Giáo án phụ đạo toán 7

48 142 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2019, 20:50

Buổi Ơn tập BỐN PHÉP TÍNH TRONG TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ A Mục tiêu: - Giúp học sinh củng cố qui tắc cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ, tính chất phép cộng, nhân số hữu tỉ - Rèn cho học sinh kỹ vận dụng qui tắc tính chất phép cộng, nhân số hữu tỉ vào giải dạng toán: Thực phép tính, tìm x, tính giá trị biểu thức - Rèn khả hoạt động độc lập, trình bày khoa học cho học sinh B Chuẩn bị: GV: Soạn qua tài liệu: SGK, SBT, SLT7, số chuyên đề T7 HS: Ôn qui tắc nhân, chia số hữu tỉ, tính chất phép tốn C Nội dung ôn tập:  KIẾN THỨC CƠ BẢN: Cộng trừ số hữu tỉ Nhân, chia số hữu tỉ Qui tắc  x  Q, y  Q, a c x  ; y  (b, d 0) b d a c ac x y   b d bd a c a d ad x: y  :   b d b c bc ( y 0) a b x  ; y  ( a , b, m  Z ) m m a b a b x y    ; m m m a b a b x y    m m m x x: y gọi tỉ số hai số x y, kí hiệu: y x * x Q x’= hay x.x’=1thì x’ gọi số nghịchđảo x TÝnh chÊt x  Q; y  Q; z  Q cã: a) TÝnh chÊt giao ho¸n: x + y = y +x; x y = y z b) TÝnh chÊt kÕt hỵp: (x+y) +z = x+( y +z) (x.y)z = x(y.z) víi x,y,z  Q ta lu«n cã : x.y=y.x ( t/c giao hoán) (x.y)z= x.(y,z) ( t/c kết hợp ) x.1=1.x=x x =0 x(y+z)=xy +xz (t/c phân phối phép nhân phép céng c) TÝnh chÊt céng víi sè 0: x+0= x; Bỉ sung Ta còng cã tÝnh chÊt ph©n phèi cđa phép chia phép cộng phép trừ, nghĩa lµ: xy x y   z z z x y x y   ( z  0) z z z  x 0  y 0 x y 0   –(x.y) = (-x).y = x.(-y)  HỆ THỐNG BÀI TẬP Bài số 1: Tính    52   55    26 78 78  17 ( 9).17 ( 9).1      ; c) 34 34.4 2.4 8 a) b) 11 11      30 30 30 1 18 25 18.25 3.25 75     1 17 24 17 24 17.24 17.4 68 68   ( 5).4 ( 5).2  10 :      ; e) 2.3 1.3 3   21    21.( 5) 3.(  1)      f) :         14  5.14 2 d) Chú ý: Các bước thực phép tính: Bước 1: Viết hai số hữu tỉ dạng phân số Bước 2: áp dụng qui tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số để tính Bước 3: Rút gọn kết (nếu có thể) Bài số 2: Thực phép tính: 2  19 1 3  4.         3  4 3 33 33 42     5  .11   11         b)  6 6 2  6 �      22  11 1 � �1 � � �  �        c) = � 24 � �2 � 24   24 24 12 � a) �  24   27   24  28  �2 1� �5 � �   � b) �  � �  � �= 35    70   35  35  35  � 10 � �7 5� �   � Lưu ý: Khi thực phép tính với nhiều số hữu tỉ cần:  Nắm vững qui tắc thực phép tính, ý đến dấu kết  Đảm bảo thứ tự thực phép tính  Chú ý vận dụng tính chất phép tính trường hợp Bài số 3: Tính hợp lí: �2 � �16 � 3    16   22 3.( 22)  � � =      a) � �  11 11 �3 �11 � �11 11  �1 13 � � �   �: = b) �  �:  � �2 14 �7 � 21 �7  13   13   1       22  22    :               :  :  21 15 15  14 21   14   21    14 21  59 63 � 1� � 1�  59   � : �  �= ( 7)  ( 7) ( 7).   ( 7) ( 7).7   49 c) : � � 7� � 7� 9 9  Lưu ý thực tập 3: Chỉ áp dụng tính chất: a.b + a.c = a(b+c) a : c + b: c = (a+b):c Không áp dụng: a : b + a : c = a: (b+c) Bài tập số 4: Tìm x, biết:  x ; 15  20 b) : x  15 21 a) c)  x  x   14 ĐS: x  25 ĐS: x  d) 11      x  12   11 x   12 3 x=1 11 35 x  x=  3 x= 20 11      x  12   1  e) x x   0 7  d) f) ĐS: x  3 20 ĐS: x = x = 1/7  :x 4 ĐS: x =-5/7 III.Củng cố: Nhắc lại cách làm dạng tập chữa IV Hướng dẫn nhà: * Xem tự làm lại cácbài tập chữa lớp * Làm tập 14, 22, 23 (SBT tr 7); BT 17,17,19, 21( BT nâng cao số chuyên đề toán 7) Bài tập vui: Giải ô chữ sau đây: Đây nội dung phấn đấu rèn luyện học sinh chúng ta: 2/5 -1/7 -1/7 0,5 1/8 -7 0,5 1/4 1/4 -1/7 a )( N  3).0,2  ; 4 13 b)(  G ) :  5 5 14 1 c ) A(  3)  3 1 1 d) : (  )  I  2 11 e)(3T  )    21 20 5 25 g )(  O)  0 7 49   i )( R  )  9 h)(5  )  C 17,65 *********************************************************************** Buổi 2: Ôn tập GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ A MỤC TIÊU: - Giúp học sinh hiểu thêm định nghĩa tính chất giá trị tuyệt đối số hữu tỉ - Rèn kĩ vận dụng định nghĩa tính chất giá trị tuyệt đối số hữu tỉ vào làm dạng tập: Tìm giá trị tuyệt đối số hữu tỉ; tìm x, tìm giá trị lớn nhất, giấ trị nhỏ nhất, rút gon biểu thức có chứa giá trị tuyệt đối, thực phép tính - Rèn khả tư độc lập, làm việc nghiêm túc B CHUẨN BỊ: GV: Soạn qua tài liệu: SGK, SBTvà số chuyên đề T7 HS: Ôn định nghĩa tính chất giá trị tuyệt đối số hưux tỉ C NỘI DUNG ÔN TẬP  Kiến thức a) Định nghĩa: 0  xnÕux x  0   xnÕux b) Tính chất: x  x x x x 0 dấu sảy x =  Hệ thống tập Bài tập số 1: Tìm x , biết: 4 a) x   x  ; 7 b) x  c) x   0,749  x 0,479 ; Bài tập số 2: Tìm x, biết: a) x 0  x 0; 3  x ;  11 11 1 d) x    x 5 7 b) x 1,375  x 1,375hcx   1,375 c) x    không tồn giá trị x, d) e) x 0 3 x  víix x  4 x 0,35víix  x 0,35 Bài tập số 3: Tìm x  Q, biết: 2.5  x 1.3 a) => 2.5 – x = 1.3 2.5 – x = - 1.3 x = 2.5 – 1,3 x = 2,5 + 1,3 x = 1,2 x = 3,8 Vậy x = 1,2 x = 3,8 Cách trình bày khác: Trường hợp 1: Nếu 2,5 – x 0 => x  2,5 , 2.5  x  2,5  x Khi , ta có: 2, – x = 1,3 x = 2,5 – 1,3 x = 1,2 (thoả mãn) Trường hợp 2: Nếu 2,5 – x < => x 2,5, 2.5  x   2,5  x Khi đó, ta có: -2,5+x = 1,3 x = 1,3 + 2,5 x = 3,8 (thoả mãn) Vậy x = 1,2 x = 3,8 b) 1, - x  0,2 = => x  0,2 = 1,6 KQ: x = 1,8 x = - 1,4 *Cách giải tập số 3: x  a(a  0)  x = a x = -a III.Củng cố: Nhắc lại cách làm dạng tập chữa IV Hướng dẫn nhà: * Xem tự làm lại tập chữa lớp * Làm tập 4.2 ->4.4,4.14 sách dạng toán phương pháp giải Tốn **********************************************************************8 Buổi Ơn tập CÁC LOẠI GÓC ĐÃ HỌC Ở LỚP – GÓC ĐỐI ĐỈNH A Mục tiêu: - Giúp học sinh ôn lại kiến thức góc: kề bù, góc bẹt, góc nhọn, góc vng, góc tù, tia phân giác góc, hai góc đối đỉnh - Rèn kĩ vẽ hình, bước đầu rèn kĩ nămg tập suy luận trình bày lời giải tập hình cách khoa học: B Chuẩn bị: GV: Soạn qua tài liệu: SGK, SBT, Các dạng toán phương pháp giải tốn Luyện tập Tốn HS: Ơn kiến thức loại góc đẫ học lớp 6, hai góc đối đỉnh C Nội dung ơn tập:  Kiến thức bản: Hai góc đối đỉnh: * Định nghĩa: Haigóc đối đỉnh là hai góc mà cạmh góc tia đối cạnh góc * Tính chất: j O1® èi ® Ø nh  O2=> O1= O2 O  Bài tập: Bài tập 1: Cho góc nhọn xOy; vẽ tia Oy’ tia đối tia Oy a) Chứng tỏ góc xOy’ góc tù b) Vẽ tia phân giác Ot góc xOy’;gócxOt góc nhon, vng hay góc tù Bài giải t x O y' y a) Oy' làtia đ ối tia Oy, nên: xOy vµ xOy' lµhai gãc kỊbï => xOy + xOy' =180 => xOy' =180 -  xOy V × xOy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án phụ đạo toán 7 , Giáo án phụ đạo toán 7