Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 5: Tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số

11 70 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 09:58

TaiLieu.VN Tốn Kiểm tra Đã tơ màu vào hình nào? Hình TaiLieu.VN Hình Hình Tốn Tìm phần số Bài tốn: Chị có 12 keọ, chị cho em số kẹo đó.Hỏi chị cho em kẹo? Chia 12 kẹo thành phần Mỗi phần số Bài giả: Chị cho em số kẹo 12:3 = 4(cái) Đáp số: kẹo kẹo TaiLieu.VN anhhung_277 t ộ m n ìm hầ t n cp a ố M u g cá u c ủ h ế a n tro g nh làm t n ằ b số ta ? t ộ m Muốn tìm phần số Ta lấy số chia cho số phần TaiLieu.VN Tốn Tìm phần số Luyện tập Bài 1: ViÕt sè thích hợp vào chỗ chấm? ca kg l kg Của 24l ….l 1 Của 54 phút ….phút 25m là… m TaiLieu.VN Tốn Tìm phần số Luyện tập Bài 2:Một cửa hàng có 40 mét vải xanh bán Số vải Hỏi cửa hàng bán mét vải? Tóm tắt Bài giải ?m Số vải cửa hàng bán là: 40 : = 8(mét) Đáp số: mét vải 40m TaiLieu.VN TaiLieu.VN 30 cm : 55 50 10 15 45 40 20 35 Trả lời: a) a 4cm Câu sai b) b.Đúng 5cm c) c 6cm Câu sai d) 3cm Said.rồi TaiLieu.VN 30 25 Đã tô màu số vng hình nào? Hình a Hình b Hình c Cả hình hình TaiLieu.VN Hình Mn tim mét c¸c phần ca số ta làm nào? Muốn tìm phần ca số, ta lấy số chia cho số phần TaiLieu.VN TaiLieu.VN ... Tốn Tìm phần số Bài tốn: Chị có 12 keọ, chị cho em số kẹo đó.Hỏi chị cho em kẹo? Chia 12 kẹo thành phần Mỗi phần số Bài giả: Chị cho em số kẹo 12 :3 = 4(cái) Đáp số: kẹo kẹo TaiLieu.VN anhhung _27 7... n ằ b số ta ? t ộ m Muốn tìm phần số Ta lấy số chia cho số phần TaiLieu.VN Tốn Tìm phần số Luyện tập Bài 1: ViÕt sè thÝch hợp vào chỗ chấm? ca kg l kg Của 24 l ….l 1 Của 54 phút ….phút 25 m là…... m TaiLieu.VN Tốn Tìm phần số Luyện tập Bài 2: Một cửa hàng có 40 mét vải xanh bán Số vải Hỏi cửa hàng bán mét vải? Tóm tắt Bài giải ?m Số vải cửa hàng bán là: 40 : = 8(mét) Đáp số: mét vải 40m
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 5: Tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số, Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 5: Tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số

Từ khóa liên quan