quy tắc xuất xứ hàng hóa

22 134 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2019, 00:09

Mục đích chính của Quy tắc xuất xứ là đảm bảo là những lợi ích của chế độ ưu đãi thuế quan theo Hệ thống ưu đãi phổ cập (GSP) chỉ được dành cho những sản phẩm mà thực sự có được do thu hoạch, sản xuất, gia công hoặc chế biến ở những nước xuất khẩu được hưởng. Một mục đích nữa là những sản phẩm xuất xứ ở một nước thứ ba, ví dụ là một nước không được hưởng, chỉ quá cảnh qua, hoặc đã chỉ trải qua một giai đoạn chế biến không đáng kể hoặc không ảnh hưởng tới thành phần, bản chất của sản phẩm tại một nước được hưởng ưu đãi, sẽ không được hưởng ưu đãi từ chế độ thuế quan GSP. Tuy nhiên, vai trò của quy tắc xuất xứ trong thương mại quốc tế không giới hạn trong các ưu đãi thuế quan. Trên thực tế, khái niệm xuất xứ hàng hoá là một công cụ chủ yếu của mọi chính sách thương mại, từ việc đàm phán khu vực mậu dịch tự do hoặc hình thành một khối kinh tế khu vực đến việc áp dụng thuế chống phá giá hoặc cấp giấy phép nhập khẩu. QUY TẮC XUẤT XỨ Tiêu chuẩn xuất xứ Điều kiện vận chuyển Chứng từ Quy tắc thành phần nước bảo trợ Xuất xứ cộng gộp Thẩm tra kiểm soát giấy chứng nhận xuất xứ cấp Mục đích Quy tắc xuất xứ đảm bảo lợi ích chế độ ưu đãi thuế quan theo Hệ thống ưu đãi phổ cập (GSP) dành cho sản phẩm mà thực có thu hoạch, sản xuất, gia công chế biến nước xuất hưởng Một mục đích sản phẩm xuất xứ nước thứ ba, ví dụ nước khơng hưởng, cảnh qua, trải qua giai đoạn chế biến không đáng kể không ảnh hưởng tới thành phần, chất sản phẩm nước hưởng ưu đãi, không hưởng ưu đãi từ chế độ thuế quan GSP Tuy nhiên, vai trò quy tắc xuất xứ thương mại quốc tế không giới hạn ưu đãi thuế quan Trên thực tế, khái niệm xuất xứ hàng hoá cơng cụ chủ yếu sách thương mại, từ việc đàm phán khu vực mậu dịch tự hình thành khối kinh tế khu vực đến việc áp dụng thuế chống phá giá cấp giấy phép nhập Các yếu tố quy tắc xuất xứ - Tiêu chuẩn xuất xứ - Điều kiện vận chuyển - Chứng từ xác nhận hai điều Ngồi ra, có quy định bổ sung khác phải tn thủ Thương mại Việt Nam 1 TIÊU CHUẨN XUẤT XỨ Sản phẩm xuất từ nước hưởng chia làm hai nhóm sau: (a) Những sản phẩm sinh trưởng hồn toàn, lấy từ đất thu hoạch nước xuất khẩu, sản xuất từ sản phẩm Những sản phẩm vậy, gọi sản phẩm "xuất xứ tồn bộ", có xuất xứ GSP hồn tồn khơng sử dụng phận hay nguyên phụ liệu nhập khẩu, không rõ xuất xứ (b) Những sản phẩm làm từ nguyên liệu, phận phụ tùng nhập khẩu, có nghĩa sản phẩm sản xuất toàn phần từ nguyên liệu, phận phụ tùng nhập vào nước hưởng ưu đãi từ nguyên liệu nguyên liệu không rõ xuất xứ Những sản phẩm này, gọi "những sản phẩm có thành phần nhập khẩu", có xuất xứ nước hưởng chúng "gia công chế biến đầy đủ" nước xuất hưởng Theo cách phân chia nói trên, chế độ GSP quy định quy định định nghĩa cụ thể "gia công chế biến đầy đủ" phải đáp ứng sản phẩm hưởng chế độ thuế quan GSP Quy định "gia công chế biến đầy đủ" thống hài hồ hố sáu (6) nước cho hưởng ưu đãi Đông Ân, bao gồm: Bun-GaRy, Cộng hoà Séc, Hung-Ga-Ry, Ba Lan, Liên Bang Nga Slơ-va-ki-a 1.1 Sản phẩm có xuất xứ tồn Tiêu chuẩn xuất xứ tồn giải thích cách tuyệt đối Một thành phần nhỏ nguyên liệu, phận phụ tùng nhập khẩu, xuất xứ chúng không xác định được, làm cho sản phẩm hồn thành liên quan tính chất "xuất xứ tồn bộ" Ví dụ: tượng gỗ làm từ gỗ "xuất xứ toàn bộ" nước hưởng ưu đãi, đánh bóng sáp nhập khẩu, khơng có "xuất xứ tồn bộ" sử dụng sáp nhập Thương mại Việt Nam Tất nước cho hưởng chấp nhận loại hàng hố sau có "xuất xứ tồn bộ" nước hưởng: a Khống sản lấy từ lòng đất từ đáy biển; hoặc, Bungary, Cộng hoà Séc, Hungary, Ba Lan, Liên bang Nga Slovakia, khoáng sản khai thác lãnh thổ từ thềm lục địa nước hưởng b Rau thu hoạch nước hưởng; c Động vật sống sinh trưởng nước hưởng; d Những sản phẩm có săn bắn đánh bắt nước hưởng f Những sản phẩm từ đánh bắt xa bờ sản phẩm khác lấy từ biển tàu thuyền nước hưởng; Bungary, Cộng hoà Séc, Hungary, Ba Lan, Liên bang Nga Slovakia, tàu thuyền nước hưởng thuê; g Những sản phẩm làm tàu chế biến - từ sản phẩm nói mục (f) nói trên; Bungary, Cộng hoà Séc, Hungary, Ba Lan, Liên bang Nga Slovakia, tàu thuyền nước hưởng thuê; h Những sản phẩm qua sử dụng thu thập nước hưởng dùng cho tái chế nguyên liệu thô; i Phế liệu phế thải từ hoạt động sản xuất diễn nước được; k Những sản phẩm có nước hưởng từ sản phẩm nói mục (a) đến mục (i) nói Úc nói chung chấp nhận sản phẩm danh sách sản phẩm có xuất xứ tồn bộ, sản phẩm không quy định pháp luật Úc Mỹ, khơng có danh sách sản phẩm "xuất xứ tồn bộ" pháp Thương mại Việt Nam luật nước mình, cơng nhận sản phẩm nói ví dụ việc đáp ứng tiêu chuẩn phần trăm Mỹ 1.2 Sản phẩm có thành phần nhập Những sản phẩm coi xuất xứ nước được hưởng, sản phẩm có "xuất xứ tồn bộ", bao gồm sản phẩm chế biến nước hưởng cách toàn phần từ nguyên liệu, phận thành phần nhập khẩu, kể nguyên liệu không xác định xuất xứ không xuất xứ Những sản phẩm coi có xuất xứ nước hưởng nguyên liệu, phận, thành phần chế biến gia cơng đầy đủ nước Về nguyên tắc chung, hoạt động chế biến gia công coi đầy đủ chúng thay đổi thực chất tính chất đặc tính riêng nguyên liệu sử dụng Khái niệm chung bước cho hưởng xác định cụ thể Khái niệm "gia công chế biến đầy đủ" định nghĩa theo nhiều cách Tuy nhiên, có hai tiêu chí dùng để xác định, tiêu chí số nước sử dụng Đó "tiêu chuẩn gia cơng" "tiêu chuẩn tỷ lệ phần trăm" 1.2.1 Tiêu chuẩn gia công Tiêu chuẩn áp dụng Cộng đồng Châu Âu, Nhật, Na uy Thuỵ Sĩ Theo nguyên tắc chung tiêu chuẩn này, nguyên liệu, phận hay thành phần nhập coi gia công chế biến đầy đủ thành phẩm xếp vào hạng mục HS (1) (Hệ thống hài hoà) số khác với hạng mục tất nguyên liệu, phận hay thành phần nhập sử dụng (thường gọi quy tắc "thay đổi hạng mục thuế quan" - CTH rule) Tuy nhiên, có nhiều sản phẩm việc thay đổi hạng mục thuế quan thường không đảm bảo gia công chế biến đầy đủ (hoặc, nói cách khác, việc gia cơng chế biến đầy đủ tiến hành, số trường hợp, chúng không liên quan đến việc thay đổi hạng mục thuế quan) Do vậy, nước cho hưởng đưa danh mục hoạt động gia công chế biến phải thực ngun liệu khơng có xuất xứ để sản phẩm cuối coi có xuất xứ Danh mục bao gồm sản phẩm mà sản phẩm số điều kiện Thương mại Việt Nam định phải đáp ứng thay cho yêu cầu thay đổi hạng mục thuế quan Sau số ví dụ: Cộng đồng Châu Âu: Các quy định xuất xứ ưu đãi Cộng đồng Châu Âu gần quy định Danh mục đơn (Single List) Những điều kiện nêu Danh mục đơn sau: (a) Yêu cầu nguyên liệu ban đầu sử dụng trình sản xuất phải có xuất xứ từ nước xuất hưởng Ví dụ: rau ăn thuộc Chương 8, Danh mục yêu cầu tất nguyên liệu thuộc Chương sử dụng phải có xuất xứ (tồn bộ) (b) Quy định có số ngun liệu đầu vào khơng có xuất xứ sử dụng nguyên liệu ban đầu; Ví dụ: chế phẩm từ thịt thuộc Chương 16, Danh mục đòi hỏi phải sử dụng động vật thuộc Chương làm nguyên liệu ban đầu, có nghĩa sử dụng thịt nhập khiến sản phẩm cuối bị coi khơng có xuất xứ (c) Tổng hợp hai điều kiện (a) (b) trên; Ví dụ: chế phẩm từ cá thuộc Chương 16, Danh mục quy định phải sản xuất từ động vật thuộc Chương làm nguyên liệu ban đầu; nhiên, tất sử dụng phải có xuất xứ (d) Yêu cầu nguyên liệu đầu vào khơng có xuất xứ sử dụng phải chế biến mức độ thấp bình thường; Ví dụ; hầu hết sản phẩm may mặc đồ phụ trợ, đan móc, thuộc Chương 62, Danh mục quy đinh phải sản xuất từ sợi xe; điều có Thương mại Việt Nam nghĩa sử dụng vải nhập khơng có xuất xứ cho sản phẩm cuối (e) Quy định nguyên liệu đầu vào xuất xứ sử dụng khơng vượt q tỷ lệ phần trăm định so với giá xuất xưởng thành phẩm; Ví dụ: sản phẩm plastic thuộc hạng mục 3922 đến 3926, Danh mục quy định phải đựơc làm mà trị giá ngun liệu đầu vào khơng có xuất xứ sử dụng không vượt 50% trị giá xuất xưởng sản phẩm (f) Cho phép sử dụng nguyên liệu đầu vào khơng có xuất xứhạng mục HS với sản phẩm xuất khẩu; Ví dụ: sản phẩm cao su cứng hạng mục 4017, Danh mục cho phép sản xuất từ nguyên liệu cao su cứng nguyên liệu ban đầu mà có hạng mục 4017 Đối với điều kiện quy định việc sử dụng ngun liệu khơng có xuất xứ khơng vượt tỷ lệ định so với giá sản phẩm (xem mục e nói trên), việc tính tốn trị giá tiến hành sau: - Trị giá ngun liệu đầu vào khơng có xuất xứ xác định trị giá hải quan thời điểm nhập vào nước cho hưởng hoặc, xác định được, giá xác định trả cho chúng nước đó; - Trị giá sản phẩm cuối giá xuất xưởng sản phẩm (đối với Nhật, giá F.O.B), trừ khoản thuế nội địa hoàn trả sản phẩm xuất Giá giá trả cho nơi tiến hành q trình gia cơng chế biến cuối cùng, với điều kiện giá bao gồm giá trị tất nguyên liệu sử dụng Giá F.O.B bao gồm tất chi phí phát sinh nước sản xuất, đặc biệt chi phí vận chuyển từ nhà máy đến biên giới cảng chi phí lợi nhuận giao dịch bn bán trung gian nước - Trị giá hải quan trị giá hải quan xác định theo Hiệp định 1994 thi hành Điều VII GATT (Hiệp định WTO Trị giá Hải quan) Thương mại Việt Nam Nhật Danh mục đơn Nhật có quy định quy tắc thay đổi hạng mục thuế quan, tiêu chuẩn phần trăm tiêu chuẩn gia công chế biến định Kể từ năm 1993, Nhật loại bỏ quy định áp dụng cho sản phẩm thuộc Chương 62, theo sản phẩm hưởng GSP chí chúng làm từ vải nhập 1.2.2 Tiêu chuẩn tỷ lệ phần trăm Tiêu chuẩn sử dụng nước Úc, Canada, Niu-Di-Lân, Mỹ, Bungary, Cộng hoà Séc, Hungary, Ba Lan, Liên bang Nga Slôvakia Giữa nước Bungary, Cộng Hoà Séc, Hungary, Ba Lan, Liên bang Nga Slôvakia, tiêu chuẩn thống nhất, hài hồ hố hồn tồn Các nước Canada, Bungary, Cộng hồ Séc, Hungary, Ba Lan, Liên bang Nga quy định tỷ lệ phần trăm tối đa cho trị giá nguyên liệu, phận thành phần nhập không rõ xuất xứ sử dụng Các nước Úc, Niu-Di-Lân Mỹ quy định tỷ lệ phần trăm tối thiểu cho trị giá nguyên liệu nội địa chi phí sản xuất sản xuất sản phẩm xuất Sau số chi tiết tiêu chuẩn phần trăm số nước Úc (a) Quá trình sản xuất cuối phải thực nước hưởng làm sản phẩm mà tỷ lệ áp dụng; (b) Tối thiểu 50% tổng chi phí gia cơng hay chế biến sản phẩm phải bao gồm chi phí nhân cơng và/hoặc trị giá ngun liệu xuất xứ từ hay nhiều nước hưởng khác (vì mục đích quy định này, ngun liệu từ Úc coi nguyên liệu xuất xứ từ nước hưởng) (c) Chi phí sản xuất bao gồm chi phí mà người sản xuất trực tiếp phải gánh chịu sản xuất sản phẩm, chi phí phát sinh cách hợp lý sản xuất Nó bao gồm nguyên liệu, nhân cơng tổng chi phí Thương mại Việt Nam Canada Những sản phẩm sản xuất nước hưởng từ nguyên liệu, phận thành phẩm nhập khẩu, không xác định không rõ xuất xứ coi có xuất xứ nước hưởng trị giá thành phần nhập không vượt 40%, nước phát triển, không vượt 60% giá xuất xưởng sản phẩm đóng gói gửi sang Canada Các chi phí sau khơng tính vào thành phần nhập khẩu: - Mọi nguyên liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm, có xuất xứ từ nước hưởng khác (cộng gộp toàn cầu) từ Canada (quy tắc nước cho hưởng), - Mọi chi phí đóng gói phục vụ vận chuyển hàng hố, khơng bao gồm chi phí đóng gói hàng hố phục vụ bán tiêu dùng nước hưởng Các thành phần coi có xuất xứ từ nước hưởng Niu-Di-Lân (a) Quá trình sản xuất cuối phải thực nước hưởng, (b) Tối thiểu nửa (50%) chi phí sản xuất sản phẩm cuối phải bao gồm: - Trị giá nguyên liệu nước hưởng; - Trị giá nguyên liệu Niu-Di-Lân, và/hoặc - Các chi phí sản xuất khác phát sinh nước hưởng Niu-Di-Lân Ghi chú: Như vậy, nhằm để tính 50%, nguyên liệu phận làm NiuDi- Lân (thành phần nước bảo trợ) xuất xứ nước hưởng (nguyên tắc cộng gộp đầy đủ tồn cầu) cộng gộp lại để đáp ứng yêu cầu tối thiểu Thương mại Việt Nam Mỹ Tỷ lệ phần trăm phải đáp ứng để sản phẩm cuối có xuất xứ phải bao gồm: (a) Chi phí trị giá nguyên liệu làm nước hưởng chi phí trị giá thành phần cấu thành sản phẩm mà coi có xuất xứ đáp ứng tiêu chuẩn "thay đổi bản" (2) nguyên liệu nhập thành sản phẩm thương mại khác, cộng với (b) Chi phí trực tiếp hoạt động gia cơng thực nước hưởng Thuật ngữ "sản phẩm thương mại khác" Hải quan Mỹ sử dụng việc xếp loại hàng hố Ví dụ: (i) Da thô nhập vào nước hưởng thuộc thành da coi nguyên liệu "thay đổi bản" sử dụng để sản xuất áo da; (ii) Một khung làm từ thỏi vàng nhập coi "thay đổi bản" làm thành nhẫn đeo tay nước hưởng; (iii) Da thuộc nhập từ Phi-li-pin, cắt thành hình làm thành găng tay Những mảnh định hình coi "thay đổi bản" trị giá chúng tính vào để đáp ứng tiêu chuẩn 35%; (iv) Sáp nhập từ In-đô-nê-sia vào Singapore, trộn với phụ gia (phẩm, chất thơm, axit stiaric) làm thành nến Sáp trộn phụ gia không coi "thay đổi bản" giá trị khơng tính để xác định việc đáp ứng tiêu chuẩn 35% Tỷ lệ phần trăm nói khơng 35% "trị giá xác định" hàng hoá Mỹ Khi hàng hoá coi có xuất xứ theo tiêu chuẩn cộng gộp, có nghĩa hàng hố xuất xứ nhóm nước xác định mà coi nước cụ thể mục đích GSP, tỷ lệ phần trăm khơng 35% trị giá xác định, tính nước thuộc nhóm Thương mại Việt Nam A Thuật ngữ "chi phí trị giá nguyên liệu" xác định sau: (i) Chi phí thực tế nguyên liệu nhà sản xuất; (ii) Chi phí đóng gói, bảo hiểm, vận tải tất chi phí khác phát sinh việc vận tải nguyên liệu đến nhà máy người sản xuất, chi phí náy khơng tính vào chi phí thực tế nguyên liệu nhà sản xuất; (iii) Chi phí thực tế mát hư hỏng (hao hụt nguyên liệu), trừ trị giá phế liệu tái chế; (iv) Lệ phí và/hoặc thuế phải đóng cho ngun liệu, chúng khơng hồn trả xuất B Khi ngun liệu cung cấp cho nhà sản xuất mà không trả theo giá thị trường, chi phí trị giá chúng xác định tổng của: (i) tất chi phí phát sinh trồng, sản xuất, chế biến lắp ráp nguyên liệu, bao gồm chi phí chung; (ii) lợi nhuận; (iii) Chi phí vận tải, bảo hiểm, đóng gói chi phí khác phát sinh q trình vận chuyển nguyên liệu đến nhà máy người sản xuất "Chi phí trực tiếp hoạt động gia cơng" chi phí mà phát sinh trực tiếp xác định hợp lý việc nuôi trồng, sản xuất, chế biến lắp ráp mặt hàng xác định Những chi phí bao gồm: (a) Tất chi phí nhân cơng liên quan việc nuôi trồng, sản xuất, chế biến lắp ráp hàng hoá cụ thể, bao gồm phụ cấp, dạy nghề, chi phí kỹ thuật, giám sát, kiểm sốt chất lượng chi phí nhân tương tự; 10 Thương mại Việt Nam (b) Thuốc nhuộm, khn, dụng cụ giá máy móc mà thiết bị mà xác định cho hàng hoá cụ thể; (c) Chi phí nghiên cứu, thiết kế phát triển, kỹ thuật thiết kế xác định cho hàng hố cụ thể, (d) Chi phí kiểm tra thử hàng hố cụ thể Những thứ khơng bao gồm "chi phí trực tiếp hoạt động gia công" thứ gắn trực tiếp cho sản phẩm cụ thể "những chi phí" sản xuất sản phẩm Chúng bao gồm chủ yếu: (a) Lợi nhuận; (b) Chi phí chung giao dịch buôn bán mà không xác định cho hàng hố định khơng liên quan tới việc nuôi trồng, sản xuất, chế biến lắp ráp hàng hố đó, lương hành chính, bảo hiểm tai nạn trách nhiệm, lương cho quảng cáo nhân viên bán hàng, tiền hoa hồng cơng tác phí Ví dụ minh hoạ áp dụng tiêu chuẩn xuất xứ Mỹ: Giả sử xe đạp có giá xuất xưởng $500 sản xuất nước hưởng xuất sang Mỹ (Ghi chú: giá xuất xưởng thường giá xác định) Trường hợp 1: xe đạp sản xuất toàn từ nguyên liệu nội địa Chúng coi sản xuất toàn nước hưởng đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ Trường hợp 2: xe đạp sản xuất sau: (i) Líp nhập có sản phẩm cuối $100 (ii) Ngun liệu nội địa $150 Thương mại Việt Nam 11 (iii) Chi phí gia cơng trực tiếp $100 (iv) Chi phí gián tiếp (tổng phí, lợi nhuận, v.v ) $100 Tổng cộng $500 Sản phẩm cuối coi có xuất xứ nước hưởng tổng trị giá nguyên liệu nội địa chi phí gia cơng trực tiếp, $250, chiếm 50% giá xuất xưởng, có nghĩa khơng nhỏ 35% giá xác dịnh Trường hợp (i) Líp nhập $100 (ii) Xích sản xuất từ thép nhập (thép nhập coi thay đổi bản) $50 (iii) Yên (làm từ da nhâp khẩu)Da nhập thay đổi $25 (iv) Ngun liệu nội địa $50 (v) Chi phí gia cơng trực tiếp $75 (vi) Chi phí gia cơng gián tiếp (tổng phí, lợi nhuận, v.v $200 Tổng cộng $500 Trong trường hợp này, chi phí nguyên liệu nội địa bao gồm (ii), (iii) (iv), xích yên sản phẩm làm từ nguyên liệu nhập mà thay đổi nước hưởng Do đó, chi phí ngun liệu nội địa ($200) chiếm 40% giá xuất xưởng ($500), có nghĩa khơng nhỏ 35% giá xác định Do đó, xe đạp đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ 12 Thương mại Vieät Nam Trường hợp (i) Nguyên liệu nhập (líp $100, yên $25, lốp $50) $175 (ii) Nguyên liệu nội địa $75 (iii) Chi phí gia cơng trực tiếp $50 (iv) Chi phí gián tiếp (tổng phí, lợi nhuận, v.v ) $200 Tổng cộng $500 Trong trường hợp này, tổng nguyên liệu nội địa (mục (ii)) chi phí gia cơng (mục (ii)), $125 giá xuất xưởng, có nghĩa nhỏ 35% giá xác định Do đó, xe đạp khơng đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ GSP "Giá xác định" theo hệ thống trị giá Hải quan Mỹ phần lớn trường hợp với giá xuất xưởng sản phẩm xuất 1.3 Sản phẩm bộ, nhóm lắp ráp Đối với sản phẩm bộ, nhóm hay lắp ráp từ phận , đồ phụ trợ, phụ tùng dụng cụ kèm theo thiết bị, máy xe, nước Nhật, Na-Uy Thuỵ Sĩ có quy định riêng cho đơn vị sản phẩm ĐIỀU KIỆN VỀ VẬN CHUYỂN Quy định bắt buộc sản phẩm có xuất xứ phải vận chuyển thẳng từ nước Thương mại Việt Nam 13 hưởng đến nước cho hưởng vấn đề quan trọng phổ biến tất quy tắc xuất xứ GSP trừ Úc Mục đích quy định cho phép quan hải quan nước cho hưởng nhập bảo đảm sản phẩm nhập sản phẩm từ nước hưởng, có nghĩa chúng không bị tác động, thay thế, gia công chế biến thêm đưa vào buôn bán bất ký nước thứ ba trung gian Mỗi nước quy định điều kiện vận tải khác Dưới quy định số nước Ca-Na-Đa, Cộng đồng Châu Âu, Nhật, Niu-di-lân, na Uy Thuỵ Sĩ quy định: (a) Sản phẩm phải vận chuyển thẳng mà không qua lãnh thổ nước khác; (b) Sản phẩm vận chuyển đị qua lãnh thổ nước khác, có khơng có chuyển tải lưu kho nước đó, với điều kiện sản phẩm vận nằm kiểm sốt hải quan nước cảnh lưu kho khơng mua bán sử dụng đó, khơng trải qua hoạt động khác ngồi hoạt động dỡ hàng, xếp hàng hoạt động bắt buộc để bảo quản sản phẩm trạng thái tốt Ngoài hai nội dung trên, bước lại có thêm quy định riêng khác: Na-Uy Thuỵ Sĩ quy định lơ hàng chia nhỏ đóng gói lại, khơng đóng gói để phục vụ bán lẻ EU quy định vận chuyển qua nước thứ ba phải chứng minh điều kiện địa lý lý yêu cầu vận tải Những sản phẩm vận chuyển đường ống liên tục qua lãnh thổ lãnh thổ nước hưởng xuất lãnh thổ EU, coi vận chuyển thẳng từ nước hưởng đến EU, ngược lại Nhật quy định vận chuyển qua nước thứ ba phải lý địa lý yêu cầu vận tải Nhật chấp nhận, nguyên tắc, việc chuyển tàu lưu kho tạm thời giám sát quan hải quan nước cảnh Việc chuyển tàu lưu kho tạm thời phải thực khu vực ngoại quan nơi tương tự 14 Thương mại Việt Nam Niu-Di-Lân quy định sản phẩm nước hưởng phép đưa vào thương mại nước hưởng khác mà không tiêu chuẩn xuất xứ Na-Uy khơng có quy định vận tải Mỹ quy định: Những sản phẩm phải đến Mỹ sau rời khỏi nước sản xuất Quy tắc riêng áp dụng cho chuyến qua khu vực mậu dịch tự nước hưởng sau: (a) Hàng hoá khơng đưa vào bn bán nước có khu vực mậu dịch tự đó; (b) Hàng hố khơng trải qua hoạt động khác ngoài: - Lựa chọn, phân loaị, kiểm tra; - Đóng gói, tháo mở bao bì, thay đổi bao bì, gạn chắt đóng gói lại vào cơng ten nơ khác; - Dán hay ghi ký hiệu, nhãn hiệu, dấu hiệu hay điểm bao bì phân biệt tương tự khác, mang tính trợ giúp cho hoạt động phép theo quy định đặc biệt; - Những hoạt động cần thiết để bảo đảm việc bảo quản hàng hố tình trạng bình thường đưa vào khu mậu dịch tự do; (c) Hàng hố mua bán lại, khơng phải bán lẻ, để xuất khu mậu dịch tự Vì mục đích quy định đặc biệt này, khu mậu dịch tự khu vực vùng xác định trước thơng báo bảo hộ phủ, nơi hoạt động định tiến hành hàng hoá, trừ hàng hoá vào lưu thông thương mại nước có khu mậu dịch tự Bungary, Cộng hồ Séc, Hungary, Ba Lan, Liên bang Nga Slơvakia Thương mại Việt Nam 15 Những nước áp dụng quy tắc mua thẳng vận chuyển thẳng Hàng hoá coi "mua thẳng" người nhập mua chúng từ công ty đăng ký nước hưởng Hàng hoá xuất xứ từ nước hưởng phải vận chuyển tới nước cho hưởng Hàng hoá vận chuyển qua lãnh thổ nhiều nước ví lý địa lý, vận tải, kỹ thuật hay lý kinh tế phải tuân theo quy tắc vận tải thẳng chí chúng lưu kho tạm thời lãnh thổ nước này, với điều kiện hàng hố ln nằm kiểm sốt hải quan nước cảnh CHỨNG TỪ Việc đòi ưu đãi từ chế độ GSP phải chứng minh chứng từ phù hợp xuất xứ vận tải 3.1 Chứng từ xuất xứ Tất nước cho hưởng quy định: Sản phẩm có xuất xứ nhập phải có Tờ Khai Tổng Hợp Giấy chứng nhận Xuất Xứ Mẫu A, điền đầy đủ ký bơi người xuất chứng nhận quan có thẩm quyền nước xuất hưởng Các nước cho hưởng có quy định thêm khác: Úc, u cầu lời khai người xuất hố đơn thương mại Mẫu A dùng để thay thế, khơng u cầu phải có chứng nhận Canada, u cầu lời trình bày người xuất hoá đơn làm thành riêng Niu-Di-Lân khơng đòi hỏi người xuất xuất trình giấy chứng nhận xuất xứ hay tờ khai quy định thức, dù người xuất bị u cầu thẩm tra Nhật 16 Thương mại Việt Nam Nhật chấp nhận giấy chứng nhận xuất xứ cấp bới quan phủ (ví dụ phòng thương mại) 3.2 Chứng từ vận chuyển thẳng Đối với trường hợp xuất đến EU, Nhật, Na-Uy Thuỵ Sĩ, hàng hoá xuất qua lãnh thổ nước thứ ba, chứng từ chứng minh điều kiện vận chuyển thẳng đáp ứng phải trình cho quan hải quan nước nhập bao gồm: (a) Vận đơn suốt cấp nước xuất hưởng, thể việc quan hay nhiều nước cảnh; (b) Giấy chứng nhận quan hải quan hay nhiều nước cảnh: - Thể mô tả xác hàng hố; - Ghi ngày dỡ hàng xếp hàng ngày lên tàu xuống tàu, ghi rõ tàu sử dụng; - Xác nhận tình trạng sản phẩm qua nước q cảnh (c) Khơng có giấy tờ trên, giấy tờ thay cho cần thiết (ví dụ, lệnh mua hàng, hóa đơn người cung cấp hàng, vận đơn thể tuyến đường hàng đi) Đối với hàng xuất sang Mỹ, người nhập phải xuất trình giấy tờ hàng hải, hoá đơn giấy tờ khác làm chứng chứng minh hàng hoá nhập thẳng Cơ quan hải quan Mỹ khơng đòi hỏi xuất trình chứng từ vận chuyển thẳng quan biết rõ hàng hoá đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ GSP Trong trường hợp vận chuyển cảnh, hoá đơn, vận đơn giấy tờ khác liên quan đến vận tải phải trình cho hải quan Mỹ nơi đến cuối 3.3 Các quy định liên quan đến cấp chấp nhận chứng từ xuất xứ Thương mại Việt Nam 17 Trường hợp bị mất, thất lạc hư hỏng Mẫu A EU, Nhật, Na-Uy, Thuỵ Sĩ Mỹ chấp nhận cấp lần hai giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu A để đảm bảo người xuất nước hưởng có thể, trường hợp bị mất, thất lạc bị hỏng, hưởng ưu đãi GSP Mẫu A cấp lần hai theo cách phải đóng dấu "DUPLICATE" "DUPLICATA", ô Bản cấp lần hai phải ghi ngày cấp số sêri cấp lần 1, có hiệu lực từ ngày Bungary, Cộng hồ Séc, Hungary, Ba lan, Liên bang Nga Slơvakia thức chấp nhận cấp lần hai có chứng nhận giấy chứng nhận bị Canada không yêu cầu Mẫu A phải gốc Trường hợp cấp sau ngày xuất Nói chung giấy chứng nhận xuất xứ nói chung cấp vào thời gian xuất sản phẩm Canada, EU, Na-Uy, Thuỵ Sĩ Mỹ chấp nhận giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu A (hoặc, Canada, "Tờ khai xuất xứ người xuất khẩu") cấp sau lý qn vơ ý hay hồn cảnh đặc biệt khác không yêu cầu cấp giấy chứng nhận xuất xứ thời điểm xuất hàng hoá Nhật chấp nhận giấy chứng nhận xuất xứ cấp sau có ngun nhân khơng thể tránh được, yêu cầu cấp giấy chứng nhận thời điểm xuất Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu A cấp sau phải có dấu "ISSUED RETROSPECTIVELY" ô Trường hợp lô hàng có giá trị nhỏ hàng bưu phẩm EU, Nhật, Thuỵ Sĩ, Liên bang Nga, Mỹ, Bun-Ga-Ry, Cộng hồ Séc, Ba Lan Slơvakia bãi bỏ yêu cầu chứng từ lơ hàng có giá trị nhỏ hàng bưu phẩm QUY TẮC THÀNH PHẦN NƯỚC BẢO TRỢ (QUY TẮC THÀNH PHẦN NƯỚC BẢO TRỢ): Một số nước cho hưởng ưu đãi áp dụng quy tắc Quy tắc cho phép sản phẩm (nguyên liệu, phận phụ tùng) sản xuất nước cho hưởng, cung cấp cho nước hưởng ưu đãi sử dụng để gia cơng chế biến, coi sản phẩm có xuất xứ nước hưởng ưu đãi nhằm xác định xuất xứ thành 18 Thương mại Việt Nam phẩm Ví dụ: Colombia xuất dây cách điện sang Canada Nguyên liệu sử dụng bao gồm thép từ Mỹ (chiếm 20% giá xuất xưởng) cao su từ Malaysia (chiếm 30%), 50% ngun liệu Colombia chi phí nhân cơng Dây điện khơng hưởng chế độ GSP thành phần nhập vượt 40% Tuy nhiên, sử dụng thép Canada, dây diện đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ GSP theo quy tắc thành phần nước bảo trợ thành phần nhập 30% giá xuất xưởng Quy tắc áp dụng bởi: EU, Úc, Canada, Nhật, Niu-Di-Lân, Cộng hoà Séc, Bunga-ria, Hun-ga-ry, Ba Lan, Slo-va-kia, Liên bang Nga Trừ Nhật, nước cho thành phẩm hưởng Đối với Nhật quy tắc không áp dụng cho số sản phẩm EU Những sản phẩm xuất xứ từ EU sử dụng vào sản xuất hay gia công chế biến nước hưởng coi có xuất xứ nước hưởng Quy định mở rộng thêm lựa chọn việc cộng gộp cách cho phép sử dụng sản phẩm đầu vào trung gian mà có xuất xứ EU Bằng chứng xuất xứ sản phẩm EU phải xuất trình chứng nhận dịch chuyển EUR.1 tờ khai hoá đơn Các quy định EU cấp, sử dụng giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu A áp dụng cách phù hợp cho giấy chứng nhận EUR.1 Quy tắc "thành phần nước bảo trợ" EU mở rộng cho sản phẩm xuất xứ Na-Uy Thuỵ Sĩ, hai nước ban hành ưu đãi phổ cập áp dụng cách xác định khái niệm xuất xứ tương ứng với cách xác định chế độ EU Nhật Nhật yêu cầu chứng từ đặc biệt chứng minh theo quy tắc Ngoài giấy chứng nhận Thương mại Việt Nam 19 xuất xứ Mẫu A bình thường, Quy tắc đòi hỏi phải có chứng từ sau nguyên liệu nhập từ Nhật: "Giấy chứng nhận nguyên liệu nhập từ Nhật cấp quan cấp giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu A Niu-Di-lân Niu-Di-Lân áp dụng quy tắc thành phần nước bảo trợ cho phép sản phẩm (nguyên liệu, phận thành phần mà nước sản xuất chế biến coi có xuất xứ nước hưởng Do đó, trường hợp sản phẩm xuất nước hưởng sang Niu-Di-Lân, nguyên liệu, phận thành phần có xuất xứ Niu-Di-Lân nhập từ Niu-Di-lân sử dụng để sản xuất sản phẩm khác coi xuất xứ nước hưởng không tính vào thành phần nhập tiêu chuẩn 50% Thuỵ Sĩ Từ 1/7/1996, Thuỵ Sĩ áp dụng quy tắc thành phần nước bảo trợ Theo quy tắc này, thành phần nhập có xuất xứ từ Thuỵ Sĩ sản phẩm hưởng ưu đãi theo chế độ Thuỵ Sĩ coi chúng sản xuất chế biến toàn nước hưởng Khi quy tắc thành phần nước bảo trợ áp dụng, quan cấp giấy chứng nhận xuất xứ nước hưởng cấp giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu A cuối sở giấy chứng nhận dịch chuyển EUR.1, cấp quan có thẩm quyền Thuỵ Sĩ XUẤT XỨ CỘNG GỘP: Về bản, quy tắc GSP dựa khái niệm xuất xứ nước đơn nhất, có nghĩa tiêu chuẩn xuất xứ phải tuân thủ đầy đủ nước hưởng mà đồng thời nước sản xuất sản phẩm hoàn thiện cuối Theo chế độ số nước cho hưởng, quy tắc mở rộng để số sản phẩm sản xuất hồn thiện nước hưởng từ nguyên liệu, phận thành phần nhập từ nước hưởng nói Do đó, xuất xứ cộng gộp đưa với phạm vi rộng theo nhiều điều kiện khác Theo hệ thống cộng gộp, q trình gia cơng trị giá gia tăng nhiều nước hưởng cộng 20 Thương mại Việt Nam vào (hoặc "được cộng gộp") để xác định sản phẩm hồn thiện xuất có đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ GSP khơng Ví dụ: - Quy định xuất xứ cho mặt hàng vải quy định giai đoạn xe sợi dệt phải tiến hành nước hưởng Tuy nhiên, theo số hệ thống cho phép xuất xứ cộng gộp đầy đủ, giai đoạn đầu xe sợi tiến hành nước hưởng giai đoạn thứ hai (dệt) thực nước hưởng thứ hai hàng vải đáp ứng tiêu chuẩn GSP - Bộ phận lắp ráp phụ cho máy thu sóng phát sản xuất nước hưởng A từ nguyên liệu nhập xuất sang nước hưởng B nơi phận lắp vào, với nguyên liệu nhập khác, máy thu hoàn chỉnh Trị giá nguyên liệu công việc làm nước A, theo hệ thống cộng gộp tồn cầu, tính vào cơng việc làm nước B để xác định máy thu có đáp ứng tiêu chuẩn phần trăm số nước không Theo chế độ Úc, Ca-Na-đa, Niu-di-lân, Bun-Ga-Ry, Cộng hoà Séc, Hun-ga-ry, Balan, Liên bang Nga Slơ-va-kia, tất nước hưởng coi khu vực cho mục đích xác định xuất xứ Tất trị giá gia tăng và/hoặc trình gia cơng tiến hành khu vực cộng gộp với để đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ cho sản phẩm xuất sang nước cho hưởng nói Quy tắc gọi "cộng gộp toàn cầu đầy đủ" Theo chế độ nước khác Mỹ, EU quy tắc xuất xứ cộng gộp áp dụng cho số khu vực cụ thể Hiệp hội nước Đông Nam Á, Thị trường Chung Trung Mỹ, Khối Andean THẨM TRA VÀ KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI NHỮNG GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ ĐÃ CẤP: Việc áp dụng chế độ GSP đòi hỏi hợp tác chặt chẽ song phương quan nước hưởng với quan nước cho hưởng để đảm bảo tn thủ quy Thương mại Việt Nam 21 định tiêu chuẩn chế độ, bao gồm việc thẩm tra kiểm sốt xuất xứhàng thực tế Nói chung, quan nước cho hưởng nhập gửi trực tiếp yêu cầu thẩm tra giấy chứng nhận xuất xứ cấp cho quan cấp giấy chứng nhận nước hưởng xuất Giấy chứng nhận xuất xứ bị Cơ quan nước cho hưởng yêu cầu thẩm tra có nghi ngờ tính xác thực giấy chứng nhận xuất xứ, tính xác thơng tin nguồn gốc sản phẩm, sở ngẫu nhiên Vì mục đích việc thẩm tra, quan có thẩm quyền nước hưởng phải thực việc thẩm tra trả lời cho quan yêu cầu thẩm tra nước cho hưởng thời gian định Hầu cho hưởng có quy định vấn đề Bun-Ga-Ry, Cộng hoà Séc, Hun-ga-ry, Ba Lan, Liên bang Nga, Slơ-va-kia có quy định Úc khơng có quy định tương ứng giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu A không bị bắt buộc Nhật không quy định thủ tục bắt buộc phải tuân thủ việc thẩm tra Niu-Di-Lân bảo lưu quyền khiếu nại trực tiếp tới nhà sản xuất và/hoặc nhà xuất sản phẩm xuất xứ sản phẩm Mỹ quy định yêu cầu chứng từ gửi trực tiếp cho người sản xuất người xuất sản phẩm tới liên quan đến sản phẩm trình vận chuyển chúng 22 Thương mại Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: quy tắc xuất xứ hàng hóa, quy tắc xuất xứ hàng hóa

Từ khóa liên quan