vạn Thạnh TOÁN: TOÁN KIỂM TRA BÀI CŨ Kiểm tra cũ : 1/ Đặt tính tính a/ 528946 + 73529 b/ 435260 - 92753 2/Tính cách thuận tiện 322 + 5795 + 4678 TỐN Nhân với số chữ số Nhân số sáu chữ số với số chữ số (khơng nhớ) a) 241324 X = ? Nhân theo thứ tự từ phải sang trái 241324 x 26 48 241 324 X = 482 648 * nhân 8, viết * nhân 4, viết * nhân 6, viết * nhân 2, viết * nhân 8, viết * nhân 4, viết Tốn : Nhân với số chữ số Nhân số sáu chữ số với số chữ số (có nhớ) b) 136204 X = ? 136204 x 48 16 136 204 X = 544 816 Nhân theo thứ tự từ phải sang trái * nhân 16, viết nhớ * nhân 0, thêm 1, viết * nhân 8, viết * nhân 24, viết nhớ * nhân 12, thêm 14, viết nhớ * nhân 4, thêm 5, viết Tốn: Nhân với số chữ số Bài 1: Đặt tính tính a, 341 231 x 341 231 x 682 462 b, 102 426 x 102 426 x 512 130 214 325 x 214 325 x 857 300 410 536 x 410 536 x 231 608 Tốn: Nhân với số chữ số Bài 3: Tính a, 321 475 + 423 507 x = 321 475 + 47 014 = 168 489 843 275 - 123 568 x = 843 275 - 617 840 = 225 435 Toán: Nhân với số chữ số - Ơn làm tập vào tập - Chuẩn bị :Tính chất giao hốn phép nhân Tốn: Nhân với số chữ số a) 241 324 X = ? b) 136204 X = ? 136 204 x x 544 816 482 648 136 204 X = 544 816 241 324 X = 482 648 Em nhận xét hai phép tính nhân trên? (Phép nhân khơng nhớ) (phép nhân nhớ) * Lưu ý : Trong phép nhân nhớ cần thêm số nhớ vào kết lần nhân liền sau 241324 ... 2 14 325 x 2 14 325 x 857 300 41 0 536 x 41 0 536 x 23 1 608 Toán: Nhân với số có chữ số Bài 3: Tính a, 321 47 5 + 42 3 507 x = 321 47 5 + 47 0 14 = 168 48 9 843 27 5 - 123 568 x = 843 27 5 - 617 840 = 22 5... nhân 8, viết * nhân 24 , viết nhớ * nhân 12, thêm 14, viết nhớ * nhân 4, thêm 5, viết Tốn: Nhân với số có chữ số Bài 1: Đặt tính tính a, 341 23 1 x 341 23 1 x 6 82 46 2 b, 1 02 42 6 x 1 02 42 6 x 5 12. .. Tốn : Nhân với số có chữ số Nhân số có sáu chữ số với số có chữ số (có nhớ) b) 13 62 04 X = ? 13 62 04 x 48 16 136 2 04 X = 544 816 Nhân theo thứ tự từ phải sang trái * nhân 16, viết nhớ * nhân 0,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có một chữ số, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có một chữ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn