Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 36: Chu vi hình vuông

11 55 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 09:44

TaiLieu.VN Kiểm tra cũ Muốn tìm chu vi hình chữ nhật ta làm nào? Muốn tìm chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) nhân với TaiLieu.VN Kiểm tra cũ Tính chu vi hình chữ nhật có: Chiều dài 10 cm, chiều rộng cm Bài giải Chu vi hình chữ nhật là: (10 + 5) x = 30 (cm) Đáp số 30cm TaiLieu.VN Tốn A CHU VI HÌNH VNG 3cm B 3cm 3cm Chu vi hình vng ABCD là: + + + = 12 (cm) D 3cm C Hoặc x = 12 (cm) Muốn tìm chu vi hình vng ta lấy độ dài cạnh nhân với TaiLieu.VN Tốn CHU VI HÌNH VNG Viết vào chỗ trống (theo mẫu): Cạnh hình vng cm Chu vi hình vng x = 32 (cm) TaiLieu.VN 12 cm 12 x = 48 (cm) 31 cm 15 cm 31 x = 124 (cm) 15 x = 60 (cm) Tốn CHU VI HÌNH VNG Người ta uốn sợi dây thép vừa đủ thành hình vng cạnh 10 cm.Tính độ dài đoạn dây Tóm tắt Sợi dây uốn thành hình vng cạnh :10 cm Tính độ dài đoạn dây Bài giải Độ dài đoạn dây là: 10 x = 40 (cm) Đáp số: 40 cm TaiLieu.VN Tốn CHU VI HÌNH VNG Mỗi viên gạch hình vng có cạnh 20 cm Tính chu vi hình chữ nhật ghép viên gạch ( xem hình vẽ) TaiLieu.VN Tốn CHU VI HÌNH VNG Tóm tắt Mỗi viên gạch có cạnh: 20cm Chu vi hình chữ nhật ghép viên gạch cm? Bài giải Chiều dài hình chữ nhật là: 20 x = 60 (cm) Chu vi hình chữ nhật là: (60 + 20) x = 160 (cm) TaiLieu.VN Đáp số: 160cm CHU VI HÌNH VNG Đo đọ dài tính chu vi hình vng MNPQ: M 3cm N Bài giải 3cm 3cm Chu vi hình vng MNPQ là: x = 12 (cm) Q TaiLieu.VN 3cm P Đáp số: 12 cm Trò chơi thử tài x 31= 12 x 42= 20 x 43= 24 TaiLieu.VN TaiLieu.VN ... 160cm CHU VI HÌNH VNG Đo đọ dài tính chu vi hình vng MNPQ: M 3cm N Bài giải 3cm 3cm Chu vi hình vng MNPQ là: x = 12 (cm) Q TaiLieu.VN 3cm P Đáp số: 12 cm Trò chơi thử tài x 31 = 12 x 42= 20 x 43= 24 ... cm Bài giải Chu vi hình chữ nhật là: (10 + 5) x = 30 (cm) Đáp số 30 cm TaiLieu.VN Tốn A CHU VI HÌNH VNG 3cm B 3cm 3cm Chu vi hình vng ABCD là: + + + = 12 (cm) D 3cm C Hoặc x = 12 (cm) Muốn tìm chu. .. TaiLieu.VN Tốn CHU VI HÌNH VNG Tóm tắt Mỗi vi n gạch có cạnh: 20 cm Chu vi hình chữ nhật ghép vi n gạch cm? Bài giải Chiều dài hình chữ nhật là: 20 x = 60 (cm) Chu vi hình chữ nhật là: (60 + 20 ) x =
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 36: Chu vi hình vuông, Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 36: Chu vi hình vuông

Từ khóa liên quan