Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước krông ana, tỉnh đắk lắk

137 65 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:04

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐINH TRỌNG TRUNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TỐN VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC KRÔNG ANA, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐINH TRỌNG TRUNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC KRÔNG ANA, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Lâm Chí Dũng Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu .4 Bố cục luận văn Tổng quan tình hình nghiên cứu .4 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 16 1.1 VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 16 1.1.1 Chi ngân sách nhà nƣớc 16 1.1.2 Vốn đầu tƣ xây dựng từ NSNN 17 1.1.3 Khái niệm, đặc điểm chi đầu tƣ XDCB 22 1.1.4 Phân loại chi đầu tƣ XDCB 22 1.2 KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XDCB QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 25 1.2.1 Tổng quan KBNN 25 1.2.2 Khái niệm kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN 30 1.2.3 Nguyên tắc đặc điểm kiểm soát toán vốn đầu tƣ KBNN 31 1.2.4 Sự cần thiết phải kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN 34 1.2.5 Nội dung kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN 35 1.2.6 Các tiêu chí đánh giá kết cơng tác Kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN .36 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XDCB QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 37 1.3.1 Nhân tố bên .37 1.3.2 Nhân tố bên 39 KẾT LUẬN CHƢƠNG .42 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KBNN KRÔNG ANA, TỈNH ĐẮK LẮK 43 2.1 KHÁI QUÁT VỀ KHO BẠC NHÀ NƢỚC KRƠNG ANA 43 2.1.1 Q trình hình thành phát triển KBNN Krông Ana .43 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn KBNN Krông Ana 44 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy KBNN Krơng Ana 47 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XDCB QUA KBNN KRÔNG ANA, TỈNH ĐẮK LẮK 50 2.2.1 Tổ chức máy phân cấp thực cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB KBNN Krông Ana .50 2.2.2 Tổ chức thực quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB KBNN Krơng Ana 51 2.2.3 Thực trạng thực nội dung công tác kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB KBNN Krông Ana .54 2.2.4 Kết cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB KBNN Krông Ana 72 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TỐN VỐN ĐẦU TƢ XDCB TẠI KBNN KRÔNG ANA TRONG THỜI GIAN QUA 79 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 79 2.3.2 Những hạn chế cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB KBNN Krông Ana thời gian qua 80 2.3.3 Những nguyên nhân hạn chế 81 KẾT LUẬN CHƢƠNG .84 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TỐN VỐN ĐẦU TƢ XDCB QUA KBNN KRÔNG ANA, TỈNH ĐẮK LẮK 85 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 85 3.1.1 Định hƣớng chung KBNN Việt Nam 85 3.1.2 Định hƣớng hồn thiện cơng tác kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB KBNN Krông Ana 88 3.1.3 Kết luận rút từ phân tích thực trạng cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB qua KBNN Krông Ana 92 3.2 CÁC KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TỐN VỐN ĐẦU TƢ XDCB TẠI KBNN KRÔNG ANA 93 3.2.1 Khuyến nghị KBNN Krông Ana 93 3.2.2 Khuyến nghị KBNN Đắk Lắk KBNN Việt nam 104 3.2.3 Khuyến nghị UBND huyện Krông Ana 107 KẾT LUẬN CHƢƠNG 109 KẾT LUẬN 110 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NSNN : Ngân sách Nhà nƣớc NSTW : Ngân sách Trung ƣơng NSĐP : Ngân sách địa phƣơng MLNS : Mục lục ngân sách ĐTKB-LAN : Chƣơng trình đầu tƣ Kho bạc chạy mạng LAN ĐVSDNS : Đơn vị sử dụng ngân sách GPMB : Giải phóng mặt HCSN : Hành nghiệp KBNN : Kho bạc Nhà nƣớc KLHT : Khối lƣợng hồn thành KSC : Kiểm sốt chi KTV : Kế toán viên KT-XH : Kinh tế - xã hội ODA : Nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức QLDA : Quản lý dự án TABMIS (Treasury And Budget Management Information System): Hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho bạc TW : Trung ƣơng TPCP : Trái phiếu Chính phủ XDCB : Xây dựng KLHT : Khối lƣợng hoàn thành CTMTQG : Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình kiểm sốt toán vốn đầu tƣ XDCB qua năm (2014-2016) 73 2.2 Tình hình kiểm sốt tạm ứng thu hồi tạm ứng qua năm (2014-2016) 74 2.3 Kết kiểm soát hồ sơ toán vốn đầu tƣ XDCB qua năm (2014-2016) 74 2.4 Kết tiếp nhận hồ sơ, giải trả kết năm (2014-2016) 75 2.5 Kết đánh giá mức độ hài lòng khách hàng q trình thực kiểm soát toán vốn đầu tƣ XDCB KBNN Krông Ana 76 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu Sơ đồ 2.1 Tên sơ đồ Quy trình giao dịch kiểm soát luân chuyển hồ sơ toán vốn đầu tƣ XDCB KBNN Krông Ana Trang 51 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việc nâng cao hiệu kiểm soát, toán chi NSNN, đầu tƣ cơng nói chung chi đầu tƣ XDCB nói riêng quan trọng, góp phần giám sát q trình sử dụng nguồn lực tài nhà nƣớc cách có hiệu quả, biện pháp hữu hiệu để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tích cực vào việc phục hồi kinh tế sau suy thối Q trình quản lý vốn đầu tƣ năm vừa qua mang lại thành tựu thực tiễn đóng góp đáng kể vào cơng phát triển kinh tế xã hội nhƣ đại hóa sở hạ tầng đất nƣớc nhƣ giao thơng đƣờng xá, bệnh viện, trƣờng học, tạo công ăn việc làm cho ngƣời dân thông qua xây dựng cơng trình mới, làm tăng phúc lợi xã hội Tuy q trình kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB số hạn chế, vƣớng mắc theo cần phải giải để hồn thiện q trình kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB nhằm sử dụng cách có hiệu nguồn vốn Tại KBNN Krơng Ana, hoạt động kiểm sốt toán vốn đầu tƣ XDCB dù đạt đƣợc nhiều thành tựu quan trọng nhƣng tồn số vấn đề cần đƣợc hoàn thiện Về mặt học thuật, nhƣ đề cập mục Tổng quan tình hình nghiên cứu, tồn khoảng trống nghiên cứu nội dung, phạm vi không gian thời gian Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn học thuật, học viên xin chọn đề tài nghiên cứu “Hồn thiện cơng tác kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk” Mục tiêu đề tài Thông qua khảo sát, đánh giá thực trạng cơng tác kiểm sốt tốn Cán thơng báo nhanh chóng hồ 14 15 16 D 17 18 19 20 E 21 sơ, chứng từ cần bổ sung, sửa đổi Cán tiếpnhận xử lý hồ sơ phục vụ công với tất khách hàng Cán tiếp nhận hồ sơ có tinh thần trách nhiệm cao Quy trình thủ tục Yêu cầu hồ sơ hợp lý (các loại chứng từ nộp đến giao dịch) Thời gian giải hồ sơ theo quy trình niêm yết hợp lý Quy trình, bƣớc xử lý hồ sơ đƣợc niêm yết hợp lý Các quy định pháp luật thủ tục hành phù hợp Sự hài lòng ngƣời dân Ơng/Bà hài lòng thực giao dịch KBNN Krơng Ana Ơng/Bà có đề nghị thêm lĩnh vực Ông/Bà cần liên hệ? Ơng/Bà cần góp ý cho Kho bạc Nhà nƣớc Krông Ana Trân trọng cảm ơn hợp tác Ông/Bà! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Chí Cƣờng (2016), Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk, Luận văn thạc sĩ Tài - Ngân hàng [2] Trần Thanh Đạm (2015), “Giải pháp hạn chế thất thốt, lãng phí quản lý vốn đầu tư XDCB KBNN Kiên Giang”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 153 tháng 3/2015 [3] Phan Văn Điện (2014), Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Đắk Nơng, Luận văn thạc sĩ Tài - Ngân hàng [4] Ngô Thành Đức Lê Công (2015), “Quản lý kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước từ góc độ KBNN cấp huyện”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 161 tháng 11/2015 [5] Kho bạc Nhà nƣớc Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk (2014-2015-2016), Báo cáo toán vốn đầu tư XDCB năm 2014; 2015; 2016, Krông Ana [6] Kho bạc Nhà nƣớc Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk (2014-2015-2016), Báo cáo tổng kết hoạt động đơn vị năm 2014; 2015; 2016, Krông Ana [7] Huỳnh Ngọc Kỳ (2014), Kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu quốc gia qua KBNN huyện Krơng Bông tỉnh Đắk Lắk, Luận văn thạc sĩ Kinh tế phát triển [8] Luật Ngân sách nhà nƣớc số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng năm 2015 Quốc hội khoá 13 [9] Luật Đầu tƣ công số 49/2014/QH13 ngày 18 háng năm 2014 Quốc hội khoá 13 [10] Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Quốc hội khoá 13 [11] Nghị định số 63/2014//NĐ-CP ngày 26/6/2014 việc quy định chi tiết số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu [12] Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 việc hƣớng dẫn quản lý dự án đầu tƣ xây dựng [13] Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết hợp đồng xây dựng [14] Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng [15] Nghị định số 77/2015/ND-CP ngày 10/9/2015 Chính Phủ kế hoạch đầu tƣ công trung hạn hàng năm [16] Quyết định số 1116/QĐ-KBNN ngày 24/8/2007 Tổng Giám đốc KBNN Về việc ban hành Quy chế thực cửa kiểm soát chi ngân sách nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà nƣớc [17] Quyết định số 5657/QĐ-KBNN ngày 28/12/2016 Tổng Giám đốc KBNN Ban hành Quy trình kiểm soát toán vốn đầu tƣ vốn nghiệp có tính chất đầu tƣ nƣớc qua hệ thống KBNN [18] Quyết định số 1142/QĐ-KBNN ngày 08/11/2013 Tổng Giám đốc KBNN Về việc ban hành Quy trình kiểm soát toán vốn đầu tƣ thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phƣờng, thị trấn qua hệ thống KBNN [19] Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 Thủ tƣởng Chính phủ việc phê duyệt chiến lƣợc phát triển kho bạc nhà nƣớc đến năm 2020 [20] Quyết định số 3873/QĐ-BTC ngày 12/12/2007 Bộ Tài Quyết định 937/QĐ-BTC ngày 25/4/2011 Bộ Tài việc ban hành danh mục đề án chế sách thực chiến lƣợc phát triển Kho bạc nhà nƣớc đến năm 2020 [21] Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 Thủ tƣớng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Kho bạc Nhà nƣớc trực thuộc Bộ Tài [22] Quyết định số 695/QĐ-KBNN ngày 16/7/2015 Tổng giám đốc KBNN Quy định nhiệm vụ, quyền hạn cõ cấu tổ chức KBNN huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh [23] Bùi Quang Sáng (2015), “Tăng cường cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 158 tháng 8/2015 [24] Lê Quang Tân (2016), “Kiểm soát toán vốn đầu tư Một số vấn đề cần quan tâm”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 166 tháng 4/2016 [25] Hà Quốc Thái (2015), “Kiểm soát, toán vốn đầu tư cấp xã quản lý: Một số vướng mắc đề xuất tháo gỡ”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 162 tháng 12/2015 [26] Thông tƣ số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 Bộ Tài Quy định quản lý, tốn vốn đầu tƣ vốn nghiệp có tính chất đầu tƣ thuộc nguồn ngân sách nhà nƣớc [27] Thông tƣ số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài quy định quản lý, toán vốn đầu tƣ sử dụng nguồn vốn NSNN [28] Thông tƣ số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 Bộ Tài Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tƣ số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài quy định quản lý, tốn vốn đầu tƣ sử dụng nguồn vốn NSNN [29] Thông tƣ số 61/2014/TT-BTC ngày 25/02/2014 Bộ Tài Hƣớng dẫn đăng ký sử dụng tài khoản Kho bạc Nhà nƣớc điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc [30] Thông tƣ số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc [31] Thông tƣ số 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 Bộ Tài Quy định quản lý vốn đầu tƣ thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phƣờng, thị trấn [32] Thông tƣ số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 Bộ Tài Hƣớng dẫn quản lý kiểm sốt cam kết chi ngân sách nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà nƣớc [33] Thông tƣ số 161/2012/TT-BTC ngày 02 /10/2012 Bộ Tài Quy định chế độ kiểm sốt, tốn khoản chi ngân sách nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà nƣớc [34] Thông tƣ số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 Bộ Tài Sửa đổi, bổ sung số điều thông tƣ số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 Bộ Tài quy định chế độ kiểm sốt, tốn khoản chi ngân sách nhà nƣớc qua Kho bạc nhà nƣớc [35] Thông tƣ số 40/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 Bộ Tài Sửa đổi, bổ sung số điều Thơng tƣ số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 Bộ Tài Hƣớng dẫn quản lý kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà nƣớc số biểu mẫu kèm theo Thông tƣ số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 Bộ Tài hƣớng dẫn thực kế tốn nhà nƣớc áp dụng cho Hệ thống thơng tin quản lý Ngân sách KBNN (TABMIS) [36] Phạm Văn Tuấn (2014), Hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư xây dựng vốn từ ngân sách Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Luận văn thạc sĩ Kinh tế phát triển [37] Trần Thị Hồng Yến (2014), Quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng huyện Tu Mơ Rơng, tỉnh Kon Tum, Luận văn thạc sĩ Tài - Ngân hàng ... .42 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KBNN KRÔNG ANA, TỈNH ĐẮK LẮK 43 2.1 KHÁI QUÁT VỀ KHO BẠC NHÀ NƢỚC KRÔNG ANA 43 2.1.1 Quá trình... TRUNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TỐN VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC KRÔNG ANA, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:... toán vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk Mục tiêu đề tài Thông qua khảo sát, đánh giá thực trạng cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ XDCB KBNN Krông Ana, đề tài đề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước krông ana, tỉnh đắk lắk , Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước krông ana, tỉnh đắk lắk

Từ khóa liên quan