Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm trên địa bàn quận hoàng mai, hà nội

65 52 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:49

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  HOÀNG THỊ HIẾN TÊN ĐỀ TÀI: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ơ NHIỄM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HỒNG MAI, NỘI” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành/ngành : Khoa học mơi trường Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  HOÀNG THỊ HIẾN TÊN ĐỀ TÀI: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HỒNG MAI, NỘI” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành/ngành : Khoa học môi trường Lớp : N01 - K46 KHMT Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS ĐỖ THỊ LAN Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành tốt chương trình đào tạo nhà trường với phương châm học đôi với hành, thời gian thực tập tốt ngiệp giai đoạn cần thiết quan trọng sinh viên, củng cố lại kiến thức học mà vận dụng kiến thức vào thực tiễn Qua giúp sinh viên trường hồn thành kiến thức, lý luận, lực công tác nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn nghiên cứu khoa học Từ sở đó, trí ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa khoa Môi Trường trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên em phân công thực tập Viện Kỹ Thuật Công Nghệ Môi Trường với đề tài nghiên cứu: “Đánh giá trạng chất lượng môi trường nước mặt đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm địa bàn quận Hoàng Mai, Nội” Sau thời gian thực tập không dài đem lại cho em nhiều kiến thức bổ ích từ em rút kinh nghiệm quý báu cho thân Kết thúc thực tập, hoàn thành đề tài tốt nghiêp hoàn thành khóa học, em xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy giáo, giáo truyền đạt kiến thức quý báu suốt thời gian học tập rèn luyện trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo, cán công nhân viên Viện Kỹ Thuật Công Nghệ Môi Trường nhiệt tình giúp đỡ em suốt thời gian thực tập Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn đến Cơ giáo PGS.TS Đỗ Thị Lan nhiệt tình bảo, hướng dẫn em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Mặc dù thân em có nhiều cố gắng xong trình độ thời gian có hạn, nên khóa luận em khơng tránh khỏi hạn chế sai sót Em mong nhận đóng góp thầy, giáo, bạnđể khóa luận em hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 30 tháng năm 2018 Sinh viên Hoàng Thị Hiến ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Phân bố dạng nước trái đất [7] 14 Bảng 2.2: Phân phối lượng dòng chảy/năm sơng giới [4] 15 Bảng 2.3: Trữ lượng nước mặt sông năm 2012 [5] 17 Bảng 3.1: Tên vị trí điểm lấy mẫu phân tích 22 Bảng 4.1: Các số khí hậu trung bình tháng quận Hoàng Mai 28 Bảng 4.2: Phân bố diện tích loại đất năm 2015 2016 29 Bảng 4.3 Tổng hợp hoạt động ngành du lịch Thành phố Nội 33 Bảng 4.4: Vị trí lấy mẫu nước mặt khu vực Quận Hoàng Mai 37 Bảng 4.5: Kết quan trắc phân tích 38 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Bản đồ quận Hồng Mai 24 Hình 4.2: Biểu đồ thể hàm lượng pH so với QCVN 38 Hình 4.3: Biểu đồ thể hàm lượng BOD5 so với QCVN 39 Hình 4.4: Biểu đồ thể hàm lượng COD so với QCVN 40 Hình 4.5: Biểu đồ thể hàm lượng Clorua so với QCVN 41 Hình 4.6: Biểu đồ thể hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng so với QCVN 41 Hình 4.7: Biểu đồ thể hàm lượng Amoni so với QCVN 42 Hình 4.8: Biểu đồ thể hàm lượng Nitrat so với QCVN 43 Hình 4.9: Biểu đồ thể hàm lượng Photphats so với QCVN 44 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT BOD BOD5 BTNMT BYT COD DO HNO3 H2SO4 ISO KHHGĐ MT NĐ - CP NH4+ NN NO3pH PO43PTNT QCVN QĐ SO42TCVN TSS TT UBND VLXD VSV Nhu cầu oxy sinh hoá Lượng oxy cần thiết ngày đầu nhiệt độ 20ºC Bộ tài nguyên môi trường Bộ y tế Nhu cầu oxy hóa học Oxy hòa tan nước Axit nitrit Axit sunfuaric Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế Kế hoạch hóa gia đình Mơi trường Nghị định – Chính phủ Amoni Nơng nghiệp Nitrat Chỉ số đo độ hoạt động ion hiđro dung dịch Phốt phát Phát triển nông thôn Quy chuẩn Việt Nam Quyết định Sunfuaric Tiêu chuẩn Việt Nam Chất rắn lơ lửng Thông Tư Ủy Ban Nhân Dân Vật liệu xây dựng Vi sinh vật v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.1.1 Mục tiêu đề tài 1.1.2 Yêu cầu đề tài 1.2 Ý nghĩa đề tài 1.2.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.2.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Cơ sở lý luận đề tài 2.1.2 Cơ sở phápđề tài 12 2.1.3 Các tiêu chuẩn so sánh 13 2.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 13 2.2.1 Tài nguyên nước mặt giới 13 2.2.2 Tài nguyên nước Việt Nam 16 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 20 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 20 3.3 Nội dung nghiên cứu 20 3.4 Phương pháp nghiên cứu 20 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 20 3.4.2 Phương pháp điều tra thực địa 21 vi 3.4.3 Chỉ tiêu phương pháp lấy mẫu, phân tích 21 3.4.4 Phương pháp thống kê xử lý số liệu 23 3.4.5 Phương pháp tổng hợp, so sánh, viết báo cáo 23 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 24 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội quận Hoàng Mai 24 4.1.1 Điều kiện tự nhiên quận Hoàng Mai 24 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 30 4.2 Hiện trạng chất lượng Mơi trường nước mặt quận Hồng Mai 33 4.2.1 Tài nguyên nước mặt 33 4.2.2 Các nguồn gây ô nhiễm nước mặt 34 4.2.3 Hiện trạng chất lượng môi trường nước 36 4.3 Tác động ô nhiễm môi trường sức khỏe người 44 4.4 Đề xuất biện pháp giảm thiểu khắc phục ô nhiễm 45 4.4.1 Giải pháp quy hoạch, quản 45 4.4.2 Giải pháp khoa học - kỹ thuật 47 4.4.3 Giải pháp giáo dục truyền thông 47 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Kiến nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Những năm qua Thành phố Nội có bước tiến đáng kể phát triển kinh tế - xã hội Trong đó, cơng tác bảo vệ mơi trường có chuyển biến tích cực, góp phần vào phát triển bền vững Thành phố Quận Hồng Mai vùng đất nằm phía đơng nam thành phố Nội, có diện tích tự nhiên 4.104,1 (41 km²) với tổng số dân 365.759 người Với 14 đơn vị hành trực thuộc 14 phường hình thành sở toàn xã phần xã Tứ Hiệp huyện Thanh Trì, với phường quận Hai Bà Trưng Quận Hồng Mai có đường giao thơng thuỷ sơng Hồng Quận có đường giao thơng quan trọng qua gồm: Quốc lộ 1A, đường vành đai 2,5, đường vành đai 3, đường cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ, đường cao tốc Nội - Lạng Sơn, cầu Thanh Trì Bên cạnh đó, Quận Hồng Mai quận có tốc độ thị hóa xây dựng sở hạ tầng mạnh số quận huyện thủ đô, với hàng loạt khu đô thị Linh Đàm, Bắc Linh Đàm, Định Công, Đại Kim, … hàng loạt chung cư đường Lĩnh Nam, đường Tam Trinh, đường Pháp Vân, đường Nghiêm Xuân Yêm Gamuda City, Hateco Yên Sở, … Môi trường nước mặt quận Hoàng Mai cung cấp chủ yếu lượng mưa hệ thống sông, hồ đầm quận Lượng mưa trung bình năm lớn, phân bố không đồng năm, tập trung đến 80% lượng mưa vào mùa hè nên dễ gây ngập úng cục số khu vực, mùa đông lượng nước cung cấp không đủ Bên cạnh đó, hệ thống sơng Tơ Lịch, sơng Lừ, sơng Sét sông Kim Ngưu hệ thống hồ đầm lớn n Sở, Linh Đàm, Định Cơng có chức tiêu thoát nước lượng nước thải thành phố hầu hết chưa xử lý nên ô nhiễm, không sử dụng cho sản xuất Nước phần tất yếu sống khơng thể sống khơng có nước, cung cấp cho hoạt động sống người sản xuất sinh hoạt hàng ngày tắm rửa, tưới tiêu… Tuy nhiên, năm gần đây, phát triển nhanh nhiều ngành kinh tế, chất lượng môi trường, nguồn tài nguyên thiên nhiên, sinh cảnh tự nhiên đa dạng sinh học bị xuống cấp Với mức tăng trưởng dự kiến ngành kinh tế tương lai với phát triển đô thị hóa, trạng mơi trường quận Hồng Mai đặc biệt mơi trường nước có nguy bị suy thoái tương lai Việc đánh giá chất lượng nước mặt thường xuyên, nắm bắt tình hình chất lượng nước mặt để có biện pháp quản lý cho phù hợp, kịp thời xử lý nguồn gây ô nhiễm, đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt, sản xuất, tưới tiêu cho người dân Xuất phát từ vấn đề trên, em tiến hành thực đề tài: “Đánh giá trạng chất lượng môi trường nước mặt đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm địa bàn quận Hoàng Mai, Nội” hướng dẫn cô giáo PGS.TS Đỗ Thị Lan nhằm điều tra, đánh giá trạng môi trường nước mặt quận Hồng Mai đề xuất giải pháp có tính khả thi phù hợp với điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội quận Hoàng Mai 1.1.1 Mục tiêu đề tài - Đánh giá trạng môi trường nước mặt địa bàn quận Hoàng Mai - Đề xuất biện pháp nhằm kiểm sốt nhiễm mơi trường nước mặt, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ tơn tạo cảnh quan môi trường, đáp ứng yêu cầu bảo vệ mơi trường quận Hồng Mai 1.1.2 u cầu đề tài - Điều tra thu thập số liệu đánh giá xác, khách quan - Thu thập mẫu, phân tích mẫu theo quy đinh - Số liệu phân tích khách quan, trung thực 43 + NO3- Hình 4.8: Biểu đồ thể hàm lượng Nitrat so với QCVN Nhận xét: Qua kết quan trắc chất lượng nước năm 2017 cho thấy môi trường nước mặt sơng, hồ địa bàn quận Hồng Mai, có hàm lượng NO3dao động từ 0,15- 2,15mg/l nằm khoảng cho phép QCVN 08MT:2015/BTNMT Hàm lượng NO3- cao mẫu nước sông Sét, thấp hồ sinh thái Vĩnh Hưng Từ kết cho thấy sơng, hồ địa bàn quận Hồng Mai khơng có dấu hiệu nhiễm 44 + PO43- Hình 4.9: Biểu đồ thể hàm lượng Photphats so với QCVN Nhận xét: Qua kết phân tích chất lượng nước năm 2017 cho thấy môi trường nước mặt sơng, hồ địa bàn quận Hồng Mai, có hàm lượng PO43nằm khoảng 0,04- 3,04 mg/l , có nhiều sơng hồ có nồng độ PO43- cao nồng độ cho phép QCVN 08-MT/2015 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước mặt, cao sông Sét Điều cho thấy nguồn nước mặt Quận bị ô nhiễm PO43- Có thể suy đốn ngun nhân phần lớn đến từ nước thải, rác thải sinh hoạtvà ngành công nghiệp chế biến thực phẩm PO43-là nguồn dinh dưỡng cho thực vật nước, chúng gây nhiễm góp phần thúc đẩy tượng phú dưỡng ao, hồ 4.3 Tác động ô nhiễm môi trường sức khỏe người Ngày môi trường mà người sinh sống biến đổi to lớn, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng Hoạt động sản xuất đời sống người sản sinh lượng chất ô nhiễm lớn, đào thải vào môi trường, nhiều chất ô nhiễm Thủy ngân, Cadimi, Asen, Cyanua, Phenol, 45 Benzen, thuốc bảo vệ thực vật… vào thể, có tác hại lớn đến sức khoẻ người.[10] Hậu chung tình trạng ô nhiễm nước tỉ lệ người mắc bệnh cấp mạn tính liên quan đến nhiễm nước viêm màng kết, tiêu chảy, ung thư… ngày tăng Người dân sinh sống quanh khu vực ô nhiễm ngày mắc nhiều loại bệnh có liên quan đến việc dùng nước bẩn sinh hoạt.[10] Sử dụng nước nhiễm Asen để ăn uống, người mắc bệnh ung thư thường gặp ung thư da Ngồi ra, Asen gây nhiễm độc hệ thống tuần hồn uống phải nguồn nước có hàm lượng asen 0,1mg/l Vì vậy, cần phải xử lý nước nhiễm Asen trước dùng cho sinh hoạt ăn uống.[10] Người nhiễm Chì lâu ngày mắc bệnh thận, thần kinh, nhiễm Amoni, Nitrat, Nitrit gây mắc bệnh xanh da, thiếu máu, gây ung thư Metyl tert-butyl ete (MTBE) chất phụ gia phổ biến khai thác dầu lửa có khả gây ung thư cao.[10] Hợp chất hữu cơ, thuốc trừ sâu, thuốc diệt trùng, diệt cỏ, thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc bảo quản thực phẩm, phốt gây ngộ độc, viêm gan, nôn mửa Tiếp xúc lâu dài gây ung thư nghiêm trọng quan nội tạng Tuy nhiên, nhờ nỗ lực tích cực cơng tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, cơng tác y tế dự phòng kết hợp với nỗ lực cải thiện chất lượng môi trường sống vệ sinh mơi trường, vệ sinh an tồn thực phẩm năm gần không xuất dịch bệnh lớn địa bàn quận Tỷ lệ người dân dùng nước địa bàn quận đạt 100% nên việc bị ảnh hưởng tiếp xúc, sử dụng nguồn nước ô nhiễm tới sức khỏe người dân giảm tới mức thấp 4.4 Đề xuất biện pháp giảm thiểu khắc phục ô nhiễm 4.4.1 Giải pháp quy hoạch, quảnĐể công tác quản lý nhà nước bảo vệ môi trường địa bàn quận Hoàng Mai đảm bảo yêu cầu so với thực tế cần tiếp tục kiện tồn tổ 46 chức máy quản lý nhà nước môi trường theo quy định thông tư số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 liên Bộ Tài nguyên Môi trường – Bộ Nội vụ nhằm tăng cường lực cho hệ thống quan quản lý nhà nước môi trường Xác định rõ trách nhiệm phân công, phân cấp hợp lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành, cấp Đối với phường nằm địa bàn quận Hoàng Mai cần: - Tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng công tác bảo vệ môi trường - Nâng cao lực quản lý Nhà nước môi trường từ cấp phường đến cấp quận - Lập hồ sơ sở liệu môi trường chạy phần mềm chuyên dùng để cập nhật hàng năm, kịp thời đánh giá đưa giải pháp quản lý phù hợp - Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, cơng chức làm công tác quảnmôi trường từ cấp phường đến cấp quận - Kịp thời động viên, khen thưởng đơn vị, cá nhân, tổ chức có đóng góp với nghiệp bảo vệ mơi trường quận - Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm môi trường địa bàn quận - Lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm theo quy định Luật bảo vệ môi trường quy định hành - Ngoài nguồn ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai cần tích cực vận động nguồn vốn ODA, nguồn vốn viện trợ khác để đẩy mạnh việc xây dựng hạ tầng mơi trường - Khuyến khích doanh nghiệp, hộ kinh doanh địa bàn quận đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải chất thải rắn đảm bảo tiêu chuẩn môi trường theo quy định 47 4.4.2 Giải pháp khoa học - kỹ thuật - Xây dựng chế tài hữu hiệu để thực tốt Luật Bảo vệ mơi trường Quy định có phủ liên quan đến bảo vệ môi trường nước lĩnh vực - Tiếp tục đầu tư xây dựng nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tập chung khu công nghiệp, khu dân cư, đảm bảo đa số cụm công nghiệp, khu dân cư có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường - Xử lý cải thiện chất lượng môi trường khu dân cư: Yêu cầu nhà đầu tư xây dựng bổ sung công trình xử lý nước thải tập trung khu đô thị hoạt động nhằm giảm thiểu tác động đến nguồn nước địa bàn quận Tập trung thực xây xựng mơ hình điểm bảo vệ mơi trường cấp phường từ nhân rộng đơn vị khác; xử lý khắc phục ô nhiễm nước mặt số sông, ao, hồ tù đọng thuộc khu dân cư - Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường: Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường để tăng cường lực kiểm soát mức độ biến động tiêu môi trường, điểm ô nhiễm môi trường để hoạch định sách, kế hoạch quản lý đầu tư hạng mục bảo vệ môi trường phù hợp - Nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường khu công nghiệp điểm ô nhiễm nghiêm trọng 4.4.3 Giải pháp giáo dục truyền thông - Tiếp tục mở rộng số lượng, tiêu đào tạo chuyên ngành môi trường tất trình độ đào tạo, mở rộng ngành đào tạo mơi trường khơng khí Tăng cường lồng ghép nội dung đào tạo môi trường vào chương trình đào tạo chuyên ngành Các chuyên gia chuyên ngành đào tạo kiến thức có kiến thức bảo vệ mơi trường Khơng ngừng nâng cao nhân thức cho cộng đồng, quan, nhà 48 máy, xí nghiệp địa bàn quận Hồng Mai vấn đề bảo vệ mơi trường phát triển bền vững - Tăng cường nâng cao nhận thức cho nhà quản lý, lập sách ô nhiễm môi trường; tác động, ảnh hưởng, thiệt hại ô nhiễm môi trường gây - Nâng cao nhận thức cộng đồng tầm quan trọng chất lượng mơi trường khơng khí xung quanh sức khỏe cộng đồng ảnh hưởng tới chất lượng sống - Xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện với mơi trường sở đổi tư duy, cách làm, hành vi ứng xử, ý thức trách nhiệm với thiên nhiên, môi trường xã hội người dân Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết, xây dựng chuẩn mực, hình thành ý thức, lối nghĩ, cách làm, hành vi ứng xử thân thiện với thiên nhiên, môi trường 49 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trên sở tiến hành điều tra, khảo sát, phân tích đánh giá chất lượng mơi trường nước mặt khu vực quận Hồng Mai, đưa số kết luận sau: - Hiện nguồn nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt người dân địa bàn chủ yếu từ nước máy Nguồn nước thải sinh hoạt hoạt công nghiệp thải sông, hồ làm cho sông, hồ bị ô nhiễm nhẹ Các sông, hồ, ao đóng vai trò nước cho khu dân cư nên chất lượng nước không ảnh hưởng trực tiếp đời sống nhân dân Tuy nhiên, ô nhiễm sơng hồ gây nhiễm nguồn nước mặt thành phố - Chất lượng nước mặt hầu hết phường địa bàn quận có dấu hiệu ô nhiễm hàm lượng chất BOD5, COD, TSS, NH4+ - Hàm lượng phosphate, pH, mức cảnh báo với hàm lượng phosphate dao động từ 0,04 – 3,04 mg/l hàm lượng pH xấp xỉ gần chạm ngưỡng cho phép - Các tiêu bị ô nhiễm đa phần chất hữu gây phú dưỡng nguồn nước nên suy đốn ngun nhân phần lớn đến từ nước thải rác thải sinh hoạt Ngun nhân tượng có lẽ chưa kiểm soát nguồn thải chưa quan tâm, đầu tư thoả đáng cho hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu vực dân cư, mà sơng khu vực quận vốn sơng tiêu nước thành phố nơi tiếp nhận nguồn thải Các hồ khu vực quận có dấu hiệu nhiễm nhẹ bị tác động từ nguồn thải dân cư sống xung quanh hồ 50 Để nâng cao chất lượng mơi trường nước nói riêng bảo vệ mơi trường Quận Hồng Mai nói chung cần có số giải pháp khoa học cơng nghệ với việc tuyên truyền nâng cao ý thức người dân 5.2 Kiến nghị  Đối với cấp quyền, đồn thể Để đảm bảo cơng tác bảo vệ mơi trường địa bàn quận Hồng Mai nói riêng Thành phố nói chung qua kết nghiên cứu đạt được, đề tài xin có số kiến nghị sau: - Đầu tư, cải tạo hệ thống thoát nước, chất lượng hồ địa bàn Phường Khen thưởng kịp thời hộ gia đình, sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ làm tốt công tác bảo vệ môi trường, sản xuất xanh, địa bàn Phường - Xây dựng hệ thống nhà máy xử lý nước thải toàn thành phố Nội - Chấm dứt hoạt động sở sản xuất với công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường - UBND Phường cần xây dựng kế hoạch, chương trình bảo vệ mơi trường phường Kết hợp với Phòng Tài ngun Mơi trường quận Hồng Mai xây dựng chương trình hành động bảo vệ môi trường, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường - Tăng cường thực công tác quan trắc giám sát chất lượng nước mặt, đánh giá diễn biến chất lượng trạng thái thành phần môi trường, dự báo diễn biến phực vụ thiết thực cho sản xuất canh tác bảo vệ môi trường khả ứng cứu cố mơi trường cách kịp thời có hiệu cao - Thống kê đánh giá, giảm thiểu xử lý chất thải đổ vào lưu vực sông - Điều tra, đánh giá sức chịu tải sông, công bố đoạn sơng, dòng sơng khơng khả tiếp nhận chất thải - Đầu tư, cải tạo dòng nước 03 sông, gồm: Sông Tô Lịch, sông Sét, sông Kim Ngưu sông Lừ 51  Đối với hộ gia đình, cá nhân - Có ý thức việc giữ gìn vệ sinh mơi trường Chủ động tìm hiểu thơng tin mơi trường, cách phòng chống dịch bệnh - Tham gia hợp tác, đóng góp ý kiến với quyền địa phương việc nâng cao quản lý BVMT 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng việt Báo cáo cơng tác BVMT quận Hồng Mai năm 2016 Báo cáo cơng tác BVMT quận Hồng Mai năm 2017 Lương Văn Hinh, Đỗ Thị Lan, Dư Ngọc Thành, Nguyễn Thanh Hải (2015), Giáo trình Ơ nhiễm mơi trường, Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Thái Nguyên Ngô Thị Hồng Liên, Đánh giá trạng môi trường nước mặt quận Cầu Giấy - Nội, Đại học Nông nghiệp Nội, Nội Nguyễn Thị Lợi (2010), Bài giảng sở Khoa học Môi trường, NXB Đại học Thái Nguyên Luật Bảo vệ môi trường 2014, Nxb Lao động - Xã hội, Nội Đình Nghiêm (2014), Bài giảng Quản lý tài nguyên nước khống sản, Đại học Nơng lâm Thái Ngun, Thái Ngun Lê Thị Hồng Vân, Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nước địa bàn xã nam tiến thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Thái Nguyên II Tiếng anh Status Report on Integrated Water Resources Management and Water Efficiency Plans, Prepared for the 16th session of the Commission on Sustainable Development, Vietnam, 2008 III Internet 10 “Ảnh hưởng ô nhiễm nguồn nước sức khoẻ người” http://vea.gov.vn/vn/quanlymt/suckhoemoitruong/Pages/ảnh-hưởng-củanguồn-nước-đến-sức-khỏe-con-người.aspx 11 Cục quản lý tài nguyên nước (2015), “Tài nguyên nước Việt Nam” 53 http://dwrm.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Hoat-dong-cuaCuc-Tin-lien-quan/Dan-kho-vi-nuoc-ho-o-nhiem-3960 12 Luận văn.net.vn, “Chuyên đề quản lý nguồn nước mặt” http://luanvan.net.vn/luan-van/chuyen-de-quan-ly-nguon-nuoc-mat-36383/ 13 Nước sinh hoạt gia đình, “Vai trò nước đời sống” http://nuocsinhhoat.com/nuoc-sinh-hoat-doi-voi-doi-song.html 14 Tủ sách khoa học, “Nước đóng vai trò quan trọng nào?” https://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/Nước_đóng_vai_trò_quan_trọ ng_như_thế_nào%3F 15 Tủ sách khoa học, “Tiêu chuẩn mơi trường gì?” https://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/Tiêu_chuẩn_mơi_trường_là_gì%3F 16 Wikipedia, “Tài ngun nước” https://vi.wikipedia.org/wiki/Tài_nguyên_nước 17 https://123doc.org/document/2886348-danh-gia-chat-luong-moi- truong-nuoc-mat-va-de-xuat-cac-giai-phap-quan-ly-giam-thieu-o-nhiemnguon-nuoc-o-tinh-quang-ninh.htm PHỤ LỤC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt QCVN 08-MT: 2015/BTNMT Giá trị giới hạn TT Thông số Đơn vị A B A1 A2 B1 B2 6-8,5 6-8,5 5,5-9 5,5-9 pH BOD5 (200C) mg/l 15 25 COD mg/l 10 15 30 50 Ơxy hòa tan (DO) mg/l ≥6 ≥5 ≥4 ≥2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 20 30 50 100 Amoni (NH4+ tính theo N) mg/l 0,3 0,3 0,9 0,9 Clorua (Cl-) mg/l 250 350 350 - Florua (F-) mg/l 1,5 1,5 Nitrit (NO-2 tính theo N) mg/l 0,05 0,05 0,05 0,05 10 Nitrat (NO-3 tính theo N) mg/l 10 15 11 Phosphat (PO43- tính theo P) mg/l 0,1 0,2 0,3 0,5 12 Xyanua (CN-) mg/l 0,05 0,05 0,05 0,05 13 Asen (As) mg/l 0,01 0,02 0,05 0,1 14 Cadimi (Cd) mg/l 0,005 0,005 0,01 0,01 15 Chì (Pb) mg/l 0,02 0,02 0,05 0,05 16 Crom VI (Cr6+) mg/l 0,01 0,02 0,04 0,05 17 Tổng Crom mg/l 0,05 0,1 0,5 18 Đồng (Cu) mg/l 0,1 0,2 0,5 19 Kẽm (Zn) mg/l 0,5 1,0 1,5 20 Niken (Ni) mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 21 Mangan (Mn) mg/l 0,1 0,2 0,5 22 Thủy ngân (Hg) mg/l 0,001 0,001 0,001 0,002 23 Sắt (Fe) mg/l 0,5 1,5 Giá trị giới hạn TT Đơn vị Thông số A B A1 A2 B1 B2 24 Chất hoạt động bề mặt mg/l 0,1 0,2 0,4 0,5 25 Aldrin µg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 26 Benzene hexachloride (BHC) µg/l 0,02 0,02 0,02 0,02 27 Dieldrin µg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 µg/l 1,0 1,0 1,0 1,0 µg/l 0,2 0,2 0,2 0,2 mg/l 0,005 0,005 0,01 0,02 mg/l 0,3 0,5 1 mg/l - - - 28 29 Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTs) Heptachlor & Heptachlorepoxide 30 Tổng Phenol 31 32 Tổng dầu, mỡ (oils & grease) Tổng bon hữu (Total Organic Carbon, TOC) 33 Tổng hoạt độ phóng xạ  Bq/l 0,1 0,1 0,1 0,1 34 Tổng hoạt độ phóng xạ  Bq/l 1,0 1,0 1,0 1,0 2500 5000 7500 10000 20 50 100 200 MPN 35 Coliform CFU /100 ml MPN 36 E.coli CFU /100 ml PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẬP - Tham gia quan trắc trường, phân tích mẫu vận hành máy móc ... giá chất lượng môi trường nước mặt địa bàn Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội - Đánh giá ảnh hưởng chất ô nhiễm nước mặt tới sức khỏe người dân địa bàn Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - Đề xuất số... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  HOÀNG THỊ HIẾN TÊN ĐỀ TÀI: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ơ NHIỄM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HỒNG MAI, HÀ NỘI”... xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội hướng dẫn cô giáo PGS.TS Đỗ Thị Lan nhằm điều tra, đánh giá trạng môi trường nước mặt quận Hoàng Mai đề xuất giải pháp có tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm trên địa bàn quận hoàng mai, hà nội , Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm trên địa bàn quận hoàng mai, hà nội

Từ khóa liên quan