Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có một chữ số

10 52 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 15:56

Kiểm tra: 1, Tính cách thuận tiện : 5276 + 683 + 4724 = (5276 + 4724) + 683 B = 10 000 = 10 683 + 683 a,Tính : 241 324 x = ? 22 44 11 33 2 4 x 8 Nhân theo thứ tự từ phảỉ sang trái: Thứ tư ngày tháng 11 năm 2010 O b,Tính : 136204 x = ? Nhân theo thứ tự từ phải sang trái: 33 66 22 00 x 4 S: N +4 nhân 16 viết nhớ +4 nhân thêm1 viết +4 nhân viết +4 nhân 24 viết nhớ N2 +4 nhân 12 thêm 14 viết nhớ +4 nhân1 thêm viết O a,Tính : 241 324 x = ? S: x N +4nhân 16 viết nhớ 8 b,Tính : 136204 x = ? 4 x Nhân theo thứ tự từ phải sang trái: 4 +4nhân thêm1 viết +4 nhân viết +4 nhân 24 viết nhớ +4 nhân 12 thêm 14 viết nhớ +4 nhân1 thêm viết Nhân số với số chữ số : -Hạ tính -Nhân theo thứ tự từ phải sang trái S :57 Luyện tập 1, Đặt tính tính : a, 341231 x 214325 x b, 102426 x 410536 x B a, 341231 x 214325 x 857300 24 b, 102426 x 512130 410536 x 1231608 S :57 3,Tính : B a, 321475 + 423507 x b, 1306 x + 24573 = 321475 + 847014 = 10448 + 24573 = = 1168489 843275 – 123568 x 35021 609 x - 4845 843275 = 843275 – 123568 - 617840 x5 609 = 5481 x - -4845 4845 = = 225435 636 S :57 4, Một huyện miền núi xã vùng thấp xã vùng cao Mỗi xã vùng thấp cấp 850 truyện , xã vùng cao cấp 980 truyện Hỏi huyện cấp truyện ? v Tóm tắt : xã : xã :850 xã : xã :980 ? Quyển Bài giải : Số truyện xã vùng thấp cấp : 850 x = 6800 (quyển) Số truyện xã vùng cao cấp : 980 x 9= 8820 (quyển ) Số truyện huyện cấp : 6800 + 8820 =15620 (quyển ) Đáp số : 15620 truyện O a,Tính : 241 324 x = ? S: x N 4 8 b,Tính : 136204 x = ? 4 x 4 Nhân số với số chữ số : -Hạ tính -Nhân theo thứ tự từ phải sang trái Nhân theo thứ tự từ phải sang trái: +4nhân 16 viết nhớ +4nhân thêm1 viết +4 nhân viết +4 nhân 24 viết nhớ +4 nhân 12 thêm 14 viết nhớ +4 nhân1 thêm viết Chọn ý đúng: Rung chng vàng Tích hai số : 3684.Nếu gấp thừa số lên lần tích hai thừa số : aa, b, c, d, 11052 1128 3687 3681 10 ... 10 24 2 6 x 5 121 30 41 0536 x 123 1608 S :57 3,Tính : B a, 32 147 5 + 42 3507 x b, 1306 x + 24 5 73 = 32 147 5 + 847 0 14 = 1 044 8 + 24 5 73 = = 116 848 9 843 27 5 – 123 568 x 35 021 609 x - 48 45 843 27 5 = 843 27 5 – 123 568... Nhân số với số có chữ số : -Hạ tính -Nhân theo thứ tự từ phải sang trái S :57 Luyện tập 1, Đặt tính tính : a, 341 23 1 x 2 143 25 x b, 10 24 2 6 x 41 0536 x B a, 341 23 1 x 2 143 25 x 857300 24 b, 10 24 2 6... : 24 1 3 24 x = ? S: x N + 4nhân 16 viết nhớ 8 b,Tính : 13 62 04 x = ? 4 x Nhân theo thứ tự từ phải sang trái: 4 + 4nhân thêm1 viết +4 nhân viết +4 nhân 24 viết nhớ +4 nhân 12 thêm 14 viết nhớ +4 nhân1
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có một chữ số, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có một chữ số