Phát triển nguồn nhân lực ngành bảo hiểm xã hội tỉnh quảng nam

99 110 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM QUỐC VŨ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH BẢO HIỂM HỘI TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NINH THỊ THU THỦY Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Phạm Quốc Vũ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGUỒN NHÂN LỰCPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Phát triển nguồn nhân lực 1.1.3 Ý nghĩa phát triểnnguồn nhân lực 1.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực ngành Bảo hiểm hội .11 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 12 1.2.1 Phát triển quy mô nguồn nhân lực 12 1.2.2 Xác định cấu nguồn nhân lực phù hợp 13 1.2.3 Nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ NNL 14 1.2.4 Nâng cao kỹ nguồn nhân lực 17 1.2.5 Nâng cao nhận thức nguồn nhân lực 18 1.2.6 Nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực 19 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NNL 21 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 21 1.3.2 Điều kiện kinh tế - hội địa phương 22 1.3.3 Cơ chế, sách Nhà nước 23 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH BẢO HIỂM HỘI TỈNH QUẢNG NAM 25 2.1 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NNL NGÀNH BHXH TỈNH QUẢNG NAM 25 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 25 2.1.2 Điều kiện kinh tế - hội 28 2.1.3 Khái quát hệ thống ngành BHXH tỉnh Quảng Nam .29 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH BHXH TỈNH QUẢNG NAM 38 2.2.1 Thực trạng phát triển quy mô nguồn nhân lực 38 2.2.2 Thực trạng cấu nguồn nhân lực 39 2.2.3 Thực trạng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ nguồn nhân lực 42 2.2.4 Thực trạng nâng cao kỹ nguồn nhân lực 46 2.2.5 Thực trạng nhận thức nguồn nhân lực 47 2.2.6 Thực trạng động lực thúc đẩy nguồn nhân lực 48 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ SỰ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH BHXH TỈNH QUẢNG NAM 53 2.3.1 Những thành công 53 2.3.2 Những hạn chế 54 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 54 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH BẢO HIỂM HỘI TỈNH QUẢNG NAM 57 3.1 CĂN CỨ XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP 57 3.1.1 Định hướng phát triển ngành BHXH Việt Nam 57 3.1.2 Mục tiêu phát triển NNL ngành BHXH tỉnh Quảng Nam .61 3.1.3 Các quan điểm định hướng xây dựng giải pháp 62 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH BẢO HIỂM HỘI TỈNH QUẢNG NAM 64 3.2.1 Xây dựng chiến lược phát triển NNL 64 3.2.2 Giải phápphát triển quy mô NNL 66 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện cấu NNL 67 3.2.4 Giải pháp nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ nâng cao kỹ NNL 68 3.2.5 Giải pháp nâng cao nhận thức NNL 76 3.2.6 Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy NNL 76 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 80 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LI U THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NNL : Nguồn nhân lực BHXH : Bảo hiểm hội BHYT : Bảo hiểm y tế BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp CBVC : Cán viên chức CMNV : Chuyên môn nghiệp vụ KHCN : Khoa học công nghệ VC : Viên chức DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Diện tích, dân số, mật độ dân số phân theo địa phương 28 2.2 Chỉ số tăng GDP tỉnh Quảng Nam theo giá so sánh 29 2.3 Một số tiêu tình hình hoạt động BHXH tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010 – 2013 36 2.4 Số lượng lao động BHXH tỉnh Quảng Nam 39 2.5 Cơ cấu theo ngành nghề BHXH tỉnh Quảng Nam 40 2.6 Cơ cấu lao động theo giới tính, độ tuổi 41 2.7 Nhân lực cấu nhân lực theo trình độ chun mơn lý luận trị 42 2.8 Cơ cấu lao động theo trình độ 42 2.9 Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ NNL 44 2.10 Kết khảo sát nhân viên BHXH tỉnh Quảng Nam trình độ CMNV 45 2.11 Kết khảo sát nhân viên BHXH Quảng Nam kỹ lao động 46 2.12 Kết khảo sát nhân viên BHXH tỉnh Quảng Nam nhận thức lao động 48 2.13 Đánh giá nhân viên lương bổng phúc lợi 50 2.14 Đánh giá nhân viên phong trào chế độ khen thưởng, tuyên dương 51 2.15 Đánh giá nhân viên điều kiện làm việc 52 3.1 Nhu cầu đào tạo giai đoạn 2015 - 2020 70 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên biểu đồ sơ đồ Trang 2.1 Bản đồ hành tỉnh Quảng Nam 26 2.2 Số thu BHXH, BHYT giai đoạn 2009 - 2013 37 2.3 Nhân lực theo trình độ chun mơn BHXH Quảng Nam giai đoạn 2011- 2013 43 2.1 Bộ máy tổ chức Bảo hiểm hội tỉnh Quảng Nam 33 3.1 Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực 65 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nghị Đảng Việt Nam tắt đón đầu phát triển giới cách đầu tư vào yếu tố người Điều đuợc thể rõ luật giáo dục nước ta Nhà nước trọng vào việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho đất nước Do vậy, vấn đề phát triển nguồn nhân lực vấn đề mấu chốt nước nhà Trong năm qua, ngành Bảo hiểm hội không ngừng phát triển đạt kết to lớn việc thực chế độ sách BHXH, BHYT Do phải chịu áp lực từ việc giải nhiệm vụ thực chế độ, sách cho hàng triệu lao động nước nên công tác đào tạo phát triển NNL ngành BHXH nhiều hạn chế, kết chưa tương tương xứng với khối lượng công việc.Đứng trước đòi hỏi xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức, viên chức; đứng trước khó khăn, thách thức từ thực trạng NNL, cơng tác đào tạo phát triển NNL phải có bước đổi tích cực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt Để đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn nay, BHXH tỉnh Quảng Nam cần có chiến lược phát triển tồn diện, vấn đề cơng tác đào tạo, quản lý sử dụng NNL vấn đề quan trọng Xuất phát từ thực tiễn đó, tơi chọn đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực ngành Bảo hiểm hội tỉnh Quảng Nam” để làm luận văn cao học Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận nguồn nhân lực phát triển NNL - Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành BHXH tỉnh Quảng Nam thời gian vừa qua; thành công tồn tại, hạn chế phát triển NNL ngành BHXH tỉnh Quảng Nam - Đề xuất số giải pháp chủ yếu để phát triển NNL ngành BHXH tỉnh Quảng Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượngnghiên cứu Đối tượng nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến công tác phát triển nguồn nhân lực ngành BHXH tỉnh Quảng Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Đề tài đề cập số nội dung chủ yếu công tác phát triển nguồn nhân lực ngành BHXH - Không gian: Nghiên cứu nội dung phạm vi tỉnh Quảng Nam - Thời gian: Các giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa ngắn hạn Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp phân tích thực chứng - Phương pháp phân tích chuẩn tắc - Phương pháp phân tích thống kê - Phương pháp phân tích tổng hợp - Phương pháp phân tích so sánh Các phương pháp khác Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận văn gồm có ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành Bảo hiểm hội tỉnh Quảng Nam Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành Bảo hiểm hội tỉnh Quảng Nam 76 Qua đó, BHXH Quảng Nam rút kinh nghiệm, ưu khuyết điểm để vận dụng vào đơn vị cách hiệu 3.2.5 Giải pháp nâng cao nhận thức NNL Nhận thức sở hành động, muốn hành động bắt buộc phải có nhận thức Do đó, cần nâng cao nhận thức ban lãnh đạo BHXH Quảng Nam đội ngũ người lao động vị trí, vai trò tầm quan trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, làm cho người hiểu việc phát triển nguồn nhân lực không trách nhiệm ban lãnh đạo, phòng ban chức mà trách nhiệm thân người lao động Để nâng cao nhận thức đội ngũ người lao động cần thực số giải pháp sau: - Nhận thức vai trò công tác phát triển nguồn nhân lực cần cụ thể hóa Nghị cấp ủy Đảng, đạo điều hành ban lãnh đạo chiến lược phát triển, phương hướng, kế hoạch đào tạo - Tổ chức thường xuyên, định kỳ sinh hoạt chuyên môn để CBVC trao đổi học tập, tự phát yếu kém, hạn chế trình độ chun mơn từ nâng cao nhận thức cá nhân vai trò, ý nghĩa việc phát triển lực thân, tập thể - Thường xuyên, liên tục phổ biến thông tin ngành, thị trường, hội để người lao động nắm bắt xu hướng kinh tế, hội xu hướng phát triển ngành BHXH triển vọng phát triển thân người lao động Khi đó, người lao động thấy trước tương lai gắn bó với quan khơng bị nhãng công việc, không sa chân vào cạm bẫy hội sa sút phẩm chất đạo đức 3.2.6 Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy NNL Để NNL phát huy hết khả nâng cao động lực thúc đẩy 77 NNL coi giải pháp quan trọng BHXH tỉnh Quảng Nam cần sử dụng nhiều biện pháp khác để nâng cao động lực thúc đẩy cho cán bộ, CCVC, cụ thể sau: a Nghiên cứu hình thức trả lương theo kết cơng việc Trên sở kinh nghiệm trả lương ngành khác, BHXH tỉnh Quảng Nam thực chế trả lương linh hoạt gồm hai phận: lương cố định phần khác biệt Mức lương cố định mức lương theo quy định Nhà nước Phần khác biệt thể hiệu thực thi công tác thông qua đánh giá xếp loại cá nhân Mức lương khác biệt tính theo kết q trình cơng tác, cống hiến người lao động chẳng hạn kết đánh giá thành tích CBVC Bản chất giải pháp CBVC cố gắng phấn đấu hồn thành tốt cơng việc phần thu nhập từ mức lương khác biệt trả công xứng đáng cho nỗ lực Muốn thực hình thức trả lương theo kết công việc, cần xây dựng tiêu chí để đánh giá kết cơng việc người lao động: Xây dựng tiêu chí đánh giá kết cơng việc: Tiêu chí - Mức độ hồn thành cơng việc: Chất lượng, số lượng cơng việc, tiến độ thực hiện, độ phức tạp công việc sáng kiến cơng việc Tiêu chí - Khả đáp ứng công việc: Các kỹ năng, u thích cơng việc, khả am hiểu lập kế hoạch công việc, khả bám việc Tiêu chí - Thái độ cơng việc Trên sở đánh giá phân loại người lao động, BHXH tỉnh Quảng Nam tiến hành trả lương theo mức độ phân loại sau: - Đối với VC đạt loại tốt: hưởng 150% mức lương theo hệ số - Đối với VC đạt loại : hưởng 120% mức lương theo hệ số 78 - Đối với VC đạt loại trung bình: hưởng 100% mức lương theo hệ số - Đối với VC loại yếu: hưởng 80% mức lương theo hệ số b Hồn thiện sách thi đua, khen thưởng Chính sách khen thưởng phải đảm bảo nguyên tắc khen thưởng kịp thời Đối với CBVC có sáng kiến đóng góp, có kết cơng tác tốt, có thành tích bật, cần tuyên dương, khen thưởng ngay, nhằm khích lệ động viên, nêu gương kịp thời Giải pháp đưa BHXH tỉnh Quảng Nam cần tự xây dựng Quỹ khen thưởng Nguồn vốn quỹ có từ nguồn chính: từ quỹ khen thưởng ngành nguồn kinh phí tiết kiệm BHXH tỉnh BHXH tỉnh Quảng Nam cần xây dựng quy trình khen thưởng riêng sở quy trình chung BHXH Việt Nam sau: - Xây dựng danh mục điều kiện khen thưởng đột xuất Điều kiện cần: + Có phẩm chất đạo đức tốt + Hoàn thành nhiệm vụ giao Điều kiện đủ: +Có sáng kiến, cải tiến hoạt động quan lãnh đạo công nhận + Nội dung khen thưởng: tiền thưởng, tuyên dương trước tập thể, hội thăng tiến c Nâng cao động lực thúc đẩy hội thăng tiến Ngành BHXH Quảng Nam cần xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá cán bộ, nhân viên để có sở khen thưởng, động viên kịp thời tập thể cá nhân điển hình việc nâng cao trình độ phẩm chất đạo đức Xây dựng tiêu chuẩn sách đề bạt, bố trí chức vụ lãnh đạo 79 phòng ban, BHXH huyện, thành phố tổ chức thực công khai, minh bạch Công tác đề bạt, bổ nhiệm cán phải dựa lực công tác, phải thực cách khách quan, công Thực tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán lãnh đạo, có kế hoạch đào tạo, phát triển đội ngũ để kế thừa Hàng năm, tiến hành đánh giá lại lực nhằm để kích thích họ phấn đấu cơng tác nhiều Chú trọng đến sách đãi ngộ cho cán như: bổ nhiệm vào vị trí phù hợp với lực chuyên môn, giao nhiệm vụ quan trọng để người có lực phát huy hết khả vốn có Tận dụng tối đa khả làm việc cán xuất sắc ngành Việc bố trí, sử dụng cán phải theo hướng lấy lực hiệu cơng việc Bố trí người, việc tạo điều kiện cho họ phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm Tạo điều kiện để cán có hội phát triển, phấn đấu khơng ngừng hướng đến vị trí cao d Xây dựng sách để thu hút NNL có chất lượng cao: Về sách tuyển dụng: Cần công khai nhu cầu tuyển dụng, mô tả rõ vị trí cơng việc u cầu có liên quan ứng viên Về sách tiền lương: Để khuyến khích người làm việc thật có suất, chất lượng hiệu tiền lương tối thiểu phải tương ứng số giá sinh hoạt thời kỳ phải tính đến phù hợp với ngành, nghề, đặc thù riêng khu vực Về sách đào tạo phát triển: Định kì tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để trau dồi kĩ công việc cán 80 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Đối tượng tham gia thụ hưởng sách BHXH, BHYT, BHTN ngày nhiều, yêu cầu cán viên chức không giỏi nghiệp vụ mà phải biết sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý, khai thác đối tượng Vì vậy, công tác phát triển NNL ngành BHXH tỉnh Quảng Nam nhiệm vụ then chốt, đảm bảo đạt mục tiêu đề Tác giả có kiến nghị sau nhằm hồn thiện cơng tác phát triển nguồn nhân lực ngành BHXH tỉnh Quảng Nam - Đối với BHXH Việt Nam Việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán viên chức không tập trung sở nước mà trường Đại học nước Tuy nhiên, năm qua, số lượng CBVC đào tạo nước ngồi chủ yếu tập trung Văn phòng BHXH Việt Nam, CBVC BHXH tỉnh, thành phố khơng tham gia Một phần BHXH Việt Nam kế hoạch đào tạo cho BHXH tỉnh, phần BHXH Việt Nam đặt yêu cầu cao thời gian ngắn nên có CBVC đáp ứng tiêu chuẩn Vì vậy, thời gian tới, với mục tiêu nâng cao trình độ CBVC hệ thống BHXH, BHXH Việt Nam nên ưu tiên đào tạo nước ngồi cho CBVC trẻ, có lực BHXH tỉnh, thành phố Đối với BHXH Việt Nam, cán quản lý hỗ trợ kinh phí đào tạo q trình theo học khóa đào tạo sau đại học Vì vậy, BHXH Việt Nam cần phải mở rộng đối tượng tham gia đào tạo, không cho cán quản lý mà cho viên chức trẻ, ham học hỏi, hỗ trợ cho họ kinh phí để họ yên tâm học tập, nâng cao lực công tác, góp phần hồn thành nhiêm vụ, mục tiêu đơn vị - Đối với UBND tỉnh Quảng Nam 81 Bên cạnh đào tạo kiến thức, kỹ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế thành phố nên mở rộng đối tượng tham gia đào tạo cho đơn vị hành nghiệp địa bàn tỉnh, có cán bộ, cơng chức, viên chức quan BHXH Bởi vì, cán mục tiêu cuối phục vụ cho nghiệp phát triển, an sinh hội tỉnh - Đối với BHXH tỉnh Quảng Nam Sử dụng người, bố trí chỗ để phát huy hết khả viên chức Đồng thời, hỗ trợ thêm tiền lương cho viên chức trẻ đào tạo sau đại học Bảo hiểm hội tỉnh Quảng Nam nên sàng lọc đối tượng đầu vào việc tuyển dụng bố trí cơng việc Chỉ có vậy, BHXH có lực lượng lao động có trình độ chun mơn để phục vụ cho nghiệp phát triển đơn vị Tại BHXH tỉnh Quảng Nam, chức danh từ phó phòng trở lên thường cân nhắc cho người làm việc lâu năm có tuổi đời 35 Vì vậy, làm hạn chế phát huy khả năng, sáng tạo viên chức trẻ Do đó, họ phấn đấu, nỗ lực công việc Trong thời gian tới, BHXH tỉnh Quảng Nam nên tổ chức hình thức thi tuyển chức danh phó phòng cho viên chức này, để qua họ thấy hội phấn đấu, nỗ lực công việc 82 KẾT LUẬN Nguồn nhân lực với tư cách yếu tố phát triển kinh tế - hội, khơng đơn số lượng lao động có có mà phải bao gồm tổng thể yếu tố thể lực, trí lực, kỹ làm việc, thái độ phong cách làm việc Phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa vơ quan trọng việc định hướng phát triển kinh tế Trong năm qua, ngành BHXH tỉnh Quảng Nam có nhiều thay đổi mặt nhân chủ chốt, cấu tổ chức, mơ hình hoạt động Trước hết, lãnh đạo dành nhiều quan tâm đến người lao động, coi trọng cơng tác đào tạo trì lực lượng lao động vị trí chủ chốt cách xây dựng hệ thống lương theo vị trí cụ thể Từ giao nhiệm vụ thực giao ước đến phòng ban nhằm mục đích phát huy lực người lao động góp phần hoàn thành kế hoạch giao Tuy nhiên, qua thời gian tìm hiểu ngành BHXH tỉnh Quảng Nam tơi nhận thấy số hạn chế tồn công tác quản lý phát triển nhân lực, mạnh dạn đưa số giải pháp nhằm hồn cơng tác quản lý phát triển NNL Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, Luận văn “Phát triển nguồn nhân lực ngành Bảo hiểm hội tỉnh Quảng Nam” đạt nhứng kết sau:  Hệ thống hóa lý luận liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, sở hệ thống hóa lý luận phân tích thực trạng cơng tác phát triển nguồn nhân lực ngành BHXH tỉnh Quảng Nam  Xác định số nguyên nhân chủ yếu, làm rõ mặt hạn chế công tác phát triển nguồn nhân lực ngành BHXH tỉnh Quảng Nam  Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác phát triển nguồn nhân lực ngành BHXH tỉnh Quảng Nam 83 Trong trình nghiên cứu thực luận văn, khơng thể tránh khỏi thiếu sót định Rất mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô, đồng nghiệp, bạn b người đọc giúp cho tơi hồn thiện đề tài TÀI LI U THAM KHẢO [1] PGS.TS Bùi Quang Bình (2017), Giáo trình Kinh tế Lao động, Nhà xuất Lao động [2] PGS.TS Bùi Quang Bình (2010), Giáo trình Kinh tế phát triển, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội [3] Bảo hiểm hội Việt Nam (năm 2012), Quyết định số 445/QĐ-BHXH ngày 11 tháng năm 2012 Bảo hiểm hội Việt Nam việc phê duyệt quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Bảo hiểm hội giai đoạn 2012-2020 [4] Nguyễn Hữu Dũng (2004), Sử dụng hiệu nguồn lực người Việt Nam, NXB Lao động – hội, Hà Nội [5] Trần Thọ Đạt, Đỗ Tuyết Nhung (2008), Tác động vốn người tăng trưởng kinh tế tỉnh, thành phố Việt Nam, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [6] TS Nguyễn Ngọc Hiến (2006), Giáo trình Hành cơng, H c viện Hành quốc gia, NXB Khoa học Kỹ thuật [7] Tạ Ngọc Hải, Một số nội dung NNL phương pháp đánh giá NNL, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước [8] TS Tạ Đức Khánh (2009), Giáo trình Kinh tế lao động, Nhà xuất giáo dục Việt Nam [9] Lê Thị Mỹ Linh (2009), Phát triển NNL doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam trình hội nhập kinh tế, Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [10] ThS Nguyễn Văn Long (2010), “Phát huy NNL động lực thúc đẩy” (Promoting human resources by means of motivation), Tạp chí Khoa h c cơng nghệ, Đại học Quảng Nam- Số 5(40) [11] GS.TS Nguyễn Văn Nam - PGS.TS Nguyễn Văn Áng (2007), Các giải pháp g n đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội [12] Bùi Văn Nhơn (2006), Quản lý phát triển nguồn nhân lực hội, NXB Tư Pháp, Hà Nội [13] Nhất Nguyên (2011), ” Những xu hướng phát triển NNL”, Tạp chí doanh nhân Sài Gòn [14] Hướng Phi (2009), Thuật lãnh đạo, NXB Từ điển Bách khoa [15] Quyết định 1216/QĐ-TTg (2011), Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, Thủ tướng Chính phủ [16] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2010), “Một số vấn đề đào tạo phát triển NNL” (A number of issus on the training and development of human resources), Tạp chí Khoa h c cơng nghệ, Đại học Quảng Nam- Số 5(40) [17] Nguyễn Tiệp (2006), Giáo trình kế hoạch nhân lực, NXB Lao động – hội, Hà Nội [18] Nguyễn Tiệp (2008), Giáo trình NNL, NXB Lao động – hội, Hà Nội [19] Tjovold Dean, Mary M Tjosvold (2010), Tâm lý h c dành cho lãnh đạo, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh [20] Nguyễn Trung (2007), Suy nghĩ phát triển NNL nước ta, Những vấn đề giáo dục nay: Quan điểm giải pháp, NXB Tri thức, Hà Nội, tr.350 [21] Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (2008), Phát triển người phát triển NNL, Trung tâm thông tin – tư liệu, Hà Nội [22] Www.VnEconomy.vn: Thời báo kinh tế Việt Nam PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Kính chào Anh/Chị! Tơi tên Phạm Quốc Vũ, học viên cao học khoá 26, ngành Kinh tế phát triển, Đại Học Kinh Tế, ĐH Đà Nẵng Hiện thực đề tài "Phát triển nguồn nhân lực ngành BHXH tỉnh Quảng Nam"cho luận văn tốt nghiệp Những thơng tin đánh giá từ Anh/chị số vấn đề liên quan đến phát triển NNL quan giúp tơi có nhìn sâu sắc hơn, mang tính chủ quan q trình hồn thành luận văn Tôi cam đoan thông tin mà anh/chị cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu Trân trọng cảm ơn hợp tác Anh/Chị! A THƠNG TIN VỀ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO A1 Anh/Chị tham gia chương trình đào tạo BHXH tổ chức  Có  Chưa A2 Xin Anh/Chị cho biết nội dung khóa đào tạo gì?  Kiến thức chun mơn  Kiến thức chuyên môn liên quan đến Cơ quan  Các kỹ nghiệp vụ thực tế  Kỹ giao tiếp  Kỹ sử dụng máy tính  Ngoại ngữ  Nội dung khác: A3 Khóa đào tạo quan trọng đến khả đáp ứng với công việc Anh/Chị BHXH tỉnh Quảng Nam?  Rất không quan trọng  Không quan trọng  Quan trọng  Rất quan trọng A4 Nhận định Anh/Chị chương trình đào tạo (Khoanh tròn số phù hợp với ý kiến mình) (1: Kém 2: Trung bình 3: Khá 4: Tốt Tiêu chí 5: Rất tốt) Đánh giá A4.1 Nội dung đào tạo A4.2 Phương pháp đào tạo A4.3 Sự phù hợp cấu trúc chương trình với mục tiêu đào tạo A4.4 Cách thức đánh giá sau chương trình đào tạo A5 Nhận định Anh/Chị tính hiệu cơng tác đào tạo ngành BHXH  Cao  Thấp  Tôi khơng biết B THƠNG TIN VỀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÔNG VI C CỦA BẢN THÂN Trong thời gian làm việc công ty, Anh/Chị đánh giá mức độ đáp ứng với công việc thân dựa vào tiêu chí sau cách khoanh tròn số phù hợp với ý kiến vủa (Chỉ chọn mức phù hợp với thân, mức độ đáp ứng thấp mức cao nhất) Tiêu chí đánh giá Mức độ đánh giá B1 Kỹ giải tình cơng việc thực tế B2 Kỹ tự triển khai yêu cầu công việc từ cấp B3 Khả thực hành CMNV B4 Hiểu biết kiến thức vĩ mơ (xã hội, trị, pháp luật ) B5 Kỹ làm việc độc lập B6 Kỹ tự học, tự đào tạo nâng cao trình độ CM B7 Kỹ làm việc nhóm B8 Kỹ tự kiểm tra đánh giá cơng việc B9 Kỹ sử dụng ngoại ngữ công việc B10 Kỹ tiếp thu, lắng nghe góp ý B11 Kỹ bày tỏ ý kiến, quan điểm cá nhân B12 Kỹ sáng tạo B13 Khả tham gia hoạt động hội B14 Kỹ thích nghi điều chỉnh B15 Khả chịu áp lực công việc B16 Kỹ đàm phán B17 Nhiệt tình cơng việc B18 Thái độ tích cực đóng góp cho quan B19 Tuân thủ kỷ luật lao động C THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY Vui lòng cho biết nhận định Anh/Chị mức độ ảnh hưởng yếu tố sau đến động lực làm việc cách khoanh tròn số phù hợp với ý kiến vủa (1: Hồn tồn khơng hài lòng; 4: Hài lòng; 2: Khơng hài lòng 3: Bình thường 5: Hồn tồn hài lòng) Các yếu tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc C1 Đánh giá Điều kiện làm việc C1.1 Không gian làm việc an toàn thoải mái C1.2 Nguồn thông tin C1.3 Trang thiết bị phục vụ công việc C1.4 Thời gian làm việc C2.1 Chia sẻ kinh nghiệm đồng nghiệp C2.2 Quan hệ tập thể C2.3 Uy tín lãnh đạo C2.4 Sự quan tâm lãnh đạo C2.5 Văn hóa doanh nghiệp C3.1 Cách thức trả lương C3.2 Công thu nhập C3.3 Lương so với thị trường C3.4 Lương so với đóng góp C3.5 Lương làm việc C3.6 Chế độ hình thức thưởng đa dạng C2 C3 Môi trường nhân Về lương bổng phúc lợi C3.7 Tiền thưởng công thỏa đáng C3.8 Các khoản phụ cấp C3.9 Chế độ phúc lợi C4.1 Chính sách thi đua, khen thưởng C4.2 Mức khen thưởng C4.3 Sự quan tâm quan việc tổ chức tham quan, du lịch C4.4 Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao C4.5 Không gian vui chơi cho nhân viên sau làm việc C5 C4 Về đời sống tinh thần Cơ hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp D THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN Họ tên: Giới tính: Bộ phận công tác: Trình độ chun mơn: Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp thời gian anh/chị trả lời phiếu khảo sát này! ... luận phát triển nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam. .. nhân lực 1.1.3 Ý nghĩa phát triểnnguồn nhân lực 1.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực ngành Bảo hiểm xã hội .11 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 12 1.2.1 Phát triển. .. VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Phát triển nguồn nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực ngành bảo hiểm xã hội tỉnh quảng nam , Phát triển nguồn nhân lực ngành bảo hiểm xã hội tỉnh quảng nam

Từ khóa liên quan