Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các công ty ngành thép được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

101 136 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:23

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG DƯƠNG PHAN TRÀ MY CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH THÉP ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG DƯƠNG PHAN TRÀ MY CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH THÉP ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS Đoàn Gia Dũng Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Dương Phan Trà My DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TTCK : Thị trường chứng khoán HOSE : Sở giao dịch chứng khốn Tp Hồ Chí Minh DN : Doanh nghiệp VCSH : Vốn chủ sở hữu GDCK : Giao dịch chứng khoán DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Giả thiết nghiên cứu đề tài 44 2.2 Bảng mã hóa biến 47 3.1 Danh sách công ty ngành thép niêm yết HOSE đề tài nghiên cứu 58 3.2 Bảng kết kiểm định tính dừng 62 3.3 Ma trận hệ số tương quan 64 3.4 Bảng kết kiểm định Wald cho biến 68 3.5 Bảng kết kiểm định biến bị bỏ sót 69 3.6 Bảng kết mơ hình hồi quy 70 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Thị phần sản xuất thép toàn giới 33 2.2 Công suất sản xuất thép 34 2.3 Sản lượng tiêu thụ thép 35 2.4 Sản lượng xuất thép qua năm 36 2.5 Quy trình sản xuất thép 37 2.6 Mơ hình hồi quy 50 3.1 Tương quan giá cổ phiếu ngành thép với VN-Index 59 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Ý nghĩa đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁ CỔ PHIẾUCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU 1.1 KHÁI NIỆM CHỨNG KHOÁN 1.2 SỰ HÌNH THÀNH GIÁ CHỨNG KHOÁN 10 1.3 GIÁ HỢP LÝ VÀ GIÁ THỊ TRƯỜNG CỦA CỔ PHIẾU 10 1.3.1 Giá thị trường cổ phiếu 10 1.3.2 Giá hợp lý cổ phiếu 11 1.4 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU 11 1.4.1 Khái niệm 11 1.4.2 Phương pháp phân tích 12 1.4.3 Phân tích kỹ thuật 18 1.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU 22 1.5.1 Các nhân tố nội sinh 23 1.5.2 Các nhân tố ngoại sinh 24 1.5.3 Các nhân tố can thiệp 24 1.6 CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU TRƯỚC 25 1.6.1 Mơ hình 25 1.6.2 Mơ hình 26 1.7 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU KIẾN NGHỊ VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 27 1.7.1 sở lựa chọn nhân tố ảnh hưởng .27 1.7.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất .27 1.7.3 Các giả thuyết ban đầu 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 30 2.1 TỔNG QUAN NGÀNH THÉP 30 2.1.1 Tầm quan trọng ngành 30 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 30 2.1.3 Phân loại thép 31 2.1.4 Ngành thép giới 31 2.2 THỰC TRẠNG NGÀNH THÉP VIỆT NAM 33 2.2.1 Cung vượt xa cầu 33 2.2.2 Xuất thép .35 2.2.3 Biến động giá thép .36 2.2.4 Trình độ công nghệ 36 2.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU 38 2.3.1 Xác định biến mơ hình 38 2.3.2 Mơ hình nghiên cứu 44 2.4 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 45 KẾT LUẬN CHƯƠNG 56 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 57 3.1 TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU NGÀNH THÉP 57 3.1.1 Số lượng công ty niêm yết 57 3.1.2 Tình hình biến động giá cổ phiếu ngành thép 58 3.2 KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG TỪ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 61 3.2.1 Kết nghiên cứu 61 3.2.2 Ước lượng mơ hình kiểm tra giả thiết .65 3.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU THỰC TẾ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU THÉP 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 CHƯƠNG BÌNH LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH .72 4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 72 4.1.1 Về nghiên cứu lý thuyết 72 4.1.2 Về mặt thực tiễn 72 4.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 73 4.2.1 Khuyến nghị nhà đầu tư 73 4.2.2 Khuyến nghị phủ 74 4.3 ĐÓNG GĨP CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 76 4.4 NHỮNG HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 76 KẾT LUẬN CHƯƠNG 78 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ở tất quốc gia, sản xuất hàng hóa phát triển đến giai đoạn cao đòi hỏi đời thị trường chứng khốn (TTCK) kênh huy động vốn trung dài hạn cho kinh tế Việt Nam không ngoại lệ Trong năm qua, với phát triển kinh tế thị trường, TTCK Việt Nam đời bước trưởng thành phát triển Kể từ thành lập Trung tâm giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh vào ngày 20/07/2000 đến gần 14 năm hoạt động liên tục, bên cạnh thành đạt TTCK tồn hạn chế định Quy mô TTCK Việt Nam chưa tương xứng ngang tầm với TTCK quốc gia khu vực Những diễn biến TTCK chưa phản ánh tình trạng sức khỏe kinh tế Việt Nam Những biến động giá chứng khoán, thay đổi quan hệ cung cầu chứng khoán dường chưa tuân theo quy luật chung TTCK giới Việc nghiên cứu, tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động TTCK, ảnh hưởng đến biến động giá chứng khoán từ đưa nhận định kiến nghị cung cầu giá chứng khoán thời gian tới nhằm góp phần phát triển TTCK việc làm cần thiết cấp bách hội nhập kinh tế quốc tế Ở thời điểm tại, giá cổ phiểu ngành thép tăng trở lại, ngành thép Việt Nam tiếp tục chứng kiến phân hóa mạnh mẽ Kết kinh doanh công ty ngành thép cho thấy xu hướng xấu Đa số cơng ty tăng trưởng doanh thu lợi nhuận lại giảm mạnh Bên cạnh khó khăn chung kinh tế, DN thép phải đối mặt với vấn đề tồn kho cạnh tranh nội ngành khốc liệt Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu ln nhận nhiều quan tâm từ phía nhà đầu tư tổ chức cá nhân Với mong muốn dựa vào kiến thức học để tìm tác động nhân tố ảnh hưởng tới giá cổ phiếu thị trường chứng khoán Việt Nam, xin chọn đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty ngành thép niêm yết Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp cao học Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý thuyết nghiên cứu ứng dụng nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu - Phân tích xu thay đổi giá cổ phiếu; Xem xét, lựa chọn, xây dựng mơ hình biểu diễn thay đổi giá cổ phiếu mối tương quan nhân tố, qua đề xuất kiến nghị Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành Thép niêm yết sở giao dịch chứng khốn Hồ Chí Minh 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Phạm vi không gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu 05 công ty thuộc ngành Thép niêm yết sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 3.2.2 Phạm vi thời gian nghiên cứu: Đề tài tập trung vào nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành Thép niêm yết sàn HOSE khoảng thời gian từ 01/01/2009 đến ngày 31/12/2014 79 KẾT LUẬN Nghiên cứu phân tích ảnh hưởng nhân tố: Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp, Thu nhập cổ phiếu, Tỷ lệ chi trả cổ tức, Tổng sản phẩm nội địa, Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá nhà ở, Sản lượng tiêu thụ thép nước đến giá cổ phiếu công ty ngành Thép niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Hồ Chí Minh mơ hình hồi quy Kết nghiên cứu thực nghiệm cho thấy ba nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu cơng ty ngành thép, là: nhân tố vốn chủ sở hữu, tỷ lệ tăng trưởng GDP số giá tiêu dùng Trong đó, ảnh hưởng nhân tố vốn chủ sở hữu, tỷ lệ tăng trưởng GDP biến động chiều với giá cổ phiếu ngành thép, số giá tiêu dùng tác động nghịch chiều Cuối cùng, tác giả kiến nghị số giải pháp giúp nhà đầu tư phủ định phù hợp thị trường chứng khoán , đồng thời nêu hạn chế mở hướng nghiên cứu 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Võ Thị Thúy Anh Nguyễn Thanh Hải (2012), “Nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố vĩ mô đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu niêm yết HSX”, Tạp chí phát triển kinh tế số 218, trang 48-61 [2] Bộ Kế hoạch đầu tư (2013), Tạp chí Đầu tư chứng khốn [3] Hồng Hà Minh Châu (2014), ”Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết HSX”, Luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh, Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng [4] TS Nguyễn Thị Mỹ Dung (2013), “Nhân tố ảnh hưởng đến giá chứng khoán VN - Một số điểm cần lưu ý”, tạp chí Phát triển Hội nhập, số [5] Đồn Gia Dũng (2013), Bài giảng quản trị tài [6] Nguyễn Thanh Liêm (2009), Quàn trị tài chính, NXB Thống kê [7] Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh, Bản tin Thị trường chứng khốn [8] Nguyễn Huy Sửu (2012), “Nghiên cứu nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thị trường chứng khoán Việt Nam”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học kinh tế Tp Hồ Chí Minh [9] Nguyễn Quang Thu (2005), Quản trị tài bản, Nhà xuất Thống kê [10] Phạm Thị Anh Thư (2006), “Chặng đường năm TTCK Việt Nam thực trạng giải pháp”, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Tp HCM [11] Lê Văn Tư, Thân Thị Thu Thủy (2006), Thị trường chứng khoán, Nxb Tài 81 Tiếng Anh [12] Chen, N.-F.,Roll, R & Ross, S (1986), Economic forces and the stock market, J Bus 59, 383-403 [13] Faris Nasif AL-Shubiri (tháng 10/2010), “Analysis the Determinants of market stock price movements: An empirical study of Jordanian commercial banks”, International Journal of Business and Management [14] Hussein A.Hassan Al-Tamimi, "Factors Affecting Stock Prices in the UAE Financial Markets”, Global Management Magazine [15] James C.Van Horne & John M.Wachowicz,Jr., Fundamental of Financial Management, Prentice Hall [16] Maurice D.Levi, International Finance, McGraw-Hill.Inc [17] Md.Saheb Ali Mondal & Muhammad Showkat Imran (2009), “Determinants of Stock Price: A case study on Dhaka stock exchange” [18] Shohrab Hussain Khan (2009), “Determinents of share price movements in Bangladesh: Dividends and Retained Earnings”, Thesis for the degree of MSc In Business Administration [19] Taylor and Francis (2006), “Long run relationship between economic growth and stock returns”, MPRA, No 737 PHỤ LỤC A PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CÁC CHUYÊN GIA Kính chào Anh/Chị, Bản câu hỏi mà anh/chị xem phần khảo sát tiến hành cho đề tài Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty ngành thép niêm yết Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Sự hỗ trợ anh/chị việc trả lời câu hỏi giúp người thực thơng tin liên quan hữu ích Nếu anh/chị câu hỏi liên quan đến khảo sát này, liên hệ với người thực theo địa email: duongphantramy@gmail.com qua số điện thoại 0905 171615 Chân thành cảm ơn giúp đỡ anh/chị! THƠNG TIN CÁ NHÂN Tên Giới tính : : Nghề nghiệp Email Số điện thoại : : : ……………………………………………………   Nam …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Nữ Anh/chị vui lòng xếp hạng mức độ đồng ý nhận định sau liên quan đến nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty ngành thép: Rất không đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý NHÓM CÁC NHÂN TỐ Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty ngành thép chia làm ba nhóm nhân tố: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Nhân tố ngoại sinh, nhân tố nội sinh, nhân tố can thiệp Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty ngành thép chia làm hai nhóm nhân tố: Nhân tố bên ngồi doanh nghiệp, nhân tố bên doanh nghiệp ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU NGÀNH THÉP Vốn chủ sở hữu công ty ngành thép ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Lợi nhuận công ty ngành thép ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Thu nhập cổ phiếu (EPS) công ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ty ngành thép Tỷ lệ cổ tức công ty ngành thép ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Chỉ số P/E công ty ngành thép ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Chỉ số ROA công ty ngành thép ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Chỉ số ROE công ty ngành thép ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Tỷ số tăng trưởng GDP ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 10 Nguồn vốn đầu tư nước (ODA) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 11 Sản lượng tiêu thụ thép nước ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 12 Chỉ số giá vàng ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 13 Chỉ số giá USD ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 14 Chỉ số giá nhà ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 15 Chỉ số giá văn phòng ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Bản câu hỏi đến kết thúc Xin chân thành cảm ơn hỗ trợ anh/chị! PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA Mục đích: Mục đích bước nghiên cứu định tính để khám phá, bổ sung biến quan sát, chọn nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty ngành thép Phương pháp thu thập thơng tin sử dụng thơng qua hình thức vấn chuyên gia dựa theo đề cương thảo luận chuẩn bị trước Danh sách chuyên gia vấn STT Họ tên Chức vụ, cơng ty 01 Nguyễn Tiến Lộc Trưởng phòng xuất nhập công ty cổ phần thép Dana Ý 02 Nguyễn Lương Thắng Trưởng phòng kinh doanh cơng ty cổ phần Thép Pacific 03 Phan Thị Thảo Sương Phó giám đốc công ty cổ phần thép Dana Ý 04 Thân Thanh Phó giám đốc cơng ty cổ phần Kim khí Miền trung 05 Lê Văn Cường Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng công ty cổ phần Thép Bắc Việt 06 Nguyễn Văn Sang Nhà đầu tư 07 Lê Việt Tuấn Nhà đầu tư 08 Ngô Thị Mỹ Hương Nhà đầu tư 09 Đỗ Tiến Sĩ Giám đốc công ty cổ phần Thép Pomina 3 Kết Descriptive Statistics N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 NG1 NG2 NG3 C1 C2 C3 C4 C5 Valid N (listwise) N 9 9 9 9 9 9 9 9 Minimum 1 3 1 1 1 Maximum 3 5 3 5 3 3 Mean 4.67 1.89 4.22 4.11 2.33 2.00 2.00 4.44 4.22 1.67 3.78 2.33 2.00 3.33 2.44 Std Deviation 707 782 667 782 1.000 866 866 527 667 707 833 707 707 707 882 PHỤ LỤC B KẾT QUẢ CHI TIẾT TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU Kiểm định tính dừng Ma trận hệ số tương quan Kiểm định tự tương quan Kiểm định phương sai sai số thay đổi Kiểm định phù hợp mơ hình Kiểm định đồng thời mặt biến Kiểm định ý nghĩa phần cho biến Kiểm định bỏ sót biến ... GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG DƯƠNG PHAN TRÀ MY CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH THÉP ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: ... động nhân tố ảnh hưởng tới giá cổ phiếu thị trường chứng khốn Việt Nam, tơi xin chọn đề tài Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty ngành thép niêm yết Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ. .. thuộc ngành Thép niêm yết sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh 3.2.2 Phạm vi thời gian nghiên cứu: Đề tài tập trung vào nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành Thép niêm yết sàn HOSE
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các công ty ngành thép được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh , Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các công ty ngành thép được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan