Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có một chữ số

9 40 0
  • Loading ...
1/9 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 15:56

Toán: Kiểm tra bài cu Tính 328756 + 486075 + 328576 486075 814651 562398 - 73529 562398 73529 488869 Toán: Nhân với số có một chữ số 241324 x = ? 241324 x 26 48 241324 x = 482648 Nhân theo thứ tự từ phải sang trái * nhân bằng 8, viết * nhân bằng 4, viết * nhân bằng 6, viết * nhân bằng 2, viết * nhân bằng 8, viết * nhõn bằng 4, viờờ́t Toán: Nhân với số có một chữ số 136204 x = ? 136204 x 48 16 136204 x = 544816 Nhân theo thứ tự từ phải sang trái * nhân bằng 16, viết nhớ * nhân bằng 0, thêm bằng 1, viết * nhân bằng 8,viết * nhân 6bằng 24, viết nhớ * nhân bằng 12, êm bằng 14, viết nhớ * nhân bằng 4, thêm bằng 5, viết Toán: Nhân với số có một chữ số Bài Đặt tính rồi tính a, 341231 x 341231 x 682462 b, 102426 x 102426 x 512130 214325 x 214325 x 457300 410536 x 410536 x 1231608 Toán: Nhân với số có một chữ số Bài 3: Tính a) 321475 + 423507 x = 321457 + 847014 = 1168489 843275 – 123568 x = 843275 - 617840 = 225435 - Thực hiện phép tính: 384 x - Nêu lại cách nhân - Về nhà làm bài tập SGK/ 57
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có một chữ số, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có một chữ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn