Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 8: Bảng nhân 7

13 52 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 15:48

Tốn Đặt tính tính : 30 : Đọc bảng nhân 15 : To¸n Tiết 31: Bảng nhân Xây dựng bảng nhân 7được lấy lần, ta viết: 7x1=7 7được lấy lần, ta có: x = + = 14 Vậy: x = 14 lấy lần, ta có: x = + + = 21 Vậy: x = 21 7x1=7 +7 x = 14 x = 21 x = 28 x = 35 x = 42 x = 49 x = 56 x = 63 x 10 = 70 +7 Toán Tiết 31: Bảng nhân 7 x = 7 x = 14 x = 21 x = 28 x = 35 x = 42 x = 49 x = 56 x = 63 x 10 = 70 7 7 7 7 7 x = x = 14 x = 21 x = 28 x = 35 x = 42 x = 49 x = 56 x = 63 x 10 = 70 7 7 7 7 7 x = x = x = x = x = x = x = x = x = x 10 = 14 21 28 35 42 49 56 63 70 7x = x = x = x = x = x = x = x = x = x 10 = 14 21 28 35 42 49 56 63 70 Toán Tiết 31: Bảng nhân Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm 7x3= 21 x = 35 x = 49 7x2 = 56 x = 42 x = 28 7x1= 7x8= 14 x 10 = 70 x = 63 0x7= 7x0= Bài 2: Một tuần lễ có ngày Hỏi tuần lễ có tất ngày? Tóm tắt tuần lễ: ngày tuần lễ: … ngày? Bài giải Bốn tuần lễ cú số ngày là: x = 28 (ngày) Đáp số: 28 ngày To¸n TiÕt 31: Bảng nhân Bi 3: m thờm ri điền số thích hợp vào trống: 14 21 28 35 42 49 56 63 70 TOÁN Tiết 31: BẢNG NHÂN 2863 14 42 TaiLieu.VN 21 70 70 63 TOÁN TiÕt 31: BẢNG NHÂN TaiLieu.VN 7 7 7 7 7 x = x = x = x = x = x = x = x = x = x 10 = 14 21 28 35 42 49 56 63 70 Chúc em học giỏi ! TaiLieu.VN ... = 21 x = 28 x = 35 x = 42 x = 49 x = 56 x = 63 x 10 = 70 +7 Toán Tiết 31 : Bảng nhân 7 x = 7 x = 14 x = 21 x = 28 x = 35 x = 42 x = 49 x = 56 x = 63 x 10 = 70 7 7 7 7 7 x = x = 14 x = 21 x = 28 ... = 35 x = 42 x = 49 x = 56 x = 63 x 10 = 70 7 7 7 7 7 x = x = x = x = x = x = x = x = x = x 10 = 14 21 28 35 42 49 56 63 70 7x = x = x = x = x = x = x = x = x = x 10 = 14 21 28 35 42 49 56 63 70 ... 14 21 28 35 42 49 56 63 70 Toán Tiết 31 : Bảng nhân Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm 7x3= 21 x = 35 x = 49 7x2 = 56 x = 42 x = 28 7x1= 7x8= 14 x 10 = 70 x = 63 0x7= 7x0= Bài 2: Một tuần lễ có ngày Hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 8: Bảng nhân 7, Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 8: Bảng nhân 7