Mối quan hệ giữa tỷ lệ sở hữu của ban lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

74 69 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 21:02

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM TIẾN ĐẠT MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA BAN QUẢN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh-Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM TIẾN ĐẠT MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA BAN LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Chuyên ngành:Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS VŨ VIỆT QUẢNG TP.Hồ Chí Minh-Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi với giúp đỡ thầy hướng dẫn Số liệu lấy từ nguồn đáng tin cậy, nội dung kết nghiên cứu luận văn chưa công bố cơng trình tính đến thời điểm Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả Pham Tiến Đạt năm 2018 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC TÓM TẮT 1.1 Giới thiệu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu .3 1.5 Ý nghĩa thực tiễn đề tài .3 1.6 Cấu trúc nghiên cứu .3 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT CÁC NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan lý thuyết 2.2 Các cơng trình nghiên cứu mối quan hệ tỷ lệ sở hữu ban quảnhiệu hoạt động doanh nghiệp 2.3 Giả thiết nghiên cứu 13 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 15 3.1 Phương pháp nghiên cứu 15 3.1.1 Mơ hình gốc Short Keasey (1999) 15 3.1.1.1 Mơ hình 15 3.1.1.2 Mô tả biến cách đo lường 16 3.1.2 Mơ hình mở rộng .18 3.2 Mô tả liệu 19 3.3 Chọn mẫu 20 3.4 Thống kê số lượng công ty theo mức độ sở hữu .21 3.5 Thống kê mô tả 22 3.6 Kiểm định đa cộng tuyến 23 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 24 4.1 Mơ hình gốc .24 4.1.1 Kết hồi quy 24 4.1.2 Thảo luận kết 27 4.2 Mơ hình mở rộng với việc kiểm soát yếu tố thời gian 29 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 33 5.1 Kết luận 33 5.2 Các hạn chế đề tài .34 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT HSX: Sàn giao dịch chứng khoản Thành phố Hồ Chí Minh Pooled OLS: Mơ hình hồi quy bình phương nhỏ tổng thể FE: Mơ hình hồi quy bình phương nhỏ với hiệu ứng cố định RE: Mơ hình hồi quy bình phương nhỏ với hiệu ứng ngẫu nhiên FE-robust: Mơ hình hiệu ứng cố định có điều chỉnh sai số chuẩn DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ BẢNG BIỂU Bảng Bảng 3.1: Thống kê số lượng công ty theo ngành kinh tế Bảng 3.2: Thống kê số lượng công ty theo mức độ sở hữu Bảng 3.3: Thống kê mô tả Bảng 3.4: Hệ số tương quan biến Bảng 4.1: Kết hồi quy mơ hình gốc Bảng 4.2: Kết hồi quy mơ hình mở rộng Hình vẽ Hình 2.1: Mối quan hệ tỷ lệ sở hữu ban quảnhiệu hoạt động doanh nghiệp theo nghiên cứu Morck et al.(1988) Hình 2.2: Mối quan hệ tỷ lệ sở hữu ban quảnhiệu hoạt động doanh nghiệp theo nghiên cứu Short Keasey(1999) Hình 4.1: Đồ thị biểu diễn ROE MAN DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC PHỤ LỤC A Kết hồi quy mô hình 3.1 biến phụ thuộc ROE PHỤ LỤC B Kết hồi quy mơ hình 3.1 biến phụ thuộc Tobin’s Q PHỤ LỤC C Kết hồi quy mơ hình 3.2 biến phụ thuộc ROE PHỤ LỤC D Kết hồi quy mơ hình 3.2 biến phụ thuộc Tobin’s Q PHỤ LỤC E Kết hồi quy mơ hình 3.3 biến phụ thuộc ROE PHỤ LỤC F Kết hồi quy mơ hình 3.3 biến phụ thuộc Tobin’s Q PHỤ LỤC G Kết hồi quy mơ hình 3.4 biến phụ thuộc ROE PHỤ LỤC H Kết hồi quy mơ hình 3.4 biến phụ thuộc Tobin’s Q TĨM TẮT Mối quan hệ tỷ lệ sở hữu ban quảnhiệu hoạt động doanh nghiệp chủ đề nhà kinh tế bàn luận Trên giới có nhiều nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ Tuy nhiên, thực tế Việt Nam có nghiên cứu vấn đề này, mục tiêu luận văn xem xét mối quan hệ tỷ lệ sở hữu ban quảnhiệu hoạt động doanh nghiệp Việt Nam Bài nghiên cứu thực dựa liệu 175 cơng ty niêm yết sàn chứng khốn Tp.Hồ Chí Minh, với thời gian từ năm 2011 đến năm 2016 Dựa mơ hình Short Keasey (1999), kết thực nghiệm cho thấy khơng có mối liên hệ phi tuyến tỷ lệ sở hữu ban quảnhiệu hoạt động công ty Đồng thời kết nghiên cứu không đến kết luận mối quan hệ tuyến tính tỷ lệ sở hữu ban quảnhiệu hoạt động công ty CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu Chủ sở hữu cơng ty người có lợi ích gắn chặt trực tiếp với hiệu hoạt động cơng ty, nhận lợi ích, tổn thất sau cùng, sau thực chi trả tất chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh (chi phí nhân cơng, ngun vật liệu, lãi vay, thuế ) Vì lợi ích chủ sở hữu công ty điều hành hoạt động công ty theo hướng tối đa hóa giá trị cơng ty Tuy nhiên xuất phát từ thực tế quản trị công ty như: quyền sở hữu công ty bị phân tán nhiều người nắm giữ; quyền sở hữu cổ phần công ty, tổ chức nắm giữ; chủ sở hữu đảm đương hết vị trí điều hành chủ chốt cơng ty, khơng có nhiều thời gian dành cho cơng ty chủ sở hữu thiếu kinh nghiệm quản trị… nhiều công ty xảy việc chia tách quyền sở hữu quyền điều hành doanh nghiệp Quyền điều hành doanh nghiệp không đặt vào tay người sở hữu cổ phẩn công ty, mà đặt vào tay người không nắm nắm số cổ phần cơng ty Những người khơng có lợi ích cổ đơng cơng ty, từ dẫn đến việc người quảnquan tâm đến lợi ích riêng thân mà qn lợi ích cơng ty, lợi ích cổ đơng Đã có nhiều vụ việc liên quan đến ban điều hành, quản trị công ty mà làm thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản cơng ty, ví dụ cho trường hợp giới kể đến Enron (2001), Worldcom (2002)… hay Việt Nam Vinashin, Vinalines, PVC… Có nhiều biện pháp để hạn chế xung đột lợi ích nhà quản lý chủ sở hữu công ty thưởng cổ phiếu công ty cho quản lý cấp cao, thành lập ban kiểm soát, thực kiểm toán nội bộ… Biện pháp thưởng cổ phiếu công ty cho nhà quản lý biện pháp nhiều cơng ty áp dụng, nhà quản lý trở thành cổ động cơng ty, có quyền lợi trực tiếp liên quan đến hiệu sản xuất kinh doanh công ty D5 Kết kiểm định Breusch and Pagan lựa chọn Pooled OLS mơ hình RE kiểm định phương sai thay đổi D6 Kết kiểm định tự tương quan D7 Kết hồi quy mơ hình hiệu ứng ngẫu nhiên có điều chỉnh sai số chuẩn (RErobust) PHỤ LỤC E Kết hồi quy mơ hình 3.3 biến phụ thuộc ROE E1 Kết hồi quy mơ hình Pooled OLS (mơ hình 3.3 biến phụ thuộc ROE) E2 Kết hồi quy mơ hình mơ hình với tác động cố định (mơ hình 3.3 biến phụ thuộc ROE) E3 Kết hồi quy mơ hình với hiệu ứng ngẫu nhiên (Random Effect)(mơ hình 3.3 biến phụ thuộc ROE) E4 Kết kiểm định Breusch and Pagan lựa chọn Pooled OLS mơ hình RE (mơ hình 3.3 biến phụ thuộc ROE) E5 Kết kiểm định Hausman lựa chọn FE mơ hình RE (mơ hình 3.3 biến phụ thuộc ROE) E6 Kết kiểm định phương sai thay đổi (mơ hình 3.3 biến phụ thuộc ROE) E7 Kết kiểm định tự tương quan (mơ hình 3.3 biến phụ thuộc ROE) E8 Kết hồi quy mơ hình với hiệu ứng cố định có điều chỉnh sai số chuẩn (FErobust) (mơ hình 3.3 biến phụ thuộc ROE) PHỤ LỤC F Kết hồi quy mơ hình 3.3 biến phụ thuộc Tobin’s Q F1 Kết hồi quy Pooled OLS F2 Kết hồi quy mơ hình với hiệu ứng cố định (Fixed Effect) F3 Kết hồi quy mơ hình với hiệu ứng ngẫu nhiên (Random Effect) F4 Kết kiểm định Hausman lựa chọn FE mơ hình RE F5 Kết kiểm định Breusch and Pagan lựa chọn Pooled OLS mơ hình RE kiểm định phương sai thay đổi F6 Kết kiểm định tự tương quan F7 Kết hồi quy mơ hình hiệu ứng ngẫu nhiên có điều chỉnh sai số chuẩn (RErobust) PHỤ LỤC G Kết hồi quy mơ hình 3.4 biến phụ thuộc ROE G1 Kết hồi quy Pooled OLS G2 Kết hồi quy mơ hình với hiệu ứng cố định (Fixed Effect) G3 Kết hồi quy mơ hình với hiệu ứng ngẫu nhiên (Random Effect) G4 Kết kiểm định Breusch and Pagan lựa chọn Pooled OLS mơ hình RE G5 Kết kiểm định Hausman lựa chọn FE mơ hình RE G6 Kết kiểm định phương sai thay đổi G7 Kết kiểm định tự tương quan G8 Kết hồi quy mơ hình hiệu ứng cố định có điều chỉnh sai số chuẩn (FErobust) PHỤ LỤC H Kết hồi quy mơ hình 3.4 biến phụ thuộc Tobin’s Q H1 Kết hồi quy Pooled OLS H2 Kết hồi quy mơ hình với hiệu ứng cố định (Fixed Effect) H3 Kết hồi quy mơ hình với hiệu ứng ngẫu nhiên (Random Effect) H4 Kết kiểm định Hausman lựa chọn FE mơ hình RE H5 Kết kiểm định Breusch and Pagan lựa chọn Pooled OLS mơ hình RE kiểm định phương sai thay đổi H6 Kết kiểm định tự tương quan H7 Kết hồi quy mơ hình hiệu ứng ngẫu nhiên có điều chỉnh sai số chuẩn (RErobust) ... kiếm mối quan hệ tỷ lệ sở hữu ban quản lý hiệu hoạt động doanh nghiệp 2.2 Các cơng trình nghiên cứu mối quan hệ tỷ lệ sở hữu ban quản lý hiệu hoạt động doanh nghiệp Mối quan hệ tỷ lệ sở hữu ban quản... hữu ban quản lý đến hiệu hoạt động doanh nghiệp 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Có tồn mối quan hệ tỷ lệ sở hữu ban quản lý hiệu hoạt động doanh nghiệp Việt nam hay khơng? Nếu có tỷ lệ sở hữu ban quản lý... thay đổi tỷ lệ sở hữu ban quản lý tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Tuy nhiên phần đông tác giả cho thấy tồn mối quan hệ phi tuyến tỷ lệ sở hữu ban quản lý hiệu hoạt động doanh nghiệp Đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ giữa tỷ lệ sở hữu của ban lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp , Mối quan hệ giữa tỷ lệ sở hữu của ban lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp , CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU, 2 Các công trình nghiên cứu về mối quan hệ giữa tỷ lệ sở hữu của ban quản lý và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU, 1 Phương pháp nghiên cứu, 6 Kiểm định đa cộng tuyến, CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM, CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI, 2 Các hạn chế của đề tài

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm