Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

115 68 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 14:28

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ THỊ HẢI LIÊN NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng- Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ THỊ HẢI LIÊN NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 N ƣờ ƣớn n o ọ PGS TS Hoàn T n Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn ký ghi rõ họ tên Hồ Thị Hải Liên MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 1.1 TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC VỐN 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Các yếu tố cấu thành 10 1.1.3 Các lý thuyết cấu trúc vốn 12 1.1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến cấu trúc vốn 18 1.2 TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 20 1.2.1 Khái niệm tài doanh nghiệp hiệu tài doanh nghiệp 20 1.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu tài doanh nghiệp 21 1.2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu tài 24 1.3 CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG 38 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 39 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG 39 2.1.1 Giới thiệu khái quát ngành vật liệu xây dựng Việt Nam 39 2.1.2 Giới thiệu doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 40 2.1.3 Khái quát kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 40 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 42 2.2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 42 2.2.2 Mơ hình nghiên cứu 45 2.2.3 Dữ liệu nghiên cứu 54 KẾT LUẬN CHƢƠNG 58 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 59 3.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ 59 3.2 PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN 61 3.3 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY 62 3.3.1 Mơ hình Pooled OLS 63 3.3.2 Kết hồi quy theo phƣơng pháp hồi quy tác động cố định (FEM) 64 3.3.3 Kết hồi quy theo phƣơng pháp ảnh hƣởng ngẫu nhiên (REM)66 3.3.4 Kết kiểm định Hausman 68 3.3.5 Kết kiểm định Modified Wald test 70 3.4 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ CÁC BIẾN CỦA MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 70 KẾT LUẬN CHƢƠNG 74 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH 76 4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 76 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 78 4.2.1 Đối với quan có thẩm quyền 78 4.2.2 Đối với doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng 83 4.2.3 Đối với nhà đầu tƣ 83 4.3 HẠN CHẾ 83 4.4 HƢỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 83 KẾT LUẬN 83 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN (Bản sao) NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng bảng 1.1 2.1 Tóm tắt kết nghiên cứu trƣớc Chỉ tiêu phản ánh hiệu kinh doanh DN ngành vật liệu xây dựng niêm yết TTCK VN Trang 36 41 2.2 Mô tả biến 50 2.3 Kỳ vọng dấu biến 54 2.4 Danh sách công ty mẫu nghiên cứu 55 3.1 Phân tích mơ tả liệu biến 60 3.2 Ma trận hệ số tƣơng quan 61 3.3 Kết kiểm tra tƣợng đa công tuyến 61 3.4 Kết hồi quy ROE theo phƣơng pháp Pooled OLS 63 3.5 Kết hồi quy ROE theo phƣơng pháp FEM 63 3.6 Tóm tắt kết hồi quy ROE theo phƣơng pháp FEM 65 3.7 Kết hồi quy ROE theo phƣơng pháp REM 64 3.8 Tóm tắt kết hồi quy ROE theo phƣơng pháp REM 67 3.9 Kết kiểm định Hausman cho hồi quy ROE 69 3.10 Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi cho hồi quy ROE 70 3.11 Tóm tắt kết nghiên cứu 73 DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩ VCSH Vốn chủ sở hữu ĐBTC Đòn bẩy tài PV Giá trị OLS Ordinary Least Squares - Phƣơng pháp bình thƣơng tối thiểu FEM Fixed Effect Model - Mơ hình tác động cố định REM Random Effect Model - Mơ hình tác động ngẫu nhiên FGLS Feasible Generalized Least Square - Mơ hình bình phƣơng tối thiểu tổng quát khả thi HNX Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HOSE Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh ROE Return on Equity - Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu TD Total Dept - Tỷ lệ tổng nợ LTD Long Term Dept - Tỷ lệ nợ dài hạn STD Short term Dept - Tỷ lệ nợ ngắn hạn MỞ ĐẦU Tín ấp t ết ủ đề tà Hoạch định cấu trúc vốn vấn đề vô quan trọng mà nhà quản trị tài doanh nghiệp quan tâm Đặc biệt, giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ nhƣ việc lựa chọn cấu trúc vốn phù hợp giúp doanh nghiệp tồn đƣợc thị trƣờng cạnh tranh đầy khốc liệt góp phần thúc đẩy kinh tế nƣớc phát triển Tuy nhiên, định sai cấu trúc vốn dẫn đến tổn thất vơ to lớn nhƣ khiến doanh nghiệp phá sản Chính lẽ việc xem xét đánh giá tác động cấu trúc vốn lên hiệu tài công ty vô quan trọng doanh nghiệp Thực tế Việt Nam cho thấy vấn đề nội lực doanh nghiệp hạn chế so với yêu cầu trình hội nhập kinh tế quốc tế Do đó, doanh nghiệp cần hỗ trợ kênh huy động vốn từ bên Việc xem xét, đánh giá, lựa chọn cấu trúc vốn nhƣ nào? Tác động cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp sao? Mức độ ảnh hƣởng nhân tố góp phần lớn đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Mỗi ngành, lĩnh vực có đặc trƣng riêng cấu trúc vốn có đặc trƣng khác Vì vậy, việc đánh giá tác động cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp hoạt động nhóm ngành khác cần thiết Việt Nam quốc gia phát triển, nhu cầu đô thị hóa cao nhóm ngành xây dựng vật liệu xây dựng phát triển Hơn hết, ngành vật liệu xây dựng ngành sản xuất kinh doanh mặt hàng phục vụ phát triển sở hạ tầng, bƣớc chuẩn bị tất yếu cho phát triển kinh tế Đặc biệt, doanh nghiệp nhóm ngành vật liệu xây dựng doanh nghiệp sở hữu khối lƣợng tài sản cố định hữu hình lớn, nhu cầu sử dụng vốn để đầu tƣ cao Nguồn vốn dựa vào lợi nhuận giữ lại mà cần phải huy động thêm vốn vay bên Điều ảnh hƣởng nhiều đến cấu trúc vốn doanh nghiệp Vì vậy, việc xem xét, đánh giác tác động cấu trúc vốn lên hiệu tài cần thiết Do đó, tác giả chọn đề tài: “N ên ứu tá động cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt N m” làm đề tài nghiên cứu Mụ t n ên ứu - Đo lƣờng, nghiên cứu tác động cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam - Đề xuất, gợi ý sách liên quan đến cấu trúc vốn nhằm nâng cao hiệu tài doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu - Việc đo lƣờng tác động cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam - Giải pháp để nâng cao hiệu tài doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Đố tƣợn p ạm v n ên ứu Đối tƣợng nghiên cứu: tác động cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi không gian: công ty cổ phần niêm yết hoạt động ngành vật liệu xây dựng niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Hồ Chí Phụ lục D: Kết hồ quy ROE t eo p ƣơn p áp REM xtreg roe std ltd tang size grow age , re Random-effects GLS regression Group variable: nam Number of obs Number of groups = = 105 R-sq: within = 0.3739 between = 0.9142 overall = 0.3922 Obs per group: = avg = max = 35 35.0 35 corr(u_i, X) Wald chi2(6) Prob > chi2 = (assumed) roe Coef Std Err z std ltd tang size grow age _cons -.2518437 -.1183887 -.1238767 0293773 2244659 0125451 -.2474798 0661181 0929995 0538751 0083259 0462554 0031953 107793 sigma_u sigma_e rho 08972082 (fraction of variance due to u_i) -3.81 -1.27 -2.30 3.53 4.85 3.93 -2.30 P>|z| 0.000 0.203 0.021 0.000 0.000 0.000 0.022 = = 63.24 0.0000 [95% Conf Interval] -.3814327 -.3006644 -.22947 0130588 133807 0062825 -.4587502 -.1222547 063887 -.0182834 0456958 3151249 0188078 -.0362094 P ụ lụ E: Kết ểm địn H usm n o quy ROE hausman fe_roe re_roe Coefficients (b) (B) fe_roe re_roe std ltd tang size grow age -.2287279 -.1134329 -.1141831 0258327 2367221 0107316 -.2518437 -.1183887 -.1238767 0293773 2244659 0125451 (b-B) Difference sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0231158 0049558 0096936 -.0035446 0122562 -.0018135 0125699 0028386 0020181 0066203 0010535 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 3.77 Prob>chi2 = 0.7075 (V_b-V_B is not positive definite) DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Đoàn Ngọc Phi Anh (2010), “Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài hiệu tài chính: Tiếp cận theo phương pháp phân tích đường dẫn”, Tạp chí khoa học cơng nghệ, Đại học Đà N ng, (số (40), tr 14-22 [2] Võ Hồng Đức Võ Tƣờng Luân (2014), “Bằng chứng thực nghiệm hạn mức sử dụng nợ tối ưu doanh nghiệp niêm yết Việt Nam”, Tạp chí phát triển kinh tế (số 280), tr 43-60 [3] Đoàn Ngọc Phúc (2014), “ Ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp sau cổ phần hóa Việt Nam”, Những vấn đề Kinh tế Chính trị giới, (số (219)), tr 72-80 [4] Trần Hùng Sơn Trần Viết Hoàng (2008), “ Cơ cấu vốn hiệu hoạt động doanh nghiệp công ty niêm yết SGDCK TPHCM”, Tạp chí Phát triển Kinh tế, (số 218), tr 36-41 [5] Trần Ngọc Thơ cộng ( 2013), “ Tài doanh nghiệp đại”, Nhà xuất thống kê, Hà Nội [6] Trƣơng Bá Thanh Trần Đình Khơi Ngun (2001), “Phân tích tài doanh nghiệp”, Nhà xuất giáo dục, tr 3-4 [7] Võ Xuân Vinh Nguyễn Thành Phú (2014), “Nợ vay giá trị doanh nghiệp: Bằng chứng từ mô hình hồi quy ngưỡng”, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, tr.22-28 Tiếng Anh [8] Abor, J (2005), “The effect of capital structure on profitability: an empirical analysis of listed firms in Ghana”, The journal of risk finance, 6(5), pp 438-445 [9] Ahmad, Z., Abdullah, N M H., & Roslan, S (2012), “Capital structure effect on firms performance: Focusing on consumers and industrials sectors on Malaysian firms”, International review of business research papers, 8(5), pp 137-155 [10] Dawar, V (2014), “Agency theory, capital structure and firm performance: some Indian evidence”, Managerial Finance, 40(12), pp 1190-1206 [11] Donaldson, C ( 1961), “ Corporate debt capacity: A study of corporate debt policy and the determinants of corporate debt capacity”, Division of research, Harvard University, Boston [12] Dzung Nguyen, et al (2012), “Financial Development and the Determinants of Capital Structure in Vietnam”, Social Science Reseach Network, id 12022017 [13] El-Sayed Ebaid, I (2009), “The impact of capital-structure choice on firm performance: empirical evidence from Egypt”, The Journal of Risk Finance, 10(5), pp 477-487 [14] Kraus & Litzenberger (1973), “A state – preference model of optimal financial leverage”, Social Science Reseach Network, id 12022017 [15] Mahfuzah Salim, Dr.Raj Yadav (2012), “Capital Structure and Firm Performance: Evidence form Malaysian Listed Company”, Social and Behavioral Sciences 65 (2012), pp 156-166 [16] Modigliani, F & Miller, M H (1958), “The cost of capital, corporate finance, and the theory of investment”, American Economy review, 48(3), pp 261-297 [17] Modigliani, F & Miller, M H (1963), “Corporate income taxes and the cost of capital: A correction”, American Economic review, 53(3), pp 433-443 [18] Myers, S C & Majluf, N S ( 1984), “’Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors not have”, Journal of Finance and Economics, 13(2), pp 187-222 [19] Myers, S C (1977), “ Determinants of corporate borrowing”, Journal of Finance and Economics, 5(2), pp 147-175 [20] Zeitun, R., & Tian, G G (2014), “Capital structure and corporate performance: evidence from Jordan”, Social Science Reseach Network, id 12022017 Website [21] http://www.ssi.com.vn [22] http://www.cophieu68.vn [23] http://www.hnx.vn [24] http://www.hsx.vn ... Việt Nam 39 2.1.2 Giới thiệu doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 40 2.1.3 Khái quát kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành vật liệu xây. .. hiệu tài doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam - Giải pháp để nâng cao hiệu tài doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Đố tƣợn... tƣợng nghiên cứu: tác động cấu trúc vốn đến hiệu tài doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi không gian: công ty cổ phần niêm yết
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan