Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 23: So sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn

15 26 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 16:04

Bộ giáo dục đào tạo BÀI GIẢNG MƠN TỐN LỚP TaiLieu.VN KIỂM TRA BÀI CŨ Phiếu học tập Đoạn thẳng AB dài 8cm, đoạn thẳng CD dài 4cm Hỏi đoạn thẳng AB dài gấp lần đoạn thẳng CD? Trong can có 6l dầu, chai có 2l dầu Hỏi số lít dầu can gấp lần số lít dầu chai? Cá nhân hồn thành phiếu tập TaiLieu.VN KIỂM TRA BÀI CŨ Đáp án: Đoạn thẳng AB dài 8cm, đoạn thẳng CD dài 4cm Hỏi đoạn thẳng AB dài gấp lần đoạn thẳng CD? Bài làm: Độ dài đoạn thẳng AB gấp độ dài đoạn thẳng CD số lần là: : = (lần) Đáp số: lần Độ dài đoạn thẳng AB gấp lần độ dài đoạn thẳng CD ! Ta nói TaiLieu.VN Độ dài đoạn thẳng CD độ dài đoạn thẳng CD KIỂM TRA BÀI CŨ Đáp án: Trong can có 6l dầu, chai có 2l dầu Hỏi số lít dầu can gấp lần số lít dầu chai? Bài làm: Số dầu can gấp số dầu chai số lần là: : = (lần) Đáp số: lần Số dầu can gấp lần số dầu chai ! Ta nói TaiLieu.VN Số dầu chai số dầu can PHIẾU HỌC TẬP Bài 1: Mẹ 30 tuổi, tuổi Hỏi: a) Tuổi mẹ gấp lần tuổi con? b) Tuổi phần tuổi mẹ? Bài 2: Mảnh vải đỏ dài 14m, mảnh vải xanh dài 2m Hỏi mảnh vải xanh phần mảnh vải đỏ? Thảo luận nhóm  Nhóm đơi thảo luận, hồn thành kết hai tập  Hai nhóm kết hợp tạo thành nhóm 4, thống kết TaiLieu.VN ĐÁP ÁN Bài 1: Mẹ 30 tuổi, tuổi Hỏi: a) Tuổi mẹ gấp lần tuổi con? b) Tuổi phần tuổi mẹ? Bài làm: a) Tuổi mẹ gấp tuổi số lần là: 30 : = (lần) b) Tuổi mẹ gấp lần tuổi con, nên tuổi bằng1 tuổi mẹ Đáp số: a) lần b) TaiLieu.VN ĐÁP ÁN Bài 2: Mảnh vải đỏ dài 14m, mảnh vải xanh dài 2m Hỏi mảnh vải xanh phần mảnh vải đỏ? Bài làm: Mảnh vải đỏ gấp mảnh vải xanh số lần là: 14 : = (lần) Vậy mảnh vải xanh mảnh vải đỏ Đáp số: Số bé: mảnh vải xanh Số lớn: mảnh vải đỏ Lấy số lớn chia cho số để tìm xem số lớn gấp lần số Muốn biết số phần số lớn ta làm nào? Từ tìm số phần số lớn TaiLieu.VN Luyện tập Viết vào ô trống (theo mẫu): Số lớn Số Số lớn gấp lần số bé? 8 : 24 = 6 : 32 = 10 10 : 52 = TaiLieu.VN Số phần số lớn? Luyện tập Ngăn có sách, ngăn có 24 sách Hỏi số sách ngăn phần số sách ngăn ? Tóm tắt: Ngăn trên: Chọn đáp án đúng: Ngăn dưới: 24 Ngăn phần ngăn ? Bài giải: Số sách ngăn gấp số sách ngăn số lần là: 24 : = (lần) Vậy số sách ngăn số sách ngăn Đáp số: TaiLieu.VN Luyện tập Số ô vuông màu xanh phần số ô vuông màu đỏ? a) b) 5 TaiLieu.VN c) 2 Luyện tập a) Số ô vuông màu xanh phần số ô vuông màu đỏ? b) c) Số ô vuông màu Số ô vuông màu đỏ Số ô vuông màu đỏ gấp: : = gấp: : = (lần) số đỏ gấp: : = (lần) số ô vuông (lần) số ô vuông màu ô vuông màu xanh màuSốxanh xanh ô vuông màu Số ô vuông màu Số ô vuông màu xanh xanh số ô số ô vuông màu xanh số ô 2đỏ vuông màu vuông màu đỏ đỏ Nêu sochia sánhcho số mộtxem phần số Lấy cách số lớn số bébằng để tìm số lớn gấp mấy? lần số từ tìm số phần số lớn TaiLieu.VN Luyện tập a) Số ô vuông màu xanh phần số ô vuông màu đỏ? a) Số ô vuông màu xanh vuông màu đỏ số ô b) b) Số ô vuông màu xanh vuông màu đỏ số ô c) c) Số ô vuông màu xanh vng màu đỏ số TaiLieu.VN ĐÂY CHÍNH LÀ KẾT QUẢ ĐÚNG TaiLieu.VN Ồ, CHƯA ĐÚNG RỒI BẠN SUY NGHĨ LẠI NHÉ TaiLieu.VN TaiLieu.VN ... trống (theo mẫu): Số lớn Số bé Số lớn gấp lần số bé? 8 : 24 = 6 : 32 = 10 10 : 52 = TaiLieu.VN Số bé phần số lớn? Luyện tập Ngăn có sách, ngăn có 24 sách Hỏi số sách ngăn phần số sách ngăn ? Tóm... Đáp số: Số bé: mảnh vải xanh Số lớn: mảnh vải đỏ Lấy số lớn chia cho số bé để tìm xem số lớn gấp lần số bé Muốn biết số bé phần số lớn ta làm nào? Từ tìm số bé phần số lớn TaiLieu.VN Luyện tập Viết... xanh màuSốxanh xanh ô vuông màu Số ô vuông màu Số ô vuông màu xanh xanh số ô số ô vuông màu xanh số ô 2 ỏ vuông màu vuông màu đỏ đỏ Nêu sochia sánhcho số mộtxem phần số Lấy cách số lớn số bébằng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 23: So sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn, Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 23: So sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn