Phát triển cây cà phê trên địa bàn huyện cư kuin tỉnh đăk lăk

131 96 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN NGỌC NAM PHÁT TRIỂN CÂY PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆNKUIN TỈNH ĐĂK LĂK Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS LÊ BẢO Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Ngọc Nam MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu .3 CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN CÂY PHÊ 10 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÂY PHÊPHÁT TRIỂN CÂY PHÊ 10 1.1.1 Cây phê đặc điểm kinh tế kỹ thuật phê .10 1.1.2 Khái niệm phát triển phê 12 1.1.3 Vai trò, ý nghĩa phát triển phê 12 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN CÂY PHÊ 15 1.2.1 Gia tăng quy mô sản xuất phê 15 1.2.2 Gia tăng yếu tố nguồn lực 16 1.2.3 Chuyển dịch cấu trồng phê 18 1.2.4 Nâng cao trình độ thâm canh sản xuất phê 20 1.2.5 Hồn thiện hình thức tổ chức sản xuất 21 1.2.6 Phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm phê .23 1.2.7 Gia tăng kết quả, hiệu đóng góp phê cho phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng 24 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÂY PHÊ 27 1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên 27 28 29 1.4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN CÂY PHÊ CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG 31 1.4.1 Kinh nghiệm huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng 31 1.4.2 Kinh nghiệm huyện Hƣớng Hóa tỉnh Quảng Trị 32 1.4.3 Kinh nghiệm huyện Đăk Mil tỉnh Đăk Nông 33 KẾT LUẬN CHƢƠNG .34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆNKUIN TỈNH ĐĂK LĂK .35 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CÂY PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆNKUIN 35 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 35 2.1.2 Đặc điểm xã hội 40 2.1.3 Đặc điểm kinh tế 43 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆNKUIN .54 2.2.1 Quy mô phát triển phê 54 2.2.2 Gia tăng yếu tố nguồn lực sản xuất phê 57 2.2.3 Cơ cấu sản xuất phê 63 2.2.4 Tình hình thâm canh sản xuất phê 67 2.2.5 Các hình thức tổ chức sản xuất 73 2.2.6 Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm 75 2.2.7 Gia tăng kết quả, hiệu đóng góp phê cho phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng 77 2.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÂY PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆNKUIN .83 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 83 2.3.2 Những tồn hạn chế 84 2.3.3 Nguyên nhân phát sinh tồn .85 KẾT LUẬN CHƢƠNG .87 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆNKUIN TRONG THỜI GIAN TỚI .88 3.1 CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP .88 3.1.1 Bối cảnh phát triển phê .88 3.1.2 Thị trƣờng tiêu thụ phê 88 3.1.3 Quy hoạch PTCPBV địa bàn tỉnh Đăk Lăk đến năm 2020 90 3.1.4 Quan điểm, mục tiêu định hƣớng phát triển phê huyệnKuin 90 3.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆNKUIN TRONG THỜI GIAN TỚI 92 3.2.1 Phát triển quy mô sản xuất phê 92 3.2.2 Tăng cƣờng nguồn lực cho phát triển phê 93 3.2.3 Tăng cƣờng thâm canh sản xuất phê 98 3.2.4 Chuyển dịch cấu trồng phê 100 3.2.5 Phát triển hình thức tổ chức sản xuât: 101 3.2.6 Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm 103 3.2.7 Gia tăng kết hiệu sản xuất phê 105 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 107 3.3.1 Đối với quyền địa phƣơng .107 3.3.2 Đối với Nhà nƣớc 107 KẾT LUẬN CHƢƠNG 108 KẾT LUẬN 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu A : Giải nghĩa Khấu hao tài sản BQ : Bình Quân Đvdt : Đơn vị diện tích ĐVT : Đơn vị tính GO, GTSX : Giá trị sản xuất HQKT : Hiệu kinh tế IC : Chi phí trung gian MI TNHH : Thu nhập hỗn hợp NS : Năng suất Pr : Thu nhập túy T : Thuế nơng nghiệp TB : Trung bình TC : Tổng chi phí tr.đ : Triệu đồng TSCĐ : Tài sản cố định UBND : Uỷ ban nhân dân VA : Gía trị gia tăng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tổng hợp phân loại đất huyệnKuin 37 2.2 Diện tích đất theo mốc giới hạn độ dốc tầng dầy 38 2.3 Tình hình diện tích, dân số mật độ dân số huyệnKuin năm 2013 41 2.4 Tình hình dân số huyệnKuin qua năm 41 2.5 Tình hình lao động huyệnKuin đến năm 2013 42 2.6 Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành kinh tế từ 2008-2013 44 2.7 Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản từ 2008-2013 45 2.8 Cơ cấu kinh tế khu vực nông lâm nghiệp thủy sản 47 2.9 Hiện trạng giao thông huyệnKuin năm 2013 50 2.10 Hiện trạng cơng trình thuỷ lợi huyệnKuin đến năm 2013 51 2.11 Diện tích phê huyệnKuin giai đoạn 2000 – 2013 55 2.12 Diện tích phê đơn vị sản xuất huyệnKuin qua giai đoạn 56 2.13 Diện tích phê phân theo xã năm 2013 57 2.14 Tình hình sử dụng đất cho sản xuất phê từ 2009-2013 58 2.15 Tình hình lao động sản xuất phê huyệnKuin từ 2009-2013 59 2.16 Tình hình vốn đầu tƣ sản xuất hồ tiêu huyệnKuin từ 2008-2013 60 2.17 Đặc điểm sinh trƣởng phát triển chủ yếu giống phê vối sử dụng sản xuất huyệnKuin đến năm 2013 63 2.18 Đặc điểm sinh trƣởng phát triển chủ yếu giống phê chè sử dụng sản xuất huyệnKuin đến năm 2013 64 2.19 Cơ cấu giống diện tích phê qua năm 65 2.20 Thay đổi cấu sản xuất phê qua năm 66 2.21 Giống nguồn gốc giống phê năm 2013 67 2.22 Mức bón phân cho 1ha phê hộ năm 2013 68 2.23 Tình hình sử dụng nƣớc tƣới biện pháp tiết kiệm nƣớc 69 2.24 Hoạt động sơ chế bảo quản phê hộ năm 2013 70 2.25 Tỷ lệ (%) trang bị thiết bị sản xuất phê 71 2.26 Năng suất tốc độ tăng suất phê huyệnKuin từ 2000-2013 72 2.27 Biến động số sở trồng, kinh doanh chế biến phê huyệnKuin qua năm 73 2.28 Tình hình tiêu thụ sản phẩm phê giai đoạn 2008 - 2013 77 2.29 Kết sản xuất phê BQ năm 2013 78 2.30 Kết sản xuất phê BQ /hộ năm 2013 79 2.31 Một số tiêu thể hiệu kinh tế từ sản xuất phê huyệnKuin năm 2013 80 2.32 Mức độ đóng góp sản xuất phê phát triển kinh tế huyệnKuin giai đoạn 2008-2013 82 2.33 Một số tiêu chí đánh giá phƣơng diện xã hội sản xuất phê huyệnKuin 83 3.1 Mức tiêu thụ phê bình quân đầu ngƣời hàng năm số nƣớc hàng đầu giới Việt Nam (2009-2013) 89 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Cơ cấu lực lƣợng lao động ngành kinh tế năm 2009 năm 2013 43 2.2 Cơ cấu kinh tế huyệnKuin theo giai đoạn 46 2.3 Tốc độ tăng trƣởng diện tích suất phê từ 2001-2013 55 2.4 Hệ thống tổ chức sản xuất phê địa bàn huyệnKuin 74 2.5 Sơ đồ chuỗi cung sản phẩm phê huyệnKuin năm 2013 76 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đăk Lăk có 311 nghìn đất đỏ Bazan, khí hậu thuận lợi cho phát triển cơng nghiệp có giá trị kinh tế cao nhƣ phê, cao su, hồ tiêu việc phát triển trồng phê Đăk Lăk tỉnh có diện tích phê lớn nƣớc Tồn tỉnh có khoảng 175.000 diện tích trồng phê loại, sản lƣợng xuất phê từ năm 2000 đến ƣớc bình quân đạt 300 ngàn tấn/năm Giá trị xuất chiếm 85% kim ngạch xuất tỉnh Kết sản xuất kinh doanh phê đóng góp 40% GDP tỉnh khoảng 1/4 số dân tỉnh sống nhờ vào việc sản xuất, kinh doanh phê Từ đến năm 2015, phê giữ vai trò quan trọng đời sống kinh tế - xã hội ảnh hƣởng trực tiếp đến môi trƣờng sinh thái địa tỉnh Đắk Lắk HuyệnKuin có diện tích tự nhiên 28.830 với 80% đất đỏ Bazan, đất nơng nghiệp 21.605,49 Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển loại cơng nghiệp có giá trị kinh tế cao, phê Đến năm 2013 toàn huyệnKuin có tr động lớn đến phát triển kinh tế xã hội hàng năm huyện Tuy nhiên số vấn đề đặt ra: phát triển tăng nhanh diện tích phê cách tự phát, yếu tố giá thị trƣờng chi phối; việc lấy hạt không lựa chọn để ƣơm giống, làm cho suất phê thấp, dễ bị sâu bệnh; sử dụng phân hoá học mức cho phép, nên đất đai bị thoái hoá; sản lƣợng hàng năm tăng nhƣng chất lƣợng chƣa cao; tổ chức sản xuất nhỏ lẻ manh mún, nên sức cạnh tranh hiệu mang lại thấp Từ thực trạng phát triển phê giai đoạn 2000 – 2013 huyện Cƣ Kuin, có nhiều biến động diện tích, sản lƣợng giá thị trƣờng theo quy 108 lý, giám sát chất lƣợng cho ngƣời sản xuất thật quan tâm đến chất lƣợng sản phẩm - Tăng cƣờng nghiên cứu chuỗi giá trị trồng xuất chủ yếu Tây Nguyên để gia tăng giá sản phẩm nông nghiệp phát triển nông thôn bền vững KẾT LUẬN CHƢƠNG Tại chƣơng 3, sở sâu phân tích lý luận thực trạng phát triển phê năm qua sở dự báo phát triển kinh tế - xã hội huyệnKuin năm đến, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại tập trung vào số nội dung nhƣ sau: Đầu tiên, phát triển quy mô sản xuất phê Tiếp theo, phải gia tăng yếu tố nguồn lực nhƣ đất đai, vốn, KH-KT, lao động quan trọng cần quan tâm đến thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm phê sản xuất Từ cần thực đầy đủ đồng giải pháp tăng hiệu kinh tế, cải thiện thu nhập cho ngƣời lao động, nâng cao đời sống ngƣời dân, góp phần quan trọng nghiệp phát triển kinh tế - xã hội huyệnKuin 109 KẾT LUẬN Trên sở lý luận phát triển phê, đề tài tập trung vào nghiên cứu luận cứ, thực trạng phát triển phê huyệnKuin năm qua Các luận cho phát triển phê việc tăng suất phê phải ổn định Ngoài phát triển phê phải có biện pháp thực cơng phân phối lợi ích, chia sẻ sản phẩm tài nguyên sản xuất, tiêu thụ phê Việc thực hiên chế độ canh tác hợp lý, khuyến khích đầu tƣ thâm canh dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên (nhất tài nguyên nƣớc tài nguyên đất) lý luận quan trọng cho việc phát triển phê Phát triển phê huyệnKuin khía cạnh i) Tăng trƣởng cao, tỷ lệ đóng góp vào GDP huyện lớn (Giá trị sản xuất tạo chiếm 46,56% tổng GTSX ngành nông nghiệp chiếm 29,2% tổng GTSX ngành kinh tế huyện) Hiệu kinh tế (thu nhập bình quân 82.262 triệu đồng canh tác ii) Tạo hội giải việc làm, nâng cao thu nhập (Pr phê bình quân lao động đạt 59.703 triệu đồng năm 2013), góp phần xố đói giảm nghèo (tỷ lệ giảm nghèo huyện đến năm 2013 11,37%); iii) Có lợi điều kiện tự nhiên phát triển phê (chất đất độ cáo thích hợp 90%), nguồn nuớc tƣới phê phong phú (diện tích đƣợc tƣới nguồn nƣớc mặt gần 25%, nguồn nƣớc ngầm 65%) Tuy nhiên phát triển phê huyệnKuin nhiều vấn đề phải quan tâm khía cạnh i) Kết hiệu kinh doanh phê có xu hƣớng tăng nhƣng khơng ổn định, chất lƣợng thấp (trên 90% khối lƣợng sản phẩm phê nhân xuất không áp dụng tiêu chuẩn chất lƣợng TCVN 4193 – 2005), suất phê chƣa cao; ii) Thu nhập ngƣời trồng phê 110 bấp bênh, lao động chịu ảnh hƣởng lớn tính chất thời vụ sản xuất phê, phân hoá giàu nghèo sản xuất phê lớn, áp lực di dân tự do; iii) Rừng có nguy giảm, ô nhiễm môi trƣờng tăng, đất thoái hoá, nguồn nƣớc tƣới cho phê chủ yếu lấy từ nguồn nƣớc ngầm (trên 65%), tỷ lệ diện tích khơng nhỏ phê trồng loại đất khơng thích hợp Phát triển phê đòi hỏi định hƣớng phƣơng pháp tiếp cận Tuy nhiên định hƣớng phát triển phê phải đạt mục đích điều kiện sau: - Tăng suất phê huyện phải ổn định gắn với việc nâng cao hiệu kinh tế - xã hội đảm bảo môi trƣờng sinh thái - Tăng khả cạnh tranh ngành phê sở phát huy đƣợc lợi so sánh địa phƣơng sản xuất tiêu thụ - Góp phần đảm bảo đời sống cho nơng dân gắn với phát triển nông nghiệp bền vững xây dựng nông thôn - Sự hỗ trợ Nhà nƣớc chế, sách có hiệu nhƣng phải phù hợp với đặc thù vùng miền - Phát triển phê theo hƣớng phát triển toàn diện bền vững Đề tài đƣợc số nhân tố chủ yếu ảnh hƣởng đến phát triển phê điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội Bên cạnh Đề tài đƣợc số phƣơng pháp hệ thống tiêu phục vụ cho việc nghiên cứu phát triển phê, chủ yếu phƣơng pháp tiêu phân tích theo chuỗi thời gian 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Báo cáo điều tra xây dựng đồ phân hạng đất nông nghiệp tỉnh Đăk Lăk [2] Báo cáo nghiệm thu cấp Bộ, Kết nghiên cứu khoa học, Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ kinh tế xã hội để nâng cao chất lượng, hiệu bền vững cho số công nghiệp lâu năm Tây Nguyên, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên (2004 – 2006) [3] Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2002), Quy trình trồng, chăm sóc thu hoạch phê chè 10 TCN 527 - 2002 [4] Bộ NN & PTNT, Hội nghị nâng cao chất lƣợng phê Việt Nam, tháng 4/2009 [5] Bùi Quang Bình (2008), Phát triển ngành sản xuất phê bền vững Tây nguyên, Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng [6] Trần Thị Quỳnh Chi cộng sự, Hồ sơ ngành hàng phê, Trung tâm tƣ vấn sách nông nghiệp, Hà Nội tháng 3, 2007 [7] Cục Thống kê tỉnh Đăk Lăk (2010), Niên giám thống kê Đăk Lăk năm 2010 [8] Phạm Quốc Duy (2012), Phát triển phê bền vững địa bàn huyện Mgar tỉnh Đăk Lăk, luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Nông nghiệp I Hà Nội [9] Diễn đàn khuyến nông @ công nghệ lần thứ 10 - 2007, giải pháp phát triển phê bền vững [10] Nguyễn Văn Hóa, (2014), Phát triển phê bền vững địa bàn tỉnh Đăk Lăk, luận án Tiến sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế Huế [11] Phan Sỹ Hiếu, Tồn cầu hố thƣơng mại đói nghèo, học từ ngành phê Việt Nam, 27/4/2004 112 [12] Phạm Văn Linh (2003), “Đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp nhà nước”, Tạp chí Kinh tế & Dự báo (số 3) [13] Đoàn Triệu Nhạn, Hoàng Thanh Tiệm, Phan Quốc Sủng (1999), Cây phê Việt Nam, Nhà xuất Nông nghiệp [14] Niên giám thống kê huyện Cƣ Kuin(2005, 2009, 2013) [15] Trần An Phong (2005), Sử dụng tài nguyên đất nước hợp lý làm sở phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Đắk Lắk, Báo cáo tham luận, Hà Nội [16] Sở NN&PTNT tỉnh Đăk Lăk (2003), Đề án qui hoạch chuyển đổi cấu trồng giai đoạn 2002 - 2005 tỉnh Đăk Lăk, Đăk Lăk [17] Sở NN&PTNT tỉnh Đăk Lăk (2012), Dự án quy hoạch phát triển phê bền vững giai đoạn 2011-2015 định hướng đến 2020, Đăk Lăk [18] Nguyễn Văn Thái (2009), “Một số giải pháp phát triển phê bền vững vùng Tây Nguyên”, Trƣờng Đại học Tây Nguyên [19] Nguyễn Văn Thƣờng (2005), Biến hố tình trạng cung - cầu phê xuất thị trường phê giới, Thông tin khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp số năm 2005 [20] Bùi Đức Thịnh (2005), Hiệu kinh tế dây chuyền chế biến phê nhân địa bàn Tây Nguyên, luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Nông nghiệp I Hà Nội [21] Phạm Ngọc Toản, Ảnh hưởng yếu tố đầu vào đến hiệu kinh tế phê Đăk Nông, Luận văn thạc sĩ kinh tế, năm 2008 [22] Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội huyệnKuin đến 2020 [23] Huỳnh Ngọc Vị (2006), Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế phê huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai, luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Nông lâm thành phố HCM 113 Trang Web [24] Cây phê www,Google,com\caphe\Cà phê – Wikipedia tiếng Việt,htm [25] Những thách thức ngành phê http://cib,vn/index,php?optionNhững thách thức ngành cafe [26] Phát triển bền vững phê http://www,baomoi,com/Info/Phattrien-ben-vung-cay-ca-phe [27] Xây dựng thương hiệu http://giacaphe,com/3363/xay-dung-thuonghieu-bang-quy-trinh-san-xuat [28] Liên minh sản xuất phê http://vovnews,vn/Home/Them-mot-Lienminh-san-xuat-ca-phe-chat-luong [29] Tổng quan phê Việt Nam http://rainbow,com,vn/Titan/57,tong quan su phat trien cay café o viet nam [30] Chiến lược phát triển ngành phê Việt Nam http://vicofa.org.vn/ChienluocNganh.aspx?request=chienluoc [31] Định hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam (http://www.agroviet.gov.vn/portal/page?_pageid=35,286661&_dad= portal&_schema=PORTAL&p_cateid=280638&item_id=288430&ar ticle_details=1) [32] Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp PTNT năm 2011 (http://www.agroviet.gov.vn/portal/page?_pageid=35,286661&_dad=p ortal&_schema=PORTAL&p_cateid=280636&article_details=1&item _id=550453) [33] Tây Nguyên địa bàn trọng điểm phát triển phê, news.http://www.stockbiz.vn/News/2011/4/25/203178/taynguyen-la-dia-ban-trong-diem-phat-trien-ca-phe.aspx [34] Thống giải pháp phát triển phê bền vững, BáoCafef.vn.http://cafef.vn/20110423074141150CA39/thongnhat-giai-phap-phat-trien-ca-phe-ben-vung.chn 114 [35] Hội thảo bền vững phê Buôn Ma Thuột (2011), Trungnguyen.com.vn.http://www.trungnguyen.com.vn/1672/hoithao-ben-vung-ca-phe-buon-ma-thuot [36] Cần nhân rộng mơ hình sản xuất phê bền vững Tây Nguyên(2007), Báo Vietbao.com http://vietbao.vn/Kinh-te/Cannhan-rong-mo-hinh-san-xuat-ca-phe-ben-vung-tai-TayNguyen/45244399/87/ [37] http://huonghoa.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Kinh-te-Thitruong/Ca-phe-mit-boi-thu-duoc-gia-55/ [38] Nghị số 08 –NQ/TU, ngày 05/5/2008 Tỉnh ủy Đăk Lăk, , phát triển phê bền vững thời kỳ [39] Nghị số 22/2008/NQ-HĐND, ngày 08/10/2008 HĐND tỉnh việc phát triển phê bền vững đến năm 2015 định hƣớng đến năm 2020; [40] Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg, ngày 24/6/2002 Thủ tƣớng Chính phủ sách khuyến khích tiêu thu nơng sản hàng hố thơng qua hợp đồng [41] Quyết định số 2635/QĐ-BNN-CB, ngày 26/12/2006 Bộ trƣởng Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, phê duyệt đề án thâm canh công nghiệp lâu năm đến 2010 (cây phê, cao su, điều, hồ tiêu, chè) [42] Quyết định số 3988/QĐ-BNN-TT, ngày 26/8/2008 Bộ trƣởng Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, phê duyệt đề án nâng cao lực cạnh tranh phê đến năm 2015 định hƣớng năm 2020 [43] Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND, ngày 17/11/2008 Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk, kèm theo Đề án Phát triển phê bền vững đến năm 2015 định hƣớng đến năm 2020 PHỤ LỤC PL 01 Bản đồ địahuyệnKuin PL 02 Hiện trạng sử dụng đất huyệnKuin đến năm 2013 STT Chỉ tiêu Tổng diện tích tự nhiên Mã Diện tích (Ha) Tỉ lệ (%) 28.830,00 100,00 Đất nơng nghiệp NNP 22.633,40 78,51 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 21.605,49 95,46 Đất trồng hàng năm CHN 6.127,69 28,36 1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 2.965,05 48,39 1.1.1.2 Đất cỏ dùng vào chăn nuôi COC 1,89 0,03 1.1.1.3 Đất trồng hàng năm khác HNK 3.160,75 51,58 Đất trồng lâu năm CLN 15.477,80 71,64 Đất lâm nghiệp LNP 982,56 4,34 1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 982,56 4,55 1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH - 1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD - 1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 2.1 Đất phi nông nghiệp Đất 2.1.1 2.1.2 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 45,35 0,20 PNN OTC 3.996,59 864,51 13,86 21,63 Đất nông thôn ONT 864,51 100,00 Đất đô thị ODT 2.2 Đất chuyên dùng CDG 2.012,39 50,35 2.2.1 Đất trụ sở quan CTS 9,11 0,45 2.2.2 Đất quốc phòng CQP 10,30 0,51 2.2.3 Đất an ninh CAN 0,64 0,03 2.2.4 Đất sản xuất, kinh doanh phi NN CSK 63,02 3,13 2.2.5 Đất có mục đích cơng cộng CCC 1.929,32 95,87 2.3 Đất tơn giáo, tín ngƣỡng TTN 10,59 0,26 2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 138,58 3,47 2.5 Đất sông suối MNCD SMN 970,52 24,28 Đất chƣa sử dụng CSD 2.200,01 7,63 - Nguồn: Niên giám thống kê huyện Kuin năm 2013 PL 03: Quy trình canh tác phê qua thời kỳ Chỉ tiêu phê năm 1 Làm đất X X Đào hố X X X X X Trồng Bón phân Làm cỏ Phun thuốc Tƣới X X X X 10 11 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X phê năm 2, 3 Trồng lại X X X X X X Làm cỏ Bón phân Phun thuốc X X X 10 11 12 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 12 X Chỉ tiêu phê kinh doanh 10 11 Làm cỏ X X X X X X Bón phân X X X X X X X X X X X X X X Phun thuốc Tƣới X X X X X Thu hoạch Làm cành Vét bồn 12 X Chỉ tiêu Tƣới X X X X X X PL 04: Định lƣợng phân bón cho theo 10 TCN 478 - 2001 Lƣợng phân bón thƣơng phẩm (kg/ha/năm) Năm Urê SA - T 130 - Lân nung chảy 550 - Năm 200 100 550 150 - Năm 250 150 550 200 Kinh doanh: - Đất bazan 400-450 200-250 450-550 350-400 - Đất khác 350-400 200-250 550-750 300-350 KTCB: Kali 50 PL 05: Định lƣợng nƣớc tƣới theo tiêu chẩn Loại vƣờn Trồng KTCB KTCB Kinh doanh Tƣới gốc (lít/gốc/lần) Chu kỳ (ngày) 80-100 150-170 240-280 520-550 20-22 20-22 20- 22 22-25 PL 06 Chi phí phê thời kỳ KTCB tính bình quân STT Diễn giải ĐVT Chung Phân theo quy mô Phân theo TPDT QM nhỏ QM TB QM lớn Kinh DTTS Đất đai 1000đ 13.109 12.311 11.822 13.330 13.190 12.837 Giống " 5.620 4.772 5.323 5.778 5.840 4.880 Phân bón " 11.555 10.602 10.234 11.802 12.105 9.704 Thuốc BVTV " 573 364 204 633 603 472 LĐGĐ " 7.919 6.037 8.867 8.156 7.852 8.146 LĐ thuê khoán " 5.110 4.690 5.560 5.146 5.331 4.368 CP CCDC " 925 632 2.568 855 899 1.012 Phí, lệ phí " 11 0 14 15 44.825 39.410 44.583 47.512 45.838 41.422 Tổng cộng Nguồn: Tính tốn từ số liệu Phòng NN&PTNT huyện Kuin năm 2013 PL 07 Chi phí phê thời kỳ kinh doanh tính bình qn Đvt: 1000đ STT Diễn giải Chung Theo quy mô Nhỏ TB Theo dân tộc Lớn Kinh DTTS Chi phí trung gian 35.974 38.125 34.811 42.230 37.626 30.424 Chi phí vật chất 26.664 29.056 25.589 32.268 28.038 22.046 - Phân vô 17.221 19.199 16.602 20.183 17.917 14.884 - Phân hữu - 1.1 1.2 6.636 6.689 6.161 9.555 7.179 4.811 Thuốc trừ sâu 874 529 886 951 947 627 Vật chất khác 1.934 2.639 1.941 1.579 1.996 1.724 Chi phí dịch vụ 9.310 9.069 9.222 9.962 9.587 8.378 Lao động Khấu hao TSCĐ 5.298 4.257 5.407 5.079 5.399 4.958 - Vƣờn 3.546 3.601 3.616 3.087 3.632 3.256 - Máy móc, thiết bị 1.752 656 1.791 1.992 1.766 1.702 Chi khác - Thuế - Trả tiền vay Tổng cộng 15.397 14.849 15.183 16.971 15.682 14.443 388 478 369 449 388 478 369 449 57.056 57.231 55.878 64.280 59.075 50.273 Nguồn: Tính tốn từ số liệu Phòng NN&PTNT huyện Kuin năm 2013 PL 08 So sánh hiệu kinh tế mơ hình đa dạng hóa phê trồng Mơ hình TB Lợi nhuận(tr.đ/ha/năm) Mô phê phê hình xen tiêu 16,35 29,97 38,12 56,83 40,22 55,16 45,78 53,26 35,12 48,8 TB Lợi nhuận(tr.đ/ha/năm) phê phê xen sầu riêng 42,69 59,44 27,17 43,38 39,32 42,36 29,4 35,3 34,64 45,12 Nguồn: Viện KHKT NLN Tây Nguyên năm 2009 PL 09: Quy hoạch phát triển trồng lâu năm huyệnKuin đến năm 2020 Stt CHỈ TIÊU Đvt Năm 2015 Năm 2020 Cây Lâu năm 13.740 13.500 phê 8.500 8.500 2,8 2,85 Năng suất tấn/ha Sản lƣợng 23.800 24.225 Cao su 2.050 2.050 Năng suất tấn/ha 1,50 1,20 Sản lƣợng 1.650 2.460 Điều 1100 1100 Năng suất tấn/ha 1,20 1,50 Sản lƣợng 1.320 1.650 Hồ tiêu 600 600 Năng suất tấn/ha 3,30 3,30 Sản lƣợng 1.980 1.980 Chè 14 14 Năng suất tấn/ha 4 Sản lƣợng 56 56 Cây ăn 300 300 Năng suất tấn/ha 2,50 3,00 Sản lƣợng 750 900 Cây khác 1.176 936 Nguồn: Quy hoạch tổng thể KT – XH huyện Kuin đến năm 2020 PL 09: Bản đồ trạng thích nghi phê tỉnh Đăk Lăk Nguồn: Sở NN&PTNT tỉnh Đăk Lăk PL 10 Bản đồ quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Đăk Lăk đến năm 2020 Nguồn: Sở NN&PTNT tỉnh Đăk Lăk ... đề lý luận phát triển cà phê Chƣơng 2: Thực trạng phát triển cà phê địa bàn huyện Cƣ Kuin, tỉnh Đăk Lăk Chƣơng 3: Một số giải pháp phát triển cà phê địa bàn huyện Cƣ Kuin, tỉnh Đăk Lăk Tổng quan... giá cách tồn diện phát triển cà phê địa bàn huyện Cƣ Kuin 10 CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN CÂY CÀ PHÊ 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÂY CÀ PHÊ VÀ PHÁT TRIỂN CÂY CÀ PHÊ 1.1.1 Cây cà phê đặc điểm kinh... tiết địa bàn huyện Cƣ Kuin, sở kế thừa phát triển sâu số giải pháp thiết thực, tìm hƣớng để phát triển cà phê huyện huyện Cƣ Kuin [17] - Phát triển cà phê bền vững địa bàn huyện Cư Mgar tỉnh Đăk
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cây cà phê trên địa bàn huyện cư kuin tỉnh đăk lăk , Phát triển cây cà phê trên địa bàn huyện cư kuin tỉnh đăk lăk

Từ khóa liên quan