Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện hữu lũng

101 124 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2019, 14:43

LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan Luận văn “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa bàn huyện Hữu Lũng” cơng trình nghiên cứu riêng em Các nội dung luận văn hồn tồn hình thành phát triển từ quan điểm cá nhân em, hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Trần Quốc Hưng Số liệu kết có luận văn hoàn toàn trung thực Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Cao Sơn Thuỷ i LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em muốn gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy Cô Trường Đại học Thuỷ lợi Hà Nội truyền đạt kiến thức quý báu, tạo cho em tảng kiến thức Chân thành cảm ơn Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Quản lý tạo điều kiện cho em suốt trình học thực nghiên cứu khoa học Sự quan tâm thầy, cô góp phần tạo động lực cho em hồn thành luận văn Chân thành cảm ơn Tiến sĩ Trần Quốc Hưng, người hướng dẫn khoa học luận văn hướng dẫn tận tình giúp đỡ em mặt suốt trình nghiên cứu đề tài Trong q trình thực đề tài em nhận giúp đỡ Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn, Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Lạng Sơn, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Hữu Lũng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hữu Lũng, Trường cao đẳng nghề Công nghệ Nông lâm Đông Bắc cung cấp thông tin, tài liệu hợp tác trình thực luận văn Cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè gia đình giúp đỡ em thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu đó! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Cao Sơn Thủy ii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix PHẦN MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1 Nông thôn lao động nông thôn 1.1.1 Nông thôn 1.1.2 Lao động nông thôn 1.1.3 Các đặc điểm lao động nông thôn 1.2 Nghề đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1.2.1 Khái niệm nghề 1.2.2 Khái niệm đào tạo nghề .8 1.2.3 Khái niệm đào tạo nghề cho lao động nơng thơn 10 1.2.4 Vai trò đào tạo nghề cho lao động nông thôn .10 1.3 Nội dung công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn 11 1.3.1 Xây dựng kế hoạch đào tạo .11 1.3.2 Tổ chức đào tạo 11 1.3.3 Tăng cường sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề cho đơn vị dạy nghề công lập 12 1.3.4 Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán quản lý dạy nghề 12 1.3.5 Xây dựng, hoàn chỉnh, đổi chương trình, giáo trình dạy nghề cho lao động nông thôn 13 1.3.6 Hỗ trợ cho lao động nông thôn học nghề 14 1.3.7 Giám sát, quản lý hoạt động đào tạo nghề 14 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn 15 1.4.1 Các sách Nhà nước đào tạo nghề 15 1.4.2 Cơ sở vật chất trang thiết bị đào tạo nghề 16 1.4.3 Đội ngũ giáo viên cán quản lý dạy nghề 16 iii 1.5 Các tiêu đánh giá chất lượng hoạt động ĐT nghề cho lao động nông thôn 17 1.5.1 Sự quan tâm đạo cấp quyền 17 1.5.2 Công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề LĐNT 17 1.5.3 Hoạt động điều tra khảo sát, dự báo nhu cầu dạy nghề cho LĐNT 18 1.5.4 Nhân rộng mơ hình dạy nghề cho LĐNT có hiệu 18 1.5.5 Đầu tư tăng cường sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề sở dạy nghề công lập 19 1.5.6 Hoạt động phát triển chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề; xây dựng, phê duyệt danh mục nghề đào tạo, định mức chi phí đào tạo nghề 19 1.5.7 Hoạt động phát triển đội ngũ giáo viên, người dạy nghề, cán quản lý dạy nghề 20 1.5.8 Chất lượng đào tạo nghề qua đánh giá doanh nghiệp người sử dụng lao động 20 1.6 Bài học kinh nghiệm đào tạo nghề cho lao động nông thôn 22 1.6.1 Kinh nghiệm nước 22 1.6.2 Kinh nghiệm nước 24 1.7 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỮU LŨNG 30 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Hữu Lũng 30 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 30 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 36 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Hữu Lũng 38 2.2.1 Đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn 38 2.2.2 Tốc độ phát triển chuyển dịch cấu kinh tế 39 2.2.3 Thái độ xã hội nghề công tác đào tạo nghề 39 2.3 Thực trạng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Hữu Lũng 40 2.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo nghề 40 2.3.2 Xây dựng kế hoạch đào tạo 42 iv 2.3.3 Tổ chức đào tạo 43 2.3.4 Thực trạng hệ thống sở vật chất sở đào tạo nghề huyện Hữu Lũng 44 2.3.5 Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước 45 2.3.6 Thực trạng đội ngũ giáo viên, cán quản lý 46 2.3.7 Thực trạng phát triển chương trình, giáo trình dạy nghề 47 2.3.8 Quản lý hoạt động đào tạo 47 2.4 Đánh giá thực trạng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Hữu Lũng 48 2.4.1 Sự quan tâm đạo cấp quyền 48 2.4.2 Công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề LĐNT 48 2.4.3 Hoạt động điều tra khảo sát, dự báo nhu cầu dạy nghề cho LĐNT 49 2.4.4 Nhân rộng mơ hình dạy nghề cho LĐNT có hiệu 50 2.4.5 Hoạt động đầu tư tăng cường sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề sở dạy nghề công lập 51 2.4.6 Hoạt động phát triển chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề; xây dựng, phê duyệt danh mục nghề đào tạo, định mức chi phí đào tạo nghề 52 2.4.7 Hoạt động phát triển đội ngũ giáo viên, người dạy nghề, cán quản lý dạy nghề 53 2.4.8 Chất lượng đào tạo nghề qua đánh giá doanh nghiệp người sử dụng lao động địa bàn huyện Hữu Lũng 54 2.5 Đánh giá chung thực trạng đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa bàn huyện Hữu Lũng 55 2.5.1 Những kết đạt 55 2.5.2 Những tồn .57 2.5.3 Nguyên nhân gây tồn .58 KẾT LUẬN CHƯƠNG 60 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỮU LŨNG 61 3.1 Định hướng phát triển huyện Hữu Lũng đến năm 2020 61 3.1.1 Định hướng đào tạo nghề cho lao động nông thôn 61 3.1.2 Phương hướng, mục tiêu đào tạo nghề cho lao động nông huyện Hữu Lũng 62 v 3.1.3 Quan điểm đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Hữu Lũng thời kỳ CNN, HĐH 69 3.2 Cơ hội thách thức đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Hữu Lũng 71 3.2.1 Cơ hội 71 3.2.2 Thách thức 73 3.3 Đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2015 - 2020 74 3.3.1 Giải pháp sách 75 3.3.2 Giải pháp đầu tư sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho giảng dạy, học tập 79 3.3.3 Giải pháp nâng cao chất lượng, số lượng đội ngũ cán quản lý, giáo viên đào tạo nghề 81 KẾT LUẬN CHƯƠNG 86 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1 Bản đồ hành tỉnh Lạng Sơn 30 Bảng 2.1 Thống kê diện tích loại đất năm 2016 33 Hình 2.2 Tỷ lệ dân tộc sinh sống địa bàn huyện Hữu Lũng 36 Hình 2.3 Tỷ trọng tăng trưởng ngành kinh tế huyện Hữu Lũng 37 vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.2 Dự báo dân số, quy mô tạo việc làm, tỷ lệ LĐNT qua đào tạo 41 Bảng 2.3 Dự báo nhu cầu đào tạo nghề tạo việc làm cho LĐNT địa bàn huyện 42 Bảng 2.4 Tổng hợp kết dạy nghề cho LĐNT sở dạy nghề địa bàn huyện (từ năm 2010 – năm 2014) 44 Bảng 2.5 Kết sử dụng kinh đào tạo nghề giai đoạn 2011 - 2015 46 Bảng 2.6 Bảng tổng hợp số mơ hình cá nhân, tổ chức điển hình ĐTN cho LĐNT có hiệu địa bàn huyện 51 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CC : Cơ cấu CN : Công nghiệp CNH, HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa DN : Doanh nghiệp DT : Diện tích ĐTN : Đào tạo nghề LĐNT : Lao động nông thôn ĐVT : Đơn vị tính KHKT : Khoa học kỹ thuật LĐNT : Lao động nông thôn LĐ - TB XH : Lao động - Thương binh Xã hội SL : Số lượng SXKD : Sản xuất kinh doanh THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa ix nhằm nâng cao thu nhập, từ giúp cho đời sống kinh tế họ ổn định phát triển c)Nội dung giải pháp Các cấp Uỷ đảng cần cụ thể hoá nội dung, quán triệt sâu rộng tới tổ chức trị, xã hội, cán đảng viên, đội ngũ giáo viên dạy nghề tầng lớp nhân dân địa phương công tác đào tạo nghề để tổ chức thực Thường xuyên tiến hành kiểm tra việc thực Nghị cấp uỷ công tác đào tạo nghề Đưa nhiệm vụ ĐTN nhiệm vụ quan trọng vào chương trình phát triển kinh tế xã hội địa phương Tập chung lãnh đạo cấp uỷ đảng, đạo điều hành HĐND, UBND cấp, UBND cấp có trách nhiệm triển khai thành kế hoạch cụ thể, thường xuyên đạo, đôn đốc ngành chức thực mục tiêu kế hoạch theo tiến độ thời gian cụ thể Đặc biệt quan tâm phát triển sở dạy nghề, bố trí đất đai, nguồn nhân lực cho xây dựng sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy nghề Hoàn thiện văn quản lý nhà nước ĐTN địa bàn huyện thông qua việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề quy định, quản lý việc cấp văn chứng nghề nhằm nâng cao hiệu đào tạo nghề; phát huy vai trò tổ chức đồn thể cơng tác dạy nghề Tăng cường công tác quản lý Nhà nước ĐTN, đặc biệt công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch Kiện tồn máy quản lý cơng tác ĐTN cấp huyện cấp xã, thị trấn, quan tâm bố trí cán chuyên trách quản lý ĐTN cấp huyện Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động ĐTN sở dạy nghề, công tác tra, kiểm tra tiến hành cách toàn diện từ khâu đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đến khâu tuyển sinh, tổ chức trình đào tạo, cấp phát bằng, chứng Cần tiếp tục trì hoạt động cho vay vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm từ Ngân hàng sách xã hội để hỗ trợ cho người thất nghiệp, thiếu việc làm tự tạo việc làm, doanh nghiệp vừa nhỏ, hộ gia đình, sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ phát triển sản xuất nhằm tạo thêm việc làm cho người lao động Chính phủ bổ 77 sung tăng lượng vốn vay ưu đãi qua Ngân hành sách xã hội dành cho LĐNT sau học nghề Tổ chức xây dựng triển khai quy hoạch hệ thống sở dạy nghề huyện Hữu Lũng thời kỳ 2016 - 2020; khuyến khích tổ chức, cá nhân đủ điều kiện thành lập sở dạy nghề địa bàn huyện Công tác quy hoạch phải đảm bảo hợp lý số lượng sở dạy nghề, quy mô tuyển sinh ngành nghề đào tạo sở dạy nghề Đảm bảo việc phân bổ hợp lý khu vực huyện Phát triển mạng lưới sở dạy nghề quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo nghề sở có Bên cạnh khuyến khích sở đào tạo khác Trung tâm khuyến công, khuyến nông,… địa bàn có đủ điều kiện tham gia dạy nghề d) Dự kiến kinh phí hiệu thực giải pháp * Dự kiến kinh phí: Tổng kinh phí dự kiến cho giải pháp tỷ đồng/năm, đó: - Nguồn ngân sách Trung ương : 1.500.000.000 đồng - Ngân sách địa phương: 500.000.000 đồng Cụ thể: - Kinh phí cho hoạt động điều tra khảo sát: 150.000.000đồng - Kinh phí tuyên truyền: 200.000.000 đồng - Kinh phí tổ chức lớp dạy nghề hàng năm: 1.650.000.000 đồng * Hiệu thực giải pháp: Đưa nhân lực trở thành tảng lợi quan trọng để phát triển kinh tế xã hội nhằm nâng cao lực cạnh tranh, phát triển nhân lực đủ số lượng, đảm bảo chất lượng Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề có việc làm khoảng 97,6% tỷ lệ lao động có việc làm phù hợp với nghề đào tạo đạt 80% 78 Quy hoạch nâng cao chất lượng hệ thống dạy nghề, phát triển trung tâm dạy nghề, trường cao đẳng nghề đủ lực đáp ứng yêu cầu đào tạo thị trường lao động ĐTN cho LĐNT nhằm trang bị kiến thức, kỹ cần thiết cho người lao động giúp họ có khả tự tạo ổn định việc làm, tăng thu nhập góp phần chuyển dịch cấu lao động, cấu kinh tế, phục vụ nghiệp công nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp nơng thơn gắn với việc xây dựng nơng thơn Đa dạng hố ngành nghề, trường lớp đào tạo, đảm bảo nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đến năm 2017 đạt 42% đến năm 2020 đạt 50% 3.3.2 Giải pháp đầu tư sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho giảng dạy, học tập a) Cơ sở giải phápsở vật chất, trang thiết bị dạy nghề cho đơn vị nhân tố quan trọng tác động tích cực tới việc đảm bảo nâng cao chất lượng dạy học đơn vị dạy nghề công lập Chất lượng sở vật chất gắn chặt với chất lượng đào tạo, việc đầu tư, đại hóa sở vật chất đòi hỏi cần thiết nhằm giúp cho người học đáp ứng yêu cầu thực tế tình hình Nếu sở dạy nghề có đầy đủ sở vật chất, phương tiện, máy móc, hệ thống giáo trình… phục vụ cho hoạt động đào tạo nghề chất lượng lao động đào tạo sở đảm bảo nâng cao Các sở dạy nghề địa bàn huyện Hữu Lũng đầu tư sở vật chất theo Quyết định 1956/QĐ-TTg Tuy nhiên với mạng lưới sở đào tạo, sở vật chất phục vụ cho đào tạo nghề yếu phân bổ chưa hợp lí, chưa đáp ứng yêu cầu nhu cầu đào tạo Tồn huyện có 02 sở đào tạo nghề chưa đáp ứng yêu cầu thực tế Việc ký kết hợp đồng đào tạo thiếu tính chủ động linh hoạt công tác dạy nghề cho lao động nông thôn Với định hướng phát triển kinh tế thời gian tới, huyện cần tập chung đào tạo nghề chiến lược khí, điện, điện tử, hàn, trồng rừng, trồng nấm…, trang thiết bị, phương tiện máy móc cần tập đầu tư mới, đại đáp ứng yêu cầu thị trường lao động 79 b) Mục tiêu giải pháp Xây dựng hồn chỉnh hạng mục cơng trình sở dạy nghề địa bàn huyện; đầu từ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề theo hướng chuẩn hoá, đại hoá để đáp ứng cho hoạt động dạy nghề Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, doanh nghiệp, sở sản xuất người lao động Tăng cường máy móc, trang thiết bị phục vụ cho nghề chiến lược huyện năm tới Đảm bảo có đủ trang thiết bị giảng dạy cho tất nghề đào tạo c) Nội dung giải pháp Huyện cần có chế tạo điều kiện thuận lợi đất đai, yếu tố kinh tế, trị, xã hội, tăng cường đầu tư kinh phí, đảm bảo điều kiện vật chất theo hướng chuẩn hóa, đồng …đồng thời đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa, khai thác nguồn lực từ thành phần kinh tế tham gia đào tạo nghề; tiếp tục đầu tư trường dạy nghề trọng điểm để đào tạo nguồn lao động có trình độ tay nghề cao, đáp ứng nguồn nhân lực cho ngành kinh tế mũi nhọn, cơng nghệ cao; khuyến khích sở dạy nghề có đủ điều kiện nâng cấp lên trường đào tạo có trình độ cao hơn; thu hút doanh nghiệp thành phần kinh tế, tổ chức cá nhân tham gia đào tạo nghề Có sách khuyến khích thích hợp ưu đãi đào tạo nghề cho nông dân cấp đất làm trường, miễn giảm thuế với nhiều ưu đãi khác phát triển sở đào tạo nghề khu vực nông thôn so với khu vực thành thị, đảm bảo lợi ích cho họ đầu tư khu vực nơng thơn Phấn đấu đến năm 2018 có từ 75-80% học viên hỗ trợ từ sách ưu đãi sau đào tạo Tranh thủ đầu tư Trung ương sở dự án “Tăng cường lực đào tạo nghề” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục đào tạo Đồng thời hàng năm dành phần kinh phí tỉnh để hỗ trợ sở dạy nghề công lập đầu tư tăng cường sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy nghề để mở rộng quy mô nâng cao chất lượng đào tạo 80 d) Dự kiến kinh phí hiệu thực giải pháp * Dự kiến kinh phí: - Kinh phí xây dựng nhà, xưởng thực hành, lớp học tỷ đồng - Kinh phí bổ sung trang thiết bị theo lộ trình năm 700.000.000 đồng - Kinh phí trang bị phương tiện phục vụ giảng dạy học tập cho lao động nông thôn: 300.000.000 đồng * Hiệu thực hiện: - Trang thiết bị, sở vật chất đảm bảo đào tạo tất ngành nghề đào tạo đáp ứng thị trường lao động tỉnh - Trang thiết bị đủ khả liên kết đào tạo ngành, nghề có trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo doanh nghiệp tỉnh đặc biệt khu công nghiệp tỉnh lân cận Bắc Giang, Bắc Ninh 3.3.3 Giải pháp nâng cao chất lượng, số lượng đội ngũ cán quản lý, giáo viên đào tạo nghề a) Cơ sở giải pháp Dạy nghề cho lao động nông thôn đề xuất nhiệm vụ cụ thể cho đầu tư phát triển đội ngũ cán giáo viên dạy nghề Giáo viên nhân tố trực tiếp, định đến chất lượng đào tạo nghề, việc xây dựng đội ngũ giáo viên dạy nghề trình liên tục, nhiệm vụ trọng tâm phải tiến hành thường xuyên Đối với huyện Hữu Lũng đội ngũ giáo viên ký kết hợp đồng giảng dạy vừa thiếu, vừa yếu, chưa huy động đội ngũ chuyên gia nông nghiệp, nghệ nhân hội nghề nghiệp tham gia trình đào tạo Thậm trí Trung tâm dạy nghề huyện chưa bố trí đủ đội ngũ giáo viên hữu cho chuyên môn nghề đến chưa có khả đảm bảo thực nhiệm vụ dạy nhiều loại hình học nghề đáp ứng theo nhu cầu người lao động doanh nghiệp Huyện chưa bố trí cán chuyên trách theo dõi dạy nghề phòng Lao động – Thương binh Xã hội, có 01 cán kiêm nhiệm làm cơng tác Vì cần nâng cao chất 81 lượng, số lượng đội ngũ cán quản lý, giáo viên đào tạo nghề huyện.Những nhiệm vụ cần triển khai nghiêm túc huyện Hữu Lũng b) Mục tiêu giải pháp - Về phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lý dạy nghề + Tiến hành điều tra khảo sát, đánh giá đội ngũ giáo viên cán quản lý dạy nghề để có kế hoạch đào tạo tuyển dụng đáp ứng yêu cầu số lượng (đối với trung tâm dạy nghề nghề tối thiểu 01 giáo viên hữu), chất lượng cấu nghề đào tạo huyện + Huy động nhà khoa học, nghệ nhân, cán kỹ thuật, kỹ sư, người lao động có tay nghề cao doanh nghiệp sở sản xuất kinh doanh, trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, nông dân giỏi tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn + Đào tạo nghiệp vụ sư phạm bồi dưỡng nâng cao kỹ nghề để bổ sung giáo viên cho trung tâm dạy nghề chưa đủ giáo viên hữu + Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tư vấn chọn nghề, tìm tự tạo việc làm cho lao động nông thôn + Tuyển dụng đôi với tăng cường bồi dưỡng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Đẩy mạnh việc đào tạo lại, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên theo Kế hoạch xây dựng nhằm đạt chuẩn chun mơn kỹ thuật, trình độ tay nghề nghiệp vụ sư phạm Chú trọng đào tạo trình độ sau đại học, phấn đấu đến hết năm 2018 tỷ lệ giáo viên có trình độ sau đại học đạt 50% + Có chế độ, sách giáo viên dạy nghề Cần tiếp tục ban hành sách, chế độ giáo viên dạy nghề mang tính đồng nhằm khuyến khích thu hút người có tài, có đức làm giáo viên dạy nghề + Bố trí 01 cơng chức phụ trách lĩnh vực đào tạo nghề Phòng Lao động – Thương binh Xã hội huyện, tăng cường đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cơng chức xã công tác dạy nghề để triển khai kịp thời sách Nhà nước từ Trung ương đến sở 82 - Về phát triển đội ngũ giáo viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã + Xây dựng tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, sách, chế đãi ngộ phù hợp để thu hút người giỏi, có lực giảng dạy sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ; người hoạt động lĩnh vực, thành phần tham gia vào công tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút người có lực công tác quan đơn vị tham gia giảng dạy theo chế độ kiêm chức + Đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên trung tâm bồi dưỡng trị huyện, sở đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đáp ứng với chương trình, nội dung giảng dạy c) Nội dung giải pháp Để đạt mục tiêu cần thực giải pháp đột phá chế độ sách, đào tạo, bồi dưỡng…có ý nghĩa quan trọng Việc cần tập trung vào vấn đề chủ yếu sau: - Một là, cần tiếp tục ban hành sách, chế độ giáo viên dạy nghề mang tính đồng nhằm khuyến khích, thu hút người có tài, có đức làm giáo viên dạy nghề, bao gồm: + Cải cách chế độ tiền lương: xem xét, cải cách chế độ tiền lương cho giáo viên dạy nghề theo hướng có tính đặc thù nghề nghiệp, nhằm thu hút người có tài, có tâm huyết làm giáo viên dạy nghề, cố gắng để giáo viên sống với nghề Đồng thời cần đề cập tới chế độ ưu đãi giáo viên dạy nghề miền xuôi lên công tác huyện Hữu Lũng + Có sách tuyển dụng đặc thù theo hướng cử tuyển giáo viên dạy nghề xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa Có chế độ đãi ngộ xứng đáng vật chất cho giáo viên, cán trẻ để khuyến khích người có trình độ chun mô cao cho công tác đào tạo nghề nông thôn nơi khó khăn huyện 83 + Có sách khuyến khích thu hút nghệ nhân, lao động có tay nghề cao, trực tiếp tham gia lao động, sản xuất có nguyện vọng làm giáo viên dạy nghề để tham gia dạy nghề trung tâm dạy nghề huyện - Hai là, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên đương chức Họ lực lượng chủ yếu để đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện vòng năm tới, cần có giải pháp bồi dưỡng kịp thời để họ đủ sức đáp ứng với nhu cầu chất lượng ngày cao năm tới Để đạt mục đích cần phải thực hiện: + Bồi dưỡng thường xuyên, chuẩn hóa, nâng cao cho đội ngũ giáo viên dạy nghề + Xây dựng chương trình bồi dưỡng, cải tiến nội dung, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy nghề d) Dự kiến kinh phí hiệu thực giải pháp * Kinh phí thực giải pháp: 750.000.000đ/năm, bao gồm: - Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên dạy nghề: 300.000.000 đồng/năm - Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cơng chức cấp xã: 200.000.000 đồng - Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho nghệ nhân, kỹ sư giỏi, nơng dân có tay nghề: 150.000.000 đồng * Hiệu thực giải pháp - Công tác quản lý nhà nước từ huyện đến sởvề đào tạo nghề nói chung đào tạo nghề cho lao động nơng thơn nói riêng nâng lên - Hệ thống giáo viên đáp ứng yêu cầu thị trường lao động, đáp ứng đơn đặt hàng doanh nghiệp, sở sản xuất ngồi tình Nâng cao chất lượng, số lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề, cán quản lý công tác đào tạo nghề cấp, cụ thể : 84 - Bố trí cán phụ trách cơng tác đào tạo nghề Liên kết đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp ngành Luật, Hành chính, Kinh tế Nông nghiệp hệ vừa học vừa làm, lớp bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ, lý luận trị cho 1.000 lượt cán bộ, công chức cấp xã, đó: - Đào tạo Đại học: 200 người - Đào tạo Cao đẳng, Trung cấp: 200 người - Bồi dưỡng cho Đại biểu HĐND cấp xã: 150 người - Nghiệp vụ chuyên môn cho cán xã, phường không chuyên trách: 250 người - Bồi dưỡng Quản lý nhà nước, văn sách mới: 100 người - Bồi dưỡng kiến thức Hội nhập kinh tế quốc tế: 100 người 85 KẾT LUẬN CHƯƠNG Nội dung Chương Luận văn nghiên cứu, phân tích, đánh giá định hướng phát triển kinh tế xã hội huyện Hữu Lũng, có phương hướng, mục tiêu cơng tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm tới đây; đánh giá quan điểm khó khăn, thuận lợi công tác ĐTN cho LĐNT Đi sâu phân tích thành tích đạt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa bàn huyện Hữu Lũng, tồn hạn chế vào nguyên nhân tồn hạn chế Trên sở tồn tại, hạn chế nguyên nhân tác giả đề xuất số giải pháp có tính khả thi, có sở lý luận thực tiễn nhằm nâng cao hiệu công tác chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa bàn huyện Hữu Lũng từ năm 2020 86 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa bàn huyện Hữu Lũng vấn đề cấp bách nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo thêm nhiều việc làm ổn định lâu dài, điều kiện để thực tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa bàn huyện Từ tác giả có kết luận sau: - Những nghiên cứu Luận văn góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Hữu Lũng - Luận văn đánh giá thực trạng chất lượng, vai trò nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đặc biệt nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn vô quan trọng trình phát triển kinh tế - xã hội huyện Hữu Lũng Đồng thời đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa bàn huyện Hữu Lũng năm - Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Hữu Lũng đạt kết định Tuy nhiên nhiều tồn tại, yếu cần sớm giải như: q trình triển khai cơng tác nghề cho LĐNT xảy tình trạng nghề đào tạo chưa phù hợp với nhu cầu, điều kiện người học, chưa gắn chặt với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương nhu cầu sử dụng lao động DN, chất lượng nguồn nhân lực chưa theo kịp yêu cầu phát triển công nghiệp; tính kỷ luật, chuyên nghiệp người lao động chưa cao Chính sách Nhà nước đối LĐNT học nghề ít; sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề thiếu chưa đảm bảo chất lượng 4.2 Kiến nghị * Đối với Nhà nước cấp quyền địa phương: Nhà nước cần quan tâm tăng cường kinh phí đảm bảo điều kiện vật chất cho sở dạy nghề, tăng cường quy mô, ngành nghề chất lượng đào tạo, đa dạng hóa hình thức, nội dung đào tạo dài hạn, ngắn hạn, truyền nghề gia đình, sở sản 87 xuất, đào tạo lại, đào tạo chỗ, lưu động, trọng ngành nghề mũi nhọn địa phương, ĐTN phục vụ xuất lao động Cần quan tâm, có sách khuyến khích kịp thời việc thành lập sở dạy nghề ngồi cơng lập, sách thích hợp cấp đất, miễn giảm thuế để phát triển trung tâm dạy nghề, trường dạy nghề dân lập, tư thục đưa sở vào hệ thống đào tạo chuẩn để góp phần tăng nhanh lực lượng lao động kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động * Đối với sở dạy nghề: Cần chủ động việc xác định mục tiêu đào tạo mình, thơng qua việc tìm hiểu, dự báo thị trường lao động nhu cầu doanh nghiệp, sở sản xuất kinh doanh Cần đầu tư đẩy mạnh công tác cải tiến, đổi nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo tăng cường trang bị phương tiện giảng dạy đại, hệ thống phòng thực hành sở thực tập; tăng cường đội ngũ giáo viên số lượng chất lượng * Đối với doanh nghiệp, sở sản xuất kinh doanh: Cần chủ động tiếp cận với sở đào tạo nghề để kết hợp mở khóa ĐTN theo nhu cầu đơn vị Như tuyển lao động cách thuận lợi giảm chi phí khâu đào tạo lại sau tuyển dụng Đồng thời để giảm bớt gánh nặng chi phí cơng tác đào tạo, Nhà nước cần tạo mơi trường thói quen cách suy nghĩ cho lao động, sở ĐTN phải có nhận thức đắn việc học nghề dạy nghề * Đối với lao động học nghề: Cần nhận thức đắn học nghề, lựa chọn cho ngành, nghề phù hợp với trình độ nhận thức; phải tìm hiểu nhu cầu đầu ngành học Bên cạnh lao động cần tìm hiểu thêm thị trường lao động ngồi nước để học xong tìm việc làm phù hợp 88 Nhà nước cần nghiên cứu, ban hành sách khuyến khích người lao động học nghề, ủng hộ lao động có lực mở doanh nghiệp vừa nhỏ để thu hút lao động qua đào tạo 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đảng cộng sản Việt Nam , “Văn kiện Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XI”, năm 2011 [2] Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, năm 2009 [3] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam“Luật dạy nghề Luật Giáo dục nghề nghiệp”, năm 2006 năm 2014 [4] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, “Bộ Luật lao động”, năm 2012 [5] Nguyễn Văn Đại, “Đào tạo nghề cho người lao động nông thôn vùng Đồng sông Hồng thời kì cơng nghiệp hóa, đại hóa”, Luận án Tiến Sỹ - Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, năm 2012 [6] PGS TS Trần Xuân Cầu PGS TS Mai Quốc Chánh, Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2011 [7] Nguyễn Tiệp, “Nguồn nhân lực nông thôn ngoại thành q trình thị hóa địa bàn thành phố Hà Nội”, NXB Lao động xã hội, năm 2005 [8] Mạc Văn Tiến, Đào tạo nghề với việc đảm bảo an sinh xã hội Việt nam, năm 2012 [9] Nguyễn Đăng, Kinh nghiệm đào tạo nghề nước, Truy cập tại: http://www.molisa.gov.vn ngày cập nhật 15/8/2013 [10] UBND huyện Hữu Lũng, “Kết thực Quyết định số 1956/QĐ-TTg năm 2014 kết năm 2010 – 2014, dự kiến năm 2015, kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020”, năm 2014 [11] UBND huyện Hữu Lũng, “Sơ kết 05 năm thực Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 20/8/2010 Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo việc triển khai Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến 2020", năm 2015 90 [12] UBND huyện Hữu Lũng, “Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016 – 2020”, năm 2014 [13] Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, năm 2011 [14] Vũ Xuân Hùng, “Tổ chức quản lý trình đào tạo hoạt động đào tạo nghề cho lao động nơng thơn”, Phó vụ trưởng Vụ sách – Pháp chế, Tổng cục dạy nghề, năm 2010 [15] Tổng cục dạy nghề, “định hướng nghề nghiệp việc làm”, Nhà xuất khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, năm 2008 [16] Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, năm 2009 [17] UBND huyện Hữu Lũng, “Kế hoạch thực Chương trình mục tiêu Quốc gia Việc làm giai đoạn 2012- 2015,” năm 2009 [18] Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009, năm 2009 [19] Tăng Minh Lộc, “Thực Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Điều chỉnh lại cấu lao động, cách dạy nghề”, năm 2011 91 ... hướng đào tạo nghề cho lao động nông thôn 61 3.1.2 Phương hướng, mục tiêu đào tạo nghề cho lao động nông huyện Hữu Lũng 62 v 3.1.3 Quan điểm đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện. .. 60 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỮU LŨNG 61 3.1 Định hướng phát triển huyện Hữu Lũng đến năm 2020 ... CÔNG TÁC ĐÀO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1 Nông thôn lao động nông thôn 1.1.1 Nông thôn 1.1.2 Lao động nông thôn 1.1.3 Các đặc điểm lao động nông thôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện hữu lũng , Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện hữu lũng , CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN, 1 Nông thôn và lao động nông thôn, 2 Nghề và đào tạo nghề cho lao động nông thôn, 3 Nội dung công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, 5 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động ĐT nghề cho lao động nông thôn, 6 Bài học kinh nghiệm về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, CHƯƠNG 2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỮU LŨNG, 1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Hữu Lũng, 3 Thực trạng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Hữu Lũng, 4 Đánh giá thực trạng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Hữu Lũng, 5 Đánh giá chung về thực trạng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Hữu Lũng, CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỮU LŨNG, 1 Định hướng phát triển của huyện Hữu Lũng đến năm 2020, 2 Cơ hội và thách thức về đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Hữu Lũng, 3 Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong giai đoạn 2015 - 2020, KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm