Vận dụng kế toán quản trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh đăk lăk

623 79 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:48

B GIÁO DC VÀ ðÀO TO ðI HC ðÀ NNG BÙI TH NGÂN HÀ VN D NG K TOÁN QU N TR TI BNH VIN ðA KHOA T NH ðĂKLĂK Chuyên ngành: K toán Mã s : 60.34.03.01 LUN VĂN THC SĨ K TOÁN Ng i h ng dn khoa h ᄉ c:TS ðoàn Ng ᄉ c Phi Anh ðÀ NNG - NĂM 2016 L ᄉ I CAM ðOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu phương án nêu lun văn trung th c chưa t ng đ c cơng b b ᄂ t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn Bùi Th Ngân Hà M CL C M ðU 1 Tính c p thit c añ tài M c tiêu nghiên c ᄂ u ði t ng phm vi nghiên c ᄂ u Phương pháp nghiên c ᄂ u Ý nghĩa khoa hc thc tin c añ tài Kt c u c a lun văn Tng quan tài liu nghiên c ᄂ u CHƯƠNG LÝ LUN CƠ B N V K TOÁN QU N TR TI CÁC BNH VIN CÔNG LP 1.1 TNG QUAN V K TOÁN QU-N TR 1.1.1 Khái nim v k toán qun tr 1.1.2 Lch s phát tri!n c a k toán qun tr 1.1.3 M c tiêu nhim v c a k toán qun tr 1.1.4 Vai trò c a k tốn qun tr 10 1.2 ð"C ðI#M HOT ð NG C$A CÁC B%NH VI%N CÔNG L&P TI VI%T NAM 11 1.2.1 ð'c ñi!m c a bnh vin công lp 11 1.2.2 Ch ᄂ c năng, nhim v c a Bnh vin công lp 11 1.2.3 ð'c đi!m hot đ(ng tài c a bnh vin cơng lp 12 1.3 V&N DNG K TỐN QU-N TR TRONG CÁC B%NH VI%N CƠNG L&P 13 1.3.1 S c)n thit d - S a ch:a tài sn phc v - 4.760.000 Thc hin MC CHI NSNN năm 2013 4c thc hin K hoch năm 2015 năm 2014 cơng tác chun mơn cơng trình s9 h t)ng Các kho n chi khác 418.935 150.000 - - Chi khác 333.069 150.000 85.866 0 164.870.926 220.000.000 280.000.000 - Thu Vin phí 62.729.775 66.500.000 80.000.000 - Thu BHYT 91.804.493 138.000.000 180.000.000 - Thu Dch v 10.336.658 15.500.000 20.000.000 163.143.778 218.600.000 278.000.000 Chi toán cá nhân 41.382.509 55.440.000 70.500.000 - Ti n lương (35% CCTL) 20.263.382 27.150.000 34.500.000 1.293.048 1.730.000 2.200.000 1.941.351 2.600.000 3.300.000 627.867 840.000 1.000.000 - Chi h3 tr gii quyt vic làm B: Chi t; khon thu ñ c ñ! li chi ti ðV 1/- Tng s Thu ti ð n v 2/ Chi t; khon thu ñ c đ! li chi ti ðV - Ti n cơng tr cho lao ñ(ng th 8ng xuyên theo hp ñ6ng - Ph c p lương - Các khon đóng góp bo hi!m - Qu7 Thu nhp tăng thêm 17.256.861 23.120.000 29.500.000 4c thc hin Thc hin MC CHI NSNN năm 2013 K hoch năm 2015 năm 2014 Chi v# hàng hóa, dch v 109.948.796 147.333.000 187.400.000 - Thanh tốn dch v công c(ng 2.161.287 2.895.000 3.600.000 144.029 193.000 240.000 - Thông tin, tuyên truy n, liên lc - 30.000 36.000 - Cơng tác phí - 5.000 300 1.000 2.000 83.569 111.000 140.000 107.559.611 144.103.000 183.377.000 Các kho n chi khác 11.812.473 15.827.000 20.100.000 - Chi khác 307.899 412.000 650.000 11.504.574 15.415.000 19.450.000 143.807 192.000 242.258 - Chi lp Qu7 phúc li 2.300.915 3.083.000 3.890.000 - Chi lp Qu7 khen th 9ng 1.869.493 2.505.000 3.160.704 - Chi lp Qu7 PTHðSN 7.190.359 9.635.000 12.157.038 - Vt tư văn phòng - Chi phí thuê m 4n - S a ch:a tài sn phc v cơng tác chun mơn - Chi phí nghip v chun mơn c a ngành Chi trích lp quĩ - Chi lp Qu7 d phòng n đnh PH L C 04 (Cơ s xây d ng k hoch tài năm 2015) ð n v tính: ngàn đng GI-I TRÌNH CƠ SG TÍNH TỐN S ti n A -KINH PHÍ T- CH$ Nhóm chi tốn cá nhân 67.394.676 57.368.676 Ti#n Lương : 33.303.186 -Lương biên ch : 20.718.936 : 12.584.250 (426ng.*hsbq:3,86*1.050*12th.=20.718.936.000) -Lương Hð biên ch (425ng.*hsbq:2,35*1.050*12th.=12.584.250.000) - Ti#n công -Ti n công hp ñ6ng theo v vic: Ph c ᄂ p lương 15.953.344 -Ph c p ch ᄂ c v := (42.210*12th=505.440.000) -Ph c p khu vc : (851ng*0,1*1050*12th 505.440 = 1.072.260 1.072.260.000) -Ph c p thu hút : (05ng*15.000= 75.000) 75.000 -P/c làm ñêm:5.000*12th = 60.000 60.000 -P/c thêm gi8: 7.000*12th = 84.000 84.000 -P/c ñ(c hi, nguy hi!m: 1.489.000.000 1.489.000 +P/c ðT HIV : 2.000 *12th = 24.000.000 +P/c ñ(c hi : 72.135 *12th = 865.620.000 +P/c ñ(c =HV : 50.000*12 th.= 600.000.000 -P/c ưu ñãi ngh : 580.744*12th.=6.968.000 -P/c trách nhim := 51.765*12th= 621.180 6.968.928 621.180 GI-I TRÌNH CƠ SG TÍNH TỐN -P/c trc:115.000*12th = 1.380.000 -P/c v t khung :56.628*12 = 679.536 -P/c kiêm nhim: 1.500*12 = 18.000 -P/c Ph@u thut+th thut : = 250.000*12th.=3.000.000 -Ti#n th ng -Th 9ng th 8ng xuyên thi ñua cui năm: 30.000 -Phúc li th S ti n 1.380.000 679.536 18.000 3.000.000 30.000 30.000 116.000 -Ti n tàu xe nghĩ phép năm: 8.000*12th = 96.000 -Khám bnh ñnh kỳ: 96.000 -Các khon khác (ch:a bnh, ): 20.000 20.000 Các kho n ñóng góp -Bo hi!m xã h(i 17%: =34.488.162 *17%= 5.862.988 7.966.146 5.862.988 (BHXH=(HSL+CV+VK) *17%) -Bo hi!m TN 1%: =34.488.162 *1%= 344.882 344.882 (BHTN=(HSL+CV+VK) *1%) -Bo hi!m Yt %: = 34.488.162*3%= 1.034.645 1.034.645 (BHYT=(HSL+CV+VK)*3%) -Kinh phí cơng đồn 2%= 36.181.602*2%= 723.632 723.632 (Cð=(HSL+CV+VK+KV+TN)*2%) Nhóm chi hot đ(ng nghip v CM 9.686.000 Thanh tốn dch v cơng c ᄂ ng 3.960.000 -Thanh tốn ti n đin :200.000.*12th = 2.400.000 -Thanh tốn ti n n 4c : 80.000*12th = 960.000 2.400.000 960.000 -Ti n nhiên liu xăng d)u: 20.000 *12th=240.000 -Ti n v sinh mơi tr 8ng :20.000*12th.=240.000 240.000 240.000 GI-I TRÌNH CƠ SG TÍNH TỐN S ti n - Khác :10.000*12th=120.000 Vt tư văn phòng 120.000 790.000 -Văn phòng ph@m : 45.000*12th = 540.000 540.000 -Dng c, vt tư văn phòng : 15.000*12th = 180.000 180.000 -Chi khác = 70.000 70.000 Thơng tin tun truy#n liên lc 139.000 -C 4c phí ñin thoi n 4c: 9.500 *12th= 114.000 114.000 -C 4c phí bưu : 2.000 2.000 -Fax : 1.000 1.000 -Sách báo thư vin : 3.000* 4quy = 12.000 12.000 -Chi khác : 10.000 10.000 Cơng tác phí -Ti n vé xe, máy bay: 5.000 * 12th = 60.000 -P/c cơng tác phí: 30.000 * 12th = 360.000 560.000 60.000 360.000 -Ti n thuê phòng ng : 8.000 * 12th = 96.000 -Khốn cơng tác phí: 2.000 * 12th = 24.000 96.000 -Chi khác : 20.000 20.000 Chi phí thuê m n -Thuê chuyên gia ging viên n 4c : 20.000 -Thuê ñào to li cán b( : 20.000 * 12th = 240.000 -Thuê m 4n khác: 4.000 * 12th = 48.000 24.000 308.000 20.000 240.000 48.000 Sa cha TS ph c v công tác chuyên môn tu, b o d 'ng cơng trình s h t(ng t kinh phí 1.081.000 th ᄂ ng xuyên -Xe chuyên dùng : 6.000* 12th = 72.000 72.000 GI-I TRÌNH CƠ SG TÍNH TỐN -Trang thit b k7 thut chuyên dng: 30.000 * 12th = 360.000 S ti n 360.000 36.000 -ði u hồ nhit đ( : 3.000 * 12th = 36.000 -Nhà c a: 10.000 * 12th = 120.000 120.000 -Thit b tin hc: 15.000 * 12th = 180.000 180.000 -Máy Photocopy : 30.000 -Máy Fax: 3.000 30.000 3.000 -Máy phát đin: 20.000 20.000 -Bo trì hồn thin ph)n m n: 20.000 -ð 8ng đin, c p thoát n 4c : 10.000*12th.= 120.000 20.000 120.000 -Các TS & CT HT s9 khác : 10.000 * 12th 120.000 =120.000 Chi phí nghip v chun mơn ca t ng ngành -Chi mua HH, V.tư dùng cho CM c a t;ng ngành: 20.000 * 12th= 240.000 2.848.000 240.000 -Trang TBKT chuyên dng: 10.000 * 12th = 120.000 120.000 -.n ch, , in bi!u m5u : 50.000*12th = 600.000 600.000 -Bo h( lao ñ(ng: 940ng * 200.000ñ/b( * 2b(/năm = 376.000 376.000.000 -Sách t liu,ch đ( dùng cho ctác CM cu ngành: 12.000 1.000 * 12th = 12.000 -Chi T.tốn Hð T.hin NVCM: -Kinh phí nghiên c ᄂ u khoa hc : 300.000 -Chi khác : 100.000*12TH =120.000 300.000 1.200.000 Nhóm chi khác 340.000 GI-I TRÌNH CƠ SG TÍNH TỐN Chi khác -Các khon phí, l phí : S ti n 20.000 280.000 20.000 -Bo hi!m tài sn,phương tin : 150.000 150.000 -Chi h3 tr khác: 50.000 50.000 -Chi tip khách: 10.000 10.000 -Chi khác : 50.000 Chi h tr gi i quyt vic làm - Chi s
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng kế toán quản trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh đăk lăk , Vận dụng kế toán quản trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh đăk lăk

Từ khóa liên quan