Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 4: Bảng chia 6

15 60 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 16:11

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ YÊN BÁI TRƯỜNG TH NGUYỄN VIẾT XUÂN TaiLieu.VN TaiLieu.VN KIỂM TRA BÀI CŨ Hãy nêu bảng nhân 6 6 x x x x 1= = 12 = 18 = 24 x = 30 x = 36 x = 42 x = 48 x = 54 x 10 = 60 TaiLieu.VN Thứ bÈy ngày tháng năm 2009 BẢNG CHIA 6 x = 18 có bao Trong Trong vng :có?6 C =ơ ó3tất vng Có tất cả18 chấm trònnhiêu Muốn biết ?vng có tất chấm vuông ô vuông chấm tròn Có tất Có tấtTừ cảphép 186chấm tròn chia vào vng, tròn, ta làm nào? nhân x = 18 ta viết Vì biết 18cho : =thừa số Lấy tích 18 chia vng Ta làm vng có chấm tròn Hỏichia có3tất cả6Từ ô vuông? Ta nhân phép cho nào?phép ta kết quảphép thừa số lại chia 18 : = làm nào? x = 18 ta viết phép chia 18 : = TaiLieu.VN 2009 Thứ bÈy ngày tháng năm BẢNG CHIA Hãy viết phép nhân lại có bảng nhân 6 x = ?6 : ?6 = x 6?= 36 36 :?6 = ? x = 12 12 :?6 = x = 18 18 : = x 4?= 24 24 :?6 = x 5?= 30 30 :?6 = x 7?= 42 42 :?6 = Lấy tích chia cho Từ phép nhân x8?thừa 1=sao =486 số, tabiết viết ta 6xVì 48 :?6 = Từ phép nhân phép chia cho nào? thừa số 612 xthương :=612=là ta2? viết x 9?= 54 54 :?6 = phép chia cho nào? lại x 10 60 :?6 =10 ? = 60 Từ phép nhân lại bảng nhân 6, viết phép chia cho tương ứng TaiLieu.VN Thứ bÈy ngày tháng năm 2009 HỌC THUỘC BẢNG CHIA 6 12 18 24 : : : : 6= 6= 6= 6= 30 : = 36 : = 42 : = 48 : = 54 : = 60 : = 10 TaiLieu.VN Thứ bÈy ngày tháng năm 2009 LUYỆN TẬP BẢNG CHIA - Hai đội tham gia chơi, đội người - Trên hình xuất phép tính, phép tính xuất lần thời gian giây - Các đội nhanh chóng viết kết phép tính vào bảng phụ - (Sau treo lên bảng phần bảng đội) - Đội tìm nhiều kết chiến thắng TaiLieu.VN Thứ bÈy ngày tháng năm 2009 Lượt Lượt 21 42 54 12 24 36 18 60 30 48 ::6635 TaiLieu.VN 2009 Thứ bÈy ngày tháng năm Mỗi lần nhóm chơi, nhóm học sinh Giáo viên phát cho nhóm qn Đơminơ xáo trộn thứ tự quân Sau hiệu lệnh giáo viên, nhóm bắt đầu chọn quân để xếp cho phép tính nối liền với kết Nhóm xếp nhanh thắng TaiLieu.VN Thứ bÈy ngày tháng năm 2009 Start 6x4 12 : 6 24 : 6x5 12 30 : 30 Finish 6x2 6:6 24 24 : 6 6x1 6:1 30 : 10 TaiLieu.VN Thứ bÈy ngày tháng năm 2009 Một sợi dây đồng dài 48cm cắt thành đoạn Hỏi đoạn dài xăng-ti-mét? Chọn đáp án đúng: 6cm 7cm Bạn nhầm Bạn suy nghĩ lại xem BẠN GIỎI QUÁ Bạn xứng đáng thưởng tràng 8cm pháo tay 11 TaiLieu.VN Bài giải Mỗi đoạn dây đồng dài là: 48 : = (cm) Đáp số: 8cm 12 TaiLieu.VN Thứ bÈy ngày tháng năm 2009 BẢNG CHIA Một sợi dây đồng dài 48cm cắt thành đoạn nhau, đoạn dài 6cm Hỏi cắt đoạn dây? Chọn đáp án đúng: đoạn đoạn BẠN GIỎI QUÁ BạnBạn nhầm xứng đáng Bạn suy nghĩ thưởng tràng pháo lại xem tay BẠN GIỎI QUÁ Bạn xứng đáng thưởng tràng đoạn pháo tay 13 TaiLieu.VN Bài giải Số đoạn dây đựơc cắt là: 48 : = (đoạn) Đáp số: đoạn 14 TaiLieu.VN Rất mong đóng góp ý kiến thầygiáo, giáo bạn đồng nghiệp để tơi có kế hoạch học ứng dụng cơng nghệ thông tin, vận dụng giảng dạy thực tế sở năm học 2009 - 2010 năm đạt hiệu Tôi xin chân thành cảm ơn ! 15 TaiLieu.VN ... tháng năm BẢNG CHIA Hãy viết phép nhân lại có bảng nhân 6 x = ?6 : ?6 = x 6? = 36 36 : ?6 = ? x = 12 12 : ?6 = x = 18 18 : = x 4?= 24 24 : ?6 = x 5?= 30 30 : ?6 = x 7?= 42 42 : ?6 = Lấy tích chia cho... thắng TaiLieu.VN Thứ bÈy ngày tháng năm 20 09 Start 6x4 12 : 6 24 : 6x5 12 30 : 30 Finish 6x2 6: 6 24 24 : 6 6x1 6: 1 30 : 10 TaiLieu.VN Thứ bÈy ngày tháng năm 20 09 Một sợi dây đồng dài 48cm cắt thành... nhân lại bảng nhân 6, viết phép chia cho tương ứng TaiLieu.VN Thứ bÈy ngày tháng năm 20 09 HỌC THUỘC BẢNG CHIA 6 12 18 24 : : : : 6= 6= 6= 6= 30 : = 36 : = 42 : = 48 : = 54 : = 60 : = 10 TaiLieu.VN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 4: Bảng chia 6, Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 4: Bảng chia 6