Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu

143 49 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯƠNG THỊ KIỀU HƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯƠNG THỊ KIỀU HƯƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trương Thị Kiều Hương MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 1.1.1 Hoạt động cho vay NHTM 1.1.2 Cho vay ngắn hạn DN NHTM 1.2 THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 13 1.2.1 Khái niệm, mục tiêu, ý nghĩa thẩm định TD cho vay NH DN NHTM 13 1.2.2 Nội dung công tác TĐTD cho vay ngắn hạn DN NHTM 15 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá kết công tác TĐTD cho vay ngắn hạn DN NHTM 28 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác thẩm định TD cho vay ngắn hạn DN 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NH TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (BIDV ĐÀ NẴNG) 35 2.1 TỔNG QUAN VỀ BIDV ĐÀ NẴNG 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 35 2.1.2 Chức nhiệm vụ 35 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 36 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu 36 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh NH TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng 37 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI BIDV ĐÀ NẴNG 40 2.2.1 Tình hình hoạt động cho vay KH DN NH TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng 40 2.2.2 Tổ chức thực công tác thẩm định cho vay ngắn hạn DN NH TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng 42 2.2.3 Kết công tác TĐTD cho vay ngắn hạn DN BIDV Đà Nẵng 84 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI BIDV ĐÀ NẴNG 88 2.3.1 Thành công công tác thẩm định tín dụng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp BIDV Đà Nẵng 88 2.3.2 Hạn chế ngun nhân hạn chế cơng tác thẩm định tín dụng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp BIDV Đà Nẵng 89 KẾT LUẬN CHƯƠNG 94 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NH TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 95 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI BIDV ĐÀ NẴNG 95 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh BIDV Đà Nẵng giai đoạn 2013 – 2015 95 3.1.2 Định hướng công tác hoàn thiện thẩm định TD cho vay ngắn hạn BIDV Đà Nẵng thời gian tới 96 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI BIDV ĐÀ NẴNG 97 3.2.1 Khắc phục số hạn chế nội dung TĐTD cho vay ngắn hạn DN 97 3.2.2 Đa dạng hóa nguồn cung cấp thông tin thẩm định 101 3.2.3 Hồn thiện tổ chức quy trình thẩm định 102 3.2.4 Hoàn thiện phương pháp thẩm định 103 3.2.5 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát cơng tác thẩm định tín dụng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp theo định kỳ 104 3.2.6 Đặt yêu cầu cao tờ trình báo cáo kết phân tích 105 3.2.7 Thường xuyên hệ thống hóa văn bản, quy định, quy chế ngành cải tiến công tác triển khai văn 105 3.2.8 Chú trọng nâng cao trình độ, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ CBQLKH 105 3.2.9 Một số giải pháp bổ trợ 106 3.3 KIẾN NGHỊ 108 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Bộ ngành có liên quan địa bàn thành phố Đà Nẵng 108 3.3.2 Kiến nghị với NH Nhà nước 109 3.3.3 Kiến nghị với NH TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 110 KẾT LUẬN 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển VN BCTC : Báo cáo tài BCTĐ : Báo cáo thẩm định BCĐKT : Bảng cân đối kế tốn CBTD : Cán tín dụng CBQLKH : Cán quản lý khách hàng CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng CVNH : Cho vay ngắn hạn DN : Doanh nghiệp KH : Khách hàng NH : Ngân hàng NHTM : Ngân hàng thương mại NHNN : Ngân hàng nhà nước PASXKD : Phương án sản xuất kinh doanh PAV : QLRR : Quản lý rủi ro TCTD : Tổ chức tín dụng TD : Tín dụng TĐ : Thẩm định TSĐB : Tài sản đảm bảo XHTDNB : Xếp hạng tín dụng nội Phương án vay DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng 2.1 Huy động vốn BIDV Đà Nẵng từ 2011- 2013 37 2.2 Tình hình cho vay BIDV Đà Nẵng qua năm 2011 - 2013 38 2.3 Kết tài BIDV Đà Nẵng từ 2011-2013 39 2.4 Tình hình cho vay DN theo ngành kinh tế 41 2.5 Tình hình phân loại nợ cho vay DN 2011- 2013 42 2.6 Quy định thời gian phân tích BCTC hoạt động TD KH DN BIDV Đà Nẵng 51 2.7 Cơ cấu chấm điểm XHTDNB BIDV Việt Nam 54 2.8 Phân tích bảng cân đối kế tốn Cơng ty cổ phần HTC 66 2.9 Phân tích tiêu khoản Cơng ty cổ phần HTC 67 2.10 Phân tích tiêu hoạt động Công ty cổ phần HTC 68 2.11 Phân tích tiêu cân nợ cấu tài sản, nguồn vốn Công ty cổ phần HTC 69 2.12 Phân tích tiêu thu nhập Cơng ty cổ phần HTC 70 2.13 Phân tích vật tư đảm bảo nợ vay thời điểm 31/12/2012 Công ty cổ phần HTC 71 2.14 Tổng số phương án vay ngắn hạn doanh nghiệp tiếp nhận thẩm định BIDV Đà Nẵng 85 2.15 Tỷ lệ số PAV ngắn hạn doanh nghiệp cho vay có phát sinh nợ xấu tổng số PAV ngắn hạn cho vay BIDV Đà 85 Nẵng 2.16 Tỷ lệ nợ xấu cho vay ngắn hạn doanh nghiệp tổng dư nợ cho vay ngắn hạn doanh nghiệp BIDV Đà Nẵng 86 2.17 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp BIDV Đà Nẵng 87 2.18 Thời gian thẩm định cho phương án vay ngắn hạn doanh nghiệp BIDV Đà Nẵng 87 PHỤ LỤC Phiếu điều tra khách hàng Đối với câu hỏi trả lời " Có" "Khơng" Cán Quan hệ khách hàng cần ghi vào phần " Thông tin bổ sung" ghi chi tiết xuống phần bảng để tổng hợp báo cáo thẩm định khách hàng Đối với câu hỏi trả lời “Có” “Khơng” Nếu cần phải bổ sung thơng tín, Cán Quan hệ khách hàng ghi vào phần " Thông tin bổ sung" ghi chi tiết xuống phần bảng để tổng hợp báo cáo thẩm định khách hàng PHIẾU ĐIỀU TRA KHÁCH HÀNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÂU HỎI TT I Trả lời Có CÂU HỎI CHUNG Báo cáo tài có đầy đủ hay khơng (Bảng cân đối kế tốn, Báo cáo kết kinh doanh, Thuyết minh Báo cáo tài chính, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)? Báo cáo Tài kiểm tốn hay chưa? (Khơng bao gồm kiểm tốn nội bộ) Khơng Thơng tin bổ sung II KIỂM TRA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Trong khoản phải thu, liệu có khoản phải thu khó đòi tính vào khoản phải thu? Nếu có, ghi nhận cột “Thơng tin bổ sung” giá trị khoản khó đòi, tỷ trọng nợ khó đòi khoản phải thu? Trong Bảng cân đối kế tốn có khoản tốn/ khoản phải thu chờ xử lý có giá trị lớn? Trên 100 triệu Trên 500 triệu Trên tỷ Trên 10 tỷ Trên 100 tỷ Việc hạ ch toán hàng tồn kho (Ngun tắc hạch tốn, Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cu ối kỳ, Phương pháp hạch toán hàng tồn kho, Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho) có phù h ợp với: Quy định Pháp luật chuẩn mực kế toán Hạch toán hàng tồn kho Trong tổng trị giá hàng tồn kho, liệu có hàng hỏng/ hàng khơng thể sử dụng tính gộp? Nếu có, ghi nhận cột “Thông tin bổ sung” giá trị khoản nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, bán thành phẩm, thành phẩm, hàng hóa bị hỏng tính gộp vào hàng tồn kho? Việc xác đị nh Nguyên giá tài sản cố định trích Khấu hao tài sản cố định có phù hợp với: Quy định Pháp lu ật chuẩn mực kế toán ghi nhận phương pháp trích khấu hao tài sản cố định Việc xác định Giá trị bất động sản đầu tư trích Khấu hao bất động sản đầu tư có phù hợp với: Quy định Pháp luật chu ẩn mực kế toán ghi nhận phương pháp trích khấu hao bất động sản đầu tư Việc xác định Giá trị khoản đầutài (ngắn hạn& dài hạn) trích Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn, dài hạn có phù hợp với: Quy định Pháp luật chuẩn mực kế tốn ghi nhận phương pháp trích dự phòng giảm giá đầungắn hạn, dài hạn 10 Trong khoản đầutài vào Doanh nghiệp (DN) khác (Đơn vị thành viên Đơn vị bên ngồi) có khoản đầu tư thua lỗ khơng? Nếu có, ghi nhận cột “Thơng tin bổ sung” giá trị thua lỗ, mức trích dự phòng giảm giá đầu tư khoản thua lỗ bao nhiêu? 11 Việc ghi nhận vốn hóa khoản chi phí vay có phù hợp với: Quy định Pháp luật chuẩn mực kế toán chi phí vay 12 Có khoản chi phí vay chưa hợp lý/ hợp lệ hạch toán vào tài khoản “Chi phí vay” hay khơng? Nếu có, ghi nhận cột “Thông tin bổ sung” giá trị khoản chi phí vay chưa hợp lý, hợp lệ Tỷ lệ tổng chi phí vay bao nhiêu? 13 Ban giám đố c DN có khoản vay hay trách nhiệm nợ DN hay khơng? Nếu có, ghi nhận cột “Thông tin bổ sung” giá trị khoản khoản vay (giá trị khoản nợ) Ban giám đốc DN 14 Việ c ghi nhận vốn hóa kho ản chi phí khác (chi phí trả trước chi phí khác) có phù hợp với: Quy định Pháp luật chuẩn mực kế toán hạch toán chi phí khác 15 Việc ghi nhận khoản phải trả có phù hợp với: Quy định Pháp luật chuẩn mực kế toán hạch toán khoản phải trả 16 Trong khoản nợ phải trả có khoản nợ vay từ Tổ chức tín dụng khơng? Nếu có, ghi nhận cột “Thơng tin bổ sung” tổng số dư nợ gốc vay Tổ chức tín dụng, tỷ lệ dư nợ gốc Tổ chức tín dụng tổng nợ phải trả DN dùng tài s ản nào, giá trị để đảm b ảo cho khoản nợ phải trả , có ghi nhận t ại cột “Thông tin bổ sung” Trường hợp thông tin dài, ghi nhận trang đính kèm 17 Việc ghi nhận khoản dự phòng phải trả có phù hợp với: Quy định Pháp luật chuẩn mực kế tốn hạch tốn dự phòng khoản phải trả 18 Vốn điều lệ DN góp đủ khơng? Có đầy đủ Biên góp vố n điều lệ Chủ sở hữu DN? Việc ghi nhận vốn chủ sở hữu có phù hợp v ới: Quy định Pháp luật chuẩn mực kế toán hạch toán vốn chủ sở hữu? Nếu chưa góp đủ, ghi nhận cột “Thơng tin bổ sung” số tiền chưa góp đủ vốn điều lệ theo ĐKKD, tỷ trọng chưa góp tổng vốn điều lệ, thời hạn cuối phải góp đủ vốn điều lệ 19 Việc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái có phù hợp với: Quy định Pháp luật chuẩn mực kế toán hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái III KIỂM TRA BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 20 Liệu doanh thu đượ c lo ại bỏ khoản: chiết kh ấu thương mại, chiết khấu toán, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại? 21 Việc ghi nhận khoản doanh thu (từ hoạt động SXKD, tài chính) có phù hợp với: Quy định Pháp luật chuẩn mực kế toán hạch toán doanh thu 22 Việc ghi nhận phân bổ chi phí để xác định giá vốn hàng hóa có phù hợp với: Quy định Pháp luật chuẩn mực kế toán hạch toán giá vốn hàng hóa 23 Việc ghi nhận phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp có phù hợp với: Quy định Pháp luật chuẩn mực kế toán hạch tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 24 Việc ghi nhận phân bổ chi phí bán hàng có phù hợ p với: Quy định Pháp luật chuẩn mực kế tốn hạch tốn chi phí bán hàng 25 Việc ghi nhận phân bổ lợi nhuận doanh nghiệp có phù hợp với: Quy định Pháp luật chuẩn mực kế toán hạch toán phân bổ quỹ thu nhập 26 So với kỳ báo cáo trước, DN có khoản lỗ bất thường hay khơng? Nếu có, ghi nhận cột “Thơng tin bổ sung” giá trị khoản lỗ bất thường làm rõ nguyên nhân (Nguồn: Trích phần phụ lục VI/TDDN V/v hướng dẫn đánh giá chung KH ban hành theo Quy định Về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp TD KH DN BIDV Việt Nam.) PHỤ LỤC Các tiêu tài TT CHỈ TIÊU TÀI CƠNG THỨC TÍNH MỤC ĐÍCH CHÍNH I Chỉ tiêu khoản (thanh tốn) A Nhóm tiêu theo Định hạng tín dụng nội bộ: Khả = Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn toán hành Khả toán nhanh Khả toán tức thời = (Tài sản ngắn hạn- Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn = (Tiền khoản tương đương tiền)/ Nợ ngắn hạn Chỉ tiêu cho biế t khả doanh nghiệ p đáp ứng khoản nợ ngắn hạn tài sản lưu động đầungắn hạn Chỉ tiêu cho biết khả khoản khoản nợ ngắn hạn doanh nghiệp tài sản lưu động (không kể hàng tồn kho) Chỉ tiêu cho biết khả toán tức thời khoản nợ ngắn hạn DN tiền khoản tương đương tiền B Nhóm tiêu bổ sung: Thời gian tốn cơng nợ (đơn vị: ngày) II = Giá trị khoản phải trả quân (đầu kỳ cuối kỳ)/ Giá vốn hàng bán trung bình ngày Đây khoảng thời gian chiếm dụng vốn vay DN Thời gian dài khả trả nợ vốn vay hạn Ngân hàng tốt ngược lại Chỉ tiêu hoạt động A Nhóm tiêu theo Định hạng tín dụng nội bộ: Vòng quay vốn lưu động Vòng tồn kho = Doanh thu thuần/ Tài sản ngắn hạn bình quân quay hàng = Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân Chỉ tiêu cho biế t hiệu suất sử dụng tài sả n lưu động DN, cụ thể đơn vị tài sản lưu động sử dụng kì tạo đơn vị doanh thu Chỉ tiêu cho biết hàng tồn kho quay vòng chu kỳ kinh doanh để tạo doanh thu Vòng quay = Doanh thu thuần/ Các khoản phải khoản phải thu Hiệu suất sử dụng tài sản cố định B thu bình quân = Doanh thu thuần/ Giá trị lại TSCĐ bình qn Chỉ tiêu cho biết kỳ kinh doanh, để đạt doanh thu DN phải thu vòng Chỉ tiêu cho biết 1đơn vị TSCĐ s dụng kỳ tạo đơn vị doanh thu Nhóm tiêu bổ sung: Doanh thu / = Doanh thu thuần/ Tổng tài sản Tổng tài sản bình bình quân quân Chỉ tiêu cho biết đơn vị TS DN tạo giá trị doanh thu Tốc độ tăng trưởng = (Doanh thu kỳ – Chỉ tiêu cho biết doanh thu DN tăng/ giảm doanh thu Doanh thu kỳ trước)/ Doanh so với kỳ trước Nó phản ánh tốc độ tăng 10 kỳ thu kỳ trước x100% thị phần DN III Chỉ tiêu cân nợ cấu TS, NV A Nhóm tiêu theo Định hạng tín dụng nội bộ: 11 Tổng nợ phải trả/ = Tổng nợ phải trả/ Tổng tài sản Tổng tài sản 12 Nợ dài hạn/ Vốn = Nợ dài hạn/ Vốn chủ sở hữu chủ sở hữu B Chỉ tiêu cho biết tỷ trọng tổng tài sản tài trợ nợ DN Chỉ tiêu cho biết tỷ trọng nợ dài hạn vốn chủ sở hữu mà DN sử dụng để tài trợ cho tổng tài sản Nhóm tiêu bổ sung: Hệ số Tài sản cố = Tài sản cố định/ Vốn chủ sở hữu định/ Vốn chủ sở 13 x100% hữu Tốc độ gia tăng Tài 14 sản Khả trả 15 gốc trung hạn nợ Chỉ tiêu cho biết giá trị TSCĐ DN tài trợ vốn CSH chiếm % = (Tổng tài sản kỳ tại- Tổng tài sản kỳ trước)/ Tổng tài sản kỳ trước Chỉ tiêu cho biết gia tăng quy mô DN x100% = (Thu nhập sau thuế dự kiến năm dài tới+ Chi phí khấu hao dự kiến năm Chỉ tiêu đánh giá khả trả nợ gốc trung tới)/ Vốn vay trung dài hạn đến hạn dài hạn DN năm trả năm tới IV Chỉ tiêu thu nhập A Nhóm tiêu theo Định hạng tín dụng nội bộ: Lợi nhuận gộp/ = Lợi nhuận từ bán hàng 16 Doanh thu cung cấp dịch vụ/ Doanh thu Chỉ tiêu cho biế t hiệu kinh doanh doanh nghiệp, đơn vị doanh thu kỳ tạo đơn vị lợi nhuận gộp = (Lợi nhuận từ hoạt động Lợi nhuận từ hoạt Chỉ tiêu cho biết đơn vị doanh thu thu kinh doanh - Thu nhập từ hoạt động động kinh doanh/ kỳ tạo đơn vị lợi nhuận từ 17 tài chính+ Chi phí cho hoạt động tài Doanh thu hoạt động kinh doanh chính)/ Doanh thu Lợi nhuận sau thuế/ = Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở Vốn chủ sở hữu 18 hữu bình quân bình quân (ROE) Chỉ tiêu cho biết đơn vị vốn ch ủ sở hữu bình quân đầu tư vào sản xuất kinh doanh kỳ tạo đơn vị lợi nhuận sau thuế Chỉ tiêu cao ch ứng tỏ hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu DN cao Lợi nhuận sau thuế/ = Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản Tổng tài sả n bình 19 bình quân quân (ROA) Chỉ tiêu cho biết c ứ đồng tổng tài sản bình quân sử dụng kỳ tạo đồng lợi nhuận sau thuế Chỉ tiêu cao thể hiệu sử dụng tổng tài sản DN cao EBIT/ Chi phí lãi 20 vay B = (Lợi nhuận trước thuế + Chi phí lãi vay)/ Chi phí lãi vay Chỉ tiêu cho biết hiệu sử dụng đòn cân nợ doanh nghiệp, đơn vị chi phí lãi vay bỏ kỳ tạo đơn vị lợi nhuận trước thuế lãi vay Nhóm tiêu bổ sung: Tốc độ tă ng trưởng 21 lợi nhuận sau thuế = (Lợi nhuận sau thuế kỳ tạiLợi nhuận sau thuế kỳ trước)/ Lợi nhuận sau thuế kỳ trước x100% Đây tiêu phản ánh gia tăng/ suy giảm thu nhập DN Nó phản ánh hiệu kinh doanh DN kỳ so với kỳ trước, qua phản ánh tổng thể tài DN tốt lên hay xấu V Chỉ tiêu hiệu sử dụng lao động A Nhóm tiêu theo Định hạng tín dụng nội bộ: B Nhóm tiêu bổ sung: Hiệu suất sử dụng 22 lao động = (Lợi nhuận từ hoạt động + Chi phí lao động + Thuế & loại Phí, lệ Đây tiêu đánh giá hiệu sử dụng lao động DN, phản ánh giá trị tạo thêm lao động Phí + khấu hao tài sản cố định)/ Số lao động bình quân kỳ 23 động = Chi phí lao động/ (Lợi nhuận từ Hệ số chi phí lao hoạt động + Chi phí lao động + Thuế& loại Phí, lệ Phí + khấu hao tài sản cố định) doanh nghiệp cao hay thấp Chỉ tiêu cao, tức hiệu lao động doanh nghiệp cao ngược lại Đây tiêu phả n ánh chi phí cho lao động tổng giá trị tạo thêm doanh nghiệ p Chỉ tiêu phả n ánh hiệu khai thác lao động doanh nghiệp (Nguồn: Trích phần phụ lục VI/TDDN V/v hướng dẫn đánh giá chung KH ban hành theo Quy định Về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp TD KH DN BIDV Việt Nam.) PHỤ LỤC Bảng 2.13: Thang điểm XHTDNB BIDV Việt Nam Số điểm Xếp Nhóm Nhóm Từ Đến loại khách hang nợ Rủi ro 94 100 AAA 1 Rất thấp 89 94 AA Thấp Khách hàng có lực trả nợ không nhiều so với khách hàng hạng AAA Khả hoàn trả khoản nợ khách hàng tốt 84 89 A Thấp Khách hàng có nhiều khả chịu tác động tiêu cực yếu tố bên điều kiện kinh tế khách hàng xếp hạng cao Tuy nhiên khả trả nợ đánh giá tốt 74 84 BBB Trung bình Các số cho thấy khách hàng hồn tồn có khả hoàn trả đầy đủ khoản nợ Tuy nhiên, khách hàng bị suy giảm khả trả nợ điều kiện kinh tế bất lợi Ý nghĩa xếp hạng Là khách hàng có mức xếp hạng cao Khả hoàn trả khoản vay khách hàng đặc biệt tốt thay đổi yếu tố bên 69 74 BB Trung bình Khách hàng có nguy khả trả nợ nhóm từ B đến D Tuy nhiên, khách hàng phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng từ điều kiện kinh doanh, tài kinh tế bất lợi dễ dẫn đến suy giảm khả trả nợ khách hàng 64 69 B Cao Khách hàng có nhiều nguy khả trả nợ khách hàng nhóm BB Tuy nhiên, thời khách hàng có khả hồn trả khoản vay Các điều kiện kinh doanh, tài kinh tế có ảnh hưởng nhiều đến khả thiện chí trả nợ khách hàng 59 64 CCC Cao Khách hàng thời bị suy giảm khả trả nợ, khả trả nợ khách hàng phụ thuộc vào độ thuận lợi điều kiện kinh doanh, tài kinh tế Trong trường hợp có yếu tố bất lợi xảy ra, khách hàng có nhiều khả khơng trả nợ 54 59 CC Cao Khách hàng thời bị suy giảm nhiều khả trả nợ 34 54 C Rất cao Khách hàng thực thủ tục xin phá sản có động thái tương tự việc trả nợ khách hàng trì 34 D Rất cao Khách hàng khả trả nợ, tổn thất thực xảy ra; (Nguồn: Quy định XHTDNB sách khách hàng DN BIDV Việt Nam) ... TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI BIDV ĐÀ NẴNG 88 2.3.1 Thành công công tác thẩm định tín dụng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp BIDV... VỀ THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 1.1.1 Hoạt động cho vay NHTM Hoạt động cho. .. tới công tác thẩm định TD cho vay ngắn hạn DN 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu , Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu