Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

14 47 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 15:45

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆNVẠN NINH TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHƯỚC DIỆN TÍCH HÌNH THOI Tốn Kiểm tra cũ 1- Trong hình hình hình Thoi Hình Hình Hình Hình Hình Tốn Kiểm tra cũ 1-Trong hình hình hình thoi? 2- Nêu đặc điểm hình thoi -Hai cạnh đối diện song song với -Bốn cạnh -Hai đường chéo vng góc với cắt trung điểm đường Tốn DIỆN TÍCH HÌNH THOI Tốn DIỆN TÍCH HÌNH THOI Cho hình thoi ABCD có AC = m; BD = n B n A O n n D m C Tốn DIỆN TÍCH HÌNH THOI n A A B O có AC = m; BD = n n n D m N M n C  Cho hình thoi ABCD m  Diện tích hình thoi ABCD diện tích hình chữ nhật MNCA Chiều dài hình chữ nhật MNCAbằng độ dài đường chéo AC hình thoi ABCD, m độ dài đường chéo BD hình thoi ABCDvà n Chiều rộng hình chữ nhật MNCA Câu hỏi thảo luận ( nhúm : phỳtn) 2 mxn n nhật MNCA x MNCA m 1- So Diện sánhtích diệnhình tíchchữ hình thoi ABCD với diệnxtích hìnhMà chữmnhật = 2 hình thoi ABCD m x n với đường diện tích hình ABCD 2-Vậy So sánh chiều dàithoi hình chữ nhật chéo AC MNCA 3- So sánh chiều rộng hình chữ nhật MNCA với đường chéo BD hình thoi ABCD Diện tích hình thoi tích độ dài hai đường chéo chia cho 2(cùng đơn vị đo) S= mxn ( S diện tích hình thoi; m, n độ dài hai đường chéo) Tốn DIỆN TÍCH HÌNH THOI B n A M n O n2 C A D N n n m m C Diện tích hình thoi tích độ dài hai đường chéo chia cho ( đơn vị đo) S= mxn ( S diện tích hình thoi; m, n độ dài hai đường chéo) Thực hành: Bài tập 1: Tính diện tích của: B a) Hình thoi ABCD, biết: AC = 3cm ; BD = 4cm A C giải D Diện tích hình thoi ABCD là: 3x4 = 6(cm2) Đáp số: 6cm2 giải Diện tích hình thoi ABCD là: x : = 6(cm2) Đáp số: 6cm2 Tốn DIỆN TÍCH HÌNH THOI B n n O n2 A M N n C A D n m m C Diện tích hình thoi tích độ dài hai đường chéo chia cho ( đơn vị đo) S= mxn ( S diện tích hình thoi; m, n độ dài hai đường chéo) Thực hành: N Bài tập 1: Tính diện tích của: b) Hình thoi MNPQ, biết: MP = 7cm ; NQ = 4cm M giải Diện tích hình thoi MNPQ là: 7x4 = 14(cm2) Đáp số: 14cm2 P Q giải Diện tích hình thoi MNPQ là: x : = 14(cm2) Đáp số: 14cm2 Toán DIỆN TÍCH HÌNH THOI n A B n O n D N M C A n n 2 m m C Diện tích hình thoi tích độ dài hai đường chéo chia cho ( đơn vị đo) mxn ( S diện tích hình thoi; m, n độ dài hai đường chéo) S= Thực hành: Bài tập 1: Bài tập 2: Tính diện tích hình thoi, biết : a) Độ dài đường chéo 5dm 20dm b) Độ dài đường chéo 4m 15dm a) Lời giải: Diện tích hình thoi là: x 20 = 50(dm2) Đáp số: 50dm2 b) Lời giải: Đổi 4m = 40 dm Diện tích hình thoi là: 40 x 15 : = 300(dm2) Đáp số: 300dm2 Tốn DIỆN TÍCH HÌNH THOI TRÒ CHƠI: tiÕp søc Nội dung: Điền chữ Đ trước ý trả lời đúng, chữ S trước ý trả lời sai B N M 2cm A C D 5cm 2cm Q 5cm a) Diện tích hình thoi diện tích hình chữ nhật b) Diện tích hình thoi lớn diện tích hình chữ nhật c) Diện tích hình thoi diện tích hình chữ nhật P Tốn DIỆN TÍCH HÌNH THOI TRỊ CHƠI : TiÕp søc Nội dung: Điền chữ Đ trước ý trả lời đúng, chữ S trước ý trả lời sai N ội dung: Ghi chữ Đ vào ô trống trước ý Ghi chữ S vào ô trống trước ý sai Cách chơi: + Chia lớp thành nhóm + Các nhóm thảo luận nội dung thời gian 02 phút + Sau 02 phút nhóm cử đại diện 03 bạn tham gia trò chơi Bạn thứ cầm bút điền kết vào ơ, sau xuống đưa bút cho bạn thứ hai điền hết + Hết thời gian quy định, nhóm làm đúng, nhanh, đẹp nhóm thắng Bài / 143 TỐN :DIỆN TÍCH HÌNH THOI TRỊ CHƠI : TiÕp søc B cm A M N C D cm Q P cm cm - Đúng ghi Đ,sai ghi S : a) Diện tích hình thoi diện tích hình chữ nhật S b) Diện tích hình thoi diện tích hình chữ nhật Đ C) Diện tích hình thoi lớn diện tích hình chữ nhật S Tốn DIỆN TÍCH HÌNH THOI n A B n O n D m N M C A n n 2 m C Diện tích hình thoi tích độ dài hai đường chéo chia cho ( đơn vị đo) mxn ( S diện tích hình thoi; m, n độ dài hai đường chéo) S= Thực hành: Bài tập 1: Bài tập 2: Bài tập 3: DẶN DÒ  Học thuộc quy tắc cơng thức tính diện tích hình thoi  Làm trang 142, trang 143 vào  Chuẩn bị: luyện tập trang 143 ... 5cm 2cm Q 5cm a) Diện tích hình thoi diện tích hình chữ nhật b) Diện tích hình thoi lớn diện tích hình chữ nhật c) Diện tích hình thoi diện tích hình chữ nhật P Tốn DIỆN TÍCH HÌNH THOI TRỊ CHƠI... hành: N Bài tập 1: Tính diện tích của: b) Hình thoi MNPQ, biết: MP = 7cm ; NQ = 4cm M giải Diện tích hình thoi MNPQ là: 7x4 = 14( cm2) Đáp số: 14cm2 P Q giải Diện tích hình thoi MNPQ là: x : = 14( cm2)... TÍCH HÌNH THOI TRỊ CHƠI : TiÕp søc B cm A M N C D cm Q P cm cm - Đúng ghi Đ,sai ghi S : a) Diện tích hình thoi diện tích hình chữ nhật S b) Diện tích hình thoi diện tích hình chữ nhật Đ C) Diện tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi, Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi