Kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu quốc gia qua kho bạc nhà nước huyện krông bông tỉnh đăk lắk

94 76 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH NGỌC KỲ KIỂM SỐT CHI VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN KRÔNG BÔNG TỈNH ĐAK LAK Chuyên ngành: Kinh tế - Phát triển Mã số: 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đoàn Gia Dũng Đà Nẵng, Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Người làm đơn Huỳnh Ngọc Kỳ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .2 Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN CTMTQG 1.1 CHI CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 1.1.1 Tổng quan chi NSNN 1.1.2 Chi vốn chƣơng trình mục tiêu quốc gia 14 1.2 KIỂM SOÁT CHI VỐN CTMTQG QUA KBNN 22 1.2.1 Khái niệm vai trò Kiểm soát chi vốn CTMTQG qua KBNN…………………………………………………………………….….22 1.2.2 Nội dung cơng tác kiểm sốt chi vốn CTMTQG 24 1.2.3 Tiêu chí đánh giá kết kiểm soát chi vốn CTMTQG .34 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG .36 1.3.1 Nhân tố bên .36 1.3.2 Nhân tố bên 38 KẾT LUẬN CHƯƠNG 40 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN CTMTQG QUA KBNN HUYỆN KRƠNG BƠNG, TỈNH ĐAK LAK 41 2.1 KHÁI QUÁT VỀ KBNN HUYỆN KRÔNG BÔNG .41 2.1.1 Cơ cấu tổ chức máy Kho bạc Nhà nƣớc Krông Bông 41 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Kho bạc Nhà nƣớc Krông Bông 41 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN CTMTQG QUA KBNN HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐAK LAK 45 2.2.1 Những vấn đề chung 45 2.2.2 Thực trạng công tác kiểm soát chi vốn CTMTQG qua Kho bạc Nhà nƣớc Krông Bông, tỉnh Đak Lak 49 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG .64 2.3.1 Kết đạt đƣợc 64 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế .67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN CTMTQG QUA KBNN HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐAK LAK 72 3.1 ĐỊNH HƢỚNG, MỤC TIÊU VỀ KIỂM SỐT CHI VỐN CTMTQG QUA KBNN HUYỆN KRƠNG BƠNG, TỈNH ĐAK LAK 72 3.1.1 Định hƣớng, mục tiêu chung Hệ thống KBNN 72 3.1.2 Định hƣớng quan điểm hồn thiện cơng tác Kiểm soát chi vốn CTMTQG qua Kho bạc Nhà nƣớc Krông Bông, tỉnh Đak Lak 75 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN CTMTQG QUA KBNN HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐAK LAK .77 3.2.1 Nâng cao lực chuyên môn phẩm chất đạo đức đội ngũ công chức đƣợc giao nhiệm vụ kiểm sốt chi qua Kho bạc Nhà nƣớc Krơng Bông, tỉnh Đak Lak 77 3.2.2 Hồn thiện nghiệp vụ kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG Kho bạc Nhà nƣớc Krông Bông, tỉnh Đak Lak 78 3.2.3 Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra xử phạt vi phạm hành 79 3.2.4 Nâng cao minh bạch quy trình: .80 3.2.5 Giải pháp hỗ trợ 80 3.3 KIẾN NGHỊ 80 3.3.1 Kiến nghị với Bộ Tài Bộ, ngành liên quan 80 3.3.2 Kiến nghị với Kho bạc Nhà nƣớc 81 3.3.3 Kiến nghị với quyền địa phƣơng 82 3.3.4 Kiến nghị với chủ dự án 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 83 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) 87 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa CTMTQG Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia ĐTKB-LAN Chƣơng trình đầu tƣ Kho bạc chạy mạng LAN KBNN Kho bạc Nhà nƣớc KSC Kiểm soát chi MLNS Mục lục ngân sách NSNN Ngân sách Nhà nƣớc TABMIS Treasury And Budget Management Information System (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho bạc) XDCB Xây dựng KTNN Kế toán nhà nƣớc SDNS Sử dụng ngân sách VĐT Vốn đầu tƣ KLHT Khối lƣợng hoàn thành CBKSC Cán kiểm soát chi GĐNTT Giấy đề nghị toán vốn đầu tƣ GRVĐT Giấy rút vốn đầu tƣ GRDT Giấy rút dự toán DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1 Kết giải hồ sơ mặt thời gian 59 Bảng 2.2 Kết từ chối toán vốn CTMTQG 60 Bảng 2.3 Tổng KH, dự toán nguồn vốn CTMTQG 61 Bảng 2.4 Tỷ lệ giải ngân so với KH nguồn vốn 62 CTMTQG MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, chế kiểm soát chi (bao gồm kiểm soát chi đầu tƣ kiểm soát chi thƣờng xuyên) qua Hệ thống Kho bạc Nhà nƣớc có nhiều thay đổi, bƣớc đƣợc hồn thiện Cơ chế kiểm soát chi thay đổi theo hƣớng đơn giản thủ tục hành chính, phân cấp cho chủ đầu tƣ đơn vị sử dụng ngân sách, qua tạo điều kiện thuận lợi chủ đầu tƣ đơn vị sử dụng ngân sách việc giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc đƣợc giao quản lý, có nguồn vốn Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) Tuy nhiên qua thực tế công tác kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG KBNN huyện Krơng Bơng cho thấy bộc lộ nhiều tồn liên quan đến nguồn vốn này, cụ thể nhƣ: Việc đầu tƣ cơng trình, dự án thuộc vốn CTMTQG dàn trải, chồng chéo; tỷ lệ giải ngân nguồn vốn CTMTQG thấp; chế, sách liên quan đến việc quản lý nguồn vốn CTMTQG chƣa ổn định, có nhiều thay đổi, dẫn đến chủ đầu tƣ bị động việc triển khai CTMTQG, đồng thời dẫn tới việc kiểm soát chi nguồn vốn có nhiều rủi ro, sai sót;… Xuất phát từ thực tế trên, nhằm nâng cao cơng tác kiểm sốt chi vốn CTMTQG, hạn chế rủi ro, sai sót cơng tác kiểm sốt chi, góp phần nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tƣ cho CTMTQG, học viên chọn đề tài: “kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu quốc gia qua Kho bạc Nhà nước Krông Bông, tỉnh Đak Lak” Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa lý luận cơng tác kiểm sốt chi vốn CTMTQG Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác kiểm sốt chi vốn CTMTQG qua Kho bạc Nhà nƣớc Krông Bông, tỉnh Đak Lak, sở đề xuất giải pháp nhằm nâng cao cơng tác kiểm sốt chi vốn CTMTQG qua Kho bạc Nhà nƣớc Krông Bông, tỉnh Đak Lak Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu + Đối tƣợng nghiên cứu Những vấn đề lý luận thực tiễn công tác kiểm soát chi vốn CTMTQG qua Kho bạc Nhà nƣớc Krông Bông, tỉnh Đak Lak + Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đề tài giới hạn nghiên cứu kiểm soát chi vốn CTMTQG qua Kho bạc Nhà nƣớc Krông Bông theo phân cấp - Phần thực trạng cơng tác kiểm sốt chi vốn CTMTQG qua Kho bạc Nhà nƣớc Krông Bông lấy số liệu thực tế cơng tác kiểm sốt chi Kho bạc Nhà nƣớc Krông Bông khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2013 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp luận: Phƣơng pháp vật biện chứng; Phƣơng pháp vật lịch sử - Phƣơng pháp cụ thể: Các phƣơng pháp suy luận lơgíc phổ biến; quy nạp diễn dịch, phân tích tổng hợp, phƣơng pháp thống kê, khảo sát Kết cấu luận văn Ngồi phần mở đầu phần kết luận, luận văn đƣợc kết cấu gồm chƣơng với nội dung cụ thể sau: Chƣơng Cơ sở lý luận cơng tác kiểm sốt chi vốn CTMTQG Chƣơng Thực trạng cơng tác kiểm sốt chi vốn CTMTQG qua Kho bạc Nhà nƣớc Krông Bông, tỉnh Đak Lak Chƣơng Giải pháp nâng cao cơng tác kiểm sốt chi vốn CTMTQG qua Kho bạc Nhà nƣớc Krông Bông, tỉnh Đak Lak Tổng quan tài liệu nghiên cứu Bài viết TS Nguyễn Đức Thanh “Quản lý, tốn vốn đầu tƣ cơng theo hợp đồng vai trò KBNN” đăng tạp chí Quản lý ngân quỹ Quốc gia số 1+2/2012, có đánh giá, phân tích quy định kiểm sốt, toán liên quan đến hợp đồng xây dựng đƣa đƣợc nhóm giải pháp theo hƣớng gợi mở, cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện việc kiểm soát chi theo hợp đồng thời gian tới, đặc biệt triển khai việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Kho bạc Nhà nƣớc theo Nghị định 192/2013/NĐ-CP Chính phủ Bài viết Nguyễn Văn Hoan “Một số trao đổi quy trình kiểm sốt chi cửa qua KBNN” đăng tạp chí Quản lý ngân quỹ Quốc gia số 5/2012, nêu lên: Thực trạng thực quy trình kiểm sốt chi NSNN “một cửa” qua KBNN, qua đề xuất sửa đổi quy trình theo hƣớng “Giao dịch cửa kiểm soát chi NSNN qua KBNN việc giải công việc từ khâu hƣớng dẫn, tiếp nhận hồ sơ giấy tờ trả kết đầu mối cán KBNN đƣợc phân cơng nhiệm vụ quản lý đơn vị (khách hàng) Có thể nói giải pháp tình thế, phù hợp với giai đoạn nay, nhiên lâu dài cần thay đổi, cho với quy định giao dịch cửa Bài viết Phạm Bình “Mở sử dụng tài khoản chi chƣơng trình mục tiêu quốc gia vận hành Hệ thống Tabmis – Những kiến nghị từ thực tế” đăng tạp chí Quản lý ngân quỹ Quốc gia số 12/2012, nêu lên: Những tồn tại, hạn chế liên quan đến việc mở tài khoản chi CTMTQG, đồng thời tác giả có nhiều đề xuất mang tính gợi mở, cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện thời gian tới Bài viết Trần Mạnh Hà “Một số điểm chế kiểm soát chi thƣờng xuyên NSNN qua KBNN theo quy định Thông tƣ 161/2012/TT-BTC” đăng tạp chí Quản lý ngân quỹ Quốc gia số 12/2012, 73 + Đổi công tác quản lý, kiểm soát chi qua KBNN sở xây dựng chế, quy trình quản lý, kiểm sốt, toán khoản chi NSNN qua KBNN phù hợp với thông lệ quốc tế để vận hành Hệ thống thông tin quản lý ngân sách Kho bạc (TABMIS); thống quy trình đầu mối kiểm sốt khoản chi NSNN; tăng cƣờng cải cách thủ tục hành cơng tác kiểm sốt chi, theo hƣớng đơn giản, rõ ràng, minh bạch hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm sốt, tiến tới thực quy trình kiểm sốt chi điện tử - Về cơng tác quản lý ngân quỹ nợ Chính phủ: + Đổi công tác quản lý ngân quỹ KBNN nhằm quản lý ngân quỹ KBNN an toàn hiệu quả; thực mơ hình tốn tập trung theo hƣớng KBNN mở tài khoản toán tập trung Ngân hàng Nhà nƣớc Trung ƣơng để quản lý tập trung ngân quỹ tồn Hệ thống KBNN; phát triển hệ thống cơng cụ phục vụ công tác quản lý ngân quỹ nợ Chính phủ + Thực mơ hình Kho bạc chuyên quản lý ngân quỹ, quản lý nợ Chính phủ với chức xây dựng kế hoạch huy động vốn ngắn hạn trung hạn, tổ chức huy động vốn thị trƣờng, thực quản lý ngân quỹ luồng tiền, đầu tƣ ngân quỹ; thực tốn, hạch tốn, cung cấp thơng tin, báo cáo liên quan đến công tác quản lý nợ Chính phủ quản lý ngân quỹ - Về cơng tác kế toán Nhà nƣớc: Xây dựng hệ thống kế toán Nhà nƣớc thống nhất, đại theo nguyên tắc dồn tích, phục vụ yêu cầu quản lý ngân sách tài cơng bảo đảm tính cơng khai, minh bạch; phát triển kế toán quản trị phục vụ cho yêu cầu phân bổ ngân sách theo kết đầu ra, bảo đảm khả phân tích tính tốn đƣợc chi phí, hiệu tiêu NSNN nhƣ yêu cầu lập ngân sách sở dồn tích; thực hội nhập quốc tế kế tốn, xây dựng chuẩn mực kế toán Nhà nƣớc phù hợp với hệ thống kế 74 tốn cơng; Xây dựng mơ hình KBNN thực chức tổng kế tốn Nhà nƣớc - Về hệ thống tốn: Hiện đại hóa cơng tác tốn KBNN tảng cơng nghệ thơng tin đại theo hƣớng tự động hóa; tham gia hệ thống toán điện tử song phƣơng, toán điện tử liên ngân hàng, toán bù trừ điện tử với ngân hàng; ứng dụng có hiệu cơng nghệ, phƣơng tiện hình thức tốn khơng dùng tiền mặt tiên tiến quốc tế Đến năm 2020, KBNN không thực giao dịch tiền mặt; nghiên cứu triển khai thực mơ hình tốn tập trung theo hƣớng giao dịch NSNN quỹ tài Nhà nƣớc đƣợc thực qua tài khoản toán tập trung - Về kiểm tra, kiểm toán nội bộ: Nâng cao chất lƣợng, hiệu công tác kiểm tra, kiểm soát sở đổi nội dung, phƣơng pháp quy trình kiểm tra, kiểm sốt phù hợp với phát triển công nghệ thông tin đại hóa hoạt động Kho bạc Nhà nƣớc; chuyển đổi mơ hình kiểm tra, kiểm sốt sang mơ hình kiểm tra, kiểm tốn nội bộ, bảo đảm nâng cao tính độc lập, thống hoạt động nghiệp vụ hệ thống kiểm tra, kiểm toán nội bộ, đủ thẩm quyền cần thiết trình thực nhiệm vụ - Về công nghệ thông tin: Phát triển sở hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, đáp ứng mục tiêu đại hố cơng nghệ thơng tin Kho bạc Nhà nƣớc; triển khai hệ thống an toàn bảo mật cho hệ thống thông tin Kho bạc Nhà nƣớc; thiết lập hệ thống dự phòng khắc phục thảm hoạ; Tăng cƣờng đầu tƣ cho công nghệ thông tin, bảo đảm phát triển nhanh vững chắc; Ứng dụng công nghệ thông tin đại, đồng chuyên nghiệp vào hoạt động Kho bạc Nhà nƣớc, hình thành Kho bạc điện tử 75 - Về tổ chức máy phát triển nguồn nhân lực: Kiện toàn tổ chức máy Kho bạc Nhà nƣớc tinh gọn, đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu chuyên nghiệp; Cơ cấu lại Kho bạc Nhà nƣớc địa phƣơng theo hƣớng thành lập số Kho bạc Nhà nƣớc khu vực, có lộ trình bố trí lại Kho bạc Nhà nƣớc theo địa giới hành chính; Hồn thiện sách quy trình quản lý cán theo hƣớng nâng cao tính chun nghiệp, trình độ quản lý tiên tiến đội ngũ cán Kho bạc Nhà nƣớc - Về hợp tác quốc tế: Tăng cƣờng áp dụng thông lệ chuẩn mực quốc tế vào hoạt động KBNN nhƣ chuẩn mực kế tốn cơng, quản lý ngân quỹ quản lý nợ điều kiện liên kết tài khu vực; Triển khai có hiệu dự án hợp tác quốc tế ký kết; phát triển dự án, chƣơng trình hợp tác song phƣơng Kho bạc Nhà nƣớc với Kho bạc nƣớc tổ chức quốc tế tài kinh nghiệm quản lý lĩnh vực tài - ngân sách 3.1.2 Định hƣớng quan điểm hồn thiện cơng tác Kiểm soát chi vốn CTMTQG qua Kho bạc Nhà nƣớc Krơng Bơng, tỉnh Đak Lak a Định hướng hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn CTMTQG qua Kho bạc Nhà nước Krông Bông, tỉnh Đak Lak Để đạt đƣợc mục tiêu trên, cơng tác kiểm sốt chi vốn CTMTQG thời gian tới cần đƣợc hoàn thiện theo định hƣớng sau: - Cải tiến, hoàn thiện quy trình, thủ tục cơng tác kiểm sốt chi vốn CTMTQG phải bảo đảm tính khoa học, đơn giản, rõ rang, minh bạch thuận lợi cho ngƣời kiểm soát, ngƣời đƣợc kiểm soát, đồng thời phải bảo đảm yêu cầu quản lý - Tất khoản chi vốn CTMTQG phải đƣợc kiểm tra, kiểm soát cách chặt chẽ, quy trình, bảo đảm tiết kiệm, mục đích có hiệu 76 để góp phần loại bỏ tiêu cực, chống tham ơ, lãng phí, nâng cao hiệu sử dụng Ngân sách - Công tác kiểm soát chi vốn CTMTQG phải bảo đảm phục vụ tốt việc phát triển KT-XH địa bàn - Tăng cƣờng ý thức trách nhiệm việc quản lý, sử dụng nguồn vốn CTMTQG, bảo đảm sử dụng mục đích có hiệu - Phát triển hệ thống công nghệ thông tin KBNN đại, ứng dụng có hiệu cơng nghệ thơng tin tiên tiến vào hoạt động kiểm soát chi hoạt động liên quan - Tổ chức máy phát triển nguồn nhân thực theo hƣớng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu b Quan điểm hồn thiện cơng tác Kiểm soát chi vốn CTMTQG - Chi vốn CTMTQG phải đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển KT-XH, nâng cao chất lƣợng phát triển kinh tế đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh quốc phòng; đồng thời phải bảo đảm cơng tác kiểm sốt chi vốn CTMTQG theo Luật NSNN, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, , tất khoản chi vốn CTMTQG phải đƣợc kiểm tra, kiểm sốt chặt chẽ qua hệ thống KBNN Ngồi chế kiểm soát chi vốn CTMTQG phải phù hợp với xu hƣớng cải cách hành quản lý chi NSNN thông lệ quốc tế - Phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm quyền hạn cấp ngân sách việc quản lý, điều hành vốn CTMTQG Nâng cao trách nhiệm chủ dự án việc thực quyền nghĩa vụ quản lý, sử dụng kinh phí CTMTQG mục đích, đối tƣợng có hiệu Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn ngƣời chuẩn chi trách nhiệm KBNN - Cải tiến quy trình thủ tục cơng tác kiểm sốt chi vốn CTMTQG bảo đảm tính khoa học, đơn giản, rõ rang, minh bạch thuận lợi cho quan 77 kiểm soát chi, nhƣ quan đƣợc kiểm soát Trong điều kiện công tác quản lý chi NSNN chƣa thực quản lý ngân sách theo kết đầu ra, việc hoàn thiện quy trình thủ tục, định mức, tiêu chuẩn chi ngân sách đòi hỏi phải đầy đủ, kịp thời rõ ràng, để nâng cao hiệu công tác kiểm soát chi vốn CTMTQG - KBNN thực kiểm soát chi vốn CTMTQG phải giúp cho chủ dự án sử dụng kinh phí đƣợc cấp mục đích, đối tƣợng, tiết kiệm, có hiệu quả, giảm thiểu tiêu cực bảo đảm nguyên tắc khoản chi vốn CTMTQG phải đƣợc cấp phát trực tiếp từ KBNN tới đối tƣợng thụ hƣởng 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN CTMTQG QUA KBNN HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐAK LAK 3.2.1 Nâng cao lực chuyên môn phẩm chất đạo đức đội ngũ cơng chức đƣợc giao nhiệm vụ kiểm sốt chi qua Kho bạc Nhà nƣớc Krông Bông, tỉnh Đak Lak Có thể nói yếu tố ngƣời yếu tố quan trọng, định chất lƣợng công tác kiểm sốt chi, phải có giải pháp để nâng cao lực chuyên môn phẩm chất đạo đức cho đội ngũ công chức này, cụ thể cần quan tâm thực tốt nội dung sau: - Xây dựng đề án vị trí việc làm theo quy định Thông tƣ 05/2013/TTBNV ngày 25/6/2013 Bộ Nội vụ hƣớng dẫn thực Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 Chính phủ vị trí việc làm cấu ngạch công chức - Tổ chức đào tạo đào tạo lại đội ngũ công chức: Với thực trạng lực chuyên môn công chức cho thấy chất lƣợng chƣa đồng đều, số công chức trình độ chun mơn hạn chế, khơng theo kịp đƣợc thay đổi chế, sách liên quan đến cơng tác kiểm sốt chi nói chung cơng tác 78 kiểm sốt chi vốn CTMTQG nói riêng, KBNN Krông Bông phải thƣờng xuyên cập nhật hệ thống văn liên quan, thƣờng xuyên tổ chức thảo luận nội dung mới, nội dung cần lƣu ý, nội dung có cách hiểu khác nhau, đặc biệt tổ chức cho công chức đƣợc giao nhiệm vụ kiểm sốt chi học tập quy trình triển khai dự án đầu tƣ, quy trình lựa chọn nhà thầu (vì thực tế hai nội dung gần nhƣ tồn cơng chức KBNN chƣa đƣợc đào tạo, dẫn tới lúng túng triển khai nhiệm vụ, việc xử lý tính phát sinh) Bên cạnh phải có sách hỗ trợ, khuyến khích công chức tham gia học lớp đào tạo trung ƣơng, trƣờng đại học tổ chức, nhằm xây dựng đội ngũ công chức vừa hồng, vừa chuyên - Có chế khen thƣởng, kỷ luật rõ ràng: Thực khen thƣởng, động viên kịp thời vật chất lẫn tinh thần cơng chức hồn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao có sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, quy trình kiểm sốt, tốn 3.2.2 Hồn thiện nghiệp vụ kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG Kho bạc Nhà nƣớc Krông Bông, tỉnh Đak Lak - Hồn thiện quy trình ln chuyển chứng từ: Để giảm thời gian giải hồ sơ phải giảm bớt chồng chéo kiểm sốt chứng từ, đồng thời tăng cƣờng liên kết, hỗ trợ cơng đoạn quy trình ln chuyển chứng từ, cụ thể nhƣ sau: (1) Giao việc kiểm soát mẫu dấu cho phận kiểm soát chi kiểm soát (hiện việc kiểm soát mẫu dấu, chữ ký đơn vị giao dịch phận kiểm soát chi phận kế toán kiểm soát); (2) Đối với nội dung Giấy rút vốn đầu tƣ, Giấy rút dự toán, Giấy đề nghị toán tạm ứng, ứng trƣớc mà phận kiểm soát chi nhập chƣơng trình ĐTKB-LAN phải đƣợc liên kết, chuyển liệu sang chƣơng trình kế tốn (Hệ thống Tabmis), tránh tình trạng nhƣ nay, phận kế toán phải nhập lại nội dung Giấy rút vốn đầu tƣ, Giấy rút dự toán, 79 Giấy đề nghị toán tạm ứng, ứng trƣớc Hệ thống Tabmis phận Kiểm soát chi nhập nội dung chƣơng trình ĐTKBLAN - Hồn thiện hồ sơ, mẫu biểu chứng từ liên quan: Tổ chức thảo luận để có thống việc ghi nội dung Bảng kê chứng từ toán, Bảng xác định giá trị khối lƣợng cơng việc hồn thành theo hợp đồng đề nghị toán Cũng nhƣ thống số nội dung kiểm soát chi (kiểm soát chi khoản mục chi cá nhân, kiểm soát theo hợp đồng, việc khấu trừ 2% thuế GTGT, ) 3.2.3 Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra xử phạt vi phạm hành - Tăng cƣờng công tác tự kiểm tra nội đơn vị nhằm kịp thời phát tồn tại, sai sót để chấn chỉnh kịp thời Qua phát đƣợc bất cập yếu tố rủi ro để đề xuất với lãnh đạo đơn vị, với cấp đạo điều hành, nhằm nâng cao chất lƣợng cơng tác kiểm sốt chi vốn - Tăng cƣờng công tác kiểm tra chủ dự án, đặc biệt chuẩn bị sẵn sàng điều kiện cần thiết cho việc triển khai tra chuyên ngành - Triển khai nghiêm túc nội dung xử phạt vi phạm hành lĩnh vực KBNN theo quy định Nghị định số 192/2013/NĐ-CP Chính phủ Thơng tƣ số 54/2014/TT-BTC ngày 24/04/2014 Bộ Tài quy định chi tiết hƣớng dẫn thực việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Kho bạc Nhà nƣớc theo quy định Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Chính phủ 80 3.2.4 Nâng cao minh bạch quy trình: Thực tốt việc cơng khai quy trình, thủ tục liên quan Thƣờng xun rà sốt quy trình để kịp thời sửa đổi cho phù hợp với quy định Áp dung, triển khai tốt Hệ thống quản lý chất lƣợng theo TCVN ISO9001:2008 vào công việc, sử dụng kết đánh giá chất lƣợng ISO để phân tích, đánh giá khơng phù hợp, điểm khơng hợp lý quy trình để cải tiến, đồng thời thƣờng xuyên tổ chức lấy ý kiến khách hàng để có sở đánh giá chất lƣợng cơng tác kiểm soát chi, thái độ phục vụ khách hàng cơng chức kho bạc hài lòng khách hàng 3.2.5 Giải pháp hỗ trợ - Phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan: Duy trì phối hợp tốt với Cơ quan Tài đồng cấp, UBND huyện nhằm xử lý kịp thời vƣớng mắc phát sinh Phối hợp tốt với chủ dự án việc giải ngân nguồn vốn, nhằm tháo gỡ kịp thời vƣớng mắc nảy sinh, không để hồ sơ giải ngân bị tồn đọng Phối hợp với KBNN tỉnh, Sở Tài thống chế phân cấp kiểm sốt chi cho KBNN huyện - Thƣờng xun có báo cáo, phản ánh, đề xuất với quyền địa phƣơng liên quan đến kết giải ngân, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu nguồn vốn đầu tƣ cho CTMTQG - Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thơng tin quản lý, kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG, hƣớng tới hình thành Kho bạc điện tử vào năm 2020 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Bộ Tài Bộ, ngành liên quan * Đối với Bộ Tài Chính: - Tham mƣu đề xuất với cấp trên, với ngành liên quan bảo đảm ban hành chế, sách liên quan đến việc triển khai vốn CTMTQG cần có ổn định hơn, trách thay đổi liên tục nhƣ thời gian qua 81 - Phối hợp với ngành liên quan tham mƣu Chính phủ xem xét giảm số CTMTQG, có nhiều chƣơng trình, chƣơng trình lại có nhiều dự án, nguồn lực hạn chế, dẫn đến đầu tƣ dàn trải, hiệu đầu tƣ thấp * Các quan ngang liên quan: Khi ban hành định mức, tiêu chuẩn, quy định liên quan đến CTMTQG cần phải cụ thể rõ ràng, không chồng chéo đƣa tình cụ thể để cấp dƣới hiểu áp dụng đƣợc tốt 3.3.2 Kiến nghị với Kho bạc Nhà nƣớc - Xây dựng hoàn thiện hệ thống thể chế, sách, qui trình nghiệp vụ đầy đủ, đồng tạo môi trƣờng hành lang pháp lý để KBNN thực chức nhiệm vụ mình, nhƣ: Hồn thiện quy trình kiểm sốt chi phí quản lý dự án theo Thơng tƣ số 05/2014/TT-BTC Bộ Tài chính,…để thống triển khai thực - Cải tiết chƣơng trình ĐTKB-LAN nhằm hỗ trợ tốt cho cơng tác kiểm sốt chi thời gian tới - Xây dựng áp dụng phƣơng thức kiểm soát chi NSNN theo kết đầu ra: Quản lý, kiểm soát ngân sách theo kết đầu phƣơng thức quản lý chi tiêu công dựa vận dụng phát triển khái niệm “quản lý theo kết quả” từ khu vực tƣ sang khu vực cơng Hay nói cách khác kiểm sốt chi NSNN theo kết đầu việc Nhà nƣớc bỏ khoản tiền định để mua Bộ, ngành đơn vị cung ứng cho xã hội dịch vụ công nhƣ dịch vụ cấp giấy phép, y tế, giáo dục, cung cấp nƣớc sạch,… theo số lƣợng, chất lƣợng, thời gian địa điểm cung cấp,… đƣợc ấn định trƣớc - Xây dựng thí điểm mơ hình “Tập trung kiểm soát khoản chi NSNN theo mức độ rủi ro cao”: Với nguồn lực có hạn nên KBNN cần phải 82 chuyển từ chế kiểm soát chi tồn khoản chi NSNN sang kiểm sốt theo mức độ rủi ro (rủi ro mức độ thất thốt, lãng phí NSNN) Việc kiểm sốt nhƣ tạo điều kiện kiểm soát, toán nhanh khoản chi NSNN, tránh phiền hà cho đơn vị sử dụng ngân sách Đồng thời, tránh kiểm soát trùng lắp ngƣời chuẩn chi cán kiểm soát chi KBNN - Thƣờng xuyên tổ chức tập huấn cơng tác kiểm sốt chi NSNN hệ thống KBNN, có cơng tác kiểm sốt chi vốn CTMTQG, để đơn vị hệ thống KBNN triển khai đồng bộ, có hiệu phục vụ tốt cơng tác kiểm sốt chi 3.3.3 Kiến nghị với quyền địa phƣơng - Chỉ đạo đơn vị thuộc địa phƣơng quản lý tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra, nhằm bảo đảm việc sử nguồn vốn đƣợc giao mục đích, đối tƣợng - Thƣờng xuyên đôn đốc chủ dự án, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, sớm đƣa dự án vào sử dụng, sớm hoàn thiện hồ sơ đến quan KBNN để giải ngân, tránh việc dồn hồ sơ vào cuối năm Có chế tài xử lý nghiêm trƣờng hợp chậm triển khai, khơng hồn thành kế hoạch giao 3.3.4 Kiến nghị với chủ dự án - Có giải pháp tốt việc nâng cao trình độ cho đội ngũ tham mƣu, giúp việc nhằm sử dụng nguồn vốn đƣợc giao mục đích, hiệu quả, góp phần cơng xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế - xã hội 83 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng Luận văn đƣa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn CTMTQG qua Kho bạc Nhà nƣớc Krông Bông, tỉnh Đak Lak Việc hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn CTMTQG thuộc nguồn vốn NSNN KBNN cấp đòi hỏi phải thực đồng nhóm giải pháp kiến nghị sách chế độ, quy trình nghiệp vụ, công nghệ thông tin, tổ chức máy, công tác tra, kiểm tra, giám sát cấp ngành để góp phần nâng cao hiệu cơng tác kiểm soát chi vốn CTMTQG hạn chế thất thốt, lãng phí, tiêu cực hoạt động 84 KẾT LUẬN Với cải cách, đổi cơng tác kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG thời gian vừa qua mang lại kết định Tuy nhiên, hoạt động quản lý kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG vấn đề, công việc khó khăn phức tạp, nhạy cảm với sống, nhiều sách chế độ, văn thƣờng xuyên bổ sung, thay đổi Vì vậy, việc hồn thiện quy trình, sách đầu tƣ vốn CTMTQG việc làm đòi hỏi mang tính thƣờng xun phải nghiên cứu cho chế, sách ban hành phải phù hợp với thực trạng kinh tế khuyến khích thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài (2008), Chế độ ngân sách Nhà nước hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, Hà Nội [2] Bộ Tài (2006), Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ kế tốn trưởng, Nxb Tài chính, Hà Nội [3] ThS Phạm Bình (2013), Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi chương trình mục tiêu quốc gia, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia (Số 10), Hà Nội [4] Phạm Bình (2012), Mở sử dụng tài khoản chi chương trình mục tiêu quốc gia vận hành Hệ thống Tabmis – Những kiến nghị từ thực tế, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia (Số 12), Hà Nội [5] TS Lâm Chí Dũng (2008), Nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, Nxb Tài chính, Hà Nội [6] Nguyễn Văn Hoan (2012), Một số trao đổi quy trình kiểm sốt chi cửa qua KBNN, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia (Số 5), Hà Nội [7] Trần Mạnh Hà (2012), Một số điểm chế kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN theo quy định Thông tư 161/2012/TT-BTC, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia (Số 12), Hà Nội [8] Khoa đầu tƣ Trƣờng Đại học kinh tế quốc dân (2010), Giáo trình kinh tế đầu tư, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [9] Khoa kinh tế Trƣờng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ chí Minh (2007), Tài cơng, NXB Đại học Quốc gia, TP Hồ Chí Minh [10]Kho bạc Nhà nƣớc (2010), Hỏi đáp kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng thuộc ngân sách nhà nước, Nxb Bách khoa, Hà Nội [11] Kho bạc Nhà nƣớc (2010), Kho bạc Nhà nước Việt nam 20 năm xây dựng phát triển, Hà Nội [12]Kho bạc Nhà nƣớc (2009), Quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước, Hà Nội 86 [13] Nguyễn Thị Lai (2013), Quản lý, kiểm soát cam kết chi KBNN Đăk Lăk, hạn chế phát sinh kiến nghị giải pháp hồn thiện, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia (Số 11), Hà Nội [14] Đoàn Kim Phiên, Luận văn thạc sỹ Hồn thiện cơng tác kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng KBNN Đà Nẵng, Trƣờng Đại học Đà Nẵng [15] Nguyễn Xuân Quảng, Luận văn thạc sỹ Hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, Trƣờng Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội [16] TS Nguyễn Đức Thanh (2012), Quản lý, tốn vốn đầu tư cơng theo hợp đồng vai trò KBNN, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia (Số 1+2), Hà Nội [17] Lƣơng Ngọc Tuyền, Luận văn thạc sỹ Hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, Trƣờng Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 87 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI ... sách kho bạc 1.2 KIỂM SOÁT CHI VỐN CTMTQG QUA KBNN 1.2.1 Khái niệm vai trò Kiểm sốt chi vốn CTMTQG qua KBNN a Khái niệm kiểm soát chi vốn CTMTQG qua KBNN Kiểm soát chi vốn CTMTQG từ NSNN qua KBNN... tác kiểm sốt chi vốn CTMTQG Chƣơng Thực trạng cơng tác kiểm soát chi vốn CTMTQG qua Kho bạc Nhà nƣớc Krông Bông, tỉnh Đak Lak Chƣơng Giải pháp nâng cao cơng tác kiểm sốt chi vốn CTMTQG qua Kho bạc. .. hiệu sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tƣ cho CTMTQG, học viên chọn đề tài: kiểm sốt chi vốn chương trình mục tiêu quốc gia qua Kho bạc Nhà nước Krông Bông, tỉnh Đak Lak” Mục tiêu nghiên cứu Hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu quốc gia qua kho bạc nhà nước huyện krông bông tỉnh đăk lắk , Kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu quốc gia qua kho bạc nhà nước huyện krông bông tỉnh đăk lắk

Từ khóa liên quan