Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Phép trừ

11 47 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 15:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÀI GIẢNG MƠN TỐN LỚP Kiểm tra bài cu Đặt tính tính: 8352 + 1026 = ? 7128 + 1739 = ? 8352 + 1026 7128 + 1739 37 8867 Phép trừ (tr.39) 1, Ví dụ: a) 865 279 - 450 237 = Số bị trừ Số trừ Hiệu ? Phép trừ (tr.39) Ví dụ: Trừ theo thứ tự từ phải sang trái: a) 865279 – 450237 = ? • trừ 2, viết 865279 450237 415042 865279 – 450237 = 415042 • trừ 4, viết • trừ 0, viết • trừ 5, viết • trừ 1, viết • trừ 4, viết Phép trừ (tr.39) 1, Ví dụ: b) 647 253 - 285 749 = ? Phép trừ (tr.39) Ví dụ: Trừ theo thứ tự từ phải sang trái: b) 647253 – 285749 = ? 647253 285749 361504 • 13 trừ bằng 4, viết nhớ • thêm bằng ; trừ bằng 0, viết • 12 trừ bằng 5, viết nhớ • thêm bằng ; trừ bằng 1, viết • 14 trừ bằng 6, viết nhớ 647253 – 285749 = 361504 • thêm bằng ; trừ bằng 3, viết Phép trừ (tr.39) Luyện tập Bài 1: Đặt tính rời tính a)987864 - 783251 969696 - 656565 - 98786 - 969696 656565 313131 78325 b) 839084 246937 628450 - 35813 - 83908 - 628450 35813 59263 Phép trừ (tr.39) Bài 2: Tính: a) 48600 - 9455 = 39145 b) 80000 - 48765 = 31235 Bài 3: Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh dài 1730km Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1315km Tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt: Hà Nội 1315km Nha Trang 1730km ? km TP.Hồ Chí Minh Phép trừ (tr.39) Bài 3: Tóm tắt: 1315km Hà Nội Nha Trang ? km TP.Hồ Chí Minh 1730km Bài giải: Độ dài quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh là: 1730 – 1315 = 415 (km) Đáp số: 415km Phép trừ (tr.39) Ví dụ Luyện tập a) 865279 -450237 =? • Trừ theo thứ tự từ phải sang trái : 865279 -450237 415042 ▪ trừ 2; viết 4; viết ▪ trừ 0; viết ▪ trừtrừ 5; viết ▪ trừ bằng1; viết 4; viết ▪ trừ Bài 1: Đặt tính tính a) 987864 -783251 969696 -656565 -987864 783251 -969696 656565 20461 31313 Bài 2:Tính b) 839084 - 246937 628450 - 35813 839084 - 628450 -246937 35813 592147 59263 80000 - = 31235 48600 - 9455= 3914 865279 - 450237 = 48765 ) 415042 647253 – 285749 = ? Bài 3: Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến thành • Trừ theo thứ tự từ phải sang trái: phố Hồ Chí Minh dài1730 km Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1315 km Tính quãng - 13 trừ 4; 647253 4.5; trừ 0, viết đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí - 285749 - thêm 1viết Minh 361504 - 12 trừ 5; viết nhớ 1730 km - thêm 6; trừ 1, viết Hà TP Hồ Chí Nội - 14 trừ 6, viết nhớ Minh Nha Trang ? km - thêm 3; trừ 3, viết 1315 km 647253 – 285749 = Bài làm 361504 Quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến TP HCM là: 1730 – 1315 = 415 (km) Đáp số: 415 ... 656565 2 046 1 31313 Bài 2: Tính b) 8390 84 - 24 6 937 62 845 0 - 35813 8390 84 - 62 845 0 - 24 6 937 35813 5 92 147 5 926 3 80000 - = 3 123 5 48 600 - 945 5= 39 14 86 527 9 - 45 023 7 = 48 765 ) 41 5 0 42 647 25 3 – 28 5 749 =... 86 527 9 – 45 023 7 = ? • trừ 2, viết 86 527 9 45 023 7 41 5 0 42 86 527 9 – 45 023 7 = 41 5 0 42 • trừ 4, viết • trừ 0, viết • trừ 5, viết • trừ 1, viết • trừ 4, viết Phép trừ (tr.39) 1, Ví dụ: b) 647 25 3 - 28 5... trái : 86 527 9 -45 023 7 41 5 0 42 ▪ trừ 2; viết 4; viết ▪ trừ 0; viết ▪ trừ ▪ trừ 5; viết ▪ trừ bằng1; viết 4; viết ▪ trừ Bài 1: Đặt tính tính a) 9878 64 -78 325 1 969696 -656565 -9878 64 78 325 1 -969696
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Phép trừ, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Phép trừ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn