Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 35: Chu vi hình chữ nhật

11 32 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 22:23

PHỊNG GD&ĐT VĂN CHẤN TRƯỜNG TH SÀI LƯƠNG Tốn Kiểm tra cũ Em nêu đặc điểm hình vng hình chữ nhật? - Hình chữ nhật có góc vng, có cạnh dài cạnh ngắn - Hình vng có góc vuông cạnh TaiLieu.VN Tiết 83: TaiLieu.VN Tốn Chu vi hình chữ nhật dụ: A 4cm 3cm B • Chu 3cm C • Muốn 4cm vi hình chữ nhật ABCD là: + + + = 14 (cm) (4 + 3) x = 14 (cm) D tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng ( đơn vị đo) nhân với TaiLieu.VN Tốn Chu vi hình chữ nhật Luyện tập: Bài Tính chu vi hình chữ nhật có: a) Chiều dài 10cm, chiều rộng 5cm; b) Chiều dài 2dm, chiều rộng 13dm TaiLieu.VN Tốn Chu vi hình chữ nhật Bài Tính chu vi hình chữ nhật có: a) Chiều dài 10cm, chiều rộng 5cm Chu vi hình chữ nhật là: (10 + 5) x = 30 (cm) b) Chiều dài 2dm, chiều rộng 13cm 2dm = 20 cm Chu vi hình chữ nhật là: (20 + 13 ) x = 66 (cm) TaiLieu.VN Tốn Chu vi hình chữ nhật Bài Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35 m, Chiều rộng 20m Tính chu vi mảnh đất Tóm tắt: Chiều dài: 30m Chiều rộng: 20m Chu vi mảnh đất: m? TaiLieu.VN Bài giải Chu vi mảnh đất là: (35 + 20 ) x = 100 (dm) Đáp số: 100 dm Toán Chu vi hình chữ nhật Bài Khoanh vào trước câu trả lời đúng: M 63cm A B 31cm C D 54cm N 40cm Q P A.Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn chu vi hình chữ nhật MNPQ B Chu vi hình chữ nhật ABCD bé chu vi hình chữ nhật MNPQ C Chu vi hình chữ nhật ABCD chu vi hình chữ nhật MNPQ TaiLieu.VN Tốn Chu vi hình chữ nhật Bài Khoanh vào trước câu trả lời đúng: M 63cm A B 31cm C D 54cm N 40cm Q P A.Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn chu vi hình chữ nhật MNPQ B Chu vi hình chữ nhật ABCD bé chu vi hình chữ nhật MNPQ C Chu vi hình chữ nhật ABCD chu vi hình chữ nhật MNPQ TaiLieu.VN Tốn Chu vi hình chữ nhật Em nêu quy tắc tính chu vi hình chữ nhật? Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng ( đơn vị đo) nhân với TaiLieu.VN TaiLieu.VN ... ABCD lớn chu vi hình chữ nhật MNPQ B Chu vi hình chữ nhật ABCD bé chu vi hình chữ nhật MNPQ C Chu vi hình chữ nhật ABCD chu vi hình chữ nhật MNPQ TaiLieu.VN Tốn Chu vi hình chữ nhật Bài Khoanh... 63cm A B 31 cm C D 54cm N 40cm Q P A .Chu vi hình chữ nhật ABCD lớn chu vi hình chữ nhật MNPQ B Chu vi hình chữ nhật ABCD bé chu vi hình chữ nhật MNPQ C Chu vi hình chữ nhật ABCD chu vi hình chữ. .. Tốn Chu vi hình chữ nhật Luyện tập: Bài Tính chu vi hình chữ nhật có: a) Chiều dài 10cm, chiều rộng 5cm; b) Chiều dài 2dm, chiều rộng 13dm TaiLieu.VN Tốn Chu vi hình chữ nhật Bài Tính chu vi hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 35: Chu vi hình chữ nhật, Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 35: Chu vi hình chữ nhật