Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 3

13 60 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 15:28

TOÁN Kiểm tra cũ: TOÁN - Nờu dấu hiệu chia hết cho Vớ dụ số cú ba chữ số chia hết cho BẠN GiỎI QUÁ! ĐÂY CHÍNH LÀ SỐ CHIA HẾT CHO TỐN • Trong số sau : 23,45,351,340,4653 + Số chia hết cho ? Số không chia hết cho ? MỘT CÂU TRẢ LỜI • Đáp án : Số chia XÁC hết cho :ĐƯỢC 45,351,4653 CHÍNH BẠN Số khơng chia hết : 23, 340 ĐIỂM 10 RỒI ĐẤY ! Thứ ba,ngày 14 tháng 12 năm TỐN 2010 Tốn TỐN Tìm bốn số chia hết cho 3, bốn số khơng chia hết cho Tìm dấu hiệu chia hết cho Những số có đặc điểm khơng chia hết cho 3?  Thảo luận nhóm trả lời hai câu hỏi trên, thời gian phút TỐN Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận TỐN Ví Các số chia dụ hết63cho 123 Các số không chia91hết cho 2363 63 : = 21 Nhận xét: + = 9:3=3 Nhận xét: + = 10 10 : = ( dư ) 123 : = 41 Nhận xét: + + = 6:3=2 236 : = 78 (d 2) Nhận xét: + + = 11 11 : = ( dư 2) 91 : = 30 (d 1) TỐN Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho Các số có tổng chữ số khơng chia hết cho khơng chia hết cho TỐN 1) Số chia hết cho 3? Số không chia hết cho 3? 502 96 231 6923 Số chia hết cho 109 55 553 641 311 Số khơng chia hết cho 92 313 1872 8235 TỐN Số chia hết cho 3? Số không chia hết cho 3? 8235 96 92 313 Số chia hết cho 231 1872 6923 641 311Số không55 553 chia hết cho 502 109 TOÁN Ai nhanh – Ai giỏi - Hai đội tham gia chơi Mỗi đội người - Từng người đội thay lên viết số có ba chữ số chia hết cho - Thời gian chơi phút Đội thắng đội tìm nhiều số TỐN Tìm chữ số thích hợp viết vào chỗ trống để số chia hết cho không chia hết cho 9: 79 56 35 Chọn đáp án đúng: 56 56 A B C D 79 79 A B C D 2 35 A 35 B C D TOÁN ... Số chia hết cho 109 55 5 53 641 31 1 Số không chia hết cho 92 31 3 1872 8 235 TOÁN Số chia hết cho 3? Số không chia hết cho 3? 8 235 96 92 31 3 Số chia hết cho 231 1872 69 23 641 31 1Số không55 5 53 chia. .. cũ: TOÁN - Nờu dấu hiệu chia hết cho Vớ dụ số cú ba chữ số chia hết cho BẠN GiỎI QUÁ! ĐÂY CHÍNH LÀ SỐ CHIA HẾT CHO TỐN • Trong số sau : 23 ,45 ,35 1, 34 0 ,46 53 + Số chia hết cho ? Số không chia hết. .. = 30 (d 1) TỐN Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho Các số có tổng chữ số khơng chia hết cho khơng chia hết cho TỐN 1) Số chia hết cho 3? Số không chia hết cho 3? 502 96 231 6923
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 3, Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 3