Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Phép trừ

12 59 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 15:33

   PHÒNG GD VÀ ĐT HUYỆN DẦU TIẾNG CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP    Kiểm tra cũ: Phép cộng 57696 + 814 Kiểm tra cũ: Phép cộng 186954 + 247436 Giới thiệu Phép trừ Toán Phép trừ a/ 865279 - 450237 = ? - 865279 45023 41504 865279 - 450237 = 415042 b/ 647253 - 285749 = ? - 647253 285749 6150 647253 - 285749 = 361504 - Trừ theo thứ tự từ phải sang trái: • trừ 2, viết • trừ 4, viết • trừ 0, viết • trừ 5, viết • trừ 1, viết • trừ 4, viết - Trừ theo thứ tự từ phải sang trái: • 13 trừ 4, viết nhớ 1.thêm 5; trừ 0, viết • • 12 trừ 5, viết nhớ • thêm 6; trừ 1, viết • 14 trừ 6, viết nhớ • 21.thêm 3; trừ 3, viết Toán Phép trừ a) 865279 - 450237 =? - Trừ theo thứ tự từ phải sang trái: ▪ trừ 2; 865279 viết ▪ trừ 4; -450237 ▪ trừ viết bằng4.0; viết 415042 ▪ trừ 5; viết ▪ trừ bằng1; 1.4; viết ▪ trừ 4viết 865279 - 450237 = 415042 ) 647253 – 285749 = ? - Trừ theo thứ tự từ phải sang trái: 647253 13 trừ 4; viết nhớ1 .4 thêm 5; trừ 361504 12 trừ 0,5; viết 0.5 nhớ viết thêm 6; trừ 1, viết 14 trừ 6, viết nhớ .2 thêm 3; trừ 3, viết 647253 – 285749 = 361504 -285749  Đặt tính tính: a) 987864 - 783251 969696 656565 b) 839084 246937 628450 - 35813 Toán Phép trừ a) 865279 - 450237 =? - Trừ theo thứ tự từ phải sang trái: ▪ trừ 2; 865279 viết ▪ trừ 4; -450237 ▪ trừ viết bằng4.0; viết 415042 ▪ trừ 5; viết ▪ trừ bằng1; 1.4; viết ▪ trừ 4viết 865279 - 450237 = 415042 ) 647253 – 285749 = ? - Trừ theo thứ tự từ phải sang trái: 647253 13 trừ 4; viết nhớ1 .4 thêm 5; trừ 361504 12 trừ 0,5; viết 0.5 nhớ viết thêm 6; trừ 1, viết 14 trừ 6, viết nhớ .2 thêm 3; trừ 3, viết 647253 – 285749 = 361504 -285749  Đặt tính tính:  Tính: a/ 48600 - 9455 b) 80000 48765 Tốn Phép trừ a) 865279 - 450237 =? - Trừ theo thứ tự từ phải sang trái: ▪ trừ 2; 865279 viết ▪ trừ 4; -450237 ▪ trừ viết bằng4.0; viết 415042 ▪ trừ 5; viết ▪ trừ bằng1; 1.4; viết ▪ trừ 4viết 865279 - 450237 = 415042 ) 647253 – 285749 = ? - Trừ theo thứ tự từ phải sang trái: 647253 13 trừ 4; viết nhớ1 .4 thêm 5; trừ 361504 12 trừ 0,5; viết 0.5 nhớ viết thêm 6; trừ 1, viết 14 trừ 6, viết nhớ .2 thêm 3; trừ 3, viết 647253 – 285749 = 361504 -285749  Đặt tính tính:  Tính:  Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 1730 km Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1315 km Tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh Tốn Phép trừ  Đặt tính tính:  Tính:  Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 1730km Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1315km Tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt: 1315 km Hà Nội Nha Trang ? km TP Hồ Chí Minh 1730 km Tốn Phép trừ + Muốn thực phép trừ ta làm nào? Tốn Phép trừ Dặn dò: - Học Phép trừ - Xem trước Luyện tập ... Phép cộng 57696 + 8 14 Kiểm tra cũ: Phép cộng 1869 54 + 24 7 436 Giới thiệu Phép trừ Toán Phép trừ a/ 86 527 9 - 45 023 7 = ? - 86 527 9 45 023 41 5 04 86 527 9 - 45 023 7 = 41 5 0 42 b/ 647 25 3 - 28 5 749 = ? - 647 25 3... sang trái: ▪ trừ 2; 86 527 9 viết ▪ trừ 4; -45 023 7 ▪ trừ viết bằng4.0; viết 41 5 0 42 ▪ trừ 5; viết ▪ trừ bằng1; 1 .4; viết ▪ trừ 4viết 86 527 9 - 45 023 7 = 41 5 0 42 ) 647 25 3 – 28 5 749 = ? - Trừ theo thứ... 41 5 0 42 ▪ trừ 5; viết ▪ trừ bằng1; 1 .4; viết ▪ trừ 4viết 86 527 9 - 45 023 7 = 41 5 0 42 ) 647 25 3 – 28 5 749 = ? - Trừ theo thứ tự từ phải sang trái: 647 25 3 13 trừ 4; viết nhớ1 .4 thêm 5; trừ 3615 04 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Phép trừ, Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Phép trừ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn