Giáo án Lịch sử 9 bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 1925)

2 90 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2019, 14:46

BÀI 15 : PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ( 1919 – 1925 ) A/ MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1/ Về Kiến Thức : Giúp học sinh hiểu rõ - Cách mạng tháng 10 Nga phong trào cách mạng giới sau chiến tranh giới thứ có ảng hưởng thuận lợi đến phong trào dân tộc Việt Nam - Nắm nét phong trào đấu tranh Tư Sản dân tộc ,Tiểu tư sản phong trào công nhân từ năm 1919 đến 1925 2/ Về Tư Tưởng : Qua kiện cụ thể bồi dưỡng cho học sinh lòng u nước ,kính yêu khâm phục nhà tiền bối 3/ Về Kỹ Năng : - Rèn cho học sinh kĩ trình bày kiện lịch sử cụ thể ,tiêu biểu tập đánh giá kiện B/ ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN : - Sưu tầm tư liệu Phạm Hồng Thái , Phan Bội Châu , Phan Chu Trinh ,Tôn Đức Thắng C/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : I/ Giới Thiệu Bài Mới : (2 phút) Trong bối cảnh VN có phân hố sâu sắc giới lại có nhiều thuận lợi tác động đến cách mạng VN ? Vậy sau chiến tranh phong trào cách mạng VN ? Đó nội dung học hôm II/ Dạy Và Học Bài Mới : (40 phút) HOẠT ĐỘNH CỦA THÀY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI BÀI - Học sinh đọc SGK phần I/ Aûnh hưởng cách mạng tháng mười Nga phong trào cách mạng giới: 1) Sau chiến tranh giới tình hình - Tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền giới có kiện lịch sử ảnh hưởng thuận lợi đến cách mạng bá Chủ Nghĩa MLN vào VN , VN ? - Thúc đẩy phong trào công nhân ,phong - Học sinh nêu kiện trào yêu nước phát triển mạnh mẽ 2) kiện có tác đơng cụ thể II/ Phong trào dân tộc ,dân chủ công khai đến cách mạng VN ? ( 1919 – 1925 ) - Học sinh đọc phần a/ Phong trào đấu tranh giai cấp tư sản - Giáo viên giải thích “ PT dân tộc dân chủ dân tộc : công khai ” - 1919 : Đấu tranh đòi chân hưng nội hố, 3) Cho biết mục tiêu tính chất trừ ngoại hoá đấu tranh giai cấp Tư Sản dân tộc - 1923 : Chống độc quyền cảng Sài tầng lớp Tiểu Tư sản? Gòn - Nêu kiện phong trào - PT đấu tranh báo chí b/ Phong trào tầng lớp tiểu tư sản : - Giáo viên giới thiệu chân dung Phạm - Xuất tờ báo tiến Hồng thái, Phan bội Châu, Phan Chu Trinh ? - 6- 1925 Phạm Hồng Thái Mưu sát Méc - Hướng dẫn học sinh trình bày Lanh kiện lịch sử theo lời văn dựa - 1925 : đòi thả cụ Phan Bội Châu kiện có sẵn - 1926 : Đòi thả cụ Phan Chu Trinh c/ Tác dụng hạn chế : 4)Trình bày điểm hạn chế phong • Tác dụng : Thức tỉnh lòng yêu nước trào ? nhân dân - Học sinh đọc SGK phần • Hạn chế : Mang tính chất cải lương, 5) Phong trào cơng nhân nước ta xốc nổi… năm đầu sau chiến tranh giới III/ Phong trào Công Nhân ( 1919 – 1925 ) phát triễn bối cảnh ? - 1920 CN Sài Gòn –Chợ Lớn Thành lập - Cho học sinh xem lại phần để trả lời công hội ( Tôn Đức Thắng đứng đầu ) 6) Thảo Luận : Căn vào đâu để khẳng - 1922 Công nhân viên chức sở công định phong trào công nhân nước ta phát thương đấu tranh đòi nghỉ ngày triễn lên bước cao sau chiến chủ nhật có lương tranh ? - 1924 bãi công công nhân nhiều - Thảo luận phút tỉnh ( HN, HP, HD, NĐ ) - Trình bày kết - 8-1925 Bãi cơng CN ba Son ( SG) : - Giáo viên ghi nội dung đánh dấu bước tiến PT CN - Giới thiệu chân dung Tôn Đức Thắng VN Từ CNVN đấu tranh có tổ 7) Cuộc đấu tranh cơng nhân Ba Son có chức, có mục đích trị rõ ràng điểm phong trào công nhân nước ta ? III/ Sơ Kết Học : ( phút) Sau chiến tranh giới phong trào dân chủ ,dân tộc công khai phát triễn mạnh mẽ thức tỉnh lòng yêu nước nhân dân ta nhiều hạn chế Đặc biệt phong trào cơng nhân có bước tiến ,tạo điều kiện cho phong trào cách mạng VN sau IV/ Câu Hỏi Và Bài Tập : (2 phút) 1) Tóm tắt nét phong trào dân tộc ,dân chủ công khai phong trào công nhân nước ta năm 1919- 1925 ? 2) Lập bảng thống kê PT cách mạng VN năm 1919 – 1925 ? ( theo mẫu sau ) Mục Tiêu Tính Chất Nhận Xét PT Tư Sản Dân Tộc PT Tiểu Tư Sản PT Công Nhân ... Đặc biệt phong trào công nhân có bước tiến ,tạo điều kiện cho phong trào cách mạng VN sau IV/ Câu Hỏi Và Bài Tập : (2 phút) 1) Tóm tắt nét phong trào dân tộc ,dân chủ cơng khai phong trào công... có mục đích trị rõ ràng điểm phong trào công nhân nước ta ? III/ Sơ Kết Học : ( phút) Sau chiến tranh giới phong trào dân chủ ,dân tộc cơng khai phát triễn mạnh mẽ thức tỉnh lòng yêu nước nhân... chế phong • Tác dụng : Thức tỉnh lòng yêu nước trào ? nhân dân - Học sinh đọc SGK phần • Hạn chế : Mang tính chất cải lương, 5) Phong trào công nhân nước ta xốc nổi… năm đầu sau chiến tranh giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 9 bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 1925), Giáo án Lịch sử 9 bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 1925)

Từ khóa liên quan