Giáo án Lịch sử 5 bài 14: Thu Đông 1947 Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp

6 106 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:51

BAI 14 :THU ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC “MÔ CHÔN GIẶC PHÁP” I MỤC TIÊU - Trình bày sơ lược diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu-đơng 1947 lược đồ, nắm ý nghĩa thắng lợi ( phá tan âm mưu tiêu diệt quan đầu não kháng chiến, bảo vệ địa kháng chiến): + Aâm mưu Pháp đánh lên Việt Bắc nhằm tiêu diệt quan đầu não lực lượng đội chủ lực ta để mau chóng kết thúc chiến tranh + Quân Pháp chia làm ba mũi( nhảy dù, đường đường thủy) tiến công lên Việt Bắc + Quân ta phục kích chặn đánh địch với trận tiêu biểu: Đèo Bông Lau, Đoan Hùng, … Sau tháng bị sa lầy, địch rút lui, đường rút chạy quân địch bị ta chặn đánh dội + Ý nghĩa: Ta đánh bại công quy địch lên Việt Bắc, phá tan âm mưu tiêu diệt quan đầu não chủ lực ta, bảo vệ địa kháng chiến II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Các hình ảnh minh hoạ SGK - Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947 - Phiếu học HS( hoạt động 2,3) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC Kiểm tra cũ( 5’): - GV gọi HS lên bảng hỏi yêu cầu - HS lên bảng trả lời câu hỏi trả lời câu hỏi nội dung cũ, sau sau: nhận xét cho điểm HS + Hãy nêu dẫn chứng âm mưu tâm cướp nước ta lần thực dân Pháp + Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Chủ tịch Hồ Chí Minh thể - Nhận xét kiểm điều gì? Đọc đoạn lời Bài mới( 35’) kêu gọi mà em thích - GV giới thiệu ( 1’) Sau ngày đầu tồn quốc kháng chiến, phủ nhân dân ta rời Hà Nội lên xây dựng thủ đô kháng chiến Việt Bắc gồm tỉnh Tuyên Quang,Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên ( Gv đồ)… Đây nơi tập trung quan đầu não đội chủ lực ta Thuđơng năm 1947, giặc Pháp ạt cơng lên Việt Bắc nhằm tiêu diệt quan đầu não kháng chiến, chúng thất bại Bài học hơm tìm hiểu chiến thắng Việt Bắc thu- đơng 1947  Hoạt động 1: ( 7’)Làm việc cá nhân Mục tiêu: Giúp HS biết âm mưu cuả địch chủ trương ta Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, đọc SGK trả lời câu hỏi sau: + Sau đánh chiếm Hà Nội thành phố lớn thực dân Pháp có âm mưu gì? + Vì chúng tâm thực âm mưu đó? - HS lắng nghe - HS đọc SGK/30, tìm câu trả lời: +… Pháp mở công với qui lớn lên Việt Bắc +… nơi tập trung quan đầu não kháng chiến đội chủ lực ta Nếu đánh + Trước âm mưu thực dân Pháp, Đảng thắng chúng sớm kết thúc phủ ta có chủ trương gì? chiến tranh xâm lược đưa nước ta chế độ thuộc địa + … Trung ương Đảng, + Để chuẩn bị cho chiến dịch Thu- Đông nhân dân ta làm em quan sát hình cho biết nội dung hình gì? - GV cho HS trình bày ý kiến trước lớp : - GV kết luận : Sau đánh chiếm Hà Nội thành phố lớn thực dân Pháp có âm mưu mở cơng với qui lớn lên Việt Bắc, nơi tập trung quan đầu não kháng chiến đội chủ lực ta Trước tình hình đó, trung ương Đảng, chủ trì Chủ tịch Hồ Chí Minh họp định phải phá tan công mùa đông địch  Hoạt động 2: (20’) Làm việc nhóm Mục tiêu: Giúp HS hiểu diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu –đông 1947 Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm 4( 4’) + Yêu cầu HS : đọc SGK, sau dựa vào SGK lược đồ trình bày diễn biến chiến dòch - GV nêu câu hỏi gợi ý: + Quân đòch công lên Việt Bắc theo đường? chủ trì Chủ tịch Hồ Chí Minh họp định: Phải phá tan công mùa đông giặc - Mỗi HS trình bày ý kiến, HS khác theo dõi bổ sung +… Nhân dân Phú Thọ cắm chông chống quân Pháp nhảy dù xuống chiến dịch Việt Bắc thu- đơng 1947 - HS làm việc theo nhóm, nhóm HS Lần lượt HS trình bày - HS trả lời + Pháp chia làm đường Nêu cụ thể đường + … quân ta đánh địch đường + Quân ta tiến công, cơng chúng Tại thị xã Bắc Kạn, Chợ Mới, chặn đánh quân đòch  nào? Chợ Đồn địch vừa nhảy dù xuống rơi vào trận địa phục kích đội ta  Trên đường số ta chặn đánh địch Đèo Lau giành thắng lợi lớn  Trên đường thủy, ta chặn đánh địch Đoan Hùng, tàu + Sau tháng công chiến ca nơ Pháp bị đốt cháy lên Việt Bắc, quân đòch rơi dòng sơng Lơ vào tình thế nào? + … Sau tháng bị sa lầy Việt Bắc, quân đòch buộc phải rút qn Thế + Sau 75 ngày đêm đường rút qn chúng bị ta chặn chiến đấu, quân ta thu đánh dội Bình Ca, Đoan kết sao? Hùng + … tiêu diệt 3000 tên đòch, bắt giam hàng trăm tên; bắn rơi 16 máy bay đòch, phá huỷ hàng trăm xe giới, tàu chiến, ca nơ - GV tổ chức cho HS thi trình Thu- đơng 1947 ta đánh bại bày diễn biến chiến cơng quy lớn địch dòch Việt Bắc ( 14’) lên Việt Bắc, bảo vệ quan - GV tuyên dương caùc HS tham đầu não kháng chiến - HS lên thi trước lớp gia thi ( 2’) Lớp theo dõi, nhận xét  Hoat động 3: ( 7’) Làm việc nhóm đơi Mục tiêu: Giúp HS biết ý nghĩa chiến thắng Việt Bắc thu-đông 1947 Cách tiến hành: - GV nêu câu hỏi cho HS suy nghĩ trả lời: + Thắng lợi chiến dịch tác động đến âm mưu đánh nhanhthắng nhanh, kết thúc chiến tranh thực dân Pháp ? + Sau chiến dịch, quan đầu não kháng chiến Việt Bắc nào? + Chiến dịch Việt Bắc thắng lợi chứng tỏ điều sức mạnh truyền thống nhân dân ta? + Thắng lợi tác động đến tinh thần chiến đấu nhân dân nước? - GV kết luận: Chiến thắng chiến dịch Việt Bắc đập tan âm mưu mau chóng kết thúc chiến tranh địch bảo vệ quan đầu não kháng chiến Việt Bắc Đưa kháng chiến quân dân Việt Nam chuyển sang giai đoạn Củng cố –dặn dò( 3’) - GV hỏi: Tại nói Việt Bắc thu-đơng 1947 “Mồ chôn giặc Pháp”? - HS suy nghĩ trả lời trước lớp + … phá tan âm mưu đánh nhanhthắng nhanh địch, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta + quan đầu não kháng chiến Việt Bắc bảo vệ vững + … sức mạnh đoàn kết tinh thấn đấu tranh kiên cường nhân dân + … cổ vũ phong trào đấu tranh toàn dân ta - HS trả lời, HS khác bổ sung: + … chiến dịch Việt Bắc, giặc Pháp dùng không quân, thuỷ quân binh ạt công lên Việt Bắc hòng tiêu diệt quan đầu não kháng chiến ta để kết thúc chiến tranh xâm lược Nhưng chúng bị ta đánh bại, quân Pháp chết nhiều vơ kể, cĩ thể nĩi - Cho HS đọc nội dung học Việt Bắc thu- đơng 1947Mồ chơn giặc Pháp” - HS đọc - GV nhận xét tiết học, dặn dò HS nhà trình bày lại diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947 - Chuẩn bị sau: Chiến thắng Biên giới thuđông 1950 Rút kinh nghiệm : ... học Việt Bắc thu- đơng 1947 “ Mồ chơn giặc Pháp - HS đọc - GV nhận xét tiết học, dặn dò HS nhà trình bày lại diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu- đông 1947 - Chuẩn bị sau: Chiến thắng Biên giới thu. .. đội chủ lực ta Thu – đơng năm 1947, giặc Pháp ạt cơng lên Việt Bắc nhằm tiêu diệt quan đầu não kháng chiến, chúng thất bại Bài học hơm tìm hiểu chiến thắng Việt Bắc thu- đơng 1947  Hoạt động... nói Việt Bắc thu- đơng 1947 Mồ chôn giặc Pháp ? - HS suy nghĩ trả lời trước lớp + … phá tan âm mưu đánh nhanhthắng nhanh địch, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta + quan đầu não kháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 5 bài 14: Thu Đông 1947 Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp, Giáo án Lịch sử 5 bài 14: Thu Đông 1947 Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp

Từ khóa liên quan