Giai cấp công nhân ở Việt Nam hiện nay : Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

15 175 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 20:23

NỘI DUNGI. Khái niệm giai cấp Công Nhân 1. Định nghĩa Công nghiệp ngày càng hiện đại và nền kinh tế tri thức ngày càng phát triển với trình độ xã hội hoá, quốc tế hoá cao và rộng lớn; là lực lượng sản xuất cơ bản và tiên tiến của thời đại hiện nay; là giai cấp thống trị về chính trị,giai cấp lãnh đạo toàn xã hội trong cuộc đấu tranh lật đổ ách t¬ư bản, trong sự nghiệp sáng tạo ra xã hội mới, trong toàn bộ cuộc đấu tranh để thủ tiêu hoàn toàn các giai cấp.. Từ cách tiếp cận như vậy có thể định nghĩa giai cấp công nhân Việt Nam như sau:  Giai cấp côngnhân là một tập đoàn người ổn định, hình thành và phát triển gắn liền với nền sản xuất nhân Việt Nam là một tập đoàn người, mà lao động của họ gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hiện đại, thu thập chủ yếu của họ bằng làm công ăn lương; là lực luwowgj sản xuất chủ yếu và là lực lượng lãnh đạo sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với sản xuất phát triển tri thức vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 2. Những đặc điểm cơ bản của giai cấp công nhân Là giai cấp của những người lao động sản xuất vật chất là chủ yếu (với trình độ trí tuệ ngày càng cao, đồng thời cũng ngày càng có những sáng chế, phát minh lý thuyết được ứng dụng ngay trong sản xuất). Có lợi ích giai cấp đối lập với lợi ích cơ bản của giai cấp tư sản (giai cấp công nhân: xóa bỏ chế độ tư hữu, xóa bỏ áp bức bóc lột, giành chính quyền và làm chủ xã hội. Giai cấp tư sản không bao giờ tự rời bỏ những vấn đề cơ bản đó). Do vậy, giai cấp công nhân có tinh thần cách mạng triệt để. Là “giai cấp dân tộc”vừa có quan hệ quốc tế, vừa có bản sắc dân tộc và chịu trách nhiệm trước hết với dân tộc mình.Có hệ tư tưởng riêng của giai cấp mình: đó là chủ nghĩa MácLênin phản ánh sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, đồng thời hệ tư tưởng đó dẫn dắt quá trình giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình nhằm giải phóng xã hội, giải phóng con người. Giai cấp công nhân ở Đảng tiên phong của mình là Đảng Cộng Sản (Đảng MácLênin). Bất kỳ giai cấp công nhân nước nào, khi đã có đảng tiên phong của nó, đều có những đặc điểm cơ bản, chung nhất đó. Do vậy, giai cấp công nhân mỗi nước đều là một bộ phận không thể tách rời giai cấp công nhân trên toàn thế giới. Vì vậy chủ nghĩa MácLênin mới có quan điểm đúng đắn về sứ mệnh lịch sử toàn thế giới cùa giai cấp công nhân.II. Giới thiệu chung về sự ra đời, đặc điểm giai cấp công nhân Việt Nam Là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, lớp công nhân đầu tiên xuất hiện gắn liền với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897) và thực sự trở thành giai cấp công nhân Việt nam từ thời kỳ khai thác thuộc địa của thực dân Pháp lần thứ hai (19241929). Cùng với quá trình phảt triển của cách mạng, giai cấp công nhân Việt Nam sớm trở thành bộ phận của đội ngũ giai cấp công nhân quốc tế. Ngoài những đặc điểm MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU NỘI DUNG .1 I Khái niệm giai cấp Công Nhân 1 Định nghĩa Những đặc điểm giai cấp công nhân II Giới thiệu chung đời, đặc điểm giai cấp công nhân Việt Nam .2 III Phân tích thực trạng vấn đề đặt đội ngũ công nhân nước ta 1.Thành tựu: Cơ cấu thành phần: Số lượng: .5 4.Về chất lượng: .5 IV.Những hạn chế đội ngũ công nhân nay: Về số lượng: Về cấu: 3.về văn hoá 4.Thu nhập 5.Sức khẻo người lao động Nguyên nhân dẫn đến thực trạng .8 V.Những vấn đề đặt với đội ngũ công nhân nước ta nay: .8 VI Giải pháp để phát triển giai cấp công nhân Việt Nam KẾT LUẬN 11 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………….13 PHỤ LỤC .14 LỜI NÓI ĐẦU Khi đánh giá vị trí vai trò giai cấp, tầng lớp nhân dân lao động sản xuất, V.I.Leenin khẳng định “trong thời đại ngày lực lượng sản xuất hàng đầu tồn thể nhân loại cơng nhân, người lao động” Việt Nam, giai cấp công nhân giai cấp lãnh đạo cách mạng, lực lượng chủ đạo tiên phong xã hội thời kì phát triển bước ngoặt cách mạng Việt Nam Với ý nghĩa vậy, việc xây dựng phát triển đội ngũ công nhân cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập nước ta nhiệm vụ cấp thiết quan trọng Để hiểu rõ vấn đề này, em xin chọn đề 07 tập lớn “ Giai cấp cơng nhân Việt Nam : Thực trạng số vấn đề đặt ra” NỘI DUNG I Khái niệm giai cấp Công Nhân Định nghĩa Công nghiệp ngày đại kinh tế tri thức ngày phát triển với trình độ xã hội hố, quốc tế hoá cao rộng lớn; lực lượng sản xuất tiên tiến thời đại nay; giai cấp thống trị trị,giai cấp lãnh đạo toàn xã hội đấu tranh lật đổ ách t¬ư bản, nghiệp sáng tạo xã hội mới, toàn đấu tranh để thủ tiêu hoàn toàn giai cấp Từ cách tiếp cận định nghĩa giai cấp cơng nhân Việt Nam sau:  Giai cấp côngnhân tập đồn người ổn định, hình thành phát triển gắn liền với sản xuất nhân Việt Nam tập đoàn người, mà lao động họ gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp đại, thu thập chủ yếu họ làm công ăn lương; lực luwowgj sản xuất chủ yếu lực lượng lãnh đạo nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa gắn liền với sản xuất phát triển tri thức nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Những đặc điểm giai cấp công nhângiai cấp người lao động sản xuất vật chất chủ yếu (với trình độ trí tuệ ngày cao, đồng thời ngày có sáng chế, phát minh lý thuyết ứng dụng sản xuất) Có lợi ích giai cấp đối lập với lợi ích giai cấp tư sản (giai cấp cơng nhân: xóa bỏ chế độ tư hữu, xóa bỏ áp bóc lột, giành quyền làm chủ xã hội Giai cấp tư sản không tự rời bỏ vấn đề đó) Do vậy, giai cấp cơng nhân có tinh thần cách mạng triệt để Là “giai cấp dân tộc”vừa có quan hệ quốc tế, vừa có sắc dân tộc chịu trách nhiệm trước hết với dân tộc mình.Có hệ tư tưởng riêng giai cấp mình: chủ nghĩa Mác-Lênin phản ánh sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân, đồng thời hệ tư tưởng dẫn dắt q trình giai cấp cơng nhân thực sứ mệnh lịch sử nhằm giải phóng xã hội, giải phóng người Giai cấp cơng nhân Đảng tiên phong Đảng Cộng Sản (Đảng Mác-Lênin) Bất kỳ giai cấp công nhân nước nào, có đảng tiên phong nó, có đặc điểm bản, chung Do vậy, giai cấp công nhân nước phận tách rời giai cấp cơng nhân tồn giới Vì chủ nghĩa Mác-Lênin có quan điểm đắn sứ mệnh lịch sử toàn giới cùa giai cấp công nhân II Giới thiệu chung đời, đặc điểm giai cấp công nhân Việt Nam Là sản phẩm trực tiếp sách khai thác thuộc địa thực dân Pháp, lớp công nhân xuất gắn liền với khai thác thuộc địa lần thứ (1897) thực trở thành giai cấp công nhân Việt nam từ thời kỳ khai thác thuộc địa thực dân Pháp lần thứ hai (1924-1929) Cùng với trình phảt triển cách mạng, giai cấp công nhân Việt Nam sớm trở thành phận đội ngũ giai cấp công nhân quốc tế Ngồi đặc điểm chung giai cấp cơng nhân quốc tế, giai cấp cơng nhân Việt Nam có đặc điểm riêng: Thứ nhất: Sinh lớn lên từ nước vốn thuộc địa, nửa phong kiến, có truyền thống yêu nước, ý thức tự tơn dân tộc, dù non trẻ, nhỏ bé, song giai cấp công nhân sớm trở thành giai cấp lịch sử, dân tộc thừa nhận giao phó sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ sau phong trào cứu nước theo lập trường Cần Vương, lập trường tư sản tiểu tư sản thất bại Thứ hai: Ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc, vừa lớn lên, tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, hệ tư tưởng giai cấp cơng nhân quốc tế, nhanh chóng trở thành lực lượng trị tự giác thống nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục, sớm giác ngộ mục tiêu lý tưởng, chân lý thời đại: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giai cấp cơng nhân Viêt Nam ln có tinh thần chất cách mạng triệt để Thứ ba: Giai cấp công nhân nước ta xuất thân từ nông dân lao động, bị thực dân phong kiến bóc lột, bần hóa nên có mối quan hệ máu thịt với giai cấp nông dân tầng lớp lao động khác Qua thử thách cách mạng, liên minh giai cấp trở thành động lực sở vững cho khối đại đoàn kết dân tộc Thứ tư: Từ trở thành giai cấp cầm quyền, giai cấp công nhân Việt Nam phát huy chất cách mạng xây dựng bảo vệ Tổ quốc, lực lượng đầu lãnh đạo nghiệp đổi mới, nghiệp đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hoá xây dựng phát triển kinh tế công nghiệp kinh tế tri thức đại Thứ năm: Q trình “trí thức hố” giai cấp cơng nhân diễn mạnh mẽ, bước hình thành giai cấp cơng nhân trí thức Việt Nam Việc hình thành giai cấp cơng nhân trí thức khơng có nghĩa bổ sung vào lực lượng giai cấp công nhân cơng nhân có trình độ cao mà giai cấp cơng nhân nâng cao trình độ có thay đổi tính chất lao động- lao động điều khiển cơng nghệ tự động hố kinh tế tri thức III Phân tích thực trạng vấn đề đặt đội ngũ công nhân nước ta 1.Thành tựu: Đánh giá giai cấp công nhân sau 20 năm đổi mới,trong Nghị Quyết Hội Nghị TW Đảng ta khẳng định: “Qua 20 năm đổi mới,cùng với q trình cơng nghiệp hố,hiện đại hố đất nước,giai cấp cơng nhân nước ta có chuyển biến quan trọng,tăng nhanh số lượng, đa dạng cấu, chất lượng nâng lên, hình thành ngày đơng đảo phận cơng nhân trí thức, tiếp tục phát huy vai trò giai cấp lãnh đạo thông qua đội tiên phong Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp tiên phong nghiệp xây dựng CNXH, lực lượng đầu nghiệp CNH-HĐH đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế, có nhiều cố gắng để phát huy vai trò lực lượng nòng cốt liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nơng dân đội ngũ trí thức lãnh đạo Đảng Trong năm đổi vừa qua, giai cấp cơng nhân nước ta có bước phát triển tích cực, mạnh mẽ, tăng nhanh số lượng, ngày đa dạng cấu, đồng thời chất lượng đội ngũ nâng lên, mà biểu xuất phận công nhân trí thức; lực lượng sản xuất bản, trực tiếp tham gia vào việc tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh, vận hành, sử dụng công cụ, phương tiện sản xuất tiên tiến, đại, có vai trò quan trọng lực lượng đầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế Cùng với giai cấp, giai tầng khác khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giai cấp cơng nhân có đóng góp to lớn vào trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước Cơ cấu thành phần: Trong thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước nay, giai cấp công nhân Việt Nam lực lượng xã hội to lớn, có phát triển Đội ngũ bao gồm, người lao động chân tay trí óc (cơng nhân áo trắng) , làm cơng hưởng lương loại hình doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ công nghiệp, sản xuất kinh doanh dịch vụ có tính chất cơng nghiệp Do giai cấp cơng nhân khối thống nhất, chiếm vị trí quan trọng việc tạo cải vật chất Số lượng: + Trước cách mạng tháng số lượng công nhân + Sau 1954 : tăng số lượng công nhân công nghiệp nặng + Từ đổi ngành kinh tế hướng xuất khẩu, nhiều thành phần kinh tế, cơng nghiệp hóa, đại hóa Do số lượng công nhân ngày tăng 4.Về chất lượng: Chất lượng công nhân đánh giá qua tiêu sau: Chỉ tiêu văn hóa: Còn hạn chế so với trước đổi tiến nhiều Hơn 20% đạt trình độ đại học,cao đẳng Về chuyên mơn kỹ thuật : 30% lao động có tay nghề, đến triệu cơng nhân có trình độ từ trung cấp nghề trở lên Về mức sống thu nhập: thu nhập tương đối có bước phát triển thời kỳ trước đổi Lương công nhân doanh nghiệp nhà nước trung bình từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng tháng,doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi từ triệu đến 1,2 triệu đồng tháng, doanh nghiệp tư nhân thấp chút Về nhận thức: Có nhận thức tốt hơn, biết đầu tư cho cơng việc mình, có ý thức nghề nghiệp, trị Tuổi thọ cơng nhân Việt Nam ngắn, nhiên sau đổi đời sống công nhân nâng cao số lượng chất lượng Sự tăng trưởng đa dạng hóa số lượng chất lượng,cơ cấu ,sự phát triển chất lượng giai cấp công nhân vừa kết quả,vừa động lực thúc đẩy trình đổi kinh tế - xã hội đạt thành tựu quan trọng năm qua Song, trước yêu cầu trình phát triển lực lượng sản xuất thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa,hiện đại hóa giai cấp cơng nhân nước ta IV.Những hạn chế đội ngũ công nhân nay: Về số lượng: So với yêu cầu phát triển đất nước,số lượng cơng nhân hạn chế Về cấu: Chủ yếu công nhân ngành cơng nghiệp trực tiếp sản xuất suất ngành thấp, cấu ngành nghề bất hợp lý, công nhân chủ yếu doanh nghiệp nhà nước, thiếu đa dạng 3.về văn hố So với u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước trình độ cơng nhân thấp( 16% đai học, cao đẳng), phần lớn công nhân làm việc co’ tính chất phổ thơng, chưa có tay nghề kỹ thuật cao Mặt khác đại đa số công nhân nước ta kể đội ngũ công nhâncông nghiệp vốn xuất phát có nguồn gốc xuất thân từ giai cấp nơng dân.trong hồn cảnh đất nước có kinh tế nông nghiệp lạc hậu, họ chịu ảnh hưởng khong nhỏ thói quen sản xuất nhỏ, tác phong lao động tùy tiện, tản mạn phân tán Trong đó, cơng nghiệp đại đòi hỏi cao tính tổ chức, kỉ luật, tính khẩn trương cơng nghiệp Chính điều tạo trở ngại lớn phát huy nguồn lực người trước hết từ đội ngũ cơng nhân cơng nghiệp q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nước ta Sự xóa bỏ chế quản lý quan liêu tập trung, bao cấp, tăng trưởng kinh tế thời gian qua taọ điều kiện cải thiện rõ rệt công ăn việc làm, đời sống vật chất tinh thần cho người công nhân Tuy nhiên vấn đề việc làm tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm tồn 4.Thu nhập Các nghiên cứu cho thấy thu nhập cơng nhân thấp đáp ứng sống thường nhật thân gia đình, có tích luỹ nên cổ phần hố người cơng nhân không đủ tiền để mua cổ phần, cổ phần ưu đãi cho người công nhân bị họ bán cho người khác dấn đến tiếng nói công nhân doanh nghiệp bị yếu Hầu hết công nhân phải làm việc vất vả, cường độ lao động cao, thời gian làm việc kéo dài, song dường tiền công, tiền lương họ lại dừng mức thấp so với mức sống, mức chi tiêu cho sống hàng ngày Gần khơng có chênh lệch đáng kể thu nhập cơng nhân loại hình doanh nghiệp, ngành nghề, lĩnh vực 5.Sức khẻo người lao động Sức khoẻ người lao động hạn chế chưa quan tâm đầy đủ.Tính kỉ luật lao động khơng ccao ,tuổi thọ nghề nghiệp ngắn, có kế thừa Về điều kiện đời sống công nhân: Chậm phát triển, chưa cải thiện, thời gian làm việc nhiều, tăng ca liên tục tiền lương trả cho người lao động không đáp ứng qui định “tăng ca tăng làm” Thời gian làm việc, nghỉ ngơi quy định pháp luật chưa nghiêm túc thực nhiều doanh nghiệp, vào dịp cuối năm, đợt cần giao hàng, đợt cần hoàn thành gấp đơn đặt hàng Việc tăng thời gian làm thêm xuất phát từ hai phía: cơng nhân sẵn sàng làm thêm để mong tăng thu nhập, người sử dụng lao động muốn tăng thêm nhằm tăng sản lượng đầu tư thêm sở vật chất, tuyển dụng thêm lao động “hạn chế điều kiện làm việc” Do trình độ phát triển khoa học, cơng nghệ nước ta thấp, tiềm lực tài doanh nghiệp hạn chế, nên đầu tư cho cải thiện điều kiện lao động chưa nhiều, chưa bản, chắp Do vậy, điều kiện làm việc cơng nhân nước ta kém, khu vực doanh nghiệp nhà nước Tình trạng cơng nhân phải lao động thủ cơng, nặng nhọc, làm việc với máy móc, thiết bị cũ, lạc hậu chiếm tỷ lệ cao, công nhân phải làm việc mơi trường độc hại, nóng, bụi, tiếng ồn, độ rung vượt tiêu chuẩn cho phép không bảo đảm an toàn diễn phổ biến doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Hiện nay, có tới gần 40% doanh nghiệp có điều kiện làm việc mức bình thường kém, khoảng 23,5% doanh nghiệp có mơi trường vệ sinh lao động mức trung bình Việc trang bị phương tiện bảo hộ lao động chưa doanh nghiệp quan tâm mức, khoảng 22,1% cơng nhân không trang bị đầy đủ, không trang bị phương tiện bảo hộ lao động Việt Nam có 132.139 doanh nghiệp hoạt động Trong có 6.758.149 cơng nhân, (lao động nữ chiếm 43,63%) Chỉ có 64,6% số công nhân làm việc với chuyên môn đào tạo Nguyên nhân dẫn đến thực trạng Nguyên nhân thực trạng là: chủ trương lãnh đạo Đảng việc xây dựng giai cấp công nhân chưa thực vào sống, chưa ngang tầm với vị trí, vai trò giai cấp cơng nhân thời kỳ Nhà nước ban hành nhiều sách, pháp luật chăm lo đến việc làm, đời sống, đào tạo nghề cho công nhân, việc tổ chức thực chưa thật tốt; nhiều hạn chế, yếu bảo đảm quyền lợi ích đáng giai cấp công nhân V.Những vấn đề đặt với đội ngũ công nhân nước ta nay: nước ta nay, chế thị trường hình thành bước hồn thiện nên khơng tránh khỏi tình trạng hệ thống cơng cụ quản lí chưa hồn chỉnh; tổ chức, thể chế chưa đồng bộ,hệ thống sách chưa hồn tồn hợp lí, hệ thống pháp luật chưa đầy đủ thiếu quán.Chính cự bất cập yếu tố gây trở ngại không nhỏ việc phát triển đội ngũ công nhân nước ta qua biểu sau: Một là, phân phối chưa công dẫn đến không đảm bảo lợi ịch người lao động Hai là, tình trạng thụ động, ỷ lại người lao động chưa khắc phục Ba là, lợi ích đáng phận người lao động có lúc,có nơi bị xâm phạm nghiêm trọng nhiều đơn vị, người sử dụng lao động nợ lương, trốn đóng bảo hiểm xã hội, buộc ngươì lao động tăng giờ, tăng ca quy định… Thì phát sinh đình cơng khơng thể tránh khỏi Trong thực tế,sau hi xảy đình cơng có đơng người tham gia, người sử dụng lao động thường mời quan lao động - thương binh xã hộ tổ chức cơng đòan đến can thiệp; đứng trước phân tích sai phạm, người sử dụng lao động buộc phải giải yêu sách người lao động Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp người lao động, đồng thời đảm bảo lợi ích hợp pháp người sử dụng lao động, doanh nghiếp thuộc thành phần kinh tế cần phải có tổ chức cơng đoàn để mặt bảo vệ lợi ich hợp pháp người lao đông, chống lại vi phạm người sử dụng lao động, mặt khác vận động người lao động với người sử dụng lao động nâng cao hiệu sức cạnh tranh sản phẩm, doanh nghiệp toàn kinh tế mà việc cam kết hội nhập sâu, rộng Bốn là, tình trạng suy thối đạo đức phận cán công chức VI Giải pháp để phát triển giai cấp công nhân Việt Nam Để khắc phục tình trạng thiếu việc làm, nâng cao thu nhập cho công nhân lao động cần tiến hành đồng nhiều giải pháp Trước mắt, cần quan tâm đến số giải pháp trực tiếp: Một là, đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác đào tạo đội ngũ công nhân Tăng cường đầu tư nguồn lực để đào tạo, đào tạo lại đội ngũ công nhân đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, đồng cấu công nhân, với đội ngũ cơng nhân có trình độ cao, biết ứng xử linh hoạt sáng tạo lao động, sản xuất đời sống xã hội, làm chủ công nghệ tiên tiến, đặc biệt coi trọng xây dựng, phát triển đội ngũ công nhân lành nghề Hai là, tiếp tục hồn thiện sách tiền lương, đặc biệt công tác xây dựng thang bảng lương, công tác tổ chức tiền lương doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, thực nguyên tắc phân phối theo lao động phân phối theo đóng góp người, để bảo đảm đời sống cho cơng nhân gia đình họ Ba là, tổ chức thực nghiêm Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Pháp lệnh Bảo hộ lao động Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực sách, pháp luật, kiên xử lý nghiêm vi phạm sách, pháp luật, sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích cơng nhân Có sách cụ thể chăm lo, cải thiện điều kiện lao động, phòng chống có hiệu tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, chăm sóc tốt sức khỏe công nhân, công nhân nữ, công nhân làm việc nặng nhọc, độc hại Bốn là, xây dựng, hồn thiện sách nhà sách khuyến khích đẩy mạnh đầu tư phát triển nhà cho công nhân, lao động theo hướng: Nhà nước miễn giảm thuế đất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng nhà cho công nhân, cho phép doanh nghiệp đầu tư xây nhà cho công nhân tính vào giá trị đầu tư , Nhà nước doanh nghiệp góp vốn, huy động thêm vốn công nhân để xây dựng nhà bán trả góp cho cơng nhân cho cơng nhân th Đồng thời, nghiên cứu sách hỗ trợ nhà cho gia đình cơng nhân nghèo, sách xây dựng khu gia đình tập thể cơng nhân, nhằm bảo đảm cho cơng nhân có nơi ổn định, an tồn, góp phần tái tạo sức lao động, xây dựng mơi trường sống lành mạnh đời sống văn hóa công nhân 10 Năm là, xây dựng tổ chức cơng đồn vững mạnh góp phần bảo vệ quyền lợi đáng cơng nhân việc làm thu nhập Cơng đồn phải đổi mạnh mẽ tổ chức hoạt động, kiên khắc phục phương pháp hoạt động xơ cứng tượng "hành hóa tổ chức, hoạt động Đa dạng hóa hình thức vận động tập hợp quần chúng, để thu hút, động viên ngày đông đảo công nhân thành phần kinh tế vào cơng đồn tự giác tham gia hoạt động cơng đồn Cơng đồn phải hướng mạnh hoạt động sở, lấy sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy công nhân, viên chức, lao động làm đối tượng vận động, tập hợp, lấy chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đáng cơng nhân viên chức lao động để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội làm mục tiêu hoạt động Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, kỹ hoạt động cho cán cơng đồn, xây dựng đội ngũ cán cơng đồn có lực, trình độ, có phẩm chất, đạo đức lĩnh, có nhiệt tình tâm huyết với hoạt động cơng đoàn, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động, góp phần tạo nhiều việc làm nâng cao thu nhập đời sống công nhân, lao động KẾT LUẬN Thực tiễn truyền thống cách mạng Việt nam cho thấy giai cấp cơng nhân hồn cảnh đặc biệt, thời điểm bước ngoặt lịch sử sở quan trọng Đảng, nguồn lực bổ sung sinh lực cho Đảng Trong nghiệp đổi toàn diện đất nước, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhiều thành phần kinh tế tồn tại, phát triển bảo vệ, dẫn đến biến đổi cấu xã hội, phân tầng nội giai cấp công nhân với lợi ích khác nhau, với mặt trái kinh tế thị trường hàng ngày, hàng tác động vào sống vật chất tinh thần nhân dân nói chung giai cấp cơng nhân nói riêng Trong đó, giới chuyển biến mạnh mẽ tác động cách mạng khoa học công nghệ, xu hướng tồn cầu hóa, phụ thuộc lẫn cộng đồng quốc tế kinh tế, trị, phát triển mạnh mẽ kinh tế tri thức, thúc đẩy nhanh q trình trí thức hóa lao động cơng nghiệp, dịch 11 vụ Những xu tác động mạnh mẽ đến trình hình thành phát triển, mở thuận lợi, hội đặt khó khăn, thách thức cho giai cấp cơng nhân đại Việt Nam Nhìn chung từ có đổi giai cấp cơng nhân nước ta đa có phát triển số lượng chất lưọng, nguồn nhân lực có tính định q trình cơng nghiệp hố đại hoá nước ta 12 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “những ngun lí chủ nghĩa mác-lee nin” Báo công đồn Lyluanchinhtri.vn Tư tưởng hồ chí minh nhận thức vận dụng 13 PHỤ LỤC 14 ... nhiệm vụ cấp thiết quan trọng Để hiểu rõ vấn đề này, em xin chọn đề 07 tập lớn “ Giai cấp công nhân Việt Nam : Thực trạng số vấn đề đặt ra NỘI DUNG I Khái niệm giai cấp Công Nhân Định nghĩa Công. .. hóa ,hiện đại hóa giai cấp công nhân nước ta IV.Những hạn chế đội ngũ công nhân nay: Về số lượng: So với yêu cầu phát triển đất nước ,số lượng cơng nhân hạn chế Về cấu: Chủ yếu công nhân ngành công. .. (1897) thực trở thành giai cấp công nhân Việt nam từ thời kỳ khai thác thuộc địa thực dân Pháp lần thứ hai (1924-1929) Cùng với q trình phảt triển cách mạng, giai cấp cơng nhân Việt Nam sớm trở thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Giai cấp công nhân ở Việt Nam hiện nay : Thực trạng và một số vấn đề đặt ra, Giai cấp công nhân ở Việt Nam hiện nay : Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

Từ khóa liên quan