Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 5

17 58 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 10:16

Kiểm tra cũ: Dấu hiệu chia hết cho Số chia hết cho có chữ số tận mấy? Cho ví dụ Các số:0 ; ; ; ; gọi số ? Kiểm tra cũ: Dấu hiệu chia hết cho  Các số tận là1; 3; 5;7;9 gọi số ?  Các số lẻ có chia hết cho hay khơng ?Cho ví dụ Kiểm tra cũ: Dấu hiệu chia hết cho Giải / 95 4a ) Viết số chẵn thích hợp vào chỗ chấm: 340 ; 342 ; 344 ; ……….; 346 348 ……… ; 350 4b ) Viết số lẻ thích hợp vào chỗ chấm: 8355 8347 ; 8349 ; 8351; 8353 ……… ; ………… ; 8357 Ví dụ : Dấu hiệu chia hết cho Cho số : 20 ; 30 ; 40 ; 15 ; 25 ; 35 Thực phép chia số cho 20 : = 15 : = 30 : = 25 : = 35 : = 40 : = Dấu hiệu chia hết cho - Nhận xét chữ số tận Số bị chia phép chia +Số bị chia tận - Số chia hết cho 5? - Các số có chữ số tận la ø0 chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho CÂU : Thực phép chia số 41; 32 ; 53 ; 44 ; 46 ; 37 ; 28 ; 19 cho 41 : = (dư 1) 46 : = (dư 1) 32 : = (dư 2) 37 : = 7(dư 2) 53 : = 10 (dư 3) 28 : = (dư 3) 44 : = (dư 4) 19 : = 3(dư 4) Dấu hiệu chia hết cho Các số không tận khơng chia hết cho Hãy so sánh dấu hiệu chia hết cho dấu hiệu chia hết cho Dấu hiệu chia hết cho Giống nhau: Đều có chữ số tận chữ số Khác nhau: - Dấu hiệu chia hết cho 2, tận chữ số có chữ số: 2, 4, 6, - Dấu hiệu chia hết cho tận chữ số Dấu hiệu chia hết cho LUYỆN TẬP Bài : Trong số 35 ; ; 57 ; 660 ; 674 ; 000 ; 945 ; 553 a) Số chia hết cho là: + 35 ; 660 ; 000 ; 945 b) Số không chia hết cho là: + ; 57 ; 674 ; 553 Dấu hiệu chia hết cho Bài 4: Trong số 35; 8; 57; 660; 945; 5553; 3000: a) Số vừa chia hết cho vừa chia hết cho 2? b) Số chia hết cho không chia hết cho 2? Chọn đáp án đúng: Số vừa chia hết cho vừa chia hết cho là: 35 ; 57 ; 945 35 ; 660 ; 5553 660 ; 3000 660 ; 3000 ; 5553 Dấu hiệu chia hết cho Bài 4: Trong số 35; 8; 57; 660; 945; 5553; 3000: a) Số vừa chia hết cho vừa chia hết cho 2? b) Số chia hết cho không chia hết cho 2? Chọn đáp án đúng: Số chia hết cho không chia hết cho là: 35 ; 945 35 ; 3000 660 ; 945 945; 3000 Dấu hiệu chia hết cho Với ba chữ số ; 5; viết số có ba chữ số, số có ba chữ số chia hết cho 750 570 705 Dấu hiệu chia hết cho Củng cố: -Một số chia hết cho tận ? -Một số chia hết cho tận ? -Một số vừa chia hết cho vừa chia hết cho tận ? Dấu hiệu chia hết cho Dặn dò: Về làm tập sách giáo khoa Xem trước luyện tập ... vừa chia hết cho là: 35 ; 57 ; 9 45 35 ; 660 ; 55 53 660 ; 30 00 660 ; 30 00 ; 55 53 Dấu hiệu chia hết cho Bài 4: Trong số 35 ; 8; 57 ; 660; 9 45 ; 55 53 ; 30 00: a) Số vừa chia hết cho vừa chia hết cho 2?... ; 8 34 9 ; 8 35 1; 8 35 3 ……… ; ………… ; 8 35 7 Ví dụ : Dấu hiệu chia hết cho Cho số : 20 ; 30 ; 40 ; 15 ; 25 ; 35 Thực phép chia số cho 20 : = 15 : = 30 : = 25 : = 35 : = 40 : = Dấu hiệu chia hết cho. .. số Dấu hiệu chia hết cho LUYỆN TẬP Bài : Trong số 35 ; ; 57 ; 660 ; 6 74 ; 000 ; 9 45 ; 5 53 a) Số chia hết cho là: + 35 ; 660 ; 000 ; 9 45 b) Số không chia hết cho là: + ; 57 ; 6 74 ; 5 53 Dấu hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 5, Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 5