Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách huyện đắk rlấp, tỉnh đắk nông

117 79 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:04

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ KIM OANH HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN ĐẮK R’LẤP, TỈNH ĐẮK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ KIM OANH HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN ĐẮK R’LẤP, TỈNH ĐẮK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 N ƣờ ƣớn n o ọ PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Kim Oanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích, nhiệm vụ luận văn .2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn .3 Phƣơng pháp nghiên cứu luận văn Những đóng góp khoa học luận văn Tổng quan nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN .8 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm chi ngân sách nhà nƣớc 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm quản lý chi Ngân sách cấp huyện 1.1.3 Vai trò quản lý chi ngân sách cấp huyện với phát triển kinh tế 10 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 12 1.2.1 Công tác lập dự toán chi Ngân sách cấp huyện 12 1.2.2 Phân bổ giao dự toán chi Ngân sách cấp huyện 15 1.2.3 Chấp hành dự toán chi Ngân sách cấp huyện 15 1.2.4 Cơng tác tốn chi Ngân sách cấp huyện 16 1.2.6 Thanh tra, kiểm tra quản lý chi Ngân sách cấp huyện .18 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC HUYỆN 19 KẾT LUẬN CHƢƠNG .23 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN ĐẮK R’LẤP, TỈNH ĐẮK NÔNG 24 2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK R’LẤP, TỈNH ĐẮK NÔNG 24 2.1.1 Đặc điểm hành - tự nhiên 24 2.1.2 Tình hình kinh tế xã hội 26 2.1.3 Thực trạng thu - chi ngân sách Huyện Đắk R’Lấp giai đoạn 2012- 2016 28 2.1.4 Những thuận lợi, khó khăn Huyện Đắk R’Lấp 33 2.2 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN ĐẮK R’LẤP, TỈNH ĐẮK NÔNG 34 2.2.1 Tình hình quản lý lập dự toán chi ngân sách huyện 34 2.2.2 Tình hình quản lý phân bổ, giao dự toán chi ngân sách huyện 38 2.2.3 Tình hình quản lý chấp hành dự tốn chi ngân sách 40 2.2.4 Tình hình quản lý toán chi ngân sách 42 2.2.5 Về tra, kiểm soát, kiểm tra toán quản lý chi ngân sách 46 2.2.6 Đánh giá chung tình hình quản lý chi ngân sách Huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông 51 KẾT LUẬN CHƢƠNG 57 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC HUYỆN ĐĂK R’ LẤP, TỈNH ĐĂK NÔNG 58 3.1 CƠ SỞ ĐỂ ĐƢA RA GIẢI PHÁP 58 3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Đắk R’Lấp đến năm 2020 58 3.1.2 Định hƣớng hoàn thiện quản lý chi ngân sách 60 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK R’LẤP TỈNH ĐẮK NÔNG 61 3.2.1 Hoàn thiện đổi quy trình lập dự tốn dự tốn chi ngân sách 61 3.2.2 Quản lý chặt chẽ tuyệt đối tn thủ quy trình phân bổ, giao dự tốn chi ngân sách 62 3.2.3 Giải pháp quản lý chặt chẽ việc chấp hành dự toán chi ngân sách 65 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện chế độ quản lý kiểm soát, toán khoản chi ngân sách cấp huyện 67 3.2.5 Tăng cƣờng chất lƣợng cơng tác tốn Ngân sách nhà nƣớc 70 3.2.6 Các giải pháp khác 71 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 79 3.3.1 Kiến nghị với quan quản lý nhà nƣớcở trung ƣơng 79 3.3.2 Kiến nghị với tỉnh Đăk Nông 80 KẾT LUẬN CHƢƠNG .82 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp theo giá hành 27 2.2 Tình hình thu NSNN Huyện Đắk R’Lấp 29 2.3 Tình hình chi ĐTXDCB từ nguồn ngân sách Huyện Đắk R’Lấp, gia đoạn 2012 - 2016 31 2.4 Tỷ trọng vốn ĐTXDCB địa bàn Huyện Đắk R’Lấp 32 2.5 Tình hình chi thƣờng xuyên từ nguồn NS Huyện Đắk R’Lấp giai đoạn 2012 – 2016 33 2.6 Đánh giá chất lƣợng lập dự toán chi NSNN 37 2.7 Tỷ lệ dự toán vốn cắt giảm điều chuyển 38 2.8 Tỷ lệ phân bổ NSNN huyện Đắk R’Lấp 39 2.9 Tỷ lệ phân bổ chi tiêu thƣờng xuyên NSNN Huyện Đắk R’Lấp 39 2.10 Tình hình chấp hành dự toán chi NSNN Huyện Đắk R’Lấp 41 2.11 Kết kiểm soát chi thƣờng xuyên qua KBNN Huyện Đắk R’lấp từ năm 2012 đến 2016 46 2.12 Tình hình kiểm sốt, tốn vốn ĐTXDCB từ nguồn NSNN cấp huyện qua KBNN từ năm 2012 đến năm 2016 48 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Cơ cấu kinh tế huyện Đăk R’Lấp 26 2.2 Tình hình thu NSNN Huyện Đắk R’Lấp 30 2.3 Tổng dự toán chi thƣờng xuyên thực tế NSNN huyện Đắk R’Lấp 36 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết củ đề tài Ngân sách nhà nƣớc (NSNN) khâu tài tập trung giữ vị trí chủ đạo hệ thống tài chính, nguồn lực vật chất để Nhà nƣớc trì hoạt động máy quản lý thực thi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nƣớc Với quốc gia nào, NSNN giữ vị trí đặc biệt quan trọng Vì vậy, Chính phủ nƣớc ln tạo lập chế có biện pháp để không ngừng tăng cƣờng tiềm lực NSNN sử dụng cách tiết kiệm có hiệu Trong thời gian qua, công tác quản lý chi ngân sách liên tục đƣợc đổi tăng cƣờng theo hƣớng đơn giản hố quy trình, tăng hiệu quả, đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí Các khoản chi Ngân sách nhà nƣớc đƣợc cấu lại theo hƣớng giảm khoản chi bao cấp, tăng dần tỷ lệ chi cho đầu tƣ phát triển, tập trung ƣu tiên chi cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội quan trọng giải vấn đề xã hội xúc Công tác quản lý phân cấp ngân sách có đổi bản, nâng cao quyền chủ động trách nhiệm cho cấp quyền địa phƣơng đơn vị sử dụng ngân sách, thủ tục hành lĩnh vực quản lý, kiểm soát chi NSNN đƣợc sửa đổi bổ sung theo hƣớng đơn giản, thuận lợi Đăk R’Lấp đƣợc thành lập theo định số 19-QĐ/HĐBT ngày 22/02/1986 Hội đồng Bộ trƣởng (nay Thủ tƣớng Chính phủ) Từ thành lập, trung tâm huyện lỵ đƣợc đặt xã Kiến Đức, cơng trình kiến trúc, nhà cơng trình hạ tầng xã hội chủ yếu phát triển theo trục quốc lộ 14 tỉnh lộ Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị khu dân cƣ nơng thơn tỉnh Đăk Nơng đến năm 2025, Kiến Đức đô thị loại IV, trở thành huyện trực thuộc tỉnh trƣớc năm 2020, nhu cầu đầu tƣ cho hoạt động Chi thƣờng xuyên phục vụ nghiệp phát triển kinh tế xã hội lớn Để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi việc quản lý chi tiêu ngân sách phải chặt chẽ, hiệu tiết kiệm nhất, toán đặt cho nhà quản lý kinh tế để thực tốt vai trò quản lý nhà nƣớc đƣợc nhân dân ủy nhiệm giao cho Tập trung đầy đủ nguồn thu ngân sách theo luật ngân sách nhà nƣớc sử dụng phần nguồn thu vào chi tiêu thƣờng xuyên hiệu quả, tiết kiệm ổn định bền vững Vì hết hồn thiện công tác quản lý ngân sách huyện nhiệm vụ đƣợc quan tâm Với tầm quan trọng đó, thân chọn đề tài “ Hồn thiện cơng tác quản lý chi Ngân sách huyện Đắ R’lấp, tỉn Đắ Nôn ” để làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ Mụ đí , n ệm vụ luận văn + Mục đích: Trên sở phân tích, hệ thống hóa lý luận chi NSNN quản lý chi ngân sách cấp huyện luận văn, đƣa phƣơng hƣớng nhằm tổng quan lý luận thực tiễn công tác quản lý NSNN sở phân tích thực trạng cơng tác huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nơng, từ đó, đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện nâng cao chất lƣợng quản lý chi NSNN huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông + Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu nêu trên, luận văn có nhiệm vụ: Thứ nhất, Hệ thống hóa số vấn đề lý luận thực tiễn cơng tác quản lý NSNN cấp huyện nói riêng cơng tác quản lý NSNN nói chung ; Thứ hai, phân tích,đánh giá thực trạng quản lý NSNN huyện Đăk ... quản lý chi Ngân sách cấp huyện 1.1.3 Vai trò quản lý chi ngân sách cấp huyện với phát triển kinh tế 10 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 12 1.2.1 Công tác lập dự toán chi Ngân sách. .. huyện Đắk R’Lấp đến năm 2020 58 3.1.2 Định hƣớng hoàn thiện quản lý chi ngân sách 60 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK R’LẤP TỈNH ĐẮK NÔNG... luận quản lý chi ngân sách cấp huyện Chƣơng 2: Thực trạng quản lý chi ngân sách Huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách Huyện Đắk R’Lấp, thời gian tới
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách huyện đắk rlấp, tỉnh đắk nông , Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách huyện đắk rlấp, tỉnh đắk nông