Hoàn thiện công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc sở tư pháp thành phố đà nẵng

122 69 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:10

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ THANH HIỀN HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞPHÁP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ THANH HIỀN HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞPHÁP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣờ ƣớng ẫn o ọ : PGS TS Trần Đ n Đà Nẵng - Năm 2017 K Ngu n LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tá g ả luận văn Trần T ị T n H ền MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Bố cục đề tài nghiên cứu Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP .7 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại 1.1.3 Đặc điểm đơn vị nghiệp 1.2 CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 11 1.2.1 Quản lý tài 11 1.2.2 Công tác lập dự toán thu, chi: 12 1.2.3 Phƣơng pháp lập dự toán 14 1.2.4 Chấp hành, phân phối tài kết tài tốn dự tốn thu chi 15 1.3 KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 17 1.3.1 Khái niệm, nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán 17 1.3.2 Nguyên tắc tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp 18 1.4 NỘI DUNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 19 1.4.1 Tổ chức máy kế toán 19 1.4.2 Quy trình thực cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp 20 KẾT LUẬN CHƢƠNG 30 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞPHÁP TP ĐÀ NẴNG 31 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞPHÁP TP ĐÀ NẴNG 31 2.1.1 Vài nét Sởpháp thành phố Đà Nẵng 31 2.1.2 Đặc điểm đơn vị nghiệp thuộc Sởpháp TP Đà Nẵng 32 2.2 CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞPHÁP TP ĐÀ NẴNG 35 2.2.1 Nguồn kinh phí 35 2.2.2 Nội dung chi 36 2.2.3 Cơng tác lập dự tốn đơn vị nghiệp thuộc Sởpháp TP Đà Nẵng 37 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞPHÁP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 47 2.3.1 Bộ máy kế toán 47 2.3.2 Quy trình cơng tác kế tốn 49 2.4 THỰC TRẠNG CÔNG QUẢN LÝ CỦA SỞPHÁP ĐỐI VỚI CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC 57 2.5 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞPHÁP 60 2.5.1 Những kết đạt đƣợc cơng tác kế tốn 60 2.5.2 Những tồn công tác kế toán 62 KẾT LUẬN CHƢƠNG 65 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞPHÁP TP ĐÀ NẴNG 66 3.1 SỰ CẦN THIẾT HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞPHÁP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .66 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞPHÁP 67 3.2.1 Hoàn thiện máy kế toán: 67 3.2.2 Hồn thiện cơng tác quản lý tài đơn vị nghiệp thuộc Sởpháp 69 3.2.3 Hoàn thiện quy trình cơng tác kế tốn 76 3.2.4 Hồn thiện cơng tác quản lý, kiểm sốt, tốn tài Sởpháp TP Đà Nẵng đơn vị nghiệp trực thuộc 85 3.3 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 86 3.3.1 Đối với nhà nƣớc quan quản lý 86 3.3.2 Đối với đơn vị nghiệp thuộc Sởpháp TP Đà Nẵng .87 KẾT LUẬN CHƢƠNG 89 KẾT LUẬN 90 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản s o) GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN (Bản s o) NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HCSN : Hành nghiệp BCTC : Báo cáo tài TP : Thành phố SXKD : Sản xuất kinh doanh GTGT : Giá trị gia tăng TNDN : Thu nhập doanh nghiệp KBNN : Kho bạc nhà nƣớc NSNN : Ngân sách nhà nƣớc UBND : Ủy ban nhân dân TSCĐ : Tài sản cố định TK : Tài khoản ĐVSDNS : Đơn vị sử dụng ngân sách BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ : Kinh phí cơng đồn CBVC : Cán viên chức DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số ệu bảng T n bảng Trang 2.1 Tỷ lệ thu phí, lệ phí, hoạt động dịch vụ để lại đơn vị 36 2.2 Dự toán thu chi ngân sách nhà nƣớc năm 2016 40 2.3 Dự toán thu chi ngân sách nhà nƣớc năm 2016 42 2.4 Dự toán thu chi ngân sách nhà nƣớc năm 2016 45 3.1 Tiêu chí xếp loại 70 DANH MỤC CÁC ĐỒ Số ệu đồ T n đồ Trang 1.1 Quan hệ đơn vị nghiệp quan chức khác 11 1.2 Quá trình hạch tốn nguồn kinh phí 24 1.3 Q trình hạch tốn khoản thu nghiệp 25 1.4 Q trình hạch tốn khoản chi 26 2.1 Quy trình lập dự toán đơn vị nghiệp Sởpháp TP Đà Nẵng 38 2.2 Quy trình luân chuyển chứng từ đơn vị nghiệp thuộc Sởpháp TP Đà Nẵng 49 2.3 Quy trình tốn đơn vị 50 2.4 Quy trình thu phí lệ phí đơn vị 51 2.5 Trình tự nhập liệu vào phần mềm kế toán đơn vị nghiệp thuộc Sởpháp TP Đà Nẵng 55 2.6 Quy trình quản lý tài đơn vị nghiệp thuộc Sởpháp TP ĐN 59 MỞ ĐẦU Tín ấp t ết ủ đề tà Tổ chức cơng tác kế tốn thiết lập mối quan hệ qua lại yếu tố cấu thành hệ thống kế toán để phát huy tối đa vai trò kế tốn cơng tác quản lý tài Chính vậy, tổ chức cơng tác kế tốn khoa học góp phần quan trọng vào việc thu thập, xử lý thông tin, giúp lãnh đạo đơn vị đƣa định đắn kịp thời; ảnh hƣởng đến kết sử dụng nguồn lực nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao đơn vị nghiệp Với vai trò đó, cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp phải có kế hoạch tổ chức hệ thống thông tin số liệu thông qua hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách, báo cáo để quản lý để kiểm sốt nguồn kinh phí; tình hình sử dụng tốn kinh phí; tình hình quản lý sử dụng loại vật tƣ tài sản cơng; tình hình chấp hành dự tốn thu, chi; thực tiêu chuẩn định mức Nhà nƣớc đơn vị Cơng tác kế tốn đƣợc Nhà nƣớc sử dụng nhƣ công cụ sắc bén việc quản lý NSNN, góp phần đắc lực tăng cƣờng kiểm soát việc sử dụng nguồn ngân sách cách tiết kiệm hiệu cao Ngành Tƣ pháp thành phố Đà Nẵng đƣợc thành lập vào năm 1981 tiền thân Sởpháp tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng Năm 1997 đƣợc chia tách trở thành Sởpháp thành phố Đà Nẵng Trải qua 20 năm hoạt động, Sởpháp thành phố Đà Nẵng trƣởng thành vƣợt bậc, gắn bó với nhiêm vụ chung thành phố, kết cơng tác có đóng góp tích cực vào thành tựu chung thành phố phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hồn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật thành phố, cải cách hành chính, cải cách tƣ pháp, xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Nhà nƣớc, tổ chức cơng dân Từ đó, vị trí, vai trò Sởpháp TP Đà Nẵng đơn vị nghiệp thuộc Sở Khoa học công nghệ thành phố Đà Nẵng”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học kinh tế Đà Nẵng, Đà Nẵng [10] Võ Thị Tuyết Nga (2014), “Hồn thiện cơng tác kế tốn đơn vị hành nghiệp thuộc Sở Pháp tỉnh Quảng Nam”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học kinh tế Đà Nẵng, Đà Nẵng [11] Trần Đình Khơi Ngun (2007), Giáo trình ngun lý kế toán, Nhà xuất Giáo dục [12] Đặng Thị Thảo Nguyên (2015), “Hồn thiện cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học kinh tế Đà Nẵng, Đà Nẵng [13] Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 2015), Luật Ngân sách nhà nước, số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 [14] Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 2015), Luật kế toán, số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 [15] Nguyễn Thị Thuận Thành (2014), “Hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị hành nghiệp thuộc Sở Tài ngun Mơi trường tỉnh Bình Định”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học kinh tế Đà Nẵng, Đà Nẵng ... GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TƢ PHÁP TP ĐÀ NẴNG 66 3.1 SỰ CẦN THIẾT HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TƢ PHÁP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG... TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TƢ PHÁP TP ĐÀ NẴNG 31 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TƢ PHÁP TP ĐÀ NẴNG 31 2.1.1 Vài nét Sở Tƣ pháp. .. 36 2.2.3 Công tác lập dự toán đơn vị nghiệp thuộc Sở Tƣ pháp TP Đà Nẵng 37 2.3 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TƢ PHÁP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 47
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc sở tư pháp thành phố đà nẵng , Hoàn thiện công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc sở tư pháp thành phố đà nẵng