Chính sách marketing tại công ty TNHH thiên long

122 53 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ******* TRẦN THỊ PHƢƠNG HIỀN CHÍNH SÁCH MARKETING TẠI CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THIÊN LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀ NẴNG – NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ******* TRẦN THỊ PHƢƠNG HIỀN CHÍNH SÁCH MARKETING TẠI CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THIÊN LONG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Thu Hƣơng ĐÀ NẴNG – NĂM 2015 L I CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Trần Thị Phƣơng Hiền MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH MARKETING CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ MARKETING 1.1.1 Khái niệm Marketing 1.1.2 Vai trò Marketing 1.1.3 Chức Marketing 10 1.1.4 Mục tiêu Marketing 11 1.2 CHÍNH SÁCH MARKETING 13 1.2.1 Khái niệm sách marketing 13 1.2.2 Nội dung sách marketing 14 1.3 TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MARKETING 14 1.3.1 Phân tích mơi trƣờng marketing 14 1.3.2 Xác định mục tiêu marketing 16 1.3.3 Lựa chọn thị trƣờng mục tiêu 17 1.3.4 Thiết kế sách marketing 17 KẾT LUẬN CHƢƠNG 27 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING TẠI CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THIÊN LONG 28 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THIÊN LONG 28 2.1.1 Giới thiệu khái quát công ty 28 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 31 2.1.3 Tình hình sử dụng nguồn lực cơng ty 32 2.1.4 Phân tích kết hoạt động kinh doanh 35 2.1.5 Phân tích kết hoạt động tài 38 2.2 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THIÊN LONG 42 2.2.1 Mục tiêu công ty 42 2.2.2 Thị trƣờng mục tiêu 43 2.2.3 Chính sách marketing 43 2.2.4 Đánh giá chung 59 KẾT LUẬN CHƢƠNG 61 CHƢƠNG CHÍNH SÁCH MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THIÊN LONG 62 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 62 3.1.1 Phân tích mơi trƣờng marketing 62 3.1.2 Mục tiêu kinh doanh mục tiêu markting 66 3.2 LỰA CHỌN THỊ TRƢỜNG MỤC TIÊU 66 3.2.1 Phân tích khách hàng 66 3.2.2 Thị trƣờng mục tiêu 69 3.3 CHÍNH SÁCH MARKETING TẠI CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THIÊN LONG 69 3.3.1 Chính sách sản phẩm 69 3.3.2 Chính sách giá 73 3.3.3 Chính sách phân phối 76 3.3.4 Chính sách truyền thơng 79 KẾT LUẬN CHƢƠNG 84 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài - Ngày có nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế ngành nghề khác gia nhập vào thị trƣờng Trong mơi trƣờng đó, muốn tồn tại, doanh nghiệp cần phải có tầm nhìn bao quát để hoạch định kế hoạch kinh doanh Ngoài việc tổ chức thực hàng loạt khâu nhƣ: xây dựng chiến lƣợc, củng cố nguồn lực, lên kế hoạch thực nhƣ tiến hành phân bổ tài ngun doanh nghiệp phải hoạch định sách Marketing cho riêng để kiểm sốt đảm bảo hiệu kinh doanh cho đơn vị - Chính sách marketing nguyên tắc đạo, quy tắc, phƣơng pháp, thủ tục đƣợc thiết lập gắn với hoạt động marketing nhằm hỗ trợ thúc đẩy việc thực mục tiêu xác định Marketing hoạt động bao gồm nhiều sách cụ thể mà việc thực chúng có ảnh hƣởng đến thành công hay thất bại giai đoạn thực chiến lƣợc, bao gồm bốn sách chủ yếu sách sản phẩm, giá (prrice), xúc tiến (promotion) phân phối (place) Qua đó, nhận thấy mức ảnh hƣởng lớn sách marketing đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Về mặt Marketing, công ty mạnh dạn đầu tƣ cho việc xây dựng phát triển văn hóa hƣớng thị trƣờng, số cơng ty TNHH Thƣơng Mại Thiên Long Mặc dù công ty đạt đƣợc nhiều thành tích đáng khích lệ kinh doanh nhƣng nhiều điểm cần cải thiện, đặc biệt hoạt động Marketing để giữ vững phát triển thị trƣờng Xuất phát từ thực tế công ty nhƣ nhận thức đƣợc tầm quan trọng sách Marketing , Tơi chọn đề tài: "Chính sách marketing công ty TNHH Thƣơng Mại Thiên Long" 2 Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu tổng quan lý thuyết quan niệm Marketing sách marketing - Tìm hiểu sản phẩm thị trƣờng công ty TNHH Thƣơng Mại Thiên Long - Phân tích thực trạng đánh giá sách marketing công ty TNHH Thƣơng Mại Thiên Long - Sau rút thành cơng tồn sách marketing tại, kết hợp với phân tích mơi trƣờng marketing để làm cho việc đề xuất giải pháp để hồn thiện sách marketing cơng ty TNHH Thƣơng Mại Thiên Long, đóng góp phần cho công ty việc xây dựng phát triển thƣơng hiệu thị trƣờng Việt Nam đầy hội thách thức Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đề tài nghiên cứu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm cơng ty nói chung vấn đề liên quan đến việc xây dựng sách marketing cơng ty TNHH Thƣơng Mại Thiên Long - Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu sách marketing cơng ty TNHH Thƣơng Mại Thiên Long Phƣơng pháp nghiên cứu - Để tiếp cận đƣợc sách marketing cơng ty TNHH Thƣơng Mại Thiên Long, phƣơng pháp nghiên cứu sau đƣợc thực để thu thập thơng tin: + Dữ liệu sơ cấp: cách quan sát thực tế công ty, vấn cá nhân (thƣờng cán nhân viên công ty) + Dữ liệu thứ cấp: thu thập thông tin từ báo đăng tin tức có liên quan đến cơng ty, tài liệu công ty cung cấp, tài liệu internet + Thống kê bảng biểu, sơ đồ: thống kê tìm xu hƣớng hay đặc điểm yếu tố phân tích Bố cục đề tài Luận văn phần mở đầu, phần kết luận, tài liệu tham khảo mục lục, gồm có chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận sách marketing Chƣơng 2: Thực trạng sách marketing cơng ty TNHH Thƣơng Mại Thiên Long Chƣơng 3: Chính sách marketing công ty TNHH Thƣơng Mại Thiên Long Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong trình làm luận văn tác giả có nghiên cứu số tài liệu sở lý luận sách marketing doanh nghiệp, đồng thời tham khảo số luận văn có liên quan đến việc xây dựng sách marketing doanh nghiệp nhƣ sau: - GS.TS Trần Minh Đạo (2006), Giáo trình Marketing bản, nhà xuất Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội, trang bị kiến thức marketing, giới thiệu chất marketing, quan điểm quản trị marketing chi phối cách thức doanh nghiệp tham gia vào thị trƣờng Cách phân đoạn thị trƣờng, lựa chọn thị trƣờng mục tiêu, lập kế hoạch marketing cho doanh nghiệp triển khai thông qua công cụ sản phẩm, giá cả, phân phối xúc tiến hỗn hợp - PGS.TS Lê Thế Giới TS.Nguyễn Xuân Lãn, Giáo trình Quản Trị Marketing định hướng giá trị, tập trung làm rõ mối quan hệ hoạt động marketing trình sáng tạo giá trị cho khách hàng doanh nghiệp Đề cập đến phân tích đánh giá môi trƣờng marketing, phân đoạn thị trƣờng, lựa chọn thị trƣờng mục tiêu định vị giá trị - Phạm Thị Hồng (2009), Hồn thiện sách Marketing-Mix sản phẩm áo Sơ mi nam Công ty CP VINATEX Đà Nẵng, tác giả đƣa khái niệm liên quan đến marketing, định vị vai trò định vị, sách marketing liên quan đến định vị sản phẩm Với mục tiêu phát triển sản phẩm may mặc thị trƣờng nội địa, sản phẩm áo Sơ mi nam thời gian qua đƣợc trọng đƣợc xem nhƣ sản phẩm chủ lực công ty Tuy nhiên kết kinh doanh khiêm tốn sản phẩm chƣa thực đƣợc quan tâm mức, chƣa có quan điểm định vị sản phẩm rõ ràng chƣa có hoạt động Marketing phù hợp với sản phẩm Dựa sở lý luận tác giả phân tích tình hình hoạt động sách Marketing-Mix sản phẩm áo Sơ mi nam Công ty CP VINATEX Đà Nẵng - Trần Minh, Hoàn thiện sách marketing sản phẩm gạch lát Cơng ty Cổ phần Prime Hoa Cương, Tác giả giới thiệu cơng ty phân tích thực trạng sách marketing công ty Cổ Phần Prime-Hoa Cƣơng, vè đề xuất giải pháp hồn thiện cho sách - Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Một số giải pháp nhằm hồn thiện sách Marketing hỗn hợp cơng ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ hạ tầng viễn thông (TDIS), Tác giả đƣa sở lý luận marketing hỗn hợp nhƣ khái niệm, vai trò marketing hỗn hợp, quan điểm quản trị marketing, tiến trình quản trị marketing, khái niệm hệ thống sách marketing Thơng qua sở lý luận phần phân tích thực trạng công ty nhằm đƣa giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động marketing công ty TDIS - Qua trình tìm hiểu đề tài sách marketing nghiên cứu tài liệu liên quan, tác giả sâu phân tích số liệu đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung nhƣ hoạt động marketing Phụ lục 14: Nh m Sản Phẩm Dụng Cụ Văn Phòng Thiên Long Phụ lục 15: Nh m Sản Phẩm Dụng Cụ Học Sinh Thiên Long Phụ lục 16: Nh m Sản Phẩm Dụng Cụ Mỹ Thuật Thiên Long Phụ lục 17: Giải Thưởng Top 50 Doanh Nghiệp Hiệu Quả Nhất VN 2013 Phụ lục 18: Chương trình tiếp sức m a thi Phụ lục 19: Giải Vàng Chất Lượng 2011 Phụ lục 20: Giải Thưởng Top 10 Sao Vàng Đất Việt 2013 Phụ lục 21: Chương Trình G p Bút Thiên Long Phụ lục 22: Chương Trình Nét Chữ Nết Ngư i Phụ lục 23: Tài Trợ Xây Dựng Trư ng Học ... hiểu sản phẩm thị trƣờng công ty TNHH Thƣơng Mại Thiên Long - Phân tích thực trạng đánh giá sách marketing công ty TNHH Thƣơng Mại Thiên Long - Sau rút thành cơng tồn sách marketing tại, kết hợp... Chƣơng 1: Cơ sở lý luận sách marketing Chƣơng 2: Thực trạng sách marketing cơng ty TNHH Thƣơng Mại Thiên Long Chƣơng 3: Chính sách marketing công ty TNHH Thƣơng Mại Thiên Long Tổng quan tài liệu nghiên... phẩm cơng ty nói chung vấn đề liên quan đến việc xây dựng sách marketing cơng ty TNHH Thƣơng Mại Thiên Long - Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu sách marketing cơng ty TNHH Thƣơng Mại Thiên Long Phƣơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách marketing tại công ty TNHH thiên long , Chính sách marketing tại công ty TNHH thiên long

Từ khóa liên quan