Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 5: Xăngtimét vuông

76 43 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 16:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÀI GIẢNG MƠN TỐN LỚP TaiLieu.VN Hãy nêu tên cặp hình có diện tích A B C Diện tích hình A diện tích hình D Diện tích hình B diện tích hình C TaiLieu.VN D B C A Câu đúng, câu sai? TaiLieu.VN D a) DiÖn tích hình tam giác ABC lớn diện tích hình tứ giác ABCD S hn b) Diện tích hình tam giácbộABC diện tích hình tứ giác ABCD c) Diện tích hình tam giác ABC diện tích hình tứ gi¸c ABCD S I Giới thiệu Xăng – ti – mét vuơng : - Để đo diện tích hình nhỏ, ta phải dùng đơn vị đo diện tích, chẳng hạn : xăng-ti-mét vuông 1cm2 1cm - Xăng-ti-mét vuông diện tích hình vng có cạnh dài 1cm -Ta viết tắt xăng - ti – mét cm TaiLieu.VN - Muốn viết tắt xăng – ti – mét vuông ta viết thêm số nhỏ sau cm cao lên : 1cm2 TaiLieu.VN Viết ( theo mẫu ) : Đọc Năm xăng-ti-mét vuông Một trăm hai mươi xăng-ti-mét vuông Viết 5cm2 1500cm2 Mười nghìn xăng-ti-mét vuông Một nghìn xăng-ti-mét vng A B Một nghìn năm trăm xăng-ti-mét vng C 10 000cm2 D TaiLieu.VN 120cm2 2.Viết vào chỗ chấm( theo mẫu ) : Mẫu:  Hình A gồm vng 1cm2  Diện tích hình A 6cm2 A TaiLieu.VN 1cm2  Hình A gồm 6ơ vng 1cm2  Diện tích hình A 6cm2 B TaiLieu.VN So sánh diện tích hình A với diện tích hình B A B Diện tích hình A diện tích hình B TaiLieu.VN So sánh diện tích hình A với diện tích hình B A 1cm 1cm B Diện tích hình A lớn diện tích hình B TaiLieu.VN Đáp án: TaiLieu.VN a Xanh Đáp án: Bút TaiLieu.VN Đáp án: b 30 học sinh TaiLieu.VN Đáp án: nhà TaiLieu.VN Đáp án: c 36 TaiLieu.VN Đáp án: TaiLieu.VN d Tiếng Anh Đáp án: 13, 21 TaiLieu.VN Đáp án: cộng tác TaiLieu.VN Đáp án: 80 TaiLieu.VN Đáp án: x > y TaiLieu.VN Đáp án: a 72 viên bi TaiLieu.VN Đáp án: b Sói, Ngựa TaiLieu.VN Đáp án: TaiLieu.VN Đáp án: hình tam giác TaiLieu.VN TIẾT HỌC KẾT THÚC TaiLieu.VN ... Máy bay 23 15 25 30 28 22 17 16 14 27 18 29 26 12 13 11 24 21 19 10 20 TaiLieu.VN Câu 13: Trong phép chia có số chia số dư lớn bao nhiêu? 23 15 25 30 28 22 17 16 14 27 18 29 26 12 13 11 24 21 19... cm2 TaiLieu.VN 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 16 23 24 Câu1: Xăng – ti – vuụng viết là: a cm b cm 23 15 25 30 28 22 17 16 14 27 18 29 26 12 13 11 24 21 19 10 20 TaiLieu.VN... b 21cm 23 15 25 30 28 22 17 16 14 27 18 29 26 12 13 11 24 21 19 10 20 TaiLieu.VN Câu 3: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm Cơ quan vận chuyển máu khắp thể gọi quan 23 15 25 30 28 22 17 16 14 27 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 5: Xăngtimét vuông, Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 5: Xăngtimét vuông