Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 33: Hình chữ nhật

8 28 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 09:49

Mơn : Tốn - Lớp Bài : Hình chữ nhật TaiLieu.VN Tốn Bài cũ : Tính giá trị biểu thức : 325 – 25 + 30 = 300 +30 = 330 123 x (42 – 40) = 123 x = 246 TaiLieu.VN Tốn Hình chữ nhật * Giới thiệu hình chữ nhật A D TaiLieu.VN B C Hình chữ nhật ABCD có: góc đỉnh A, B, C, D góc Hình chữ nhật vuông thế4 cạnh?: hai cạnh dài AB CD, hai cạnh ngắn AD BC AB = chữ CD ;nhật AD = * Hình cóBC góc vng, có hai cạnh dài hai cạnh ngắn * Độ dài cạnh dài gọi chiều dài; Độ dài cạnh ngắn gọi chiều rộng Toán Hình chữ nhật * Thực hành Bài 1) Trong hình đây, hình hình chữ nhật ? A D B M C Q N P E I G H Hình chữ nhật : MNPQ RSTU TaiLieu.VN R U S T Tốn Hình chữ nhật Bài 2) Đo cho biết độ dài cạnh hình chữ nhật sau : cm cm cm TaiLieu.VN cm Tốn Hình chữ nhật A B Bài 3) Tìm chiều dài, chiều rộng 1cm M hình chữ nhật có N hình vẽ bên (DC = 4cm, BN = 1cm, 2cm NC = 2cm) D C 4cm Bài giảinhóm : Thảo luận đơi * Hình chữ nhật ABNM có chiều dài 4cm chiều rộng 1cm :AB = MN = DC = 4cm AM = BN = 1cm * Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 4cm chiều rộng 3cm :AB = DC = 4cm AD =BC = 1cm + 2cm = cm TaiLieu.VN Tốn Hình chữ nhật Bài 4) Kẻ thêm đoạn thẳng để hình chữ nhật : a) TaiLieu.VN b) Tốn Hình chữ nhật Củng cố : Hình chữ nhật ? * Hình chữ nhật hình có góc vng, có hai cạnh dài hai cạnh ngắn TaiLieu.VN ...Tốn Bài cũ : Tính giá trị biểu thức : 32 5 – 25 + 30 = 30 0 +30 = 33 0 1 23 x ( 42 – 40) = 1 23 x = 24 6 TaiLieu.VN Tốn Hình chữ nhật * Giới thiệu hình chữ nhật A D TaiLieu.VN B C Hình chữ nhật ABCD... Tốn Hình chữ nhật * Thực hành Bài 1) Trong hình đây, hình hình chữ nhật ? A D B M C Q N P E I G H Hình chữ nhật : MNPQ RSTU TaiLieu.VN R U S T Tốn Hình chữ nhật Bài 2) Đo cho biết độ dài cạnh hình. .. 1cm + 2cm = cm TaiLieu.VN Tốn Hình chữ nhật Bài 4) Kẻ thêm đoạn thẳng để hình chữ nhật : a) TaiLieu.VN b) Tốn Hình chữ nhật Củng cố : Hình chữ nhật ? * Hình chữ nhật hình có góc vng, có hai cạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 33: Hình chữ nhật, Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 33: Hình chữ nhật