HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý dự án đầu tư xây DỰNG tại BAN QUẢN lý dự án các CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ

141 156 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 19:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ VĨNH PHƯ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN DỰ ÁN ĐẦUXÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN DỰ ÁN CÁC CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG TỈNH QUẢNG TRỊ Chuyên ngành: QUẢN KINH TẾ Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƢƠNG TẤN QUÂN HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tấn Quân Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu phục vụ cho việc phân tích, đánh giá tác giả thu thập trình nghiên cứu Ngồi luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc Tác giả luận văn Lê Vĩnh Phú i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép bày tỏ lòng biết ơn tới tất quan cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ cho tơi q trình học tập nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tồn thể Q thầy, giáo cán cơng chức Phòng Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế giúp đỡ mặt suốt trình học tập nghiên cứu Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tấn Quân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tơi suốt thời gian nghiên cứu để hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Ban QLDAĐTXD cơng trình giao thơng tỉnh Quảng Trị Phòng chức trực thuộc Ban tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành chương trình học q trình thu thập liệu cho luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn đồng nghiệp, bạn góp ý giúp tơi q trình thực luận văn Tác giả luận văn Lê Vĩnh Phú ii TÓM LƢỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: LÊ VĨNH PHÖ Chuyên ngành: Quản kinh tế, Niên khóa: 2017 - 2019 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRƢƠNG TẤN QUÂN Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN DỰ ÁN ĐẦUXÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THƠNG TỈNH QUẢNG TRỊ Tính cấp thiết đề tài Ban Q D ĐT D công trình giao thơng Ban thực cơng tác quản dự án giao thơng bảo trì cơng trình đường bộ, đường thủy nội đ a; chủ đ u dự án đ u xây dựng cơng trình giao thơng đ a bàn t nh Giai đoạn 2013-2017, Ban điều hành 41 dự án, hồn thành dự án, 32 dự án thi cơng chưa hồn thành Q trình thực nhiệm vụ, Ban triển khai nhiều biện pháp nâng cao công tác quản chất lượng công trình cơng đoạn dự án chuẩn b đ u tư, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà th u; quản chi phí, bảo đảm tiến độ chất lượng Tuy vậy, trình triển khai thực tồn tại, bất cập Việc hồn thiện cơng tác quản dự án đ u xây dựng Ban cấp thiết, đáp ứng với yêu c u thực tiễn Vì vậy, nghiên cứu đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản dự án đầu xây dựng Ban Quản dự án cơng trình giao thơng tỉnh Quảng Trị” có ý nghĩa luận thực tiễn sâu sắc Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp như: phương pháp thu thập số liệu; tổng hợp xử số liệu: Thống kê mô tả, phương pháp phân tổ phương pháp so sánh nhằm hướng đến mục tiêu nghiên cứu Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Kết nghiên cứu luận văn hệ thống hóa vấn đề luận thực tiễn công tác quản dự án đ u xây dựng Đánh giá thực trạng công tác quản dự án đ u xây dựng giai đoạn 2013-2017; Ch kết đạt được, tồn hạn chế nguyên nhân chúng Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác quản dự án đ u xây dựng Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr năm tới iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Giải thích ANQP : n ninh quốc phòng BXD : Bộ xây dựng CTGT : Cơng trình giao thông HĐND : Hội đồng nhân dân KTXH : Kinh tế xã hội NSNN : Ngân sách nhà nước PTKT : Phát triển kinh tế Q D ĐT D : Quản dự án đ u xây dựng TMĐT : Tổng mức đ u TT : Thông UBND : Ủy ban nhân dân XDCB : ây dựng iv MỤC LỤC Trang ời cam đoan i ời cảm ơn ii Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii Danh mục chữ viết tắt iv Mục lục v Danh mục bảng viii Danh mục sơ đồ x PHẦN I MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN DỰ ÁN ĐẦUXÂY DỰNG 1.1 ý luận dự án đ u xây dựng 1.1.1 Dự án đ u xây dựng 1.1.2 Đặc điểm dự án đ u xây dựng 1.1.3 Phân loại dự án đ u xây dựng .7 1.1.4 Các giai đoạn hình thành dự án đ u xây dựng 10 1.2 Quản dự án đ u xây dựng 13 1.2.1 Khái niệm quản dự án đ u xây dựng 13 1.2.2 Mục tiêu quản dự án đ u xây dựng 15 1.2.3 Nguyên tắc quản dự án đ u xây dựng 17 1.2.4 Các chủ thể tham gia quản dự án đ u xây dựng .17 1.2.5 Nội dung quản dự án đ u xây dựng 20 1.2.6 Các ch tiêu đánh giá công tác quản dự án đ u xây dựng .28 v 1.2.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản dự án đ u xây dựng 30 1.3 Kinh nghiệm công tác quản dự án đ u xây dựng số đ a phương Việt Nam học rút Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr 33 1.3.1 Kinh nghiệm Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng t nh TT-Huế 33 1.3.2 Kinh nghiệm Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng TPĐà Nẵng .34 1.3.3 Kinh nghiệm Ban Q D ĐT D cơng trình giao thông t nh Nghệ n .35 1.3.4 Bài học rút Ban Q D ĐT D công trình giao thơng t nh Quảng Tr 35 TÓM TẮT CHƢƠNG 37 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN DỰ ÁN ĐẦUXÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THƠNG TỈNH QUẢNG TRỊ .38 2.1 Tổng quan Ban Quản dự án cơng trình giao thông t nh Quảng Tr 38 2.1.1 Giới thiệu Ban Quản dự án cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr .38 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 38 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 41 2.1.4 Tình hình nhân lực Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr 43 2.1.4 Cơ sở vật chất trang thiết b Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr 45 2.1.5 Kết quản dự án đ u xây dựng Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr 46 2.2 Thực trạng công tác quản dự án đ u xây dựng Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr 47 2.2.1 Các dự án đ u xây dựng giai đoạn 2013-2017 đ a bàn t nh Quảng Tr 47 2.2.2 Tình hình thực cơng tác quản dự án đ u xây dựng Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr 50 2.3 Đánh giá bên liên quan về công tác quản dự án đ u xây dựng Ban quản dự án đ u xây dựng cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr 69 2.3.1 Đánh giá chủ đ u công tác quản dự án 70 vi 2.3.2 Đánh giá cán thuộc Ban Q D công tác quản dự án 75 2.3.3 Đánh giá bên nhà th u thi công công tác quản dự án 81 2.4 Đánh giá chung công tác quản dự án đ u xây dựng Ban quản dự án đ u xây dựng cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr 84 2.4.1 Những kết đạt 84 2.4.2 Tồn hạn chế 85 2.4.3 Nguyên nhân 86 TÓM TẮT CHƢƠNG 87 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN DỰ ÁN ĐẦUXÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN DỰ ÁN ĐẦUXÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ 88 3.1 Đ nh hướng công tác quản dự án đ u xây dựng Ban Quản dự án đ u xây dựng cơng trình giao thông t nh Quảng Tr 88 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản dự án đ u xây dựng Ban Quản dự án đ u xây dựng công trình giao thơng t nh Quảng Tr 89 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quản dự án đ u xây dựng .89 3.2.2 Nhóm giải pháp hồn thiện nội dung quản dự án đ u xây dựng 92 TÓM TẮT CHƢƠNG 98 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .99 Kết luận 99 Kiến ngh .100 2.1 Đối với Nhà nước/Bộ .100 2.2 Đối với t nh Quảng Tr .100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC .103 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng Bảng 2.1 Tên bảng Trang Tình hình nhân lực Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr giai đoạn 2013-2017 44 Bảng 2.2 Cơ sở vật chất trang thiết b Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr giai đoạn 2013-2017 .45 Bảng 2.3 Kết tổng hợp dự án đ u xây dựng giai đoạn 2013-2017 46 Bảng 2.4 Các dự án đ u xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng Ban D ĐT D cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr quản 48 Bảng 2.5 Các dự án đ u xây dựng triển khai Ban D ĐT D cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr quản giai đoạn 20132017 49 Bảng 2.6 Quản tiến độ thực dự án Ban Q D ĐT D cơng trình giao thông t nh Quảng Tr giai đoạn 2013-2017 51 Bảng 2.7 Cơng tác quản chi phí đ u xây dựng Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr giai đoạn 2013-2017 .55 Bảng 2.8 Tình hình quản chi phí dự án Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr 57 Bảng 2.9 Chênh lệch giá trúng th u dự tốn gói th u hình thức lựa chọn nhà th u 59 Bảng 2.10 Ưu, nhược điểm phương thức lựa chọn nhà th u 60 Bảng 2.11 Tình hình chất lượng cơng trình dự án Ban Q D ĐT D cơng trình giao thông t nh Quảng Tr 61 Bảng 2.12 Các lỗi thường quản mua sắm vật cho dự án Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr 63 Bảng 2.13 Các rủi ro liên quan đến an toàn lao động Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr giai đoạn 2013-2017 .64 Bảng 2.14 Tình hình rủi ro quản Ban Q D ĐT D cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr giai đoạn 2013-2017 .66 viii Bảng 2.15 Tình hình quản nghiệm thu tốn, tốn Ban Q D ĐT D cơng trình giao thông t nh Quảng Tr giai đoạn 2013-2017 68 Bảng 2.16 Một số thông tin chủ đ u 70 Bảng 2.17 Đánh giá công tác chuẩn b dự án 71 Bảng 2.18 Đánh giá cơng tác giải phóng mặt .72 Bảng 2.19 Đánh giá công tác điều hành dự án 73 Bảng 2.20 Đánh giá công tác tra, kiểm tốn, tốn cơng trình 75 Bảng 2.21 Một số thông tin cán Ban Quản dự án 76 Bảng 2.22 Đánh giá cơng tác giải phóng mặt .77 Bảng 2.23 Đánh giá công tác vấn đấu th u, lựa chọn nhà th u 78 Bảng 2.24 Đánh giá công tác giám sát chất lượng cơng trình .79 Bảng 2.25 Đánh giá công tác quản hợp đồng gói th u vấn, xây lắp 80 Bảng 2.26 Một số thông tin nhà th u thi công .81 Bảng 2.27 Đánh giá công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng .82 Bảng 2.28 Đánh giá công tác kiểm sốt hồ sơ quản chất lượng cơng trình 83 Bảng 2.29 Đánh giá công tác giám sát chất lượng cơng trình .84 ix GSCL04 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem 16,7 16,7 16,7 Binh thuong 37,5 37,5 54,2 Tot 29,2 29,2 83,3 Rat tot 16,7 16,7 100,0 24 100,0 100,0 Total GSCL05 Frequency Binh thuong Percent Valid Percent Cumulative Percent 15 62,5 62,5 62,5 Tot 29,2 29,2 91,7 Rat tot 8,3 8,3 100,0 24 100,0 100,0 Valid Total GSCL06 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem 8,3 8,3 8,3 Binh thuong 37,5 37,5 45,8 Tot 29,2 29,2 75,0 Rat tot 25,0 25,0 100,0 24 100,0 100,0 Total GSCL07 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem 12,5 12,5 12,5 Binh thuong 29,2 29,2 41,7 10 41,7 41,7 83,3 16,7 16,7 100,0 24 100,0 100,0 Tot Rat tot Total 116 QLHD01 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Binh thuong 33,3 33,3 33,3 Tot 29,2 29,2 62,5 Rat tot 37,5 37,5 100,0 24 100,0 100,0 Valid Total QLHD02 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem 16,7 16,7 16,7 Binh thuong 12,5 12,5 29,2 Tot 17 70,8 70,8 100,0 Total 24 100,0 100,0 Valid QLHD03 Frequency Kem Valid Percent Cumulative Percent 20,8 20,8 20,8 10 41,7 41,7 62,5 Tot 29,2 29,2 91,7 Rat tot 8,3 8,3 100,0 24 100,0 100,0 Binh thuong Valid Percent Total QLHD04 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Binh thuong 29,2 29,2 29,2 Tot 25,0 25,0 54,2 Rat tot 11 45,8 45,8 100,0 Total 24 100,0 100,0 Valid 117 Dành cho Chủ đầudự án Gioi tinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Nam Valid 38 92,7 92,7 92,7 7,3 7,3 100,0 41 100,0 100,0 Nu Total Do tuoi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 22-30 12 29,3 29,3 29,3 31-50 19 46,3 46,3 75,6 51-60 10 24,4 24,4 100,0 Total 41 100,0 100,0 Valid Trinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid DH 31 75,6 75,6 75,6 SDH 10 24,4 24,4 100,0 Total 41 100,0 100,0 Tham nien Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 10 19,5 19,5 100,0 Total 41 100,0 100,0 Valid 118 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std, Deviation CB01 41 3,56 ,594 CB02 41 3,93 ,877 CB03 41 3,54 ,711 CB04 41 3,73 ,923 CB05 41 3,63 ,799 GP01 41 3,66 ,965 GP02 41 2,88 ,714 GP03 41 2,95 ,973 GP04 41 3,83 ,704 DH01 41 3,98 ,689 DH02 41 2,95 ,705 DH03 41 3,90 ,735 DH04 41 3,29 ,814 DH05 41 3,32 ,687 DH06 41 3,54 ,505 QT01 41 3,51 ,870 QT02 41 3,12 ,748 QT03 41 2,98 ,880 Valid N (listwise) 41 CB01 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Binh thuong 20 48,8 48,8 48,8 Tot 19 46,3 46,3 95,1 4,9 4,9 100,0 41 100,0 100,0 Valid Rat tot Total 119 CB02 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Binh thuong 17 41,5 41,5 41,5 Tot 10 24,4 24,4 65,9 Rat tot 14 34,1 34,1 100,0 Total 41 100,0 100,0 Valid CB03 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Binh thuong 24 58,5 58,5 58,5 Tot 12 29,3 29,3 87,8 12,2 12,2 100,0 41 100,0 100,0 Valid Rat tot Total CB04 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Binh thuong 24 58,5 58,5 58,5 9,8 9,8 68,3 Rat tot 13 31,7 31,7 100,0 Total 41 100,0 100,0 Tot Valid CB05 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Binh thuong 23 56,1 56,1 56,1 Tot 10 24,4 24,4 80,5 19,5 19,5 100,0 41 100,0 100,0 Valid Rat tot Total 120 GP01 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem Valid 9,8 9,8 9,8 Binh thuong 16 39,0 39,0 48,8 Tot 11 26,8 26,8 75,6 Rat tot 10 24,4 24,4 100,0 Total 41 100,0 100,0 GP02 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat kem 4,9 4,9 4,9 Kem 14,6 14,6 19,5 29 70,7 70,7 90,2 Tot 7,3 7,3 97,6 Rat tot 2,4 2,4 100,0 41 100,0 100,0 Binh thuong Valid Total GP03 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat kem 12,2 12,2 12,2 Kem 9,8 9,8 22,0 Binh thuong 21 51,2 51,2 73,2 Tot 10 24,4 24,4 97,6 2,4 2,4 100,0 41 100,0 100,0 Valid Rat tot Total 121 GP04 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Kem 7,3 7,3 7,3 Binh thuong 12,2 12,2 19,5 29 70,7 70,7 90,2 9,8 9,8 100,0 41 100,0 100,0 Tot Rat tot Total DH01 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Binh thuong 10 24,4 24,4 24,4 Tot 22 53,7 53,7 78,0 22,0 22,0 100,0 41 100,0 100,0 Valid Rat tot Total DH02 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem 11 26,8 26,8 26,8 Binh thuong 21 51,2 51,2 78,0 22,0 22,0 100,0 41 100,0 100,0 Valid Tot Total DH03 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Binh thuong 13 31,7 31,7 31,7 Tot 19 46,3 46,3 78,0 22,0 22,0 100,0 41 100,0 100,0 Valid Rat tot Total 122 DH04 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem 9,8 9,8 9,8 26 63,4 63,4 73,2 Tot 14,6 14,6 87,8 Rat tot 12,2 12,2 100,0 41 100,0 100,0 Binh thuong Valid Total DH05 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem 12,2 12,2 12,2 Binh thuong 18 43,9 43,9 56,1 Tot 18 43,9 43,9 100,0 Total 41 100,0 100,0 Valid DH06 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Binh thuong 19 46,3 46,3 46,3 Tot 22 53,7 53,7 100,0 Total 41 100,0 100,0 QT01 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Kem 19,5 19,5 19,5 Binh thuong 14,6 14,6 34,1 25 61,0 61,0 95,1 4,9 4,9 100,0 41 100,0 100,0 Tot Rat tot Total 123 QT02 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem 22,0 22,0 22,0 Binh thuong 18 43,9 43,9 65,9 Tot 14 34,1 34,1 100,0 Total 41 100,0 100,0 Valid QT03 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Kem 15 36,6 36,6 36,6 Binh thuong 13 31,7 31,7 68,3 Tot 12 29,3 29,3 97,6 2,4 2,4 100,0 41 100,0 100,0 Rat tot Total 124 Dành cho Nhà thầu thi công Gioi tinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Nam Valid 32 80.0 80.0 80.0 20.0 20.0 100.0 40 100.0 100.0 Nu Total Do tuoi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 22-30 12.5 12.5 12.5 31-50 27 67.5 67.5 80.0 51-60 20.0 20.0 100.0 Total 40 100.0 100.0 Valid Trinh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent SDH Valid 20.0 20.0 20.0 DH 25 62.5 62.5 82.5 CD 10.0 10.0 92.5 Khac 7.5 7.5 100.0 Total 40 100.0 100.0 Tham nien Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 10 12 30.0 30.0 100.0 Total 40 100.0 100.0 Valid Descriptive Statistics 125 N Minimum Maximum Mean Std Deviation NTCT01 40 3.08 859 NTCT02 40 4.18 747 NTCT03 40 3.83 813 NTCT04 40 3.80 992 NTCT05 40 3.48 679 NTCT06 40 2.93 917 KSHS01 40 3.95 876 KSHS02 40 3.15 662 KSHS03 40 3.60 496 KSHS04 40 3.95 714 GSCL01 40 3.40 982 GSCL02 40 3.50 716 GSCL03 40 3.88 939 GSCL04 40 3.03 862 GSCL05 40 3.42 675 GSCL06 40 3.32 917 Valid N (listwise) 40 NTCT01 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem 13 32.5 32.5 32.5 Binh thuong 11 27.5 27.5 60.0 Tot 16 40.0 40.0 100.0 Total 40 100.0 100.0 Valid NTCT02 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Binh thuong 20.0 20.0 20.0 Tot 17 42.5 42.5 62.5 Rat tot 15 37.5 37.5 100.0 Total 40 100.0 100.0 Valid 126 NTCT03 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Binh thuong 17 42.5 42.5 42.5 Tot 13 32.5 32.5 75.0 Rat tot 10 25.0 25.0 100.0 Total 40 100.0 100.0 Valid NTCT04 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Binh thuong 24 60.0 60.0 60.0 Rat tot 16 40.0 40.0 100.0 Total 40 100.0 100.0 NTCT05 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Binh thuong 25 62.5 62.5 62.5 Tot 11 27.5 27.5 90.0 10.0 10.0 100.0 40 100.0 100.0 Valid Rat tot Total NTCT06 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem 18 45.0 45.0 45.0 17.5 17.5 62.5 Tot 15 37.5 37.5 100.0 Total 40 100.0 100.0 Binh thuong Valid 127 KSHS01 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Binh thuong 16 40.0 40.0 40.0 Tot 10 25.0 25.0 65.0 Rat tot 14 35.0 35.0 100.0 Total 40 100.0 100.0 Valid KSHS02 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem Binh thuong 5.0 5.0 5.0 34 85.0 85.0 90.0 10.0 10.0 100.0 40 100.0 100.0 Valid Rat tot Total KSHS03 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Binh thuong 16 40.0 40.0 40.0 Tot 24 60.0 60.0 100.0 Total 40 100.0 100.0 KSHS04 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Binh thuong 11 27.5 27.5 27.5 Tot 20 50.0 50.0 77.5 22.5 22.5 100.0 40 100.0 100.0 Valid Rat tot Total 128 GSCL01 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem 11 27.5 27.5 27.5 12.5 12.5 40.0 21 52.5 52.5 92.5 7.5 7.5 100.0 40 100.0 100.0 Binh thuong Valid Tot Rat tot Total GSCL02 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Binh thuong 25 62.5 62.5 62.5 Tot 10 25.0 25.0 87.5 12.5 12.5 100.0 40 100.0 100.0 Valid Rat tot Total GSCL03 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem Valid 7.5 7.5 7.5 Binh thuong 11 27.5 27.5 35.0 Tot 14 35.0 35.0 70.0 Rat tot 12 30.0 30.0 100.0 Total 40 100.0 100.0 129 GSCL04 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Kem 11 27.5 27.5 27.5 Binh thuong 20 50.0 50.0 77.5 Tot 15.0 15.0 92.5 Rat tot 7.5 7.5 100.0 40 100.0 100.0 Total GSCL05 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem 10.0 10.0 10.0 Binh thuong 15 37.5 37.5 47.5 Tot 21 52.5 52.5 100.0 Total 40 100.0 100.0 Valid GSCL06 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Kem 12 30.0 30.0 30.0 7.5 7.5 37.5 Tot 25 62.5 62.5 100.0 Total 40 100.0 100.0 Binh thuong Valid 130 ... ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÁC CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG TỈNH QUẢNG TRỊ 88 3.1 Đ nh hướng công tác quản lý dự án đ u tư xây dựng Ban Quản lý dự án đ u tư xây dựng. .. công tác quản lý dự án đ u tư xây dựng Ban Quản lý dự án cơng trình giao thơng t nh Quảng Tr ; Chương Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý dự án đ u tư xây dựng Ban Quản lý dự án cơng trình giao. .. lý dự án 75 2.3.3 Đánh giá bên nhà th u thi công công tác quản lý dự án 81 2.4 Đánh giá chung công tác quản lý dự án đ u tư xây dựng Ban quản lý dự án đ u tư xây dựng cơng trình giao thông
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý dự án đầu tư xây DỰNG tại BAN QUẢN lý dự án các CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ , HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý dự án đầu tư xây DỰNG tại BAN QUẢN lý dự án các CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Từ khóa liên quan