Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 10: Bảng chia 7

11 66 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 16:31

Tuần 7-Tiết 35 Trường Tiểu học Nguyễn Du TaiLieu.VN Kiểm tra cũ x 13 78 32 x 160 42 x 16 TaiLieu.VN x 28 84 Toán BẢNG CHIA 7 x = 21 : = Khi lấy tích chia cho thừa số ta thừa số TaiLieu.VN x = 7 : = x = 14 14 : = x = 21 21 : = x = 28 28 : = x = 35 35 : = x = 42 42 : = x = 49 49 : = 7 x = 56 56 : = x = 63 63 : = x 10 = 70 70 : = 10 TaiLieu.VN Học thuộc: BẢNG CHIA 7 14 21 28 : : : : 7= 7= 7= 7= 35 : = 42 : = 49 : = 56 : 7= 63 : = 70 : = 10 TaiLieu.VN Toán BẢNG CHIA Bài: Tính nhẩm: 28 : = 70 : = 10 21 : = 42 : = 14 : = 56 : = 63 : = 42 : = 49 : = 35 : = 7:7=1 0:7= TaiLieu.VN BẢNG CHIA Bài 2: Tính nhẩm: x = 35 x = 42 x = 14 x = 28 35 :7= 42 : = 14 : = 28 : = 35 : = 42 : = 14 : = 28 : = TaiLieu.VN BẢNG CHIA Bài 3: Có 56 học sinh xếp thành hàng Hỏi hàng có học sinh? Tóm tắt: ?em TaiLieu.VN 56 học sinh Bài giải Số học sinh hàng có là: 56 : = (học sinh) Đáp số : học sinh BẢNG CHIA Bài 4: Có 56 học sinh xếp thành hàng, hàng có học sinh Hỏi xếp hàng? Tóm tắt: 56 học sinh 7em ? hàng Bài giải TaiLieu.VN Số hàng xếp là: 56 : = (hàng) Đáp số : hàng ĐI TÌM KẾT QUẢ ĐÚNG = = = = = 7: = 14 : = 49 : = 63 : = 0: = 70 : = = TaiLieu.VN = = = = 10 TaiLieu.VN ... Toán BẢNG CHIA Bài: Tính nhẩm: 28 : = 70 : = 10 21 : = 42 : = 14 : = 56 : = 63 : = 42 : = 49 : = 35 : = 7: 7=1 0 :7= TaiLieu.VN BẢNG CHIA Bài 2: Tính nhẩm: x = 35 x = 42 x = 14 x = 28 35 :7= 42. .. : = x = 42 42 : = x = 49 49 : = 7 x = 56 56 : = x = 63 63 : = x 10 = 70 70 : = 10 TaiLieu.VN Học thuộc: BẢNG CHIA 7 14 21 28 : : : : 7= 7= 7= 7= 35 : = 42 : = 49 : = 56 : 7= 63 : = 70 : = 10... cũ x 13 78 32 x 160 42 x 16 TaiLieu.VN x 28 84 Toán BẢNG CHIA 7 x = 21 : = Khi lấy tích chia cho thừa số ta thừa số TaiLieu.VN x = 7 : = x = 14 14 : = x = 21 21 : = x = 28 28 : = x = 35 35 : =
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 10: Bảng chia 7, Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 10: Bảng chia 7