Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 7: Phép chia hết và phép chia có dư

9 29 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 16:38

TaiLieu.VN Mơn: Tốn Kiểm tra cũ Đặt tính tính : ? a 46 : = 23 46 23 06 TaiLieu.VN ? b 63 : = 21 63 21 03 Mơn: Tốn Phép chia hết phép chia dụ : chia 4, viết 8 a) b) Chú ý: số bé số chia TaiLieu.VN nhân 8 trừ Ta nói: : phép chia hết Ta viết: : = Đọc là: Tám chia hai bốn chia 4, viết 4 nhân trừ Ta nói: : phép chia số Ta viết: : = (dư 1) Đọc là: chín chia hai bốn, Mơn: Tốn Phép chia hết phép chia Luyện tập: Bµi 1: TÝnh råi viÕt theo mÉu: a) MÉu : 12 12 Viết:12 : = 20 20 Viết: 20: = TaiLieu.VN 15 15 ViÕt: 15: = Mơn: Tốn Phép chia hết phép chia Luyện tập: Bµi 1: TÝnh råi viÕt theo mÉu: b) MÉu: 17 15 Viết :17 : = (dư 2) 19 18 Viết : 19 : = (dư 1) TaiLieu.VN 29 24 Viết : 29 : = (dư 5) Mơn: Tốn Phép chia hết phép chia Luyện tập: Bµi 1: TÝnh råi viÕt theo mÉu: 20 c) 18 Viết: 20 : = (dư 2) 46 45 Viết: 46 : = (dư 1) TaiLieu.VN 28 28 Viết: 28 : = 42 42 Viết: 42 : = Mơn: Tốn Phép chia hết phép chia Luyện tập: Bµi 2: Điền Đ (đúng) S (sai) vào ô vuông: a) 32 32 Đ b) 30 24 d) 20 15 5 c) 48 48 TaiLieu.VN Đ S S Mơn: Tốn Phép chia hết phép chia Luyện tập: Bµi 3: Đã khoanh vào số gà hình nào? TaiLieu.VN Mơn: Tốn Phép chia hết phép chia 48 48 25 24 Viết : 48 : = Viết : 25 : = (dư 1) 59 56 Viết : 59 : = (dư 3) TaiLieu.VN Trong Trong phép phép chia chia dư, dư,số sốdư dưnhư nhỏthế số với số chia chia ... 46 : = 23 46 23 06 TaiLieu.VN ? b 63 : = 21 63 21 03 Mơn: Tốn Phép chia hết phép chia có dư Ví dụ : chia 4, viết 8 a) b) Chú ý: số dư bé số chia TaiLieu.VN nhân 8 trừ Ta nói: : phép chia hết Ta... = (dư 1) TaiLieu.VN 28 28 Viết: 28 : = 42 42 Viết: 42 : = Mơn: Tốn Phép chia hết phép chia có dư Luyện tập: Bµi 2: Điền Đ (đúng) S (sai) vào ô vuông: a) 32 32 Đ b) 30 24 d) 20 15 5 c) 48 48 TaiLieu.VN... S Mơn: Tốn Phép chia hết phép chia có dư Luyện tập: Bµi 3: Đã khoanh vào số gà hình nào? TaiLieu.VN Mơn: Tốn Phép chia hết phép chia có dư 48 48 25 24 Viết : 48 : = Viết : 25 : = (dư 1) 59 56
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 7: Phép chia hết và phép chia có dư, Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 7: Phép chia hết và phép chia có dư