Phát triển nguồn nhân lực ngành nội vụ tỉnh bình định

148 158 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:04

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN XUÂN HUY PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH NỘI VỤ TỈNH BÌNH ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN XUÂN HUY PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH NỘI VỤ TỈNH BÌNH ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Ng ớng n o ọ : GS.TS NGUYỄN TRƯỜNG S Đà Nẵng - Năm 2017 N MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ N H I N NG N NH N C.9 1.1 TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC .9 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Đ c điểm nguồn nh n l c ngành Nội vụ ảnh hư ng đến phát triển nguồn nh n l c .16 1.1.3 Nguyên tắc phát triển nguồn nh n l c 17 1.1.4 Mục đích ngh a phát triển nguồn nh n l c 18 1.2 NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 19 1.2.1 Phát triển quy mô nguồn nh n l c 19 1.2.2 X y d ng cấu nguồn nh n l c phù hợp với mục tiêu tổ chức 20 1.2.3 N ng cao chất lượng nguồn nh n l c 22 1.2.4 N ng cao động l c thúc đẩy nguồn nh n l c 26 1.2.5 Tạo l p môi trư ng h trợ phát triển nguồn nh n l c 33 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 35 1.3.1 Nh n tố thuộc điều kiện t nhiên 35 1.3.2 Nh n tố thuộc kinh tế - xã hội 35 1.3.3 Nh n tố thuộc ngư i lao động 37 1.4 INH NGHI M PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH NỘI V TỪ MỘT SỐ Đ N V HÀNH CH NH CẤP T NH TRONG NƯỚC .38 1.4.1 inh nghiệm từ thành phố Hồ Chí Minh .38 1.4.2 inh nghiệm từ thành phố Đà N ng .40 1.4.3 Bài h c kinh nghiệm rút cho t nh B nh Đ nh 43 TIỂU ẾT CHƯ NG 45 CHƯ NG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH NỘI VỤ TỈNH BÌNH ĐỊNH THỜI GIAN QUA .46 2.1 HÁI QUÁT VỀ NGÀNH NỘI V T NH B NH Đ NH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA N ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH NỘI V 46 2.1.1 Đ c điểm điều kiện t nhiên, kinh tế - xã hội t nh B nh Đ nh 46 2.1.2 hái quát ngành Nội vụ t nh B nh Đ nh 51 2.1.3 Đ c trưng nguồn nh n l c ngành Nội vụ t nh B nh Đ nh .56 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH NỘI V T NH B NH Đ NH 56 2.2.1 Th c trạng s thay đổi quy mô nguồn nh n l c 56 2.2.2 Th c trạng cấu nguồn nh n l c 58 2.2.3 Th c trạng phát triển n ng l c nguồn nh n l c 64 2.2.4 Th c trạng n ng cao động l c thúc đẩy nguồn nh n l c 70 2.2.5 Th c trạng tạo l p môi trư ng h trợ phát triển nguồn nh n l c 75 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH NỘI V TẠI T NH B NH Đ NH .76 2.3.1 Nh ng kết đạt hạn chế phát triển nguồn nh n l c 76 2.3.2 Nguyên nh n nh ng hạn chế phát triển nguồn nh n l c ngành Nội vụ t nh B nh Đ nh 79 TIỂU ẾT CHƯ NG 81 CHƯ NG MỘT S GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH NỘI VỤ TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.1 CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 82 82 3.1.1 C n vào chiến lược phát triển ngành Nội vụ 82 3.1.2 C n vào chiến lược phát triển kinh tế – xã hội t nh B nh Đ nh 84 3.1.3 C n vào chiến lược phát triển ngành Nội vụ t nh B nh Đ nh 86 3.1.4 Yêu c u phát triển ngành Nội vụ t nh B nh Đ nh đến n m 2020 87 3.1.5 Quan điểm có tính ngun tắc x y d ng giải pháp 87 3.2 DỰ BÁO T NH H NH PHÁT TRIỂN 87 3.2.1 Tổng nhu c u nh n l c chuyên môn nghiệp vụ 87 3.2.2 D báo nhu c u cán lãnh đạo, quản lý 88 3.2.3 D báo nhu c u nhân l c có tr nh độ cao l nh v c 88 3.2.4 D báo nhu c u tr nh độ đào tạo 3.3 CÁC GIẢI PHÁP C THỂ 88 88 3.3.1 Giải pháp hoàn thiện cấu nguồn nh n l c 88 3.3.2 Giải pháp n ng cao n ng l c nguồn nh n l c 89 3.3.3 Giải pháp n ng cao động l c thúc đẩy nguồn nh n l c 95 3.3.4 Giải pháp hoàn thiện nội dung tạo l p môi trư ng h triển trợ phát 102 3.3.5 Các giải pháp h trợ khác 103 TIỂU ẾT CHƯ NG 105 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN (Bản sao) NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN VÀ PHẢN BIỆN (Bản sao) BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN (Bản gốc) DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CB, CC, VC CC, VC : Cán ộ, công chức, viên chức : Công chức, viên chức CN : C nh n CS : Cán s CV : Chuyên viên CVC : Chuyên viên CVCC : Chuyên viên cao cấp CNH - HĐH : Cơng nghiệp hóa – đại hóa ĐH : Đại h c ĐVT : Đơn v tính HĐND : Hội đồng nh n d n KSA : Mô h nh KTTT (k n ng thao tác), Attitude (cảm xúc, t nh cảm, thái độ) : inh tế th trư ng KT - XH : inh tế - xã hội LLCT - HC : L lu n tr – hành NV : Nhân viên SL : Số lượng ThS : Thạc s TL : T lệ TP : Thành phố TS : Tiến s UBND : Ủy an nh n d n SA gồm: nowledge (n ng l c tư duy), Skill DANH MỤC CÁC BẢNG Số ệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Diện tích, d n số đơn v hành B nh Đ nh n m 2016 49 2.2 Tốc độ t ng tổng sản phẩm đ a àn giai đoạn 2012 – 2016 50 2.3 Cơ cấu tổng sản phẩm đ a àn ph n theo khu v c kinh tế giai đoạn 2012 – 2016 50 2.4 Cơ cấu t lệ gi a nh n l c ngành Nội vụ cấp t nh cấp huyện B nh Đ nh n m 2016 54 2.5 Tổng số iên chế giao tổng số nh n l Nội vụ có B nh Đ nh n m 2016 c ngành 55 2.6 Nh n l 2016 c ngành Nội vụ t nh B nh Đ nh giai đoạn 2012 – 57 2.7 Số lượng tốc độ phát triển số lượng nh n l Nội vụ t nh B nh Đ nh giai đoạn 2012 - 2016 2.8 Cơ cấu nh n l c theo ngạch CC, VC ngành Nội vụ t nh B nh Đ nh n m 2016 58 2.9 Số lượng n , đảng viên, d n tộc thiểu số ngành Nội vụ t nh B nh Đ nh n m 2016 60 2.10 Số lượng nh n l c n ngành Nội vụ t nh B nh Đ nh giai đoạn 2012 - 2016 61 2.11 Số lượng tốc độ phát triển số lượng nh n l c n Nội vụ t nh B nh Đ nh giai đoạn 2012 - 2016 62 c ngành ngành 57 Số ệu bảng Tên bảng Trang 2.12 Nh n l c ngành Nội vụ t nh B nh Đ nh chia theo độ tuổi n m 2016 63 2.13 Cơ cấu nh n l c ngành Nội vụ t nh B nh Đ nh chia theo độ tuổi giai đoạn 2012 – 2016 64 2.14 Cơ cấu nh n l c theo tr nh độ đào tạo ngành Nội vụ t nh B nh Đ nh giai đoạn 2012 – 2016 65 2.15 Cơ cấu nh n l c theo tr nh độ ngoại ng vụ t nh B nh Đ nh n m 2016 ngành Nội 66 2.16 Hiện trạng tr nh độ tin h c nh n l t nh B nh Đ nh n m 2016 c ngành Nội vụ 67 2.17 Hiện trạng tr nh độ l lu n tr – hành nh n l c ngành Nội vụ t nh B nh Đ nh n m 2016 2.18 Tr nh độ l lu n tr – hành nh n l ngành Nội vụ t nh B nh Đ nh giai đoạn 2012 – 2016 c 70 2.19 Số lượng CC, VC ngành Nội vụ t nh B nh Đ nh ổ nhiệm, ổ nhiệm lại n ng ngạch giai đoạn 2012 – 74 69 2016 2.20 Số lượt CC, VC ngành Nội vụ t nh B nh Đ nh c đào tạo, ồi dư ng giai đoạn 2012 - 2016 75 3.1 Xác đ nh k t nh B nh Đ nh n ng c n có cơng chức ngành Nội vụ 92 DANH MỤC CÁC HÌNH V Số ệu hình 3.1 Tên hình Quy tr nh x y d ng chiến lược quản l nguồn nh n l c Trang 82 [44] Võ Xuân Tiến (2010), “Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nh n l c , T p chí Khoa h c Công nghệ, ĐH Đà N ng, (40), 263 - 269 [45] Nguy n Tiệp, Giáo trình guồn nhân lực, NXB Lao động xã hội, Hà Nội [46] Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết đ nh số tháng nă m giai đo n Q -TTg ngày 22 phê duyệt Quy ho ch phát tri n nhân lực Việt am - 2020, Hà Nội [47] Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết đ nh số tháng nă m thời kỳ Q -TTg ngày duyệt chiến lược phát tri n nhân lực Việt am – 2020, Hà Nội [48] Nguy n Phú Tr ng, Tr n Xu n S m (2003), uận khoa h c cho việc nâng cao chất lượng đ i ng cán b thời kỳ đẩy m nh cơng nghiệp hóa – đ i hóa đất nư c, Nxb Chính tr quốc gia, Hà Nội [49] Phạm Minh Tú (2011), “ hát tri n nguồn nhân lực ngành Giáo d c t nh ình [50] Bùi S nh , Lu n v n ThS Tuấn (2011), inh tế phát triển, Đà N ng âng cao nguồn nhân lực nh m đáp ứng nhu c u xuất lao đ ng Việt am đến năm , Lu n án tiến s inh tế, Thành phố Hồ Chí Minh [51] Nguy n Quốc Tuấn tác giả khác (2006), Quản tr nguồn nhân lực, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh [52] T nh ủy B nh Đ nh (2010), gh ảng b t nh ình nh ih hiệm kỳ i đ i bi u l n thứ XVIII - 2015) [53] Ủy an nh n d n t nh B nh Đ nh (2010), phát tri n trư ng thành ìn nh 35 năm xây dựng h - 2010), NXB Lao động, B nh Đ nh [54] Ủy an nh n d n t nh B nh Đ nh (2011), XH năm áo cáo đánh giá tình hình KT- nhiệm v tr ng tâm năm Ủy ban nhân dân t nh ình nh, B nh Đ nh [55] Ủy an nh n d n t nh B nh Đ nh (2012), Quyết đ nh số 53 Q v việc phê duyệt quy ho ch phát tri n nhân lực t nh ình đo n D nh giai – 2020, B nh Đ nh [56] Ủy an nh n d n t nh B nh Đ nh (2014), áo cáo v công tác C , CC, VC, B nh Đ nh [57] Từ Th Vinh (2013), hát tri n nguồn nhân lực y tế xã, phường, th trấn t i t nh ình nh, Lu n v n ThS inh tế phát triển, Đà N ng T ếng An : [58] Peter Senge, Journal for Quality and practicipation [59] Pedler, Burgoyne and Boydell, A Manager's Guide to Leadership Development, 2nd Edition [60] Strategic Human Resource Management Model Website: [61] ,truy c p ngày 05/6/2017, lúc 12 gi 30’ [62]
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực ngành nội vụ tỉnh bình định , Phát triển nguồn nhân lực ngành nội vụ tỉnh bình định

Từ khóa liên quan