Đề kiểm tra 1 tiết tin học 8 học kì 1

3 95 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2019, 20:36

I/ Ma trận đề: Chủ đề A Trắc nghiệm B Tự luận Câu hỏi điểm Câu hỏi điểm Các mức độ đánh giá Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Câu 0.5 đ Câu 0.5 đ Câu 0.5 đ Câu 0.5 đ Câu 0.5 đ Câu 0.5 đ Câu 2.5 đ Câu 2đ Câu 2.5 đ II/ Nội dung đề: Phòng GD & ĐT Huyện CưM’gar Trường THCS Nguyễn Bỉnh KhiêmKIỂM TRA TIẾT Họ Tên: Môn: Tin học Thời gian: 45 phút Điểm Lời nhận xét giáo viên Đề Ra A/ Trắc nghiệm (3 đ): (Mỗi câu 0.5 điểm) Câu 1: Theo em hiểu viết chương trình gì? A Tạo câu lệnh xếp theo trình tự B Viết đoạn văn xếp theo chương trình C Viết câu lệnh mà em học D Tạo câu lệnh để điều khiển Robot Tổng số 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 2.5 đ 2đ 2.5 đ Câu 2: Để chia lấy phần nguyên ta dùng phép toán: A Div B : C Mod D / Câu 3: Để viết thông tin hình, Pascal sử dụng lệnh: A Write B Read; C Delay; D Clrscr; Câu 4: Cấu trúc chương trình Pascal thường có phần sau: A Phần thân, phần cuối B Phần khai báo, phần thân, phần cuối C Phần khai báo, phần thân D Phần đầu, phần thân, phần cuối Câu 5: X số thực, để khai báo biến X ta khai báo sau: A Var X: integer; B Var X: Real; C Var X: String; D Var X: char; Câu 6: Lệnh gán Pascal viết sau: A := B >= ; C => ; D # B/ Tự luận (7 đ): Câu 1(2 điểm): Viết biểu thức tốn học sau ký hiệu ngơn ngữ Pascal A 5x3+2x2-3x+10 x2 + y B y +x C (x+y)2 Câu (2.5 điểm): Thuật tốn gì? Q trình giải tốn máy tính gồm có bước? Câu (2.5 điểm): Viết chươg trình in hình chu vi tam giác Biết độ dài cạnh tam giác a, b, c nhập từ bàn phím III/ Đáp án: A Trắc nghiệm Câu Đáp án A A A C B A B Tự luận Câu 1: (2 đ) Viết biểu thức toán học ký hiệu ngôn ngữ Pascal: A 5*x*x*x+2*x*x-3*x+10 B (x*x+y)/(y*y+x) C (x+y)*(x+y) Câu 2: (2.5 đ)*Thuật toán dãy hữu hạn thao tác cần thực theo trình tự xác định để thu kết cần thiết từ điều kiện cho trước *Q trình giải tốn máy tính gồm có bước: -Xác định toán -Xây dựng thuật toán -Viết chương trình Câu 3: (2.5 đ) Program chuvi; Uses crt; Var a,b,c,chuvi: Real; Begin Write(‘Nhap gia tri canh a:’); Readln(a); Write(‘Nhap gia tri canh b:’); Readln(b); Write(‘Nhap gia tri canh c:’); Readln(c); Chuvi:=a+b+c; Write(‘Chu vi tam giac la:’, chuvi:4:1); Readln; End ... Pascal viết sau: A := B >= ; C => ; D # B/ Tự luận (7 đ): Câu 1( 2 điểm): Viết biểu thức toán học sau ký hiệu ngôn ngữ Pascal A 5x3+2x2-3x +10 x2 + y B y +x C (x+y)2 Câu (2.5 điểm): Thuật tốn gì? Q... Đáp án: A Trắc nghiệm Câu Đáp án A A A C B A B Tự luận Câu 1: (2 đ) Viết biểu thức toán học ký hiệu ngôn ngữ Pascal: A 5*x*x*x+2*x*x-3*x +10 B (x*x+y)/(y*y+x) C (x+y)*(x+y) Câu 2: (2.5 đ)*Thuật toán...Câu 2: Để chia lấy phần nguyên ta dùng phép toán: A Div B : C Mod D / Câu 3: Để viết thơng tin hình, Pascal sử dụng lệnh: A Write B Read; C Delay; D Clrscr; Câu 4: Cấu trúc chương trình Pascal
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết tin học 8 học kì 1 , Đề kiểm tra 1 tiết tin học 8 học kì 1

Từ khóa liên quan