Tổ chức công tác kế toán quản trị tại chi nhánh công ty TNHH khởi phát

99 50 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:06

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ PHƢƠNG THẢO TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHỞI PHÁT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ PHƢƠNG THẢO TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHỞI PHÁT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Đình Khơi Ngun Đà Nẵng - Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN 1.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN VÀ NHỮNG ẢNH HƢỞNG ĐẾN CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ 1.1.1 Khái niệm kinh doanh khách sạn 1.1.2 Nội dung hoạt động kinh doanh khách sạn 1.1.3 Đặc điểm kinh doanh khách sạn ảnh hƣởng đến cơng tác kế tốn quản trị 1.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH KHÁCH SẠN 1.2.1 Chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp 1.2.2 Chi phí kiểm sốt đƣợc chi phí khơng kiểm sốt đƣợc .10 1.2.3 Chi phí thích hợp chi phí khơng thích hợp 10 1.2.4 Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí .11 1.3 TỔ CHỨC NỘI DUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN .11 1.3.1 Tổ chức lập dự toán 11 1.3.2 Kế tốn chi phí tính giá thành dịch vụ khách sạn 15 1.3.3 Tổ chức kiểm soát, đánh giá tình hình thực kế hoạch kinh doanh .17 1.3.4 Phân tích thơng tin chi phí, doanh thu phục vụ cho việc định 21 1.4 THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN 26 1.4.1 Thơng tin thích hợp cho việc định 26 1.4.2 Một số tình định kinh doanh 27 KẾT LUẬN CHƢƠNG .29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHỞI PHÁT .30 2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 30 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 30 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản 31 2.1.3 Đặc điểm tổ chức cơng kế tốn 32 2.2 THỰC TRẠNG VIỆC TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHỞI PHÁT 34 2.2.1.Tổ chức cơng tác lập dự tốn .34 2.2.2 Tổ chức công tác tập hợp chi phí, tính giá thành dịch vụ 38 2.2.3 Tổ chức cơng tác kiểm sốt doanh thu, chi phí, lợi nhuận .40 2.2.4 Phân tích mối quan hệ Chi phí- Sản lƣợng- Lợi nhuận 44 2.2.5 Ra định giá bán phòng khách sạn 45 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHỞI PHÁT 51 2.3.1 Mặt mạnh 51 2.3.2 Mặt hạn chế .51 KẾT LUẬN CHƢƠNG .53 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CHI NHÁNH CƠNG TY TNHH KHỞI PHÁT54 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHỞI PHÁT 54 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHỞI PHÁT 55 3.2.1 Hồn thiện cơng tác tổ chức máy kế tốn theo mơ hình kết hợp KTTC KTQT .55 3.2.2 Hồn thiện tổ chức cơng tác lập dự tốn 58 3.2.3 Hồn thiện tổ chức kiểm soát việc thực dự toán .67 3.2.4 Hồn thiện tổ chức cơng tác xác định điểm hòa vốn 77 KẾT LUẬN CHƢƠNG .83 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHXH :Bảo hiểm xã hội BHYT :Bảo hiểm y tế BQ : CCDC :Công cụ dụng cụ CP NCTT :Chi phí nhân cơng trực tiếp CP NVL :Chi phí nguyên vật liệu CP SXC :Chi phí sản xuất chung CTCP : Cơng ty cổ phần DN : Doanh nghiệp DV : Dịch vụ ĐP : Định phí HĐ : Hợp đồng HĐKD :Hoạt động kinh doanh KH : Kế hoạch KS : Khách sạn KTQT :Kế tốn quản trị KTTC :Kế tốn tài DT : Dự toán NT : Năm trƣớc NVL : Nguyên vật liệu SD : Sử dụng SL : Số lƣợng TSCĐ :Tài sản cố định Thuế VAT :Thuế giá trị gia tăng VNĐ : Việt nam đồng CN : Chi Nhánh Bình quân DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Bảng dự toán doanh thu khách sạn 35 2.2 Bảng dự tốn chi phí khách sạn 37 2.3 Bảng tổng chi phí kinh doanh KS tháng 16 40 2.4 Báo cáo kết kinh doanh KS tháng 16 41 2.5 Thông báo kế KD tiên lƣợng thực tháng 10/2016 43 2.6 Báo cáo lãi lỗ tháng 45 2.7 Quy định định mức hàng đặt phòng năm 16 46 2.8 Di n biến CCDC tháng 16 48 2.9 Di n biến TSCĐ tháng 16 49 2.10 Bảng tính giá phòng khách sạn 50 3.1 Bảng phân công công việc phận kế toán 57 3.2 Bảng dự toán theo m a phận lƣu tr 62 3.3 Bảng dự toán theo m a phận nhà hàng 63 3.4 Bảng dự toán theo hoạt động 65 3.5 Bảng thống đối tƣợng khách phận lƣu tr 66 3.6 Một số tài khoản theo d i doanh thu 68 3.7 Một số tài khoản theo d i chi phí 69 3.8 Bảng mã h a phận Chi Nhánh 71 3.9 Báo cáo tình hình sử dụng phòn 72 16 3.10 Bảng theo d i mức đ ng g p lợi nhận m n ăn 76 3.11 Phân loại chi phí phận lƣu tr Khách sạn 79 3.12 Bảng hệ số quy đổi phòng Khách sạn 80 3.13 Bảng quy đổi ngày- phòng c khách Khách sạn 81 3.14 Bảng xác định sản lƣợng doanh thu hòa vốn Khách sạn 81 3.15 Bảng quy đổi ngày- phòng theo lực Khách sạn 82 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 1.1 Quy trình lập dự toán 12 1.2 Sơ đồ tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm 16 1.3 Mối quan hệ dự toán kiểm soát dự toán 18 2.1 Sơ đồ máy kế tốn Cơng ty 31 2.2 Bộ máy kế tốn CN Cơng ty TNHH Khởi Phát 32 3.1 Quy trình lập duyệt dự toán 59 - Xâ dựng định mức lượng ngu ên ật liệu : Việc đƣa định mức chi phí nguyên vật liệu cho phận thực phẩm kh khăn n không c tiêu chuẩn định, đặc biệt m n ăn đƣợc chế biến cho bữa tiệc c mức giá khác cho đơn hàng Và việc kiểm tra số NVL sử dụng cho m n ăn, thức uống theo định mức không d dàng Chính cần phải quản lý sở chọn mẫu m n ăn, thức uống mang lại lợi nhuận cao so với mức trung bình m n ăn, thức uống thƣờng đƣợc khách hàng ƣa thích để kiểm sốt q trình chuẩn bị cung cấp dịch vụ để đƣa định mức NVL Nhƣ danh sách m n ăn, thức uống đƣợc chọn để đƣa định mức NVL tốt bao gồm m n ăn, thức uống đƣợc khách hàng ƣa thích m n ăn, thức uống mang lại nhiều lợi nhuận Việc lựa chọn 75 m n ăn, thức uống đƣợc khách hàng ƣa thích khơng kh khăn Khách sạn hoạt động nên c nhận định việc Để biết đƣợc m n ăn, thức uống mang lại lợi nhuận cao theo m a cần phải lập bảng theo d i tiến hành theo d i thời gian năm Bảng theo d i mức đ ng g p lợi nhuận m n ăn đƣợc lựa chọn gi p cho Khách sạn xác định đƣợc m n ăn mang lại lợi nhuận cao nhƣ c tốc độ tăng trƣởng cao xem Bảng 3.1 Từ nhận định đ c hƣớng đầu tƣ nhƣ tập trung theo d i để đƣa định mức chi phí ph hợp cho m n ăn Ví dụ minh họa bảng theo d i mức đ ng g p lợi nhuận m n ăn 76 Bảng 3.10 Bảng theo dõi mức đóng góp lợi nhuận ăn Ngày tháng:… Bữa ăn:… Nhà hàng:… (A) (B) Món ăn Số lƣợng bán (C) Tỷ lệ thực đơn % (D) Chi (E) phí Giá bán ăn (F) Số dƣ (G) Tổng chi đảm phí đơn vị phí ăn D*B (E-D) (H) Doanh (L) Tổng số thu ăn dƣ đảm phí E*B F*B (P) Xếp loại (R) Xếp loại số dƣ đảm phí số lƣợng bán (S) Phân loại ăn Bò b p thấu Súp cua Cá vƣợt hấp 331 295 320 11.5 10.3 11.1 5.50 13 6.80 16 3.25 7.95 7.45 9.15 4.70 1821 2006 1040 4286 4705 2544 2466 2699 1504 L H L H H H Bò sữa Ngơi Bò sữa Tơm x c tỏi 175 6.1 5.75 12.5 6.70 1006 2179 1173 L L Con chó Xơi gói dong 452 15.7 5.95 17 11.00 2689 7661 4972 H H Ngôi Cá hấp bia 307 10.7 5.70 13 7.25 1750 3976 2226 L H Bò sữa Gỏi thập cẩm 254 8.8 4.20 11 6.75 1067 2781 1715 L H Bò sữa Vịt nấu măng 314 10.9 5.05 12.5 7.40 1586 3909 2324 L H Bò sữa Gà tiềm Thịt sƣờn chua 246 179 8.6 6.2 6.10 14 4.95 12.5 7.85 7.50 1501 886 3432 2229 1931 1343 H L H L Ngơi Con chó Tổng N = 2873 ΣG=15352 ΣH=377 ΣL=22353 Trong đ O = ΣM N = 7.78$ Mức lợi nhuận TB = ΣL số m n ăn = 22353$/10 = 2235$ (T) Yếu tố lợi nhuận 77 Quá trình xây dựng định mức cần hợp tác nhân viên bếp Khách sạn tham khảo ý kiến đầu bếp chuyên gia Ngoài lƣợng NVL cần thiết để chế biến m n ăn, thức uống định mức lƣợng NVL cần cộng thêm lƣợng phụ gia cần thiết mức hao hụt bình thƣờng  Định mức giá ngu ên vật liệu Căn vào nguồn cung cấp hàng, biến động giá thị trƣờng, khoản chi phí c thể phát sinh q trình thu mua, Khách sạn đƣa định mức giá cho loại NVL tất nhiên định mức phải trừ khoản chiết khấu mua hàng dự kiến phát sinh Do vật giá liên tục thay đổi chủ yếu theo xu hƣớng tăng lên nên khoản chi phí phải đƣợc tính tốn theo tại, khơng đƣợc tính tốn dựa số tình q khứ khơng phản ánh tình hình Trƣờng hợp c nhiều nhà cung cấp cho loại NVL định mức giá tính theo giá bình qn gia quyền c trọng số Sau xây dựng định mức lƣợng định mức giá xác định đƣợc định mức NVL d ng cho m n ăn, thức uống: Chi phí N L tiêu chuẩn = Định mức giá x Định mức lượng 3.2.4 Hoàn thiện tổ chức cơng tác xác định điểm hòa vốn Các sản phẩm kinh doanh du lịch c đặc điểm lƣu kho đƣợc chẳng hạn với dịch vụ lƣu tr nhƣ khơng cho khách th phòng thời gian định định phí phòng cho khoảng thời gian đ vĩnh vi n lấy lại đƣợc Bên cạnh đ , việc cạnh tranh gay gắt gây áp lực giảm giá làm cho khách sạn phải đƣa mức giá cạnh tranh cách nhanh Các khách sạn phải đối mặt với đơn hàng yêu cầu hạ giá nhƣ tổ chức hội nghị cho tổ chức hay doanh nghiệp địa bàn, cung cấp chỗ lƣu tr cho đoàn khách truyền thống,… l c cần phải xác định giá 78 bán riêng cho đơn hàng Trong trƣờng hợp việc xác định điểm hòa vốn cần thiết để nhà quản trị c đƣa định a Phân loại chi phí Việc phân loại chi phí hoạt động kinh doanh khách sạn theo cách ứng xử chi phí c ý nghĩa việc xác định điểm hòa vốn Theo cách phân loại chi phí đƣợc chia thành loại: định phí, biến phí chi phí hỗn hợp để thuận tiện cho việc phân loại chi phí ta c thể xem chi phí hỗn hợp định phí Theo đ , chi phí hoạt động lƣu tr Khách sạn đƣợc phân loại theo Bảng 3.11 79 Bảng 3.11 Phân loại chi phí phận lưu trú Khách sạn STT A B C D Tên chi phí ĐP lƣơng khoản c liên quan Lƣơng phụ cấp theo lƣơng BHXH, BHYT Ăn ca ĐP dụng cụ cho kinh doanh KS Định phí dụng cụ cho quản lý Định phí dụng cụ buồng phòng Định phí dụng cụ hồ bơi khơng gian chung ĐP hoạt động marketing quản lý khác ĐP khơng thể cắt giảm Chi phí khấu hao Chi phí tiền th đất TỔNG ĐỊNH PHÍ STT Tên chi phí A Biến phí liên quan trực tiếp đến khách Vật dụng cho khách H a chất Túi, bao bì B Biến phí cho hoạt động chung Cơng tác phí Hoa hồng, mơi giới Thƣởng Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí tiền khác Chi phí khác TỔNG BIẾN PHÍ Cơ sở xác định KH tiền lƣơng hàng năm Quy định Nhà nƣớc Qui định Công ty Quy định Công ty Quy định TCDL Quy định Công ty Quy định Công ty Chế độ khấu hao Hợp đồng thuê đất Cơ sở xác định Định mức hàng đặt phòng Quy định Cơng ty Định mức hàng đặt phòng Quy định Cơng ty Quy định Công ty Kế hoạch tiền lƣơng Thực tế sử dụng Thực tế sử dụng Thực tế sử dụng BQ tháng 237.330.254 200.859.385 28.929.264 7.541.605 129.026.468 13.121.460 74.304.175 41.600.832 218.150.186 175.578.363 138.079.853 37.498.510 760.085.270 BQ tháng 96.237.444 73.481.865 20.947.523 1.808.056 134.544.391 3.556.339 35.380.253 473.666 36.544.811 43.648.389 14.940.932 230.781.835 Năm 2.847.963.043 2.410.312.621 347.151.166 90.499.256 1.548.317.613 157.457.521 891.650.103 499.209.989 2.617.802.237 2.106.940.354 1.656.958.231 449.982.123 9.121.023.247 Năm 897.156.332 624.089.386 251.370.275 21.696.671 1.614.532.698 42.676.064 424.563.039 5.683.996 438.537.734 523.780.678 179.291.188 2.769.382.020 ĐVT: Đồng Phân loại Bắt buộc Bắt buộc Tùy ý Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc Tùy ý Bắt buộc Bắt buộc Phân loại Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc Tùy ý Bắt buộc Tùy ý Bắt buộc Tùy ý Tùy ý 80 b Xác định sản phẩm chuẩn Điểm khác biệt loại phòng Khách sạn diện tích sử dụng, c ng với việc tăng diện tích sử dụng giá bán phòng tăng lên diện tích sử dụng ln cố định không thay đổi nên chọn n làm tiêu chuẩn để xác định hệ số quy đổi hợp lý Thêm vào đ việc lựa chọn diện tích sở để quy đổi phòng tiêu chuẩn giải đƣợc việc phân biệt phòng đơn phòng đơi Phòng Superior với diện tích 28 m2 đƣợc chọn làm phòng chuẩn để quy đổi tất loại phòng lại, diện tích hệ số quy đổi cho loại phòng Khách sạn đƣợc thể Bảng 3.12 Hệ số quy đổi đƣợc xác định theo công thức sau: Hệ số qu đổi loại phòng i = Diện tích phòng i Diện tích phòng uperior Bảng 3.12 Bảng hệ số qu đổi phòng Khách sạn Loại phòng Diện tích m2 Số Lƣợng Phòng Hệ số quy đổi Superior Deluxe 28 32 1,143 Deluxe Plus (Queen bed) 40 1,429 Supreme Deluxe (Queen bed) 52 1,857 Executive Suite (Queen bed) 60 2,143 Imperial Suite (Queen bed) 65 2,321 c Xác định sản lượng doanh thu hòa vốn Trên sở hệ số quy đổi ta xác định đƣợc tổng số lƣợt phòng quy đổi xem Bảng 3.13 , từ đ xác định sản lƣợng doanh thu hòa vốn xem Bảng 3.14 Từ sản lƣợng doanh thu hòa vốn đƣợc xác định, nhà quản trị 81 c sở để so sánh tình hình hoạt động thực tế Khách sạn để định giá bán phòng ph hợp trƣờng hợp cơng suất phòng chƣa sử dụng hết chƣa đạt điểm hòa vốn Bảng 3.13 Bảng qu đổi ngà - phòng có khách Khách sạn Diện SL phòng CSSD Số ngày - phòng phòng BQ c khách chƣa quy đổi (4) (5) = (3)*(4)*365 Số ngàyHệ số phòng có quy đổi khách quy đổi Loại phòng tích m2 (1) (2) (3) Superior Deluxe 28 32 37,99% 37,00% 1.109,308 810,3 1,143 1.109,308 926,173 Deluxe plus 40 40,17% 293,241 1,429 419,041 489,027 1,857 908,123 2,143 2,321 369,4 89,57 Supreme (7) = (5)*(6) 22,33% Deluxe Excutive 52 Suite Imperial Suite 60 65 TỔNG (6) 9,50% 11,00% 172,375 40,15 28 37,04% 3.785,488 3.818,615 Bảng 3.14 Bảng xác định sản lượng doanh thu hòa vốn Khách sạn CHỈ TIÊU ĐVT Tổng ngày-phòng có khách quy đổi Tổng biến phí ngày-phòng đồng Biến phí phòng tiêu chuẩn [= ] đồng 725.232,06 Giá bán phòng bình qn Tổng định phí đồng 1.638.000 9.121.023.247 đồng Sản lƣợng hòa vốn [= { -(3)}] ngày-phòng Số dƣ đảm phí đơn vị [= - (3)] đồng Tỷ lệ số dƣ đảm phí [= Doanh thu hòa vốn [= 4] 8] lần đồng năm GIÁ TRỊ 3.818,615 2.769.382.020 9.992,71 912.767,94 0,56 16.287.541.513 82 Bên cạnh việc xác định sản lƣợng doanh thu hòa vốn việc xác định cơng suất hòa vốn gi p cho Khách sạn c sở để cân nhắc định Để xác định cơng suất hòa vốn, trƣớc hết ta xác định tổng ngày-phòng quy đổi Khách sạn theo khả đáp ứng % xem bảng 3.15 Bảng 3.15 Bảng qu đổi ngà - phòng theo lực Khách sạn Diện Loại phòng tích m2 SL phòng CSSD Số Hệ số phòng ngày - phòng quy BQ chƣa quy đổi đổi (5) = (3)*(4)*365 (6) (1) (2) (3) (4) Superior Deluxe 28 100,00% 2.920 Deluxe plus 32 40 100,00% 100,00% 2.190 730 Supreme 52 100,00% 60 65 Số ngàyphòng quy đổi (7) = (5)*(6) 1,143 2.920 2.503,17 1,429 1.043,17 2.190 1,857 4.066,83 100,00% 1.825 2,143 3.910,975 100,00% 365 2,321 847,165 28 100,00% 10.220 Deluxe Excutive Suite Imperial Suite TỔNG 15.291,31 Ta c sản lƣợng hòa vốn bảng 3.13 22.504,46 nên cơng suất hòa vốn đƣợc tính nhƣ sau: Cơng suất hòa vốn = Sản lƣợng hòa vốn Sản lƣợng c khả cung cấp 9.991,34 = x 100% 15.291,31 = 65,34% x 100% 83 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng đƣợc bắt đầu việc đƣa cần thiết phải hồn thiện cơng tác KTQT Chi Nhánh Công ty TNHH Khởi Phát- Khách sạn The Blossom resort đ nhấn mạnh định hƣớng phát triển công ty thời gian tới mức độ cạnh tranh hoạt động kinh doanh khách sạn Đà Nẵng Trên sở đ đề giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác KTQT Chi Nhánh Cơng ty TNHH Khởi Phát nhƣ: tổ chức mơ hình KTQT kết hợp với kế tốn tài chính, hồn thiện xây dựng định mức chi phí, cơng tác lập dự tốn, hồn thiện kiểm sốt dự tốn, xác định điểm hòa vốn Các giải pháp đƣa nhằm gi p cho máy kế tốn Cơng ty hoạt động tốt đặc biệt công tác KTQT đạt hiệu cao, gi p cho nhà quản trị c đủ thông tin để định 84 KẾT LUẬN Hiện kế toán quản trị dần đƣợc doanh nghiệp nghiên cứu áp dụng Và công tác KTQT hƣu ích cho DN cơng tác quản lý hoạt động kinh doanh đặc biệt DN kinh doanh khách sạn địa bàn Thành Phố Đà Nẵng Các khách sạn tìm cách lơi kéo khách sách giá, chƣơng trình khuyến mãi, nên cạnh tranh hoạt động kinh doanh khách sạn di n biến gay gắt Với lý đ , bƣớc nghiên cứu KTQT, tác giả chọn DN kinh doanh khách sạn để tìm hiểu nghiên cứu từ đ đƣa giải pháp hoàn thiện để công tác KTQT khách sạn DN hiệu Với đề tài " Tổ chức công tác kế tốn quản trị Chinh Nhánh Cơng ty TNHH Khởi Phát- Khách sạn The Blossom resort" tác giả sâu nghiên cứu công tác KTQT khách sạn The Blossom resort thuộc Chi Nhánh Công ty TNHH Khởi Phát đạt đƣợc kết sau: Thứ là, hệ thống h a vấn đề lý luận KTQT hoạt động kinh doanh khách sạn Thứ hai là, luận văn phản ảnh đƣợc thực trạng công tác KTQT Chi Nhánh Công ty TNHH Khởi Phát bao gồm công tác lập dự t an, cơng tác tập hợp chi phí tính giá thành dịch vụ phòng, cơng tác kiểm sốt doanh thu, chi phí Từ đ r t mặt mạnh mặt hạn chế nhằm tìm giải pháp nâng cao hiệu công tác KTQT Chi Nhánh Công ty TNHH Khởi Phát Thứ ba làm từ nhận định, đánh giá đƣợc r t từ việc nghiên cứu thực trạng công tác KTQT Chi Nhánh Công ty TNHH Khởi Phát, tác giả đề xuất giải pháp c ý nghĩa : xây dựng mơ hình KTTC kết hợp với KTQT, hồn thiện định mức chi phí, hồn thiện cơng tác lập dự tốn hồn thiện cơng tác xác định điểm hòa vốn phục vụ cho việc 85 định Theo đ luận văn đƣa cách thức cụ thể để thực giải pháp nhằm gi p cho công tác KTQT nhƣ công tác quảnChi Nhánh Công ty TNHH Khởi Phát đạt hiệu cao Nhƣ vậy, luận văn đạt đƣợc yêu cầu đề mục tiêu nghiên cứu kết mang lại từ việc áp dụng vào thực ti n Chi Nhánh Công ty TNHH Khởi Phát tƣơng lại Các giải pháp đƣa cần c thời gian để chứng minh cho tính đ ng đắn n nhƣng mơi trƣờng kinh doanh, tình hình kinh tế biến động làm cho công tác kế tốn, hoạt động kinh doanh Chi Nhánh Cơng ty TNHH Khởi Phát thay đổi Do đ , luận văn chắn c thiếu s t định trình áp dụng giải pháp cần phải c điều chỉnh cho ph hợp Hơn nữa, kết bƣớc đầu để tác giả tiếp tục nghiên cứu công tác KTQT DN kinh doanh khách sạn Do đ , tác giả mong nhận đƣợc đ ng g p ý kiến thầy cô để luận văn đƣợc hoàn chỉnh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguy n Thị Dung 15 , “Kế toán quản trị chi phí- doanh thu kế hoạt động kinh doanh dịch v ăn uống công ty TNHH MTV Tổng hợp Thương Mại MIPEC”, luận văn thạc sỹ kinh tế [2] Phạm Văn Dƣợc , “Kế toán quản trị”, NXB Thống [3] Hồ Phan Minh Đức , “Bài giảng kế toán quản trị”, NXB Giáo dục [4] Nguy n Phú Giang (2008), “Kế tốn dịch v ”, NXB Tài [5] Vũ Di m Hà , “Hồn thiện kế tốn quản trị doanh thu, chi phí kết hoạt động tổ chức hội nghị, tiệc cưới khách sạn địa bàn Hà Nội”, luận văn thạc sỹ kinh tế trƣờng ĐH Thƣơng Mại [6] [7] Huỳnh Lợi , “Kế tốn quản trị”, NXB Giao thơng vận tải Nguy n Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hƣơng , “Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn”, NXB Lao động - Xã hội [8] Tập thể tác giả mơn kế tốn quản trị phân tích hoạt động kinh doanh trƣờng Đại học Kinh tế TP HCM , “Kế tốn chi phí”, NXB Thống [9] Trƣơng Bá Thanh chủ biên , “Kế toán quản trị”, NXB Giáo dục [10] Văn thị Thái Thu , “Hồn Thiện tổ chức kế tốn quản trị chi phí, doanh thu, kết kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Việt Nam”, luận văn thạc sỹ kinh tế [11] Đào Xuân Tiên 2 , Đề tài nghiên cứu khoa học: “Tổ chức thơng tin kế tốn quản trị tư vấn cho tình định ngắn hạn doanh nghiệp”, Hà Nội [12] Nguy n Văn Tr c , “Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí cơng ty cà phê Nhà Nước địa bàn tỉnh Đăk Lăk”, luận văn thạc sỹ kinh tế [13] B i Tiến Trƣờng , “Kế toán quản trị”, NXB Lao động - Xã hội [14] Tổng cục Du lịch , “Quy định tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn ban hành kèm theo Quyết định QĐ 02/2001/QĐ-TCDL”, Hà Nội [15] V Đắc Tuyên , “Tổ chức kế toán quản trị ngành khách sạn Đà N ng , luận văn thạc sỹ kinh tế, ĐHKT Đà Nẵng ... THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CHI NHÁNH CƠNG TY TNHH KHỞI PHÁT54 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHỞI PHÁT 54 3.2 CÁC GIẢI... điểm tổ chức cơng kế tốn 32 2.2 THỰC TRẠNG VIỆC TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHỞI PHÁT 34 2.2.1 .Tổ chức cơng tác lập dự tốn .34 2.2.2 Tổ chức công tác. .. giải pháp nhằm tổ chức công tác kế tốn quản trị chi nhánh Cơng ty TNHH Khởi Phát Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu tổ chức công tác kế toán quản trị chi nhánh thành lập
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức công tác kế toán quản trị tại chi nhánh công ty TNHH khởi phát , Tổ chức công tác kế toán quản trị tại chi nhánh công ty TNHH khởi phát