Tổ chức thông tin kế toán quản trị phục vụ ra quyết định hoạt động kinh doanh ở công ty cổ phần nam trí

188 78 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:06

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẶNG THỊ HỒNG VY TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NAM TRÍ LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẶNG THỊ HỒNG VY TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NAM TRÍ LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣ ƣ ng n o : PGS TS NGÔ HÀ TẤN Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Đặng T ị Hoàng Vy MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm vai trò kế tốn qn trị 1.1.2 Phân loại chi phí kế tốn quản trị 10 1.1.3 Nội dung kế toán quản trị 16 1.2 ĐẶC ĐIỂM VÀ QUY TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 16 1.2.1 Đặc điểm định quản trị doanh nghiệp .16 1.2.2 Quy trình định quản trị doanh nghiệp .19 1.3 TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 23 1.3.1 Tổ chức thơng tin dự tốn 23 1.3.2 Tổ chức thông tin thực 30 1.3.3 Tổ chức thông tin phục vụ số định thƣờng gặp kinh doanh - trƣờng hợp kinh doanh khách sạn 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG .39 CHƢƠNG THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC QUYẾT ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NAM TRÍ .40 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NAM TRÍ 40 2.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Cơng ty Cồ phần Đầu tƣ Nam Trí 40 2.1.2 Tổ chức quảnCông ty Cổ phần Đầu tƣ Nam Trí 41 2.1.3 Tổ chức kế tốn Cơng ty Cổ phần Đầu tƣ Nam Trí 45 2.2 THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC QUYẾT ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NAM TRÍ 47 2.2.1 Tổ chức thơng tin dự tốn làm cho điều hành hoạt động kinh doanh Công ty 47 2.2.2 Tổ chức thông tin thực phục vụ cho đánh giá, kiểm sốt hoạt động kinh doanh Cơng ty 53 2.2.3 Tổ chức thông tin phục vụ định tình kinh doanh Cơng ty 61 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC QUYẾT ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NAM TRÍ 71 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 71 2.3.2 Những mặt tồn .72 KẾT LUẬN CHƢƠNG .75 CHƢƠNG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NAM TRÍ 76 3.1 U CẦU TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CƠNG TY 76 3.1.1 Tổ chức thơng tin kế toán quản trị phải xuất phát từ nhu cầu quản trị định nhà quản trị Công ty .76 3.1.2 Tổ chức thơng tin kế tốn quản trị phải đảm bảo tính tiết kiệm hiệu 77 3.2 GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NAM TRÍ 79 3.2.1 Tổ chức thơng tin dự tốn sở vận dụng chi phí đƣợc phân loại theo cách ứng xử 79 3.2.2 Tổ chức báo cáo kế toán quản trị phục vụ kiểm soát, đánh giá trách nhiệm phận Công ty 83 3.2.3 Tổ chức thơng tin kế tốn quản trị phục vụ định tình Cơng ty 92 KẾT LUẬN CHƢƠNG 102 KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản s o) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCKQHĐKD : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế CPNVLTT : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPNCTT : Chi phí nhân cơng trực tiếp CPSXC : Chi phí sản xuất chung DN : Doanh nghiệp FOC : Miễn phí dịch vụ (Free Of Charge) Khách CORP : Khách doanh nghiệp/chuyên gia công tác (Corporate) Khách OTA : Khách công ty lữ hành trực tuyến (Travel Agency Online) Khách TA : Khách công ty lữ hành (Travel Agency) Khách WALK IN : Khách lẻ KTQT : Kế toán quản trị KTTC : Kế tốn tài Phân tích CPV : Phân tích mối quan hệ chi phí – sản lƣợng – lợi nhuận SDĐP : Số dƣ đảm phí TSCĐ : Tài sản cố định DANH MỤC CÁC BẢNG Số ệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Báo cáo dự toán số lƣơng khách khách sạn Sanouva Đà Nẵng năm 2016 PL01 2.2 Báo cáo dự tốn số lƣợng phòng khách sạn Sanouva Đà Nẵng năm 2016 PL02 2.3 Báo cáo dự tốn giá phòng khách sạn Sanouva Đà Nẵng năm 2016 PL03 2.4 Báo cáo dự tốn cơng suất sử dụng phòng khách sạn Sanouva Đà Nẵng năm 2016 PL04 2.5 Dự toán doanh thu năm 2016 tháng 01 năm 2016 PL05 2.6 Dự toán chi phí năm 2016 tháng 01 năm 2016 PL06 2.7 Bảng Dự toán kết hoạt động kinh doanh năm 2016 tháng 01 năm 2016 PL07 2.8 Báo cáo doanh thu ngày 31/01/2016 PL08 2.9 Báo cáo doanh thu tháng 01 năm 2016 PL09 2.10 Tổng hợp tài khoản sử dụng hạch toán năm 2016 PL10 2.11 Sổ chi tiết TK 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tháng 01 năm 2016 PL11 2.12 Sổ chi tiết TK 627 - Chi phí sản xuất chung tháng 01 năm 2016 PL12 2.13 Sổ chi tiết TK 642 - Chi phí quảndoanh nghiệp tháng 01 năm 2016 PL13 2.14 Sổ chi tiết TK 632 - Chi phí giá vốn hàng bán tháng 01 năm 2016 PL14 2.15 Bảng chứng từ theo khoản mục chi phí tháng PL15 01 năm 2016 2.16 Báo cáo chi phí tháng 01 năm 2016 PL16 2.17 Báo cáo kết kinh doanh tháng 01 năm 2016 PL17 2.18 Báo cáo nợ phải thu tháng 01 năm 2016 PL18 2.19 Báo cáo nợ phải trả tháng 01 năm 2016 PL19 2.20 Báo cáo tiền mặt tháng 01 năm 2016 PL20 2.21 Báo cáo ngân hàng tháng 01 năm 2016 PL21 2.22 Bảng tỷ lệ chiết khấu cho khách hàng 63 Bảng phân tích chênh lệch hai phƣơng án th xe ngồi phƣơng án kết hợp thuê xe 69 2.23 với xe Cơng ty 2.24 Bảng phân tích chênh lệch phƣơng án giữ nguyên phòng hội nghị tầng 16 phƣơng án cải 71 tạo thành phòng lƣu trú 3.1 Phân loại chi phí theo cách ứng xử Cơng ty PL22 3.2 Phân loại chi phí theo cách ứng xử Công ty tháng 01 năm 2016 (không bao gồm chi phí giá PL23 vốn dịch vụ) 3.3 Dự tốn linh hoạt chi phí dịch vụ lƣu trú 3.4 Dự toán BCKQHĐKD dịch vụ lƣu trú tháng 01 năm 2016 83 3.5 Báo cáo trách nhiệm gắn với trung tâm trách nhiệm 84 3.6 Báo cáo trách nhiệm trung tâm đầu tƣ tháng 01 năm 2016 85 3.7 Bảng phân loại chi phí dự tốn tháng 01 năm 2016 Công ty theo cách ứng xử chi phí PL24 PL25 3.8 Dự tốn BCKQHĐ tháng 01 năm 2016 (theo SDĐP) 86 3.9 Bảng phân loại chi phí thực tế tháng 01 năm 2016 theo cách ứng xử chi phí PL26 3.10 Báo cáo BCKQHĐKD tháng 01 năm 2016 (theo SDĐP) 87 3.11 Báo cáo trách nhiệm trung tâm lợi nhuận tháng 01 năm 2016 87 3.12 Tổng hợp tình hình bán phòng phận kinh doanh tháng 01 năm 2016 89 3.13 Báo cáo trách nhiệm phận kinh doanh tháng 01 năm 2016 90 3.14 Báo cáo trách nhiệm chi phí buffet phận bếp tháng 01 năm 2016 92 3.15 Quy định hạn mức tín dụng cho khách hàng 96 3.16 Bảng phân tích cơng nợ đến ngày 31/12/2015 96 3.17 Phân tích chênh lệch hai phƣơng án tự chế biến mua bánh sinh nhật 97 3.18 Bảng phân tích chênh lệch giá phƣơng án thuê xe phƣơng án kết hợp 99 thuê xe ngồi với xe Cơng ty 3.19 Giá trị VNĐ thời điểm kết thúc kỳ hạn thứ n PL27 3.20 Giá trị khoản tiền không đổi VNĐ kỳ, kỳ hạn thứ n PL28 STT Cá loạ p í + Chi phí phận buồng phòng + Chi phí phận bếp + Chi phí phận nhà hàng Chi phí bán hàng - Chi phí hoa hồng - Chi phí quảng cáo - Chi phí thƣởng kinh doanh Chi phí quảndoanh nghiệp - Chi phí bảo trì - Chi phí khấu hao - Chi phí sữa chữa khách sạn - Chi phí in ấn, danh thếp, voucher… - Chi phí xe Limousine - Chi phí may đồng phục nhân viên - Chi phí điện thoại, fax - Chi phí EMS - Chi phí báo - Chi phí internet, cáp - Chi phí khai báo tạm trú, lƣu trú - Chi phí trì hệ thống mạng nội - Chi phí quản lý chung khác - Chi phí cơng tác, tiếp khách - Chi phí giao dịch ngân hàng - Chi phí điện - Chi phí nƣớc sinh hoạt - Chi phí vệ sinh, kiểm sốt trùng B ến p í Địn p í 698.833 24.843.882 252.028.735 64.586.000 6.050.000 6.050.000 187.442.735 60.128.306 1.014.355.754 7.209.091 386.600.000 7.750.100 8.140.000 4.107.410 13.095.374 3.668.636 614.211 630.000 10.761.818 1.430.000 7.656.514 47.390.318 26.200.896 67.300 125.610.540 12.205.283 11.249.091 STT Cá loạ p í - Chi phí văn phòng phẩm - Lƣơng phận gián tiếp - Chi phí thƣởng trách nhiệm - Chi phí BHYT, BHXH, BHTN - Chế độ phúc lợi - Lễ tết theo quy định, thƣởng khác… Thời vụ Thuê Tổng cộng B ến p í Địn p í 7.528.091 259.567.603 29.820.000 55.686.400 4.500.000 34.020.000 731.741.871 3.500.000 5.475.384 1.477.394.070 PHỤ LỤC 27 Bảng 3.19 Giá trị VNĐ thởi điểm kết thúc kỳ hạn thứ n: P (r,n) = Fn (1 + r) Năm t ứ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 n 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 0,962 0,925 0,889 0,855 0,822 0,790 0,760 0,731 0,703 0,676 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0,534 0,513 0,494 0,475 0,456 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 0,458 0,436 0,416 0,396 0,377 0,943 0,890 0,840 0,792 0,747 0,705 0,665 0,627 0,592 0,558 0,527 0,497 0,469 0,442 0,417 0,394 0,371 0,350 0,331 0,312 0,935 0,873 0,816 0,763 0,713 0,666 0,623 0,582 0,544 0,508 0,475 0,444 0,415 0,388 0,362 0,339 0,317 0,296 0,277 0,258 0,926 0,857 0,794 0,735 0,681 0,630 0,583 0,540 0,500 0,463 0,429 0,397 0,368 0,340 0,315 0,292 0,270 0,250 0,232 0,215 0,917 0,842 0,772 0,708 0,650 0,596 0,547 0,502 0,460 0,422 0,388 0,356 0,326 0,299 0,275 0,252 0,231 0,212 0,194 0,178 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,564 0,513 0,467 0,424 0,386 0,350 0,319 0,290 0,263 0,239 0,218 0,198 0,180 0,164 0,149 0,893 0,797 0,712 0,636 0,567 0,507 0,452 0,404 0,361 0,322 0,287 0,257 0,229 0,205 0,183 0,163 0,146 0,130 0,116 0,104 0,877 0,769 0,675 0,592 0,519 0,456 0,400 0,351 0,308 0,270 0,237 0,208 0,182 0,160 0,140 0,123 0,108 0,095 0,083 0,073 0,862 0,743 0,641 0,552 0,476 0,410 0,354 0,305 0,263 0,227 0,195 0,168 0,145 0,125 0,108 0,093 0,080 0,069 0,060 0,051 0,847 0,718 0,609 0,516 0,437 0,370 0,314 0,266 0,225 0,191 0,162 0,137 0,116 0,099 0,084 0,071 0,060 0,051 0,043 0,037 0,833 0,694 0,579 0,482 0,402 0,335 0,279 0,233 0,194 0,162 0,135 0,112 0,093 0,078 0,065 0,054 0,045 0,038 0,031 0,026 0,82 0,672 0,551 0,451 0,370 0,303 0,249 0,204 0,167 0,137 0,112 0,092 0,075 0,062 0,051 0,042 0,034 0,028 0,023 0,019 0,794 0,630 0,500 0,397 0,315 0,250 0,198 0,157 0,125 0,099 0,079 0,062 0,050 0,039 0,031 0,025 0,020 0,016 0,012 0,010 0,781 0,61 0,477 0,373 0,291 0,227 0,178 0,139 0,108 0,085 0,066 0,052 0,040 0,032 0,025 0,019 0,015 0,012 0,009 0,007 0,769 0,592 0,455 0,35 0,269 0,207 0,159 0,123 0,094 0,073 0,056 0,043 0,033 0,025 0,02 0,015 0,012 0,009 0,007 0,005 0,806 0,650 0,524 0,423 0,341 0,275 0,222 0,179 0,144 0,116 0,094 0,076 0,061 0,049 0,040 0,032 0,026 0,021 0,017 0,014 PHỤ LỤC 28 Bảng 3.20 Giá trị khoản tiền không đổi VNĐ kỳ, kỳ hạn thứ n: P (r,n) = Năm tứ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4% 0,962 1,886 2,775 3,630 4,452 5,242 6,002 6,733 7,435 8,111 8,760 9,385 9,986 10,563 11,118 11,652 12,166 12,659 13,134 13,590 5% 6% 0,952 1,859 2,723 3,546 4,329 5,076 5,786 6,463 7,108 7,722 8,306 8,863 9,394 9,899 10,380 10,838 11,274 11,690 12,085 12,462 0,943 1,833 2,673 3,465 4,212 4,917 5,582 6,210 6,802 7,360 7,887 8,384 8,853 9,295 9,712 10,106 10,477 10,828 11,158 11,470 7% 0,935 1,808 2,624 3,387 4,100 4,767 5,389 5,971 6,515 7,024 7,499 7,943 8,358 8,745 9,108 9,447 9,763 10,059 10,336 10,594 n (1 + r) - r (1 + r) n 8% 9% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 0,926 1,783 2,577 3,312 3,993 4,623 5,206 5,747 6,247 6,710 7,139 7,536 7,904 8,244 8,559 8,851 9,122 9,372 9,604 9,818 0,917 1,759 2,531 3,240 3,890 4,486 5,033 5,535 5,995 6,418 6,805 7,161 7,487 7,786 8,061 8,313 8,544 8,756 8,950 9,129 0,909 1,736 2,487 3,170 3,791 4,355 4,868 5,335 5,759 6,145 6,495 6,814 7,103 7,367 7,606 7,824 8,022 8,201 8,365 8,514 0,893 1,690 2,402 3,037 3,605 4,111 4,564 4,968 5,328 5,650 5,938 6,194 6,424 6,628 6,811 6,974 7,120 7,250 7,366 7,469 0,877 1,647 2,322 2,914 3,433 3,889 4,288 4,639 4,946 5,216 5,453 5,660 5,842 6,002 6,142 6,265 6,373 6,467 6,550 6,623 0,862 1,605 2,246 2,798 3,274 3,685 4,039 4,344 4,607 4,833 5,029 5,197 5,342 5,468 5,575 5,668 5,749 5,818 5,877 5,929 0,847 1,566 2,174 2,690 3,127 3,498 3,812 4,078 4,303 4,494 4,656 4,793 4,910 5,008 5,092 5,162 5,222 5,273 5,316 5,353 0,833 1,528 2,106 2,589 2,991 3,326 3,605 3,837 4,031 4,192 4,327 4,439 4,533 4,611 4,675 4,730 4,775 4,812 4,843 4,870 0,82 1,492 2,042 2,494 2,864 3,167 3,416 3,619 3,786 3,923 4,035 4,127 4,203 4,265 4,315 4,357 4,391 4,419 4,442 4,460 0,806 1,457 1,981 2,404 2,745 3,020 3,242 3,421 3,566 3,682 3,776 3,851 3,912 3,962 4,001 4,033 4,059 4,080 4,097 4,110 0,781 1,392 1,868 2,241 2,532 2,759 2,937 3,076 3,184 3,269 3,335 3,387 3,427 3,459 3,483 3,503 3,518 3,529 3,539 3,546 0,769 1,361 1,816 2,166 2,436 2,643 2,802 2,925 3,019 3,092 3,147 3,190 3,223 3,249 3,268 3,283 3,295 3,304 3,311 3,316 0,794 1,424 1,923 2,320 2,635 2,885 3,083 3,241 3,366 3,465 3,543 3,606 3,656 3,695 3,726 3,751 3,771 3,786 3,799 3,808 ... TỐN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NAM TRÍ 76 3.1 YÊU CẦU TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH. .. tài Tổ chức thông tin kế toán quản trị phục vụ định hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Trí tập hợp hệ thống hóa nội dung tổ chức thơng tin KTQT phục vụ định hoạt động kinh doanh. .. sở lý luận tổ chức thông tin kế toán quản trị phục vụ định hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Chƣơng 02 Thực trạng thơng tin kế tốn quản trị liên quan đến định hoạt động kinh doanh Cơng ty Cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức thông tin kế toán quản trị phục vụ ra quyết định hoạt động kinh doanh ở công ty cổ phần nam trí , Tổ chức thông tin kế toán quản trị phục vụ ra quyết định hoạt động kinh doanh ở công ty cổ phần nam trí