Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động của các doanh nghiệp được niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

154 103 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ NGUYỄN PHƯƠNG THẢO NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Nguyễn Phương Thảo MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Phân loại vốn lưu động 14 1.1.3 Tầm quan trọng vốn lưu động 16 1.1.4 Nhu cầu vốn lưu động ròng 17 1.2 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 19 1.2.1 Doanh thu 21 1.2.2 Khả sinh lời doanh nghiệp 23 1.2.3 Chu kỳ chuyển hoá tiền mặt doanh nghiệp 25 1.2.4 Quy mô doanh nghiệp 28 1.2.5 Đòn bẩy tài 29 1.2.6 Đánh giá nhà đầu tư 31 TÓM TẮT CHƯƠNG 35 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 36 2.1 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU VÀ ĐO LƯỜNG CÁC BIẾN 36 2.1.1 Biến động doanh thu 36 2.1.2 Khả sinh lời 37 2.1.3 Chu kỳ chuyển hoá tiền mặt 37 2.1.4 Đòn bẩy tài 37 2.1.5 Quy mô doanh nghiệp 38 2.1.6 Đánh giá nhà đầu tư 38 2.2 DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.3 MA TRẬN TƯƠNG QUAN VÀ LỰA CHỌN MƠ HÌNH 41 2.3.1 Ma trận tương quan 41 2.3.2 Lựa chọn mơ hình 43 2.4 MƠ HÌNH HỒI QUY TỔNG THỂ 44 TÓM TẮT CHƯƠNG 45 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 3.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG RÒNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG RÒNG CỦA DOANH NGHIỆP 46 3.2 ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH SỰ PHÙ HỢP CỦA MƠ HÌNH 51 3.2.1 Đối với mẫu nghiên cứu toàn thị trường 52 3.2.2 Đối với mẫu nghiên cứu nhóm ngành 57 3.3 KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 79 TÓM TẮT CHƯƠNG 89 CHƯƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH 90 4.1 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG RÒNG CỦA DOANH NGHIỆP 90 4.2 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 95 TÓM TẮT CHƯƠNG 97 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Bảng tóm tắt biến phụ thuộc, biến độc lập sử dụng mơ hình 39 2.2 Tóm tắt số lượng doanh nghiệp mẫu nghiên cứu 41 2.3 Ma trận tương quan biến mơ hình 42 3.1 Mơ tả thống kê biến cho toàn mẫu nghiên cứu 46 3.2 Giá trị trung bình biến theo năm quan sát cho tồn mẫu nghiên cứu 47 3.3 Mơ tả thống kê nhu cầu vốn lưu động ròng doanh nghiệp thuộc nhóm ngành riêng 50 3.4 Kết hồi quy (Ngành khai khoáng) 59 3.5 Kết hồi quy (Ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt) 61 3.6 Kết hồi quy (Ngành xây dựng) 63 3.7 Kết hồi quy (Ngành bất động sản) 64 3.8 Kết hồi quy (Ngành sản xuất thực phẩm – đồ uống – thuốc lá) 66 3.9 Kết hồi quy (Ngành sản xuất sản phẩm từ nhựa cao su) 68 3.10 Kết hồi quy (Ngành sản xuất sản phẩm từ kim loại khoáng phi kim) 70 3.11 Kết hồi quy (Ngành sản xuất sản phẩm thiết bị điện, điện tử, viễn thông) 71 3.12 Kết hồi quy (Ngành bán buôn) 73 3.13 Kết hồi quy (Ngành bán lẻ) 75 3.14 Kết hồi quy (Ngành vận tải kho bãi) 77 3.15 Kết hồi quy (Ngành công nghệ - truyền thơng) 78 Bảng tóm tắt nhân tố ảnh hưởng chiều hướng tác động 3.16 biến nhu cầu vốn lưu động mẫu nghiên 80 cứu tồn thị trường Bảng tóm tắt nhân tố ảnh hưởng chiều hướng tác 3.17 động biến đến nhu cầu vốn lưu động doanh 82 nghiệp theo ngành 3.18 Bảng tóm tắt nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động nhóm ngành sản xuất 86 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình 1.1 Tên hình Sơ đồ chu kỳ kinh doanh Trang Sơ đồ chu kỳ chuyển hoá tiền mặt doanh 1.2 10 nghiệp MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mỗi doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ cần vốn để trì hoạt động ngày phát triển sản xuất Vốn huyết mạch doanh nghiệp, biểu tiền toàn tài sản mà doanh nghiệp sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh Từ trước đến nay, nghiên cứu thường tập trung vào việc phân tích định tài dài hạn, nhiên định tài ngắn hạn quan trọng cần nghiên cứu chi tiết cẩn thận Vốn lưu động phần vốn đầu tư cần thiết cho hoạt động liên tục doanh nghiệp, thể khả đáp ứng tài doanh nghiệp ngắn hạn Do phân tích vốn lưu động quản trị đóng vai trò hữu ích doanh nghiệp Mục tiêu quản trị vốn lưu động trì mức vốn tối ưu thành phần vốn lưu động, thông qua quản lý khoản phải thu, khoản phải trả, hàng tồn kho việc sử dụng tiền mặt hiệu cho hoạt động kinh doanh ngày (Filbeck Krueger - 2005) Nhằm đạt điều này, nhà quản trị tài ln tìm cách xác định nhu cầu vốn lưu động ròng cần thiết phù hợp để cân rủi ro hiệu cho doanh nghiệp Nhu cầu vốn lưu động ròng tối ưu mức vốn vừa đủ để doanh nghiệp vận hành trơi chảy, định nghĩa lượng vốn nhất, bao gồm tất chi phí hoạt động để doanh nghiệp phát triển hiệu quả, mang lại giá trị cao (Deloof - 2003; Howorth and Wessthead - 2003; Afza Nazir - 2007) Do đó, xác định nhu cầu vốn lưu động ròng cho doanh nghiệp lập kế hoạch tìm nguồn tài trợ hợp lý cần thiết Kể từ năm 2008, khủng hoảng kinh tế giới gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế Việt Nam, khiến cho tình hình kinh tế nước phát triển chậm lại, chí giảm sút mạnh so với trước Sản xuất doanh nghiệp bị thu hẹp nhu cầu tiêu dùng đại đa số khách hàng suy giảm Lượng hàng tồn kho gia tăng, khoản phải thu khó thu hồi khiến cho nhiều doanh nghiệp lâm vào khủng hoảng xáo trộn thiếu hụt dòng tiền hoạt động Doanh nghiệp gặp khó khăn hoạt động kinh doanh khiến cho dòng vốn tự tài trợ khơng đủ, buộc họ phải vay nợ từ bên ngồi chi phí vay giai đoạn vơ cao Do đó, thời điểm doanh nghiệp nên nhìn lại sách quản trị vốn lưu động Đồng thời cần nắm rõ nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động ròng để giúp doanh nghiệp có điều tiết vốn hợp lý hơn, đảm bảo cân tài ngắn hạn, giảm thiểu khó khăn Hơn nữa, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, chiếm đa số chủ yếu doanh nghiệp nhỏ vừa, nguồn vốn hạn hẹp, nên, để đảm bảo đủ nhu cầu vốn lưu động ròng vơ cần thiết cần quan tâm nhiều Do tác giả định tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hoá vấn đề lý luận vốn lưu động, nhu cầu vốn lưu động ròng nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động ròng Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động ròng doanh nghiệp thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung nhóm ngành cụ thể nói riêng Thông qua kết nghiên cứu lý giải đặc tính riêng biệt nhu cầu vốn lưu động ròng vài nhóm ngành cụ thể (nếu có) Phụ lục 24 – Kết ước lượng nhóm ngành sản xuất sản phẩm thiết bị điện, điện tử, viễn thông theo phương pháp Kết kiểm định theo phương pháp FEM Dependent Variable: WCR_TA Method: Panel Least Squares Sample: 2010 2013 Periods included: Cross-sections included: 14 Total panel (balanced) observations: 56 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C REVVOL PROF CCC LEV SIZE Q 0.054628 -0.024616 0.342769 0.000935 -0.503696 0.006828 0.134295 2.114916 0.058496 0.231036 0.000134 0.187660 0.081079 0.074832 0.025830 -0.420812 1.483620 6.960609 -2.684092 0.084219 1.794621 0.9795 0.6764 0.1466 0.0000 0.0109 0.9333 0.0811 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.921453 0.879998 0.055035 0.109039 95.29858 22.22765 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.329729 0.158872 -2.689235 -1.965895 -2.408798 2.443293 Kết kiểm định Hausman Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Cross-section random Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f 17.508042 Prob 0.0076 Kết ước lượng theo phương pháp REM Dependent Variable: WCR_TA Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Sample: 2010 2013 Periods included: Cross-sections included: 14 Total panel (balanced) observations: 56 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C REVVOL PROF CCC LEV SIZE Q 0.929778 -0.037309 0.320918 0.000878 -0.147608 -0.032799 0.192878 0.588626 0.056275 0.195564 0.000118 0.109781 0.022673 0.065669 1.579572 -0.662963 1.640986 7.471733 -1.344570 -1.446635 2.937126 0.1206 0.5105 0.1072 0.0000 0.1850 0.1544 0.0050 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.096643 0.055035 Rho 0.7551 0.2449 Weighted Statistics R-squared Adjusted Rsquared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.525933 Mean dependent var 0.090297 0.467884 S.D dependent var 0.061157 Sum squared resid 9.060140 Durbin-Watson stat 0.000001 0.083839 0.183271 1.710166 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.366698 Mean dependent var 0.879156 Durbin-Watson stat 0.329729 0.356506 Phụ lục 25 – Kết ước lượng ngành sản xuất thiết bị điện, điện tử, viễn thông Dependent Variable: WCR_TA Method: Panel Least Squares Sample: 2010 2013 Periods included: Cross-sections included: 14 Total panel (balanced) observations: 56 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CCC LEV Q 0.287390 0.000921 -0.548814 0.170433 0.083060 0.000128 0.155870 0.069115 3.460034 7.174790 -3.520969 2.465948 0.0013 0.0000 0.0011 0.0182 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.916426 0.882139 0.054542 0.116018 93.56154 26.72829 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.329729 0.158872 -2.734341 -2.119502 -2.495969 2.308248 Phụ lục 26 – Kết ước lượng mơ hình mẫu nhóm ngành bán buôn theo phương pháp Kết kiểm định theo phương pháp FEM Dependent Variable: WCR_TA Method: Panel Least Squares Sample: 2010 2013 Periods included: Cross-sections included: 19 Total panel (balanced) observations: 76 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C REVVOL PROF CCC LEV SIZE Q -6.521402 0.197085 -0.478058 -0.000186 -0.931142 0.266656 0.177582 3.289493 0.132501 0.357825 0.000116 0.358182 0.128916 0.135137 -1.982495 1.487422 -1.336012 -1.606896 -2.599637 2.068457 1.314090 0.0528 0.1431 0.1875 0.1143 0.0122 0.0437 0.1947 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.755033 0.639755 0.112477 0.645200 73.37994 6.549650 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.282617 0.187397 -1.273156 -0.506468 -0.966750 2.456629 Kết kiểm định Hausman Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Cross-section random Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f 24.206218 Prob 0.0005 Kết ước lượng theo phương pháp REM Dependent Variable: WCR_TA Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 08/11/15 Time: 03:54 Sample: 2010 2013 Periods included: Cross-sections included: 19 Total panel (balanced) observations: 76 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C REVVOL PROF CCC LEV SIZE Q -0.487826 0.038995 0.382103 0.000139 0.063401 0.023009 0.086396 0.567304 0.103706 0.229529 7.16E-05 0.179746 0.023378 0.120818 -0.859901 0.376017 1.664726 1.944592 0.352726 0.984212 0.715088 0.3928 0.7081 0.1005 0.0559 0.7254 0.3285 0.4770 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.105411 0.112477 Rho 0.4676 0.5324 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.109746 0.032333 0.126448 1.417661 0.220409 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.133032 0.128543 1.103244 1.598153 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.142839 Mean dependent var 2.257616 Durbin-Watson stat 0.282617 0.780980 Phụ lục 27 – Kết ước lượng ngành bán buôn Dependent Variable: WCR_TA Method: Panel Least Squares Sample: 2010 2013 Periods included: Cross-sections included: 19 Total panel (balanced) observations: 76 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C REVVOL LEV SIZE -4.570536 0.209870 -0.511489 0.188940 2.473082 0.117129 0.234953 0.094866 -1.848113 1.791785 -2.176986 1.991651 0.0701 0.0788 0.0339 0.0515 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.737271 0.635099 0.113201 0.691982 70.71995 7.215965 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.282617 0.187397 -1.282104 -0.607418 -1.012467 2.403877 Phụ lục 28 – Kết ước lượng mơ hình mẫu nhóm ngành bán lẻ theo phương pháp Kết kiểm định theo phương pháp FEM Dependent Variable: WCR_TA Method: Panel Least Squares Sample: 2010 2013 Periods included: Cross-sections included: 10 Total panel (balanced) observations: 40 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C REVVOL PROF CCC LEV SIZE Q 5.939405 -0.001683 0.025476 0.000805 0.602439 -0.227883 0.062650 3.165024 0.066856 0.661297 0.000473 0.214707 0.120753 0.164517 1.876575 -0.025178 0.038525 1.702984 2.805862 -1.887185 0.380810 0.0728 0.9801 0.9696 0.1015 0.0098 0.0713 0.7067 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.897744 0.833834 0.069572 0.116166 60.07477 14.04702 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.223076 0.170672 -2.203738 -1.528186 -1.959480 1.587588 Kết kiểm định Hausman Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Cross-section random Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f 4.639097 Prob 0.5909 Kết ước lượng theo phương pháp REM Dependent Variable: WCR_TA Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Sample: 2010 2013 Periods included: Cross-sections included: 10 Total panel (balanced) observations: 40 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C REVVOL PROF CCC LEV SIZE Q 3.096166 -0.018418 -0.240169 0.000462 0.435515 -0.114450 -0.013411 1.804755 0.063218 0.389692 0.000304 0.165620 0.067677 0.137753 1.715560 -0.291337 -0.616305 1.516856 2.629601 -1.691130 -0.097356 0.0956 0.7726 0.5419 0.1388 0.0129 0.1002 0.9230 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.168679 0.069572 Rho 0.8546 0.1454 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.287746 0.158246 0.068122 2.221968 0.065537 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.045056 0.074250 0.153141 1.286478 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.255451 Mean dependent var 0.845831 Durbin-Watson stat 0.223076 0.232922 Phụ lục 29 – Kết ước lượng ngành bán lẻ Dependent Variable: WCR_TA Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Sample: 2010 2013 Periods included: Cross-sections included: 10 Total panel (balanced) observations: 40 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CCC LEV 0.035212 0.000643 0.275195 0.087707 0.000249 0.131065 0.401477 2.586036 2.099676 0.6904 0.0138 0.0426 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.162694 0.069291 Rho 0.8465 0.1535 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.220785 0.178665 0.067678 5.241844 0.009901 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.046462 0.074677 0.169473 1.119182 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.178114 Mean dependent var 0.933688 Durbin-Watson stat 0.223076 0.203142 Phụ lục 30 – Kết ước lượng mơ hình nhóm ngành vận tải kho bãi theo phương pháp Kết kiểm định theo phương pháp FEM Dependent Variable: WCR_TA Method: Panel Least Squares Sample: 2010 2013 Periods included: Cross-sections included: 21 Total panel (balanced) observations: 84 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C REVVOL PROF CCC LEV SIZE Q -2.101246 0.060994 -0.222091 5.20E-05 0.061363 0.079467 -0.033113 1.113408 0.049480 0.104049 3.61E-05 0.067391 0.041792 0.027332 -1.887220 1.232714 -2.134482 1.443163 0.910557 1.901506 -1.211489 0.0642 0.2227 0.0371 0.1544 0.3664 0.0623 0.2307 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.943965 0.918405 0.040484 0.093423 166.4696 36.93174 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.001448 0.141729 -3.320704 -2.539370 -3.006614 1.638176 Kết kiểm định Hausman Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Cross-section random Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f 22.984640 Prob 0.0008 Kết ước lượng theo phương pháp REM Dependent Variable: WCR_TA Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Sample: 2010 2013 Periods included: Cross-sections included: 21 Total panel (balanced) observations: 84 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C REVVOL PROF CCC LEV SIZE Q -0.363136 0.046975 -0.103841 7.84E-05 -0.015495 0.014692 -0.013815 0.527452 0.048149 0.086340 3.49E-05 0.061473 0.019815 0.025844 -0.688472 0.975609 -1.202697 2.249743 -0.252063 0.741445 -0.534545 0.4932 0.3323 0.2328 0.0273 0.8017 0.4607 0.5945 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.107733 0.040484 Rho 0.8763 0.1237 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.149421 0.083142 0.044727 2.254423 0.046699 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat -0.000267 0.046711 0.154040 1.069138 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.051657 Mean dependent var 1.581103 Durbin-Watson stat -0.001448 0.104162 Phụ lục 31 – Kết ước lượng ngành vận tải kho bãi Dependent Variable: WCR_TA Method: Panel Least Squares Sample: 2010 2013 Periods included: Cross-sections included: 21 Total panel (balanced) observations: 84 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C REVVOL PROF SIZE -2.316910 0.093239 -0.284357 0.087500 0.938846 0.045555 0.093772 0.034767 -2.467827 2.046755 -3.032413 2.516759 0.0165 0.0451 0.0036 0.0145 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.941111 0.918537 0.040452 0.098182 164.3828 41.68964 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.001448 0.141729 -3.342447 -2.647928 -3.063256 1.656244 Phụ lục 32 – Kết ước lượng mơ hình mẫu nhóm ngành cơng nghệ truyền thơng theo phương pháp Kết kiểm định theo phương pháp FEM Dependent Variable: WCR_TA Method: Panel Least Squares Sample: 2010 2013 Periods included: Cross-sections included: 17 Total panel (balanced) observations: 68 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C REVVOL PROF CCC LEV SIZE Q -1.772085 -0.073180 0.089517 1.34E-05 -0.525775 0.088638 -0.079117 2.271790 0.086847 0.280284 1.45E-05 0.171158 0.092710 0.062099 -0.780039 -0.842630 0.319381 0.922472 -3.071864 0.956083 -1.274039 0.4395 0.4039 0.7509 0.3612 0.0036 0.3441 0.2092 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.907674 0.862537 0.060764 0.166149 108.0009 20.10926 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.194742 0.163889 -2.500027 -1.749312 -2.202571 2.633662 Kết kiểm định Hausman Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Cross-section random Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f 3.673072 Prob 0.7208 Kết ước lượng theo phương pháp REM Dependent Variable: WCR_TA Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Sample: 2010 2013 Periods included: Cross-sections included: 17 Total panel (balanced) observations: 68 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C REVVOL PROF CCC LEV SIZE Q -0.020130 -0.113347 0.190513 1.99E-05 -0.378867 0.015594 -0.063080 0.847801 0.073598 0.241972 1.26E-05 0.125191 0.034851 0.060767 -0.023743 -1.540082 0.787336 1.582478 -3.026305 0.447444 -1.038059 0.9811 0.1287 0.4341 0.1187 0.0036 0.6561 0.3033 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.161736 0.060764 Rho 0.8763 0.1237 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.301540 0.232839 0.059593 4.389157 0.000950 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.035953 0.068038 0.216633 2.039060 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.135186 Mean dependent var 1.556317 Durbin-Watson stat 0.194742 0.283829 Phụ lục 33– Kết ước lượng ngành công nghệ - truyền thông Dependent Variable: WCR_TA Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Sample: 2010 2013 Periods included: Cross-sections included: 17 Total panel (balanced) observations: 68 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C CCC LEV 0.340640 1.14E-05 -0.368678 0.052175 5.09E-06 0.098076 6.528825 2.250311 -3.759088 0.0000 0.0278 0.0004 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.143798 0.060783 Rho 0.8484 0.1516 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.251647 0.228621 0.061032 10.92870 0.000081 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.040269 0.069490 0.242118 1.895494 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.112503 Mean dependent var 1.597137 Durbin-Watson stat 0.194742 0.287347 ... nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hoá vấn đề lý luận vốn lưu động, nhu cầu. .. động, nhu cầu vốn lưu động ròng nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động ròng Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động ròng doanh nghiệp thị trường chứng khốn Việt Nam nói chung... LUẬN VỀ NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG Vốn lưu động ví máu trung tâm thần kinh doanh nghiệp Sự lưu thơng máu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động của các doanh nghiệp được niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động của các doanh nghiệp được niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan