Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận hải châu, thành phố đà nẵng

116 44 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 14:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGU ỄN TH HOÀNG O NH GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NG N SÁCH NHÀ NƢ C TẠI QU N HẢI CH U THÀNH PH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 LU N VĂN THẠC SĨ KINH TẾ N ƣ i hƣ n n ho họ : TS L Đà Nẵn - Năm 2015 ẢO LỜI C M ĐO N Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tá u iả luận văn MỤC LỤC M ĐẦU T ế ủ ụ Đố ượ v P ươ ạm v ứ Bố ụ T ệ ứ CHƢƠNG 1: LÝ LU N CHUNG VỀ CHI NG N SÁCH VÀQUẢN LÝ CHI NG N SÁCH NHÀ NƢ C 10 CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 10 ệm v Bả ặ v v C ứ ă m 10 ủ 12 ủ N ủ ư 14 15 QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 18 ệm v V ủ ả ả ý ý ư 18 19 NỘI DUNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QU N 20 L P á v 33 C 34 m 35 Q ế 36 T 20 á ả m 24 á 22 26 27 28 ĐẶC ĐI VÀ CÁC NHÂN T ẢNH HƯ NG C NG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 29 Đặ Cá ế m ốả C ươ 29 ế ả ý 30 35 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝCHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢ C TẠI QU N HẢI CH U THÀNH PH ĐÀ NẴNG 36 2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KT-XH QU N HẢI CHÂU 35 Đ ệ 36 T ế- Hả C N ợ v -2013 37 ă 43 THỰC TRẠNG C NG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH TẠI QU N HẢI CHÂU THÀNH PH C C C C ĐÀ NẴNG 45 á 45 48 á m á ả 50 59 C C ế á m 60 68 ĐÁNH GIÁ C NG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN TẠI QU N HẢI CHÂU THÀNH PH Hả C N N ế ĐÀ NẴNG 69 ả Hả C ế ượ ả ý 69 ả ý 74 ế C ươ 80 CHƢƠNG 3: MỘT S GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NG N SÁCH NHÀ NƢ C TẠIQU N HẢI CH U THÀNH PH ĐÀ NẴNG 81 NHỮNG CĂN CỨ Đ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP NHẰ HOÀN THIỆN C NG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN TẠI QU N HẢI CHÂU 81 Đị ụ 81 Q T-XH m m ệ Hả C T-XH ủ ả Hả C 83 ý NSNN 85 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰ NHẰ HOÀN THIỆN C NG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN TẠI QU N HẢI CHÂU 86 N ả ệ ả N vệ ả vị ị ươ ị 33 ỘT S ị ý 86 ố ả ảm ằm ý ế 88 ă ủ 95 vị T ả m Tă ả 89 NSNN ả ý ụ N ý ệ m Hả C TXH H ủ ả ệ ả ụ m ệ m ụ 97 vệ 98 ệm ố v v vị ị ủ ươ 99 IẾN NGHỊ 100 ế 33 ế ịv C 33 ế ịv T 333 ế ịv UBND C ươ ủ B T ủ UBND 100 ố 101 102 102 KẾT LU N 104 D NH MỤC TÀI LIỆU TH M KHẢO QU ẾT Đ NH GI O ĐỀ TÀI LU N VĂN ( ản s o) D NH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐTXDCB :Đ ả HĐND :H KBNN : KT-XH : ế- NS :N NSNN :N THCS :T UBND :Ủ ư D NH MỤC CÁC ẢNG Số ệ T ả 2.1 T ả Trang ế- Hả C 2010-2013 2.2 T 37 ợ ệ Hả C 2.3 T -2013) ợ Đ NSNN Hả C 50 ả - 2013) 2.4 T 52 ợ C 2.5 T ợ Hả C 2.6 T T Hả C Hả 54 á -2013) ệ v ợ -2013) ợ Hả C 2.7 ư 63 NSNN -2013) ế -2013 64 66 D NH MỤC CÁC SƠ ĐỒ IỂU ĐỒ Số ệ 2.3 2.1 T Sơ ế B ứ ủ - Hả C Hả C Cơ 2.3 Cơ ế 2013) B Hả C ệ Hả C v 41 38 2010-2013 2.2 2.4 Trang -2013 39 -2013 51 - 61 M T nh ấp thiết ủ Đứ ế ứ v ủ ủ C ả ủ N v v ả ý ượ ị v ả ả ả ý m ứ á ứ m ư ủ v ảm ả ý ị ư ả ả ă ằm ýv ýv v ả ý ệ ế ả m vị m ượ ếm Tư ệ ệ v ệm vụ ượ ệm vụ ế ạm ủ ụ ả NSNN ệ ế vĩ m ệm ắ Hơ á ị ố ị m ả ý m á ặ ư ả NQ-CP ằm ý m ế ặ ả v ế ạm ả ế ế ế ố ả ố ư Hả C ị ảm ả ốN m ” ợ m ủ ế ảm ệ N m mă ă ả ư Đ ăm v ế ệ ạm Đứ ắm ố ả v ă ; ủ ả ề tài ố ả ĐẦU ụ á m ị m á ả ý ế 93 ệ ả ụ vố á *Đố v m : mạ mụ ằm NSNN Đố v ả ý ả mụ v ảm ế ă ế ếm má ẹ ả ảm ặ mạ ủ ụ Đố v ệ m ế ế v vố ệ ố ượ mụ ế ị v v v m vị ủ mứ v ị d ố t ế vệ ệm ệm ủ ả ả ắ ả ý ý - ngân sách s tc ệ ượ ả ; ế ạm vị v T ủ ý v ả ủ t ckể ắ ệ : ệ ươ v c ế v ảm ả ợ ế ư ị vị m Vệ ệm v ụ ệm ẹ C ư ế C v m ả mụ ắ m ệv m ếm ệ ệ v ệ ế ẽ ợ Đố v ị m ố v ýv ảm ả ả á ụ ả á m m Đ ế ệm u vị 94 ả ă ý ụ m m ám v ệ ĩ ỏ Đ ợ Tă ủ ặ ă Tă ám ủ ệ ủ ỏ ắm v v ư: ; ặ ươ ệ ệ ả ỏ ứ ính cơng khai theo m ế ả ủ ả ố ặ ẽ T ằm ảm ả vố ả Vệ á vố ệ m á ệ m ủ ệ ả ệ ám ủ ặ ĐTXDCB: ệ ị ị ủ ám mụ ứ ị ụ ả m ế N ýv á ả ám * Đố v ả ủ …v v : ốý ệ m ả ý Đ ả ố v m Cơ ả m m ụ ố v ệ ượ ị ố ệ ệ ủ ám á ệ m ă vị ám ủ ệ ụ ýv m ả T vị ệ Đ vệ á m ủ ám ệ ủ ượ v ố á ế ả ụ vố ý ăm *Đố v ư : mẫ ủ ụ ả m ủ ụ ứ ủ ắ ă 95 vị ụ 3.2.4 N n ệ ị o ph m hất năn l v BNN trình ủ in ảm ả án quản l n n sá h N ủ ế ệ ứ ế k ă v ị ệm vụ ủ m C v v ượ ắ ế m ă m ảv ệ ệ ả ý v ă ả á ý á ả ý Đ ảm v má ệ ắ ả ảm ả m v ệ vụ ý m ẽ m N ưv ả ố ý ệm vụ ý ế m ả ả ế v ả ủ ế v ủ vệ ệ ố ế m ả Đ m ượ ả - Thứ ố v m á ằ v ứ ư … ị R ýv vị ụ ứ ị ả ạ ố ệ vụ ế ị ủ ả ẫ ủ ế vị vị ợ v ị ị vă ế ế á ủ ụ á ố v ế ưỡ ả ế : ứ ủ ẫ ốvệ vă ế ệ m á m ị vị ế ệ 96 m ế ế - Thứ hai ứ ị v ư ế m ế ả ả ý ý ả ý á ứ á v Q ý NSNN m ả N v N á ượ ả ế á v vị ả ả ị ý ă vệ v ế ủ á ả m mé ả á ảm ảm vẫ ặ ẽ ố ủ ế ị ý m ảm ả ế ượ ế ụ á á á á v ủ ă ế m ượ ý m ủ á mvệ ượ ế ả m ủ Đả ươ m m ứ ý ế ủ ụ ứ N m ệm vụ ượ ị ủ v ệ vụ v ế T ế m v v m v m ả ế ứ ợ v m ị - Thứ ba Hạ á ả tr ế á vă ố ẫ ụ ủ vị ệ ứ ố v phòng tài v ượ vệ ế ế ả ẫ 97 ế vệ ý ế ị T ý ợ m v á ợ ợ m ế ả ý ý ý ế m ế tình hình s ụn ủ N ằm ạm ệ ủ ị ỏ ả ă vị ă ý ả ảm ả ứ vệ ư v ế v ách vị ượ v vệ ụ m ế V v ố v m ượ ắ á ụ ị ĩ ợ õ Đ ả mm iểm tr C m ượ ụ v m ụn n n sá h quận ả m n tá th nh ị ế ố vị ƣ n ệ vị m ư ýv v T ế mvệ ạm NSNN t i ơn vị s ăm ả ệm ủ ốýv ố ả 3.2.5 Tăn m á ị m ế ảm ả N ứ ăm Bá v ượ ế ế é ủ mẫ ế ả ệ ả ý chi ngân sách ả v ả sau: - Xá ĩ m ị v v m ễ ả ắm ĩ ị ả ý vố ả ụ ủ ặ ư: ủ ệ ả vị 98 -N ă m v m ĩ ứ ủ v ế m á ế ứ m ế ứ ợ khác -P ả m v ươ ế ệ ứ m Q ế ợ v vệ á ệ ả hi ngân sách - Tă m ị ố ươ ă ợ v ả ứ é ế ă ắ ủ vị ượ ế ệ m ủ ế v ý ị ế mm ợ ă ị phƣơn thu ; ả ệm ị ả L ả ạm ý h i tài h nh t i ý ám á ýv ụ Đ m v ơn vị ụ vố ả ă ả ặ ị ệ v v ế ệ m ợ v ạm ả NSNN ố ả á ạm v ố ệ ứ ủ vệ ả ủ ủ vệ ýv ụ mạ ị ả ệ v ; ảm ả ươ ằm ; ố - Xá n m ế ủ quận ứ ủ m việ ệ ị ệ ạm C ệ mứ ằm n hi m t 3.2.6 Th ạm ượ T ý ị vị : ị ị ươ vị 99 ứ ắm õ N v ứ ệ v ặ ệ ỏ - Cá m ủ UBND ứ ă v ế ị ý ợ v ạm ị hịu trá h nhiệm ối v i á ơn vị vị Đả Đ UBND ị ứ vị cá ụ mứ vệ ủ ả ị mứ Đ ă ụ vụ ă vệ ạ ệ ệ ệ ứ á mứ ươ ố ố vă V ệ 83 ả ệm vụ ủ vị á mứ ị ệm vụ ố m ố ế ươ á ệ mứ ế ươ ị á ủ ươ ă UBND ă ả mứ ứ ợ ị UBND ượ ệ ủ á ứ B ứ ế hủ t NĐ-CP: Tă ứ ế m ị quận v vị o qu ền t ị phƣơn thu ệ ế ệ N ị ị ă ươ 3.2.7 Khoán inh ph hành h nh n n m ả m ám v ệ Đố ắ mắ Đố v ượ ố v ý ế vệ ám ị mứ ế ệm ă ụ ị mứ ăm ả ụ ế ý hành ăm mứ 100 ươ ố Đố v vị mụ ý ĩ ủ ệ v ế ị % NĐ-CP: Tă ị ệ ứ 83 mứ ươ ố ứ ệ … õ UBND ố ế ốv ợ ụ ụ : ố ả ệ ươ v ýv ệ m ợ ; ă ố v Đố v ệ ệ v 3 MỘT S ị ế: T ị mặ ằ ố ế v ứ L ố ế T ị ăm v ệ ế ả Tài h nh NSNN ệ ị v -S m ệ ượ ệ ố v ệ -H vệ ệ ị á mứ ủ ễ v m ệ á ứ ợ v ệ ố v m ợ v v NSNN ố v ợ v ệ KIẾN NGH -C ế mứ mứ 3.3.1 Kiến n hị v i Ch nh phủ ế ệ UBND % ố vị ủ ươ ươ ế ế ố v ế ụ :Hệ mứ ươ B mứ % T ệm vụ ệ mứ 43 ủ ứ Đố v ệ N ị ị ế ố m ă ; v ệ m ế ă ệm ủ ệ ố ả vị ýT m ụ 101 v v ệ ế ố ợ m ượ ố ệ ố ố ệ ế 3.3.2 Kiến n hị v i Thành ủ U ND thành phố -Đ ắ ệ m ố ế ứ ă ặ ý ịT ủ vị ị v S ế ẽ ằ m m -T ắ ặ ụ ượ mụ N mứ chi hành ă ụ v ợ ặ ả ế ệm ế ế m ị ẽ ị Q ả ý Y S ố ế ố ạm ứ ệ ả vệ ố ế ả ụ ý gân sách ệ ị ằm mứ mứ ệ ị ệ ế ợ ế ệ ă ố ố ế ả ý ệ ế B ố ợ giao mặ - UBND ủ ý ượ ả Đ ưv ẽ ệ ượ ảm ả ằm ảm ả ượ ằm ả v Đ ệ ả ế ố T ả T vố UBND ủ - S ế ế m ố Hả C ệ S T m ặ ệ m ốv v ủ vệ ĩ ế ủ m -C m mẽ v UBND mạ mạ ứ ị á ắ v ả ị Hả C ế ệ ệ ụ 102 3.3.3 Kiến n hị v i U ND quận - Tă UBND ố ợ ặ ố ẽ ủ ế - tài -C T ứ á vị ủ - ế ợ ị ị v T ỳv v ươ á ả ý ả ệ v ị ả ý á Kết luận Chƣơn C ươ ả ủ ý NS Đ ứ vă ả ý ệ mụ vă m ị Hả C ố ệ -N ệ ả ý ị ả ụ -H ệ ả ă ế- ụ ả ệ á -N ằm Hả C TXH ủ ả Hả C ý : ĐTXDCB ả ảm ả ả ý ằm ếvệ NSNN ệ m -N ố ả m ă ý NSNN ủ Hả C ủ ả ý - Tă vị ụ - T ươ m ụ NSNN ị ệ m vệ vị 103 - ệm ố v V ủ UBND v vị m ố ị ế ố Đ Nẵ ủ ị ươ ị ố v UBND C Hả C ủ B T T 104 KẾT LU N H ệ m ả ệ ả m m v ý ứ Q m vệ v ệ mặ ế ệm ả ả ý ượ ố v ắ v v UBND ế ả ươ ả ố ủv ý ễ ủ ủ v á vă v m õ -T ễ ả ặ ý ả Hả C Đ ả mụ ả ế ị ị ả ặ Hả C ỏ ứ m ệ v ệ ý ỏ m ặ v ủ ă m : - ĩ v m ị ủ Đả ă é ĩ TXH ý ý m ệm vụ ế Đ m ả ả m ý ế ứ mứ ị ệm ả ;v vệ ế m ế m Hả C v ý ả ứ m ệ m ý ị bàn -T ă ả ý ủ m vệ Đ ả v á v ả ủ v ệ v ả ế Đ ém ủ v ý ứ ăm m ố ếm m v ễ v v 105 ả v ệ ý á ệ Đ ệ m S ệ ả ỏ ệ ả ế ệ ệ ủ UBND á ế á ị ứ ẽ ả ứ ị ệm ả ả á ý m vĩ m v v ứ ả ệm vụ m ă mứ m ủ m D NH MỤC TÀI LIỆU TH M KHẢO [ ]B T Luật gân sách dẫn thực NXB T [2] B T hà nư c văn hư ng H N Chi thường xuyên đến năm 2011 NXB ĐH T Q ố H N [5] B T Thông tư số 59/2003/TT- TC ngày 23/6/2003 hư ng dẫn thực ghị định 60/2003/ Đ-CP ngày 6/6/2003 Ch nh Phủ quy định chi tiết hư ng dẫn thi hành Luật S [8] B T Thông tư 79/2003/TT- TC ngày 13/8/2003 hư ng dẫn chế độ quản lý cấp phát, toán khoản chi S qua KBNN [6] C ủ Nghị định số 60/2003/ Đ-CP ngày 6/6/2003 quy định chi tiết hư ng thi hành Luật ngân sách [7] C ủ ghị định số 73/2003/ Đ-CP ngày 23/6/2003 quy chế xem xét, thảo luận, định dự toán, phân bổ ngân sách phê chuẩn ngân sách [3] GS-TS Dươ T ịB Quản lý chi tiêu công Việt am thực trạng giải pháp, Nxb Tài [9] N ị ị ố 43 NĐ-CP 54 ị ệm v ủ má ếv ố v ủ C ệ vị ủ ị ệm vụ ệ ứ [4] Tạp ch Kiểm toán số (104) 2009 [10] PGS TS S Đ T C ủ Lýthuyết tài ch nh công NXB Đạ [11] PGS TS T H N Đ Tỵ TS B ố T ị H TP HC Quản lý tài ch nh công NXB [12] T Đạ ế TP HC NXB T [13] UBND Giáo trình Tài cơng, H N Hả C Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận ải Châu đến năm 2020 [14] UBND Hả C 0), Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011-2015 [15] UBND Hả C áo cáo toán ngân sách địa phương năm 2010,2011,2012,2013 ... VỀ CHI NG N SÁCH VÀQUẢN LÝ CHI NG N SÁCH NHÀ NƢ C 10 CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 10 ệm v Bả ặ v v C ứ ă m 10 ủ 12 ủ N ủ ư 14 15 QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 18 ệm... DUNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QU N 20 L P á v 33 C 34 m 35 Q ế 36 T 20 á ả m 24 á 22 26 27 28 ĐẶC ĐI VÀ CÁC NHÂN T ẢNH HƯ NG C NG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ... chưa công bố công trình khác Tá u iả luận văn MỤC LỤC M ĐẦU T ế ủ ụ ứ Đố ượ v P ươ ạm v ứ ứ Bố ụ T ệ ứ CHƢƠNG 1: LÝ LU N CHUNG VỀ CHI
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận hải châu, thành phố đà nẵng , Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận hải châu, thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan