Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chính sách kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố tuy hòa, phú yên

123 61 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:25

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HỒNG HẠNH NGHIÊN CỨU NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUY HÒA, PHÚ YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HỒNG HẠNH NGHIÊN CỨU NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUY HÒA, PHÚ YÊN Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN ĐÌNH KHƠI NGUN Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Hồng Hạnh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH KẾ TỐN 1.1.1 Khái niệm đặc trƣng sách kế tốn 1.1.2 Vai trò sách kế tốn 1.1.3 Các CSKT áp dụng DN 10 1.2 CÁC LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN CSKT TRONG DN 18 1.2.1 Lý thuyết kế tốn tích cực (Positive Accounting Theory – PAT) 18 1.2.2 Lý thuyết đại diện (Agency Theory) 20 1.2.3 Lý thuyết kế toán quy phạm - chuẩn mực kế toán (Normative Accounting Theory) 21 1.2.4 Lý thuyết bên liên quan 21 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG CSKT CỦA DN 22 1.3.1 Đặc thù doanh nghiệp 26 1.3.2 Thuế TNDN 27 1.3.3 Quản lý lợi nhuận 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 30 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 31 2.1 ĐẶC ĐIỂM CÁC DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TP TUY HÒA .31 2.1.1 Đặc điểm môi trƣờng kinh tế TP Tuy Hòa 31 2.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 32 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.2.1 Chọn mẫu nghiên cứu 34 2.2.2 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 35 2.3 ĐO LƢỜNG CÁC BIẾN THIẾT KẾ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 39 2.3.1 Đo lƣờng biến 39 2.3.2 Mô hình nghiên cứu 46 KẾT LUẬN CHƢƠNG 48 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 49 3.1 ĐẶC ĐIỂM VẬN DỤNG CSKT TẠI CÁC DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TP TUY HÒA 49 3.1.1 Thực trạng vận dụng CSKT liên quan đến HTK 49 3.1.2 Thực trạng vận dụng CSKT tài sản cố định 54 3.1.3 Thực trạng vận dụng CSKT liên quan nợ phải thu 58 3.1.4 Thực trạng vận dụng CSKT liên quan đến doanh thu chi phí 60 3.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DUNG CSKT 63 3.2.1 Kiểm tra liệu 63 3.2.2 Chính sách kế toán liên quan đến HTK 65 3.2.3 Chính sách kế tốn liên quan đến Nợ phải thu 67 3.2.4 Chính sách kế tốn liên quan đến TSCĐ 71 3.2.5 Chính sách kế toán liên quan đến Doanh thu chi phí 73 KẾT LUẬN CHƢƠNG 81 CHƢƠNG KẾT LUẬN HÀM Ý CHÍNH SÁCH 83 4.1 KẾT LUẬN 83 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 87 4.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 92 KẾT LUẬN CHƢƠNG 94 KẾT LUẬN 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Định nghĩa BCTC Báo cáo tài CSKT Chính sách kế tốn DN Doanh nghiệp DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa EBIT Lợi nhuận trƣớc thuế lãi vay FIFO Phƣơng pháp nhập trƣớc xuất trƣớc HTK Hàng tồn kho LIFO Phƣơng pháp nhập sau xuất trƣớc SCL Sửa chữa lớn SPDD Sản phẩm dở dang SXKD Sản xuất kinh doanh Thuế TNDN Thuế Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định TP Tuy Hòa Thành phố Tuy Hòa DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Tổng hợp số nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến lựa chọn CSKT 23 2.1 Bảng phân loại CSKT làm tăng giảm lợi nhuận 41 2.2 Bảng tổng hợp định nghĩa đo lƣờng biến 46 3.1 Phƣơng pháp tính giá xuất hàng tồn kho 51 3.2 Lý DN khơng lập dự phòng giảm giá HTK 51 3.3 Bảng loại hình DN với phƣơng pháp tính giá xuất HTK 52 3.4 Quy mơ DN với phƣơng pháp tính giá xuất HTK 54 3.5 Phƣơng pháp khấu hao TSCĐ 55 3.6 Loại hình DN với phƣơng pháp tính khấu hao TSCĐ 56 3.7 Quy mô DN với phƣơng pháp tính khấu hao TSCĐ 57 3.8 Căn lựa chọn tỷ lệ khấu hao TSCĐ 59 3.9 Bảng loại hình DN với việc lập dự phòng nợ khó đòi 59 3.10 Thống lý DN không lập dự phòng 60 3.11 Loại hình DN với phƣơng pháp ghi nhận doanh thu 62 3.12 Kỳ phân bổ chi phí trả trƣớc 63 3.13 Các loại chi phí phải trả 63 3.14 Ma trận tƣơng quan 65 3.15 Phân tích nhân tố việc vận dụng CSKT HTK 66 3.16 Bảng dự đốn mơ hình 67 3.17 Bảng số năm hoạt động lựa chọn CSKT nợ phải thu 68 3.18 Trình độ kế tốn với việc lập dự phòng nợ khó đòi 69 3.19 Thuế việc lập dự phòng nợ khó đòi 70 3.20 Quy mơ DN với việc lập dự phòng nợ khó đòi 70 3.21 Đòn bẩy tài lập dự phòng nợ khó đòi 71 3.22 Bảng phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến CSKT TSCĐ 72 3.23 Bảng dự đốn mơ hình 73 3.24 Thuế việc ghi nhận doanh thu 74 3.25 Tỷ suất lợi nhuận phƣơng pháp ghi nhận doanh thu 74 3.26 Đòn bẩy tài phƣơng pháp ghi nhận doanh thu 75 3.27 Trình độ kế tốn phƣơng pháp ghi nhận doanh thu 75 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, với biến động không ngừng kinh tế, DN hoạt động lĩnh vực khác phải ln đối phó với tình kinh tế đa dạng phức tạp Các giao dịch kinh tế kiện biến động tình hình tài DN sản phẩm nghiệp vụ kinh tế đa dạng phức tạp từ hoạt động DN CSKT giúp cho DN ghi nhận xử lý tình đa dạng phức tạp liên quan đến biến động tình hình tài sản DN Không phải tất nội dung BCTC đo lƣờng cách xác mà đƣợc ƣớc tính, ví dụ: trích khấu hao tài sản cố định hay xác định giá trị SPDD, CSKT nguyên tắc lựa chọn phƣơng pháp kế toán, việc áp dụng nguyên tắc đƣợc thông qua DN việc chuẩn bị trình bày BCTC Lựa chọn CSKT đƣợc hƣớng dẫn hoàn cảnh cụ thể liên quan đến phán xét cơng tác quản lý DN Nhƣ vậy, nói với phƣơng pháp kế tốn đƣợc lựa chọn thơng tin trình bày BCTC khác với DN khác việc lựa chọn CSKT để áp dụng khác Việc lựa chọn CSKT áp dụng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, có yếu tố chủ quan lẫn yếu tố khách quan điều ảnh hƣởng đến lợi nhuận DN kỳ Một có thay đổi tình hình kinh tế nhƣ khủng hoảng tài DNNVV DN chịu nhiều ảnh hƣởng số vốn hoạt động quy mơ nhỏ nên khó cạnh tranh để tồn Mặt khác, tình hình biến động kinh tế địa phƣơng khác DNNVV có đặc thù khác dẫn đến việc vận dụng CSKT DN trở nên khác biệt Nếu trƣớc DNNVV chƣa quan tâm việc vận dụng CSKT từ chuẩn mực kế toán đời, DN trọng nhiều việc lựa PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Kính gửi quý công ty, Tôi tên Nguyễn Hồng Hạnh, học viên cao học ngành kế toán Đại học Đà nẵng Hiện thực đề tài: “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng sách kế tốn doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn TP Tuy Hòa, Phú Yên” với mục tiêu nhằm tìm hiểu việc vận dụng sách kế tốn doanh nghiệp Kết nghiên cứu định hướng việc triển khai công tác kế tốn DN Tơi mong q cơng ty dành thời gian để hồn tất bảng câu hỏi Tôi cam đoan thông tin phục vụ mục đích nghiên cứu Trân trọng A Thông tin Tên đơn vị: Lĩnh vực hoạt động:  Sản xuất  Thƣơng mại  Dịch vụ  Xây dựng  Khác Tổng tài sản ƣớc tính DN (trên BCĐKT) Tổng vốn chủ sở hữu đơn vị: Số nhân viên đơn vị: Số năm hoạt động: Doanh thu năm gần (2014): Lợi nhuận đơn vị năm gần (2014): Trình độ nhân viên kế troán đơn vị là:……………………………… B Các sách kế tốn đơn vị áp dụng: Liên quan đến sách kế tốn hàng tồn kho, xin vui lòng cho biết đơn vị áp dụng sách nào: Đơn vị có hàng tồn kho hay khơng?  Có  Khơng a Phƣơng pháp quản lý hàng tồn kho  Phƣơng pháp khai thƣờng xuyên  Phƣơng pháp kiểm định kì b Liên quan đến tính giá vốn hàng xuất kho  Bình qn gia quyền  FIFO  LIFO  Giá đích danh c.Những yếu tố ảnh hƣởng đến lựa chọn phƣơng pháp tính giá hàng tồn kho? (1 Hồn tồn khơng ảnh hƣởng; Ảnh hƣởng nhỏ; Ảnh hƣởng trung bình; Ảnh hƣởng nhiều; Hoàn toàn ảnh hƣởng) Chỉ tiêu Đặc thù hàng tồn kho (Tiêu chuẩn công nghiệp, giá trị, số lƣợng) Xu hƣớng biến động giá thị trƣờng Đơn giản để tính tốn Ảnh hƣởng chi phí tính thuế Quyết định ban lãnh đạo đơn vị hàng tồn kho (văn lƣu hành nội bộ) Trình độ kế tốn d Đơn vị có thay đổi phƣơng pháp tính giá hàng tồn kho năm qua khơng?  Có  Khơng Nếu câu trả lời “có”, xin vui lòng cho biết đơn vị thay đổi, thời điểm thay đổi? e Đơn vị có lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho khơng?  Có  Khơng Nếu câu trả lời “khơng” xin vui lòng bỏ qua câu cho biết: Vì đơn vị khơng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho?  Vì khó xác định giá thị trƣờng  Vì khơng có tƣợng giảm giá hàng tồn kho  Vì ảnh hƣởng đến lợi nhuận đơn vị g Căn vào đâu để đơn vị lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: (Có thể chọn nhiều lựa chọn)  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam  Đặc thù hàng tồn kho  Thơng tƣ hƣớng dẫn trích lập dự phòng  Khác: e Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thực sở nào:  Tất mặt hàng tồn kho  Từng thứ, loại vật tƣ, sản phẩm, hàng hóa  Khác: Chính sách kế tốn nợ phải thu a Hàng năm đơn vị có tiến hành lập dự phòng phải thu khó đòi khơng?  Có  Khơng Nếu câu trả lời “khơng” xin vui lòng bỏ qua câu cho biết: Vì đơn vị khơng trích lập dự phòng phải thu khó đòi? Vì:  Khơng có đƣợc thơng tin tài khách hàng  Khơng có tƣợng nợ khó đòi  Ảnh hƣởng đến lợi nhuận đơn vị  Khác: b NHững yếu tố ảnh hƣởng đến định lập dự phòng phải thu khó đòi? (1 Hồn tồn khơng ảnh hƣởng; Ảnh hƣởng nhỏ; Ảnh hƣởng trung bình; Ảnh hƣởng nhiều; Hoàn toàn ảnh hƣởng) Chỉ tiêu Lập dự phòng góp phần cung cấp thơng tin trung thực Lập dự phòng giúp tăng cƣờng quản trị nợ phải thu đơn vị Lợi nhuận kì vọng DN ảnh hƣởng đến cách thức trích lập dự phòng Mức thuế TNDN ảnh hƣởng đến cách thức trích lập dự phòng Quyết định ban lãnh đạo đơn vị khoản phải thu (văn lƣu hành nội bộ) Lập dự phòng thể tuân thủ qui định chế độ kế tốn Trình độ kế toán c Căn để đơn vị lập dự phòng phải thu khó đòi là:  Dựa vào mức độ nợ hạn xét đoán nghề nghiệp kế toán khách nợ  Dựa vào số liệu lịch sử nợ khó đòi doanh số bán chịu khách hàng  Dựa vào qui định trích khấu hao hành đơn vị  Khác: Chính sách Tài sản cố định (TSCĐ) a Phƣơng pháp khấu hao TSCĐ đơn vị sử dụng  Đƣờng thẳng  Số dƣ giảm dần  Khấu hao theo sản lƣợng b Những yếu tố ảnh hƣởng đến lựa chọn phƣơng pháp khấu hao TSCĐ? (1 Hoàn toàn không ảnh hƣởng; Ảnh hƣởng nhỏ; Ảnh hƣởng trung bình; Ảnh hƣởng nhiều; Hồn tồn ảnh hƣởng) Chỉ tiêu Đặc điểm TSCĐ (Tiêu chuẩn công nghiệp) Đơn giản tính tốn mức khấu hao Ảnh hƣởng đến thuế thu nhập doanh nghiệp Ảnh hƣởng đến dòng tiền Quyết định ban lãnh đạo đơn vị tài sản Tạo hình ảnh thuận lợi đơn vị Hạn chế chênh lệch hạch toán kế tốn thuế Trình độ kế tốn c Đơn vị định tỷ lệ khấu hao phƣơng pháp khấu hao dựa vào:  Quy chế quản lý TSCĐ khung khấu hao TSCĐ Bộ tài  Sự linh động doanh nghiệp để thu hồi vốn theo chuẩn mực kế toán  Khác: d Đơn vị có thay đổi phƣơng pháp khấu hao vòng năm qua?  Có  Khơng Nếu câu trả lời “có”, xin vui lòng cho biết đơn vị thay đổi, thời điểm thay đổi? e Chi phí vay để mua sắm TSCĐ có đƣợc vốn hóa khơng?  Có  Khơng Chính sách kế tốn doanh thu a Đơn vị ghi nhận doanh thu theo:  Cơ sở tiền  Cơ sở dồn tích  Khác: a1 Nếu ghi nhận theo sở tiền áp dụng với loại doanh thu, thu nhập nào?  Doanh thu bán hàng hóa, sản phẩm  Doanh thu cung cấp dịch vụ  Doanh thu từ tiền lãi, lợi nhuận đƣợc chia  Doanh thu hợp đồng xây dựng  Khác: a2 Nếu ghi nhận theo sở dồn tích áp dụng với loại doanh thu, thu nhập nào?  Doanh thu bán hàng hóa, sản phẩm  Doanh thu cung cấp dịch vụ  Doanh thu từ tiền lãi, lợi nhuận đƣợc chia  Doanh thu hợp đồng xây dựng  Khác: b Đơn vị có thay đổi phƣơng pháp ghi nhận doanh thu vòng năm qua?  Có  Khơng Nếu câu trả lời “có”, xin vui lòng cho biết đơn vị thay đổi, thời điểm thay đổi? c Những yếu tố ảnh hƣởng đến lựa chọn phƣơng pháp ghi nhận doanh thu? (1 Hồn tồn khơng ảnh hƣởng; Ảnh hƣởng nhỏ; Ảnh hƣởng trung bình; Ảnh hƣởng nhiều; Hoàn toàn ảnh hƣởng) Chỉ tiêu Ảnh hƣởng đến thuế thu nhập doanh nghiệp Ảnh hƣởng đến dòng tiền Quyết định ban lãnh đạo đơn vị ghi nhận doanh thu kỳ (các văn nội bộ) Các quy định ghi nhận doanh thu BTC Tạo hình ảnh thuận lợi doanh thu đơn vị Trình độ kế tốn 5 Chính sách kế tốn chi phí trả trước (142, 242) a Các loại chi phí trả trƣớc thƣờng phát sinh đơn vị (có thể chọn nhiều lựa chọn):  Công cụ dụng cụ lâu bền  Tiền thuê tài sản hoạt động, thuê sở hạ tầng  Chi phí dịch vụ trả trƣớc (bảo hiểm cháy, nổ, )  Chi phí nghiên cứu, triển khai (không đủ tiêu chuẩn TSCĐ)  Chi phí vay trả trƣớc (lãi tiền vay trả trƣớc, trả trƣớc lãi trái phiếu, )  Chi phí sửa chữa tài sản cố định  Chi phí thời gian ngừng việc (không lƣờng trƣớc đƣợc)  Giá trị bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê  Chi phí mua tài liệu kỹ thuật  Khác: b Đơn vị phân bổ chi phí trả trƣớc theo:  Tháng  Quý  Năm  Khác: c Phƣơng pháp phân bổ chi phí trả trƣớc đơn vị là:  Phân bổ cho kỳ Phân bổ theo sản lƣợng tiêu thụ  Phân bổ theo doanh thu  Khác: d Những yếu tố ảnh hƣởng đến lựa chọn phƣơng pháp phân bổ chi phí trả trƣớc: (1 Hồn tồn khơng ảnh hƣởng; Ảnh hƣởng nhỏ; Ảnh hƣởng trung bình; Ảnh hƣởng nhiều; Hoàn toàn ảnh hƣởng) Chỉ tiêu Ảnh hƣởng đến chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp Ảnh hƣởng đến dòng tiền Quyết định ban lãnh đạo đơn vị chi phí trả trƣớc (các văn lƣu hành nội bộ) Các quy định ghi nhận chi phí trả trƣớc BTC Đảm bảo BCTC trung thực hợp lý Dựa vào thời gian hữu ích chi phí trả trƣớc Dựa vào tác động lợi nhuận Trình độ kế tốn Chính sách kế tốn chi phí phải trả a Đơn vị có tiến hành trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép khơng?  Có  Không Nếu câu trả lời “không” xin vui lòng bỏ qua câu b cho biết: Vì đơn vị khơng trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép? b Căn để đơn vị trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép là:  Số công nhân trực tiếp tham gia sản xuất kỳ  Tổng tiền lƣơng phải trả cho công nhân tham gia sản xuất kỳ  Quy định trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép BTC  Giá thành sản phẩm  Khác: c Đơn vị có tiến hành trích trƣớc chi phí sửa chữa lớn TSCĐ khơng? Nếu câu trả lời “khơng” xin vui lòng bỏ qua câu b cho biết: Vì đơn vị khơng trích trƣớc chi phí sửa chữa lớn TSCĐ? d Căn để đơn vị trích trƣớc chi phí sửa chữa lớn TSCĐ là:  Quy định trích trƣớc chi phí sửa chữa lớn TSCĐ BTC  Sự linh động tính tốn doanh nghiệp  Khác: e Đơn vị có tiến hành lập dự phòng nợ phải trả khơng?  Có  Khơng Nếu câu trả lời “khơng” xin vui lòng bỏ qua câu b cho biết: Vì đơn vị khơng tiến hành lập dự phòng nợ phải trả? f Căn để đơn vị lập dự phòng nợ phải trả là:  Các quy định trích lập dự phòng phải trả BTC  Tình hình tài đơn vị  Khác: g Những yếu tố ảnh hƣởng đến lựa chọn sách kế tốn chi phí phải trả đơn vị: (1 Hồn tồn khơng ảnh hƣởng; Ảnh hƣởng nhỏ; Ảnh hƣởng trung bình; Ảnh hƣởng nhiều; Hoàn toàn ảnh hƣởng) Chỉ tiêu Ảnh hƣởng đến chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp Ảnh hƣởng đến dòng tiền Quyết định ban lãnh đạo đơn vị chi phí phải trả (các văn lƣu hành nội bộ) Các quy định ghi nhận chi phí phải trả BTC Thơng tin cần cung cấp cho chủ sở hữu, ban lãnh đạo, bên liên quan Lập dự phòng phải trả để thơng tin BCTC trung thực, hợp lý Trình độ kế toán Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý công ty! PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC DN THAM GIA KHẢO SÁT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Tên doanh nghiệp Cơ sở ngoại ngữ Ngôi Nhà Nhỏ (Little House) Công ty CP đấu giá Dịch vụ BĐS Trí Việt Công ty CP Điện máy Phú Long Công ty CP In - TM Phú n Cơng ty CP Khí Cơng nghiệp Tuy Hòa Cơng ty CP Kỹ nghệ thực phẩm Phú Yên Công ty CP Sách & Thiết bị Trƣờng học Phú Yên Công ty CP TM Miền núi Phú Yên Công ty CP TV & Thẩm định giá Đông Nam - Chi nhánh Phú Yên Công ty CP TV & XD Tân Thuận Phú Công ty CP VL - XD Phú Yên Công ty CP Xây Lắp Bảo Khánh Công ty CP XD - SX - TM H&H Công ty CP XD Giao thông Phú Yên Công ty TNHH & TM Tin Tâm Cơng ty TNHH Bích Hợp Cơng ty TNHH cà phê Huy Tùng Công ty TNHH Công Nghệ Tân Hồng Long Cơng ty TNHH Đầu tƣ & XD Phú Đồng Công ty TNHH đầu tƣ xây dựng Hải Châu Công ty TNHH điện công nghiệp ISI Công ty TNHH Dũng Tín Cơng ty TNHH Duy Phƣợng Cơng ty TNHH DV - VT & TM Sơn Anh Công ty TNHH Gia Long Cơng ty TNHH Hồng Hà Cơng ty TNHH Hồng Phú An Cơng ty TNHH Hồng Phi Công ty TNHH Hợp Châu 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Công ty TNHH KD - TM Bích Thủy Cơng ty TNHH Khảo sát - Đo đạc Phú Yên Công ty TNHH Kiến trúc D E L T A Công ty TNHH Kim Sơn Công ty TNHH Mai Linh Phú Yên Công ty TNHH MTV Duy Anh Công ty TNHH Mỹ thuật quảng cáo Tấn Minh Công ty TNHH Ngữ Kim Sơn Công ty TNHH Nông Lâm Hồng Hà Công ty TNHH Phát Mỹ Hƣng Công ty TNHH Phát triển Công nghệ ITD Công ty TNHH Phú Thiên Hƣng Công ty TNHH Quảng cáo Trẻ Công ty TNHH SX - TM - XNK Đại Hƣng Phát Công ty TNHH SX - TM & DV Đông Tây Công ty TNHH SX & TM Minh Liên Công ty TNHH SX & TM Thuận Thiên Công ty TNHH Tân Hƣơng Công ty TNHH Tân Lợi Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam Công ty TNHH Thể Đào Công ty TNHH Thiết kế In Lê Dung Phú Yên Công ty TNHH Tin học - Điện tử - Viễn thông Gi Ga Com Công ty TNHH TM - DV T&H Công ty TNHH TM & DV Phú Thu Công ty TNHH TM & DV Trƣờng Tân Tiến Công ty TNHH TM & Tin học Thái Minh Công ty TNHH TM & XD Tâm Thịnh Phúc Công ty TNHH TM & XD Tân Vạn Đạt Công ty TNHH TM Hồng Hải Cơng ty TNHH TM Minh Tân Tiến Cơng ty TNHH TM Trọng Tính 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 Công ty TNHH TM Vạn Phúc Công ty TNHH TM Vi Long Công ty TNHH Trang Hiệp Phát Công ty TNHH Trƣờng Giang Công ty TNHH TV - ĐT Xây dựng 579 Công ty TNHH TV & XD Tân Khang Công ty TNHH TV ĐT & XD cơng trình Nhơn Phú Cơng ty TNHH TV ĐT & XD Gia Phát Công ty TNHH TV XD Kiến trúc Tiên Phong Công ty TNHH Vạn Hƣng Tâm Công ty TNHH VT & TM Nhàn Khanh Công ty TNHH VT & TM Thái Vƣơng Công ty TNHH XD & QC Phƣơng Tuấn Công ty TNHH XD & TM Tuấn Tú Cơng ty TNHH XD Bình Minh Cơng ty TNHH XD Đình Long Cơng ty TNHH XD Phú Thuận Công ty TNHH XD Sơn Hải Công ty TNHH Yến sào A Đồng Công ty TV Thiết kết kiến trúc xây dựng CDAC DNTN An Việt DNTN Bảo Châu DNTN Bảy Hồng Phúc DNTN Hoàng Khang DNTN Hồng Tâm DNTN Kim Ngọc Khánh DNTN Kinh doanh Xăng Dầu Mƣời Sum DNTN Mỹ Dung DNTN Ngọc Diệu DNTN Ngọc Phú Anh DNTN Phù Đổng DNTN Phúc Thành 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 DNTN Quảng cáo Trọng Nghĩa DNTN Sơn Thiên Hòa DNTN SX & TM Ngọc Diệp DNTN Tấn Nguyên DNTN Thảo Trang DNTN Thuận Hải DNTN Thuận Liên DNTN TM & DV Nhất Tiến DNTN TM & DV Thiên An DNTN TM An phát DNTN TM Anh Thơ DNTN TM Tân Thuận Phát DNTN Trọng Tín DNTN Tú Sơn DNTN Tƣ Thửng DNTN VT & DL Bình Phƣơng DNTN VT & DL Cúc Tƣ DNTN Xuân Hải ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HỒNG HẠNH NGHIÊN CỨU NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUY HỊA, PHÚ N... tố ảnh hƣởng đến định lựa chọn CSKT xác định yếu tố ảnh hƣởng đến việc lựa chọn CSKT DNNVV Đó lý tơi chọn đề tài: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng sách kế tốn doanh nghiệp nhỏ vừa. .. vừa địa bàn TP Tuy Hòa, Phú Yên Tôi hi vọng với kết đạt đƣợc sau nghiên cứu góp phần định hƣớng việc vận dụng CSKT DN, đặc biệt DNNVV Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến việc vận
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chính sách kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố tuy hòa, phú yên , Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chính sách kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố tuy hòa, phú yên