Hoàn thiện công tác cho vay đầu tư tại quỹ đầu tư phát triển thành phố đà nẵng

117 45 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 16:03

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỖ LÊ BỬU TRÂN HỒN THIỆN CƠNG TÁC CHO VAY ĐẦUTẠI QUỸ ĐẦUPHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỖ LÊ BỬU TRÂN HỒN THIỆN CƠNG TÁC CHO VAY ĐẦUTẠI QUỸ ĐẦUPHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số : 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HOA NHAN Đà Nẵng – Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC CHO VAY ĐẦUTẠI QUỸ ĐẦUPHÁT TRIỂN ĐỊA PHƢƠNG 1.1 HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦUPHÁT TRIỂN ĐỊA PHƢƠNG 1.1.1 Vai trò đặc điểm Quỹ Đầuphát triển địa phƣơng 1.1.2 Hoạt động Quỹ Đầuphát triển địa phƣơng .12 1.2 CÔNG TÁC CHO VAY ĐẦUTẠI QUỸ ĐẦUPHÁT TRIỂN ĐỊA PHƢƠNG 14 1.2.1 Phân loại đặc điểm cho vay đầuQuỹ Đầuphát triển địa phƣơng 14 1.2.2 Mục tiêu công tác cho vay đầu 17 1.2.3 Công tác tổ chức cho vay đầu 17 1.2.4 Nội dung hoạt động cho vay đầu .18 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá kết cho vay đầuQuỹ Đầuphát triển địa phƣơng 23 1.2.6 Nhân tố ảnh hƣởng đến công tác cho vay đầuQuỹ Đầuphát triển địa phƣơng 27 KẾT LUẬN CHƢƠNG .30 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHO VAY ĐẦU TƢ TẠIQUỸ ĐẦUPHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 31 2.1 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNHPHÁT TRIỂN QUỸ ĐẦUPHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 31 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Quỹ 33 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 33 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh Quỹ Đầuphát triển thành phố Đà Nẵng năm (2011-2016) 36 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHO VAY ĐẦUTẠI QUỸ ĐẦUPHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .47 2.2.1.Chính sách cho vay đầuQuỹ Đầuphát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2016 47 2.2.2 Công tác triển khai cho vay đầu .50 2.2.3 Kết cho vay đầuQuỹ Đầuphát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2016 .61 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC CHO VAY ĐẦU TƢ CỦA QUỸ ĐẦUPHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 73 2.3.1 Đánh giá kết đạt đƣợc 73 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 74 KẾT LUẬN CHƢƠNG .79 CHƢƠNG NHỮNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHO VAY ĐẦUTẠI QUỸ ĐẦUPHÁT TRIỂNTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 80 3.1 CĂN CỨ ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐẦUTẠI QUỸ ĐẦUPHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 80 3.1.1 Kết phân tích thực trạng hoạt động cho vay đầuQuỹ Đầuphát triển thành phố Đà Nẵng 80 3.1.2 Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020 81 3.1.3 Định hƣớng phát triển Quỹ Đầuphát triển thành phố đến năm 2020 82 3.1.4 Định hƣớng, mục tiêu hoạt động cho vay đầuQuỹ Đầuphát triển thành phố Đà Nẵng 83 3.2 NHỮNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHO VAY ĐẦUTẠI QUỸ ĐẦUPHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 84 3.2.1 Hoạch định chiến lƣợc phát triển cho vay phù hợp 84 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng thẩm định hồ sơ vay vốn 85 3.2.3 Sử dụng công cụ lãi suất cho vay cách linh hoạt 87 3.2.4 Thực cho vay theo quy trình nhƣng phải đơn giản hóa, rút gọn thủ tục hồ sơ 88 3.2.5 Tăng cƣờng công tác kiểm tra giám sát khoản vay chặt chẽ 89 3.2.6 Quản lý nợ có vấn đề tăng cƣờng cơng tác thu hồi vốn 91 3.2.7 Mở rộng khách hàng, phân tán rủi ro 92 3.3 NHỮNG KHUYẾN NGHỊ KHÁC 93 3.3.1 Khuyến nghị Chính phủ Bộ Tài 93 3.3.2 Khuyến nghị UBND thành phố Đà Nẵng 94 KẾT LUẬN 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ (Bản sao) BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN VÀ PHẢN BIỆN (Bản sao) BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN (Bản chính) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa AFD : Cơ quan phát triển Pháp CIC : Trung tâm Thơng tin tín dụng – Ngân hàng Nhà nƣớc ĐTPT : Đầuphát triển ĐTPTĐP : ĐTPTĐP HĐQL : HĐQL NHTM : NHTM NSNN : NSNN TCTD : Tổ chức tín dụng TSBĐ : Tài sản bảo đảm UBND : Ủy ban nhân dân WB :World Bank/ Ngân hàng Thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Dƣ nợ cho vay Quỹ giai đoạn 2011 đến 2016 38 2.2 Tình hình kết hoạt động kinh doanh Quỹ giai đoạn 2011-2016 45 2.3 Tỷ lệ hoàn thành tiêu cho vay đầuQuỹ từ năm 2011 – 2016 62 2.4 Số lƣợng khách hàng dƣ nợ cho vay Quỹ 63 2.5 Tình hình nợ xấu cho vay đầuQuỹ giai đoạn 2011 – 2016 68 2.6 Tình hình dƣ nợ cho vay đầuQuỹ theo nhóm nợ giai đoạn 2011 – 2016 71 2.7 Các tiêu đánh giá kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay đầuQuỹ giai đoạn 2011 – 2016 73 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Tình hình huy động vốn Quỹ giai đoạn 2011 – 2016 36 2.2 Tình hình tăng vốn hoạt động Quỹ giai đoạn 2011 2016 42 2.3 Kết hoạt động kinh doanh Quỹ từ năm 2011- 2016 47 2.4 Dƣ nợ cho vay theo lĩnh vực hoạt độngcủa Quỹ giai đoạn 2011 – 2016 65 2.5 Tình hình dƣ nợ cho vay đầuQuỹ theo nhóm nợ giai đoạn 2010 – 2014 72 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Sơ đồ Tên sơ đồ Trang 2.1 Tổ chức Quỹ Đầuphát triển thành phố Đà Nẵng 34 2.2 Quy trình cho vay đầuQuỹ Đầuphát triển 52 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguồn vốn tín dụng đầu tƣ nguồn lực quan trọng việc đầuphát triển cho kinh tế - xã hội quốc gia để phát triển Thơng qua nguồn vốn tín dụng đầu tƣ, Nhà nƣớc nói chung địa phƣơng nói riêng khuyến khích ngành, lĩnh vực phát triển tăng trƣởng bền vững theo định hƣớng chiến lƣợc hoạch định Thành phố Đà Nẵng năm qua đạt đƣợc thành tựu to lớn kinh tế - xã hội, mặt đô thị ngày đƣợc đổi mới, phát triển Do đó, nhu cầu nguồn vốn trung, dài hạn cho đầuphát triển hạ tầng đô thị thành phố lớn Tuy nhiên, thực trạng công tác đầuphát triển thành phố nhiều khó khăn, hạn chế Hiệu cơng trình dự án đầu tƣ thấp, thiếu tập trung dẫn đến hiệu đầu tƣ chƣa cao, gây lãng phí nguồn lực Vì vậy, Quỹ Đầuphát triển thành phố Đà Nẵng đƣợc thành lập với mục tiêu tập trung nguồn lực đầu tƣ vào kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu đầucho phát triển sở hạ tầng đô thị ngày tăng theo định hƣớng chiến lƣợc hoạt động thành phố, hoạt động Quỹ Đầuphát triển thành phố thời gian qua có bƣớc trƣởng thành đáng kể đóng góp đáng ghi nhận cho phát triển thành phố Tuy nhiên, qua thực tiễn hoạt động phát triển Quỹ Đầuphát triển thành phố Đà Nẵng đồng thời khái quát tài liệu nghiên cứu hoạt động Quỹ, số vấn đề đặt hoạt động cho vay đầu tƣ: - Nguồn vốn sử dụng vay đầu tƣ thấp, chƣa đảm bảo tài trợ cho dự án lớn, trọng điểm thành phố; - Hạn chế cho vay dự án không đủ tài sản đảm bảo; - Chủ đầu tƣ khơng đáp ứng đủ lực tài theo điều kiện Quỹ; 94 3.3.2 Khuyến nghị UBND thành phố Đà Nẵng Thứ nhất, giảm nguồn vốn ngân sách đầu tƣ vào dự án đầu tƣ sở hạ tầng thành phố theo hình thức BT, BOT, tạo điều kiện cho đơn vị lập thủ tục vay vốn Quỹ, nâng cao tinh thần tự chủ đơn vị đồng thời ngân sách hỗ trợ phần toàn lãi vay phát sinh Thứ hai, thận trọng công tác đạo Quỹ cho vay dự án vay vốn khơng mục đích dự án có hiệu xã hội nhƣng khơng có hiệu kinh tế, trừ trƣờng hợp cho vay từ vốn ngân sách ủy thác cho Quỹ không chịu rủi ro Thứ ba, Quỹ đƣợc huy động vốn lần vốn điều lệ nên để có nguồn vốn dồi thực cơng tác cho vay đầu tƣ UBND nên tạo điều kiện xem xét để Quỹ sử dụng nguồn vốn đƣợc huy động thêm từ tổ chức quốc tế 95 KẾT LUẬN Hoạt động cho vay đầuQuỹ Đầuphát triển thành phố Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp có nguồn vốn trung dài hạn với lãi suất ƣu đãi để thực dự án đầuphát triển sở hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố, góp phần vào phát triển sở hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố Trên sở sử dụng tài liệu tham khảo nguồn số liệu thực tế Quỹ đầuphát triển thành phố Đà Nẵng phƣơng pháp nghiên cứu thích hợp, đề tài hồn thành đƣợc nội dung chủ yếu sau: Một là,hệ thống lại sở lý luận chung công tác cho vay đầuQuỹ ĐTPTĐP; Hai là, đánh giá thực trạng công tác cho vay đầuQuỹ Đầuphát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2016, từ rút kết đạt đƣợc, mặt hạn chế, tìm ngun nhân hạn chế công tác cho vay đầuQuỹ Đầuphát triển thành phố Đà Nẵng Ba là, đề xuất số giải pháp để hồn thiện cơng tác cho vay Quỹ Đầuphát triển thành phố Đà Nẵng, đồng thời kiến nghị đề xuất với Nhà nƣớc,các quan quản lý, địa phƣơng lãnh đạo quan nhằm giúp cho công tác cho vay đầuQuỹ Đầuphát triển thành phố Đà Nẵng ngày hoàn thiện phát triển, nâng cao lực cạnh tranh thời gian tới Đề tài đƣợc tập trung nghiên cứu xuất phát từ tầm quan trọng công tác cho vay đầuphát triển sở hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng Tuy nhiên, thời gian nghiên cứu, tìm hiểu hạn hẹp, nhƣ hạn chế kinh nghiệm thực tế, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong Q Thầy Cơ dẫn đóng góp thêm để luận văn đƣợc hoàn chỉnh hơn./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Chính phủ (2007), Ngh đ nh số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 Chính phủ tổ chức hoạt động Quỹ ĐTPTĐP, Hà Nội [2] Chính phủ (2013), Ngh đ nh số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Ngh đ nh số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 tổ chức hoạt động Quỹ ĐTPTĐP, Hà Nội [3] Nguyễn Đăng Dờn (2010), Quản tr ngân hàng thương mại đại, Nhà xuất Phƣơng Đơng [4] PGS TS Lâm Chí Dũng (2012), Bài giảng Quản tr ngân hàng thương mại, Đại học Đà Nẵng [5] TS Nguyễn Minh Kiều (2007), Tín dụng thẩm đ nh tín dụng ngân hàng, Nhà xuất tài chính, Thành phố Hồ Chí Minh [6] Ngân hàng nhà nƣớc (2013), Th ng 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Ngân hàng Nhà nư c Quy đ nh phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập d phòngrủi ro việc sử dụng d phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài, Hà Nội [7] Ngân hàng nhà nƣớc (2014), Th ng 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 Ngân hàng Nhà nư c sửa đổi, bổ sung số điều Th ng 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập d phòng rủi ro việc sử dụng d phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nư c ngồi, Hà Nội [8] Ngân hàng nhà nƣớc (2016), Th ng 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nư c ngồi đối v i khách hàng, Hà Nội [9] Vũ Thị Bích Ngọc (2012), Chất lượng tín dụng Quỹ Đầu phát triển Lâm Đồng, Luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng, Đại học Đà Nẵng [10] Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2015), Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay đầu Quỹ Đầu phát triển thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [11] Nguyễn Thị Lê Phƣơng (2012), Phát triển cho vay trung dài hạn Ngân hàng Đầu phát triển, CN Hải Vân, Luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng, Đại học Đà Nẵng [12] Quốc Hội (2010), Luật Các tổ chức tín dụng, Hà Nội [13] Quỹ đầuphát triển thành phố Đà Nẵng (2011 - 2016), Báo cáo tài kiểm tốn qua năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 [14] Quỹ Đầuphát triển thành phố Đà Nẵng (2011 - 2016), Các quy chế, quy tr nh báo cáo đ nh kỳ li n quan đến hoạt động tín dụng, quản lý rủi ro Quỹ [15] Quỹ Đầuphát triển thành phố Đà Nẵng (2017), Quy chế cho vay đầu Quỹ Đầu phát triển thành phố Đà Nẵng [16] Đỗ Trọng Thảo (2013), Phát triển cho vay đầu Quỹ đầu phát triển Khánh Hòa, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [17] UBND thành phố Đà Nẵng (2014), Quyết đ nh số 9416/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 ban hành đ nh hư ng phát triển Quỹ giai đoạn 2015 – 2020 [18] Lê Thị Bạch Yến (2012), Giải pháp phát triển hoạt động Quỹ đầu phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010 – 2015, Luận văn thạc sĩ Quản tr kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [19] Phan Thị Ngọc Huyền (2016), Phân tích hoạt động cho vay củaQuỹ Đầu phát triển thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [20] Trang web: www.sbv.gov.vn, www.ddif.com.vn, trang web khác có liên quan ... kết công tác cho vay đầu tƣ Quỹ Đầu tƣ phát triển gì? + Thực trạng cho vay đầu tƣ Quỹ Đầu tƣ phát triển thành phố Đà Nẵng diễn nhƣ nào? Có thành cơng hạn chế gì? + Quỹ Đầu tƣ phát triển thành phố. .. hồn thiện công tác cho vay đầu tƣ Quỹ Đầu tƣ phát triển thành phố Đà Nẵng việc cấp thiết góp phần giúp cho Quỹ Đầu tƣ phát triển thành phố Đà Nẵng ngày phát triển Vì tơi chọn đề tài “Hồn thiện. .. NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC CHO VAY ĐẦU TƢ TẠI QUỸ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂNTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 80 3.1 CĂN CỨ ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐẦU TƢ TẠI QUỸ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác cho vay đầu tư tại quỹ đầu tư phát triển thành phố đà nẵng , Hoàn thiện công tác cho vay đầu tư tại quỹ đầu tư phát triển thành phố đà nẵng