Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 8: Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

10 74 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2019, 09:42

TaiLieu.VN Tốn Bài cũ Nêu qui tắc tính diện tích hình vng ? Một hình vng có cạnh cm Tính diện tích hình vng ? TaiLieu.VN Bài Phép cộng số phạm vi 100 000 45732 + 36194 =? 45732 * cộng 6, viết + 6194 * cộng 12, viết nhớ 1 8, thêm * cộng 81926 9, 6viết * cộng bằng9 11, viết nhớ 7, thêm * cộng 8, viết TaiLieu.VN Toán Phép cộng số phạm vi 100 000 Muốn cộng hai số có nhiều chữ số ta viết số hạng cho chữ số hàng thẳng cột với nhau, viết dấu cộng, kẻ vạch ngang cộng từ phải sang trái TaiLieu.VN Toán Phép cộng số phạm vi 100 000 Tính : 64827 + 19 57 86784 TaiLieu.VN Toán Phép cộng số phạm vi 100 000 Tính : ĐỘI A 86149 + 12735 37092 + 35864 TaiLieu.VN ĐỘI B + 72468 6829 Toán Phép cộng số phạm vi 100 000 Đặt tính tính : a) 18257 + 64439 18257 + 64439 82696 TaiLieu.VN 52819 + 6546 52819 + 6546 59365 Toán A TaiLieu.VN Phép cộng số phạm vi 100 000 Đoạn đường AB dài 2350m đoạn đường CD dài 3km Hai đoạn đường có chung cầu từ C đến B dài 350m Tính độ dài đoạn đường từ A đến D? C 350m B D Bài giải Độ dài đoạn đường AC là3km : 2350m 2350 – 350 = 2000(m) 2000m = 2km Độ dài đoạn đường AD là: + = (km) Đáp số : 5km Toán Phép cộng số phạm vi 100 000 Tính nhanh, tính TaiLieu.VN 37246 + 1765 = 39011 32565 + 34728 = 67293 17560 + 23264 = 40824 54321 + 26483 = 80804 TaiLieu.VN ... 100 000 Tính : ĐỘI A 86 149 + 12 735 37 092 + 35 8 64 TaiLieu.VN ĐỘI B + 7 246 8 6829 Toán Phép cộng số phạm vi 100 000 Đặt tính tính : a) 18257 + 64 439 18257 + 64 439 82696 TaiLieu.VN 52819 + 6 546 52819... chữ số hàng thẳng cột với nhau, vi t dấu cộng, kẻ vạch ngang cộng từ phải sang trái TaiLieu.VN Toán Phép cộng số phạm vi 100 000 Tính : 648 27 + 19 57 867 84 TaiLieu.VN Toán Phép cộng số phạm vi 100. ..Tốn Bài cũ Nêu qui tắc tính diện tích hình vng ? Một hình vng có cạnh cm Tính diện tích hình vng ? TaiLieu.VN Bài Phép cộng số phạm vi 100 000 45 732 + 36 1 94 =? 45 732 * cộng 6, vi t + 61 94 * cộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 8: Phép cộng các số trong phạm vi 100 000, Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 8: Phép cộng các số trong phạm vi 100 000